wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA


MIĘTKI Z.

wydawnictwo: WYDAWNICTWO WSB, 2008, wydanie II

cena netto: 95.20 Twoja cena  90,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka omawia zasady prowadzania ksiąg rachunkowych, ze wskazaniem na szczególne rozwiązania funkcjonujące w bankach.

Treść podzielona jest na trzy części:

Część I - Bank i podstawy rachunkowości bankowej opisuje zasady rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań przyjętych w bankach.

Część II - Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej dotyczy ewidencji księgowej banku.

Część III - Sprawozdawczość finansowa banku przedstawia zakres oraz treść ekonomiczną sprawozdania finansowego banków, a także podstawową problematykę dotyczącą badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Każdy rozdział poprzedza informacja o jego treści i kończy podsumowanie. Ze względu na zakres prezentowanego materiału - dla ułatwienia korzystania z książki - lekturę najlepiej rozpocząć od zapoznania się ze spisem treści rozdziału zamieszczonym pod tytułem rozdziału i jego podsumowaniem, a następnie przystąpić do zgłębiania materiału zawartego w danym rozdziale.

Publikacja będzie przydatna dla szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim dla studentów oraz praktyków, zwłaszcza tych, którzy nie mieli jeszcze kontaktu z prowadzeniem ksiąg rachunkowych banku.

Zasady funkcjonowania rachunkowości bankowej i prezentację sprawozdań finansowych oparto na ustawie o rachunkowości i niektórych rozwiązaniach Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.


Dr Zygmunt Miętki - wiceprezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu, były główny księgowy firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i banku. Biegły rewident. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Autor artykułów z zakresu ekonomiki rolnictwa i bankowości.


Wstęp

Część I. Bank i podstawy rachunkowości bankowej

1. Istota działalności banku i cechy charakterystyczne rachunkowości bankowej
1.1. Czynności bankowe
1.2. Bankowość tradycyjna i elektroniczna
1.3. Rachunkowość w bankach
1.4. Sektorowy podział gospodarki dla celów rachunkowości bankowej
1.5. System rezerw w banku
1.6. Podsumowanie

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.1. Podstawy prawne rachunkowości
2.2. Pojęcie, istota i zakres rachunkowości bankowej
2.3. Księgi rachunkowe banku
2.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
2.5. Nadrzędne zasady rachunkowości
2.6. Podsumowanie

3. Inwentaryzacja
3.1. Pojęcie, cele i zadania inwentaryzacji
3.2. Kolejność czynności przy przeprowadzaniu inwentaryzacji
3.3. Dokumentacja inwentaryzacji
3.4. Termin i częstotliwość inwentaryzacji
3.5. Podsumowanie

4. Operacje bankowe i urządzenia księgowe
4.1. Istota zdarzeń gospodarczych
4.2. Konto i jego elementy
4.3. Podział kont księgowych
4 4. Podzielność kont finansowych
4.5. Zasady zapisów na kontach księgowych
4.6 Poprawianie błędów księgowych
4.7. Plan kont finansowych
4.8. Podsumowanie

5. Dokumentacja księgowa banku
5.1. Elementy dowodu księgowego
5.2. Klasyfikacja dowodów księgowych
5.3. Dokumentacja operacji międzybankowych
5.4. Dokumentacja operacji pozabankowych (gospodarka własna)
5.5. Zasady sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania oraz zabezpieczania dowodów księgowych
5.6. Przechowywanie i ochrona danych
5.7. Zasady korygowania błędów
5.8. Podsumowanie

6. Ujmowanie w księgach i wycena aktywów i pasywów
6.1. Ujęcie w księgach rachunkowych aktywów i pasywów
6.2. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
6.3. Wycena poszczególnych grup aktywów i pasywów
6.4. Podsumowanie

Część II. Obszary ewidencyjne rachunkowości bankowej

7. Ewidencja księgowa aktywów trwałych
7.1. Podział aktywów trwałych
7.2. Dotacje
7.3. Akcje i udziały w innych jednostkach
7.4. Rzeczowe aktywa trwałe
7.5. Wartości niematerialne i prawne
7.6. .Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy
7.7. Pozostałe aktywa trwałe
7.8. Aktywa trwałe do zbycia
7.9. Podsumowanie

8. Ewidencja obrotu gotówkowego
8.1. Obrót gotówkowy wynikający z czynności bankowych i dotyczący gospodarki własnej
8.2. Ewidencja księgowa obrotu gotówkowego
8.3. Czeki podróżnicze
8.4. Złoto niemonetarne i inne metale szlachetne
8.5. Znaki wartościowe
8.6. Czeki bankierskie
8.7. Podsumowanie

9. Ewidencja księgowa na rachunkach bankowych
9.1. Rachunki bankowe
9.2. Warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków banków przez NBP
9.3. Ewidencja księgowa na rachunkach banków w NBP
9.4. Otwieranie i prowadzenie rachunków banku w innym banku
9.5. Rachunki dla osób fizycznych i osób prawnych
9.6. Podsumowanie

10. Kredyty i ich ewidencja księgowa
10.1. Umowa kredytowa
10.2. Zabezpieczenie spłaty kredytu
10.3. Podział kredytów
10.4. Zasady tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością kredytową banków
10.5. Ewidencja księgowa kredytów
10.6. Ewidencja księgowa zabezpieczeń kredytów
10.7. Kredyt dyskontowy
10.8. Podsumowanie

11. Ewidencja księgowa papierów wartościowych
11.1. Pojęcie i podział papierów wartościowych
11.2. Ewidencja papierów wartościowych obcych emitentów
11.2.1. Transakcje z przyrzeczeniem odkupu
11.2.2. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
11.2.3. Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży
11.2.4. Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności
11.2.5. Podsumowanie
11.3. Emisja bankowych papierów wartościowych
11.3.1. Papiery dłużne
11.3.2. Listy zastawne
11.4. Podsumowanie

12. Bezgotówkowe rozrachunki i rozliczenia bankowe
12.1. Krajowy system rozliczeń międzybankowych
12.2. Sposoby przeprowadzania rozrachunku międzybankowego
12.3. Formy bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych
12.4. Rozrachunek międzybankowy w systemie SORBNET
12.5. Ewidencja księgowa rozrachunków międzybankowych
12.6. Zasady numeracji rachunków bankowych
12.7. Podsumowanie

13. Fundusze własne banków i ich ewidencja
13.1. Fundusze podstawowe
13.2. Fundusze uzupełniające banku
13.3. Poziom funduszy banku
13.4. Ewidencja księgowa funduszy własnych
13.5. Podsumowanie

14. Koszty i przychody banku
14.1. Koszty i straty działalności bankowej
14.2. Przychody i zyski działalności bankowej
14.3. Rachunek zysków i strat banków w ujęciu księgowym
14.4. Podsumowanie

15. Działalność dewizowa banku
15.1. Obrót dewizowy
15.2. Ryzyko działalności walutowej
15.3. Ewidencja księgowa
15.4. Podsumowanie

Część III. Sprawozdawczość finansowa banku

16. Sprawozdania finansowe banków
16.1. Zakres sprawozdania finansowego
16.2. Bilans
16.3. Rachunek zysków i strat
16.4. Informacja dodatkowa
16.5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
16.6. Rachunek przepływów pieniężnych
16.7. Sprawozdanie z działalności banku
16.8. Termin sporządzenia i zatwierdzanie sprawozdań
16.9. Udostępnianie sprawozdań
16.10. Podsumowanie

17. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych
17.1. Cel badania
17.2. Produkty pracy biegłego
17.3. Podmioty uprawnione do badania
17.4. Uprawnienia biegłego rewienta
17.5. Podsumowanie

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków
Literatura


397 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- RACHUNKOWOŚĆ BANKOWA PO ZMIANACH
POPOWSKA E. WĄSOWSKI W.

- BANKOWOŚĆ ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
JAWORSKI W.L. ZAWADZKA Z.

- REZERWY W BANKACH TEORIA I PRAKTYKA
WÓJCIK J.

- BANKOWOŚĆ PODRĘCZNIK AKADEMICKI
RED. JAWORSKI W.L. ZAWADZKA Z.

- BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. ISTOTA - STAN - PERSPEKTYWY.
POLASIK M.

- WSPÓŁCZESNA BANKOWOŚĆ TOM I
ZALESKA M. RED.

- NOWOCZESNA BANKOWOŚĆ
HEFFERNAN S.

- BANKOWICZOWIE W BANKU DLA MŁODSZYCH I TROCHĘ STARSZYCH
HEROPOLITAŃSKA I. KOSZUR J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018