wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna
English version
Książki:
polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
o księgarni
koszty wysyłki
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
786 816 370

Pamiętaj! Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twój rabat - Twoja cena na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie.

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


NASZA PROMOCJA  Wybrane tytuły w okazyjnych cenach


"Defraudacja i korupcja - zapobieganie i wykrywanie" - przeciętna organizacja ponosi straty finansowe na poziomie 6% rocznego przychodu, na skutek działań defraudacyjnych i korupcyjnych. Jak się przed tym bronić?  Korupcja i defraudacja są jednym z najmniej rozpoznanych i kontrolowanych form ryzyka, a prowadzą do wielomilionowych strat. Jeśli chcesz poznać: mechanizmy, które sprzyjają korupcji i defraudacji; narzędzia, które pomogą ocenić, na ile Twoja firma jest na nie narażona; praktyki, dzięki którym zbudujesz "system odporności" organizacji na defraudację i korupcję – sięgnij po tę książkę   >>>>>

"Funkcja personalna w przedsiębiorstwie - Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania" - książka odnosi się do problematyki realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, a także wybranych uwarunkowań wpływających na jej realizację. Pierwsza część książki, zawiera rozdziały dotyczące pozyskiwania personelu (planowania zasobów ludzkich, rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej, charakterystyki procesu selekcyjnego) szkolenia i doskonalenia pracowników (przygotowania i przeprowadzenia procesu szkoleniowego, oceny skuteczności i efektywności procesów szkoleniowych), związków między wynagrodzeniami za pracę a kosztami pracy (zakresu i konsekwencji „klina” podatkowego dla funkcjonowania przedsiębiorstwa) oraz procesu restrukturyzacji zatrudnienia (możliwości ograniczenia strat kapitału ludzkiego w trakcie restrukturyzacji)  >>>>>

"Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków" - w pracy przedstawiono możliwe sposoby dokonania podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami ze szczególnym uwzględnieniem postępowania nieprocesowego, któremu poświęcona jest znaczna część Komentarza. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do adwokatów, radców prawnych i sędziów zajmujących się problematyką spraw cywilnych, a w szczególności specjalizujących się w sprawach z zakresu podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami  >>>>>

"Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich" - Enoturystyka (turystyka winiarska, ang. wine tourism) jest jednym z kierunków rozwoju turystyki, który ma ugruntowaną pozycję w części krajów starego kontynentu, a także w krajach Nowego Świata. Od kilku lat zaczęła rozwijać się również w Polsce. Stała się popularną formą podróżowania dla specyficznej grupy turystów. Są to najczęściej osoby z wyższym wykształceniem, posiadające dochody wyższe od średniej krajowej, znajdujące się w przedziale wiekowym 35-45 lat, interesujący się tematyką związaną z powstawaniem i produkcją wina  >>>>>

"Ochrona danych medycznych według najnowszych przepisów - 25 praktycznych porad" - Przetwarzanie danych osobowych i danych medycznych. Odpowiedzialność prawna za bezpieczeństwo danych. Bezpieczeństwo informacji a elektroniczna dokumentacja medyczna. Outsourcing przetwarzania danych oraz cloud computing w ochronie zdrowia. Polityka bezpieczeństwa informacji i instrukcja zarządzania systemem informatycznym  >>>>>

"Obrót nieruchomościami - Najem, sprzedaż, opodatkowanie" - omówiona została ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, która stworzyła minimalny standard ochrony praw lokatorów i prowadzi do tego, że w przypadku gdy przepisy innych ustaw regulują poszczególne kwestie danego stosunku prawnego w sposób korzystniejszy dla lokatora, to zastosowanie znajdują przepisy innych ustaw. Książka zawiera wiele interpretacji urzędów skarbowych oraz wyroki sądów, których przytoczenie miało na celu pokazanie czytelnikowi, że interpretacja obowiązujących przepisów jest daleka od jednoznaczności i w podobnych sprawach zarówno urzędy skarbowe, jak i sądy dokonują bardzo odbiegających od siebie wykładni  >>>>>

"Leasing w 2014 roku - Skutki prawne, podatkowe i rachunkowe" - ustawodawca nie rozpieszcza leasingobiorców, dokonując co rusz nowelizacji przepisów podatkowych, często zmieniając zasady rozliczenia umów leasingowych na gruncie podatkowym. Aby pomóc leasingobiorcom we wszystkich zawiłościach prawnych, po raz czwarty prezentujemy  niniejsze opracowanie, opisujące zagadnienia leasingu w stanie prawnym obowiązującym od stycznia 2014 roku  >>>>>

"Wynagrodzenia w praktyce - 25 list płac z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia ekspertów" - Wzorcowa lista płac. Listy płac. Zaokrąglenia przy wypłacie wynagrodzeń. Korygowanie i wyrównywanie wynagrodzeń. Ochrona danych osobowych. Odpowiedzialność specjalisty ds. kadr i płac   >>>>>

"Chuligaństwo stadionowe - Symbole i gesty na polskich stadionach" - Analiza zjawiska. Definicja chuligaństwa stadionowego. Chuligaństwo stadionowe w ujęciu historycznym. Problem rasizmu, ksenofobii i szeroko pojętej dyskryminacji w piłce nożnej. Międzynarodowe i krajowe uregulowania prawne związane z przestępczością stadionową i rasizmem w sporcie. Przegląd wybranych symboli i gestów charakterystycznych dla zachodnich subkultur. Przegląd wybranych terminów związanych z zachodnią symboliką stadionową. Symbolika stadionowa - charakterystyka i opis graficzny wybranych symboli. Specyfikacja wybranych gestów  >>>>>


Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP) - tu znajdziesz najwięcej publikacji z tego tematu  >>>>>


"Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości" - prowadzenie działalności gospodarczej implikuje wiele zdarzeń, których wynikają określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest konsekwencją przejściowych różnic w bilansowej oraz podatkowej wartości aktywów i zobowiązań. Wiąże się on z większością wyróżnianych w rachunkowości finansowej obszarów tematycznych, między innymi z instrumentami finansowymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, środkami trwałymi, kontraktami długoterminowymi, rezerwami oraz aktywami i pasywami wyrażonymi w walutach obcych  >>>>>

"Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013" - obecne, jednotomowe wydanie zawiera:  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF): MSSF 1- 13, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR): MSR 1,2,7,8,10-12,16-21,23-24,26-29,32-34,36-41,  a także interpretacje KIMSF: 1,2,4-7,10, 12-20 oraz interpretacje SKI: 7,10,15,25,27,29,31,32. Zawarte w publikacji standardy i interpretacje obowiązują według stanu na dzień 1 stycznia 2013 r.
Pozycja ta jest niezbędnym narzędziem pracy służb finansowo-księgowych spółek akcyjnych, dużych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które chcą być dobrze postrzegane na rynku, jak i przedsiębiorstw, których właścicielami lub udziałowcami są podmioty zagraniczne  >>>>>

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie poleca publikacje autorstwa swoich najlepszych wykładowców.  Mamy nadzieję, że skrypty wydawane na potrzeby SGH, będą również niezastąpione w pogłębianiu wiedzy przez studentów innych uczelni ekonomicznych >>>>>

"A Guide to Project Management Body of Knowledge POLSKA EDYCJA " - niniejsze wydanie uaktualniono o najnowszą wiedzę oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Dodano dziesiąty obszar wiedzy w celu określenia należytego zaangażowania interesariuszy projektu w kluczowe decyzje i działania. Zmieniono sposób definiowania przepływu danych i informacji o projekcie tak, by osiągnąć większą spójność oraz zgodność z modelem Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) wykorzystywanym w zarządzaniu wiedzą. Dodano cztery nowe procesy planowania w celu zwiększenia jednorodności i przejrzystości planów pomocniczych wchodzących w skład całościowego planu zarządzania projektem, wyznaczającego kierunek planowania i realizacji projektu  >>>>>

"Neutralization of Values in Law" - The reflections in this volume clearly point to the significant practical influence of axiology on every aspect of legal activity (making, applying, executing, observing law, etc.). Legal science and public discussion about law frequently fail to recognize this influence and its scope. A lack of understanding or ignorance of this influence on the part of lawyers (officials), media representatives and, in consequence, the vast majority of other legal entities, can be regarded as one of the basic reasons of the expansion of NoViL [Neutralization of Values in Law] and its negative effects. Certainly, a lawyer (official) should be the kind of person who is well aware of the variety of axiological manipulations mentioned in this volume and who can also name them and respond to them   >>>>>

"Polish upper Class Consumer Behaviour" - Upper class - definitional problems in Poland and worldwide. The emerging Polish upper class - a research project. The emerging Polish upper class - a psychographic approach. Consumption, shopping behaviours and style in the emerging Polish upper class  >>>>>

"A Theory of Time: an Introduction - The synchronisation of cosmic cycles" - The synchronisation of cosmic cycles: a hypothesis. - When did the universe come into existence? - Time cycles - What determines the duration of the individual cycles? - What do these numbers signify? - Initial questions  >>>>>

"Global Economics: Past, Present & Future" - The book provides an overview of the different concepts and scenarios of events resulting from the globalized world, technological revolutions, changes in management paradigms and ways of managing companies and organizations  >>>>>

 
Wszelkie prawa zastrzeżone BAZAR WIEDZY /KNOWLEDGE BAZAAR/ www.bankowa.pl 2000-2014