wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna
English version
Książki:
polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
o księgarni
koszty wysyłki
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
786 816 370

Pamiętaj! Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twój rabat - Twoja cena na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie.

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


NASZA PROMOCJA  Wybrane tytuły w okazyjnych cenach


"Defraudacja i korupcja - zapobieganie i wykrywanie" - przeciętna organizacja ponosi straty finansowe na poziomie 6% rocznego przychodu, na skutek działań defraudacyjnych i korupcyjnych. Jak się przed tym bronić?  Korupcja i defraudacja są jednym z najmniej rozpoznanych i kontrolowanych form ryzyka, a prowadzą do wielomilionowych strat. Jeśli chcesz poznać: mechanizmy, które sprzyjają korupcji i defraudacji; narzędzia, które pomogą ocenić, na ile Twoja firma jest na nie narażona; praktyki, dzięki którym zbudujesz "system odporności" organizacji na defraudację i korupcję – sięgnij po tę książkę   >>>>>

"Rachunkowość grup kapitałowych" - nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości! Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej z nich Autorka omawia powstawanie grup kapitałowych i ich politykę rachunkową, w dwóch pozostałych proces konsolidacji sprawozdań finansowych według polskiego prawa podatkowego i MSSF  >>>>>

"Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory" - jak: - przygotować strategię swojej kampanii wyborczej (m.in. wyznaczać cele, określać grupy docelowe i formułować przekaz); - prowadzić kampanię bezpośrednią; przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze; - radzić sobie podczas wystąpień publicznych; współpracować z mediami; - wykorzystać internet w kampanii wyborczej; zaplanować i efektywnie realizować działania z zakresu wyborczego PR  >>>>>

"Konsolidacja sprawozdań finansowych - Rozliczanie połączeń w świetle MSSF/MSR" - szczegółowo omówiono: - połączenia prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości, podziały prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości, - skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej, konsolidację wspólnych działań, - wycenę udziałów (akcji) metodę praw własności  >>>>>

"Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy - Komentarz" - szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w praktyce, takim jak: ustalenie, które nieruchomości gruntowe podlegały przejęciu na własność gminy m.st. Warszawy; zmiany w strukturze własnościowej przejętych nieruchomości gruntowych i kwestia ich obciążeń hipotecznych; własność budynków na skomunalizowanych gruntach; uprawnienia byłych właścicieli przejętych gruntów i budynków  >>>>>

"Obrót nieruchomościami - Najem, sprzedaż, opodatkowanie" - omówiona została ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, która stworzyła minimalny standard ochrony praw lokatorów i prowadzi do tego, że w przypadku gdy przepisy innych ustaw regulują poszczególne kwestie danego stosunku prawnego w sposób korzystniejszy dla lokatora, to zastosowanie znajdują przepisy innych ustaw. Książka zawiera wiele interpretacji urzędów skarbowych oraz wyroki sądów, których przytoczenie miało na celu pokazanie czytelnikowi, że interpretacja obowiązujących przepisów jest daleka od jednoznaczności i w podobnych sprawach zarówno urzędy skarbowe, jak i sądy dokonują bardzo odbiegających od siebie wykładni  >>>>>

"Wycena nieruchomości do celów kredytowych" - w publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. W każdym rozdziale podane są przykłady rzeczywistych wycen ułatwiające zrozumienie kwestii identyfikacji i oceny stanu nieruchomości, interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości, stosowania poszczególnych metod, procedur i narzędzi do wyceny  >>>>>

"Wynagrodzenia w praktyce - 25 list płac z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia ekspertów" - Wzorcowa lista płac. Listy płac. Zaokrąglenia przy wypłacie wynagrodzeń. Korygowanie i wyrównywanie wynagrodzeń. Ochrona danych osobowych. Odpowiedzialność specjalisty ds. kadr i płac   >>>>>

"5 x Dlaczego" - metoda rozwiązywania problemów za pomocą serii pytań "dlaczego?" jest podstawą wszystkich programów udoskonalających procesy produkcyjne jak i usługowe, zaczynając od Demingiowskiej filozofii zarządzania jakością, Toyota Production System, Total Production Maintenance, Six Sigma, Lean Management, a kończąc na S&OP. Książka ta to także prawdopodobnie pierwsza tego typu pozycja pisana w oparciu o badania z zastosowaniem modelu Kano  >>>>>


Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP) - tu znajdziesz najwięcej publikacji z tego tematu  >>>>>


"Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – zasady ustalania i rewizji" - Pierwsza część dotyczy podatku dochodowego jako kategorii prawa podatkowego i bilansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ustalania należnego podatku dochodowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Drugą część opracowania poświęcono odroczonemu podatkowi dochodowemu – jego istocie, zasadom ustalania i prezentacji zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami rachunkowości. Część trzecia dotyczy rewizji finansowej w zakresie podatku dochodowego. Przedstawiono w niej specyfikę badania sprawozdań, procedurę planowania badania i jego dokumentację w zakresie szczegółowego przedmiotu rewizji, jakim jest podatek dochodowy odroczony  >>>>>

"Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013" - obecne, jednotomowe wydanie zawiera:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): MSSF 1- 13, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR): MSR 1,2,7,8,10-12,16-21,23-24,26-29,32-34,36-41,  a także interpretacje KIMSF: 1,2,4-7,10, 12-20 oraz interpretacje SKI: 7,10,15,25,27,29,31,32. Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.
Pozycja ta jest niezbędnym narzędziem pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku, jak i przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne  >>>>>

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie poleca publikacje autorstwa swoich najlepszych wykładowców.  Mamy nadzieję, że skrypty wydawane na potrzeby SGH, będą również niezastąpione w pogłębianiu wiedzy przez studentów innych uczelni ekonomicznych >>>>>

"A Guide to Project Management Body of Knowledge POLSKA EDYCJA " - niniejsze wydanie uaktualniono o najnowszą wiedzę oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Dodano dziesiąty obszar wiedzy w celu określenia należytego zaangażowania interesariuszy projektu w kluczowe decyzje i działania. Zmieniono sposób definiowania przepływu danych i informacji o projekcie tak, by osiągnąć większą spójność oraz zgodność z modelem Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) wykorzystywanym w zarządzaniu wiedzą. Dodano cztery nowe procesy planowania w celu zwiększenia jednorodności i przejrzystości planów pomocniczych wchodzących w skład całościowego planu zarządzania projektem, wyznaczającego kierunek planowania i realizacji projektu  >>>>>

"Neutralization of Values in Law" - The reflections in this volume clearly point to the significant practical influence of axiology on every aspect of legal activity (making, applying, executing, observing law, etc.). Legal science and public discussion about law frequently fail to recognize this influence and its scope. A lack of understanding or ignorance of this influence on the part of lawyers (officials), media representatives and, in consequence, the vast majority of other legal entities, can be regarded as one of the basic reasons of the expansion of NoViL [Neutralization of Values in Law] and its negative effects. Certainly, a lawyer (official) should be the kind of person who is well aware of the variety of axiological manipulations mentioned in this volume and who can also name them and respond to them   >>>>>

"Polish upper Class Consumer Behaviour" - Upper class - definitional problems in Poland and worldwide. The emerging Polish upper class - a research project. The emerging Polish upper class - a psychographic approach. Consumption, shopping behaviours and style in the emerging Polish upper class  >>>>>

"A Theory of Time: an Introduction - The synchronisation of cosmic cycles" - The synchronisation of cosmic cycles: a hypothesis. - When did the universe come into existence? - Time cycles - What determines the duration of the individual cycles? - What do these numbers signify? - Initial questions  >>>>>

"Global Economics: Past, Present & Future" - The book provides an overview of the different concepts and scenarios of events resulting from the globalized world, technological revolutions, changes in management paradigms and ways of managing companies and organizations  >>>>>

 
Wszelkie prawa zastrzeżone BAZAR WIEDZY /KNOWLEDGE BAZAAR/ www.bankowa.pl 2000-2014