wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna
English version
Książki:
polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:
Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:
o księgarni
koszty wysyłki
kontakt
Cookies na stronie
 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
786 816 370

Pamiętaj! Sprowadzimy każdą dostępną książkę na polskim i anglojęzycznym rynku wydawniczym, nawet jeśli nie ma jej w naszej ofercie.

Twój rabat - Twoja cena na wszystkie publikacje dostępne w naszej ofercie.

Zapraszamy do korzystania z informacji o nowościach wydawniczych z wybranej przez Państwo dziedziny w formie newslettera >>>


NASZA PROMOCJA  Wybrane tytuły w okazyjnych cenach


"Usługi Deweloperskie w ujęciu księgowym i podatkowym" - celem niniejszej publikacji jest pokazanie firmom deweloperskim, jak w świetle nowych przepisów powinny prowadzić księgi rachunkowe oraz prawidłowo rozliczać się z fiskusem. W tym kontekście omawiane są zagadnienia dotyczące zasad wyceny i prezentacji aktywów i pasywów bilansu oraz pozycji wynikowych, które łącznie tworzą elementy sprawozdania finansowego firmy prowadzącej działalność deweloperską, z uwzględnieniem standardu KSR 8  >>>>>

"Rachunkowość grup kapitałowych" - nowoczesny podręcznik do rachunkowości grup kapitałowych według polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości! Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej z nich Autorka omawia powstawanie grup kapitałowych i ich politykę rachunkową, w dwóch pozostałych proces konsolidacji sprawozdań finansowych według polskiego prawa podatkowego i MSSF  >>>>>

"Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory" - jak: - przygotować strategię swojej kampanii wyborczej (m.in. wyznaczać cele, określać grupy docelowe i formułować przekaz); - prowadzić kampanię bezpośrednią; przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze; - radzić sobie podczas wystąpień publicznych; współpracować z mediami; - wykorzystać internet w kampanii wyborczej; zaplanować i efektywnie realizować działania z zakresu wyborczego PR  >>>>>

"Operacyjne zarządzanie projektami" - w opracowaniu tym autorzy przedstawili między innymi: • istotę i rodzaje projektów,  • planowanie sieciowe w zarządzaniu projektami,  • metody i techniki tworzenia harmonogramów realizacji projektów,  • metody wyznaczania optymalnego wariantu realizacji projektu,  • tworzenie planów realizacji projektów przy ograniczonych zasobach  >>>>>

"Dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta stołecznego Warszawy - Komentarz" - szczególną uwagę poświęcono problemom wywołującym wątpliwości w praktyce, takim jak: ustalenie, które nieruchomości gruntowe podlegały przejęciu na własność gminy m.st. Warszawy; zmiany w strukturze własnościowej przejętych nieruchomości gruntowych i kwestia ich obciążeń hipotecznych; własność budynków na skomunalizowanych gruntach; uprawnienia byłych właścicieli przejętych gruntów i budynków  >>>>>

"Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami" - celem książki jest zainspirowanie czytelników do: - opracowywania koncepcji nastawionych na generowanie nowych pomysłów, - pobudzania, inspirowania i uaktywniania zasobów intelektualnych czytelników, - konsolidowania procesów zarządzania ze zmianami cywilizacyjnymi, - wyzwalania inicjatywy do dalszych poszukiwań  >>>>>

"Wycena nieruchomości do celów kredytowych" - w publikacji przedstawione są współczesne metody szacowania nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców. W każdym rozdziale podane są przykłady rzeczywistych wycen ułatwiające zrozumienie kwestii identyfikacji i oceny stanu nieruchomości, interpretacji zjawisk na rynku nieruchomości, stosowania poszczególnych metod, procedur i narzędzi do wyceny  >>>>>

"Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej" - publikacja adresowana jest przede wszystkim do: - osób pełniących funkcje kierownicze w urzędzie jednostki administracji samorządowej i odpowiadających za realizację polityki kadrowej; - osób odpowiedzialnych za zintegrowany system zarządzania jakością w urzędzie; - studentów studiów magisterskich, doktoranckich, wykładowców prowadzących badania w zakresie podjętej w tym opracowaniu problematyki; - wszystkich osób zainteresowanych problematyką jakości w administracji samorządowej  >>>>>

"Audyt wewnętrzny w praktyce - audyt operacyjny i finansowy" - nowe IV wydanie książki,  znanych autorów Knedlera i Stasika, zostało poszerzone o relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą instytucjonalną, jego rolą wobec kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Zaktualizowane zostały także, w związku z nową perspektywą finansowa, zagadnienia związane z audytem funduszy unijnych. Uszczegółowione zostało także podejście dotyczące audytu finansowego w sektorze publicznym  >>>>>


Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP) - tu znajdziesz najwięcej publikacji z tego tematu  >>>>>


"Prawne aspekty starości" - opracowanie m.in. omawia: - Rodzaje świadczeń przysługujących osobom starszym w systemie pomocy społecznej; - Prawną ochronę osób starszych w kontekście niepełnosprawności; - Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości; - Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny wobec podeszłego wieku małżonków; - Mediacje rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych – wybrane przykłady praktyki mediatora; - Oblicza starości osób ubezwłasnowolnionych a wykluczenie społeczne; - Obowiązek alimentacyjny dorosłego dziecka (zstępnego) wobec rodzica (wstępnego); - Przestępstwa kradzieży i oszustwa na szkodę osób starszych; - Przemoc wobec osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie  >>>>>

"Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces - Przygotuj biznesplan, który inni zechcą przeczytać, a potem zainwestują w Twój biznes!" - skuteczne biznesplany precyzują najważniejsze kwestie dotyczące przygotowanego przez Ciebie biznesu – zawierają odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od słów: kto, co, kiedy, dlaczego i gdzie. Czytając tę książkę, zostaniesz przeprowadzony przez cały proces tworzenia skutecznego biznesplanu, począwszy od wizji Twojego biznesu, a skończywszy na biznesplanie, który zagwarantuje Ci sukces  >>>>>

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie poleca publikacje autorstwa swoich najlepszych wykładowców.  Mamy nadzieję, że skrypty wydawane na potrzeby SGH, będą również niezastąpione w pogłębianiu wiedzy przez studentów innych uczelni ekonomicznych >>>>>

"A Guide to Project Management Body of Knowledge POLSKA EDYCJA " - niniejsze wydanie uaktualniono o najnowszą wiedzę oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Dodano dziesiąty obszar wiedzy w celu określenia należytego zaangażowania interesariuszy projektu w kluczowe decyzje i działania. Zmieniono sposób definiowania przepływu danych i informacji o projekcie tak, by osiągnąć większą spójność oraz zgodność z modelem Data, Information, Knowledge and Wisdom (DIKW) wykorzystywanym w zarządzaniu wiedzą. Dodano cztery nowe procesy planowania w celu zwiększenia jednorodności i przejrzystości planów pomocniczych wchodzących w skład całościowego planu zarządzania projektem, wyznaczającego kierunek planowania i realizacji projektu  >>>>>

"Neutralization of Values in Law" - The reflections in this volume clearly point to the significant practical influence of axiology on every aspect of legal activity (making, applying, executing, observing law, etc.). Legal science and public discussion about law frequently fail to recognize this influence and its scope. A lack of understanding or ignorance of this influence on the part of lawyers (officials), media representatives and, in consequence, the vast majority of other legal entities, can be regarded as one of the basic reasons of the expansion of NoViL [Neutralization of Values in Law] and its negative effects. Certainly, a lawyer (official) should be the kind of person who is well aware of the variety of axiological manipulations mentioned in this volume and who can also name them and respond to them   >>>>>

"Polish upper Class Consumer Behaviour" - Upper class - definitional problems in Poland and worldwide. The emerging Polish upper class - a research project. The emerging Polish upper class - a psychographic approach. Consumption, shopping behaviours and style in the emerging Polish upper class  >>>>>

"A Theory of Time: an Introduction - The synchronisation of cosmic cycles" - The synchronisation of cosmic cycles: a hypothesis. - When did the universe come into existence? - Time cycles - What determines the duration of the individual cycles? - What do these numbers signify? - Initial questions  >>>>>

"Global Economics: Past, Present & Future" - The book provides an overview of the different concepts and scenarios of events resulting from the globalized world, technological revolutions, changes in management paradigms and ways of managing companies and organizations  >>>>>

 
Wszelkie prawa zastrzeżone BAZAR WIEDZY /KNOWLEDGE BAZAAR/ www.bankowa.pl 2000-2015