wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLSKA W STREFIE EURO SZANSE I ZAGROŻENIA


OSTASZEWSKI J. RED.

wydawnictwo: SGH, 2008, wydanie I

cena netto: 39.25 Twoja cena  37,29 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja jest aktualnie niedostępna


Utworzenie Eurolandu jest spełnieniem marzeń, które krystalizowały się od wielu już lat w umysłach Europejczyków. Jest to przedsięwzięcie ogromne, zarówno co do zasięgu terytorialnego, jak i skutków gospodarczych dla krajów, które przyjęły, lub mają w niedługim czasie przyjąć, wspólny pieniądz – euro. Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej, zastąpienie waluty narodowej euro, a następnie poddanie się wszystkim rygorom Paktu Stabilności i Wzrostu wymaga ogromnego rozsądku i determinacji.
Niewątpliwie przyjęcie wspólnego pieniądza daje wiele korzyści dla państw, które taką decyzję podjęły, ale jednocześnie kreuje wiele zagrożeń, zwłaszcza dla tych kandydatów, którzy nie będą prawidłowo przygotowani do uczestniczenia w tak wielkim przedsięwzięciu ekonomicznym. Wśród członków Eurolandu znajdują się kraje, które spełniły kryteria konwergencji nominalnej, jednakże rozpatrując stopień realizacji kryteriów konwergencji realnej, widać wyraźnie, że w tej wspólnej rodzinie są kraje bardzo bogate i kraje biedniejsze. Wystarczy porównać poziom PKB per capita (15 państw) od najwyższego w Luksemburgu do najniższego w Portugalii. To zróżnicowanie może wskazywać na konieczność zwracania uwagi nie tylko na „statystyczne” kryteria konwergencji nominalnej, ale na konieczność analizowania stopnia zbliżania się gospodarek pod względem realnym.
    Polska musi przyjąć wspólną walutę, takie są wymogi prawne, nie wiadomo tylko, kiedy to nastąpi. Uważam, że powinniśmy dołączyć do rodziny Eurolandu wtedy, kiedy będziemy do tego należycie przygotowani. Proces ten powinien nastąpić szybko, pod warunkiem, że szybko będziemy reformować naszą gospodarkę nie tylko w sferze regulacyjnej, ale również, a może przede wszystkim, w sferze realnej.
Prof. zw. dr hab. janusz Ostaszewski (fragment Wstępu)

 


SPIS TREŚCI
Wstęp
Strefa euro – założenia i rzeczywistość. Konwergencja realna i konwergencja nominalna. Doświadczenie wybranych krajów należących do Eurolandu

Henryk Bąk
Interpretacja kryteriów konwergencji

Grzegorz Tchorek
Konwergencja realna krajów peryferyjnych strefy euro

Michał Matusewicz
Pakt Stabilności i Wzrostu i jego znaczenie dla funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej

Barbara Kurkowiak
Proces konwergencji realnej w warunkach integracji walutowej

Adam Koronowski
Strategia przystępowania do strefy euro w świetle teorii i doświadczenia EUGiW

Kamil Kotliński
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na poziom inflacji

Michał Jurek, Paweł Marszałek
Strategie dochodzenia do ERM2 i wpływ ich realizacji na sytuację finansów publicznych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Sławomir I. Bukowski
W drodze do euro: stabilizacja kursów walutowych – doświadczenia krajów
Unii Europejskiej

Jacek Pietrucha
Ramy instytucjonalne polityki pieniężnej EBC – analiza skupień metodą Warda

Iwona Gorzeń-Mitka
Bariery prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze euro

Julia Koralun-Bereźnicka
Analiza porównawcza przychodów przedsiębiorstw w sektorach gospodarczych wybranych krajów strefy euro

Magdalena Knapińska
Zmiany na rynku pracy w strefie euro w latach 2000–2008

Michał Wrzesiński
Efektywność kapitału podwyższonego ryzyka w Polsce, strefie euro oraz USA

Tomasz Wołowiec
Koncepcje pojęcia dochodu i ich wpływ na cechy podatku dochodowego od osób fizycznych w krajach strefy euro

Scenariusz przystąpienia Polski do strefy euro. Perspektywy rozszerzenia strefy euro

Piotr Albiński
Polski program konwergencji – szansa i ryzyko realizacji

Andrzej Kaźmierczak
Dylematy integracji Polski ze strefą euro
Jacek Grzywacz
Druga szansa na euro

Wiesława Ziółkowska, Agnieszka Krzemińska
Skuteczność Programów Konwergencji

Gabriela Golawska-Witkowska, Anna Rzeczycka
Kryteria konwergencji jako identyfikatory możliwości wejścia Polski do strefy euro

Wiktor Bołkunow
Polska w strefie euro – korzyści czy koszty?

Jerzy Gwizdała
Wprowadzenie euro w Polsce w aspekcie integracji walutowej w Europie

Eryk Łon
Spory naukowe wokół członkostwa Polski w strefie euro

Wojciech Chrobak, Agnieszka Thier
Korzyści i koszty wprowadzenia euro w Polsce

Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska
Ekonomiczne aspekty przystąpienia Polski do strefy euro

Marek Garbowski
Polska w strefie euro – szanse i zagrożenia w opinii przedsiębiorców z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

Magdalena Kinga Stawicka
Sytuacja gospodarcza Polski na tle innych krajów kandydujących do strefy euro

Marek Mazur
Reforma emerytalna a Program Konwergencji

Marian Noga
Narodowa a ponadnarodowa polityka monetarna w świetle wejścia Polski do strefy euro

Krystian Zawadzki
Udział złotego w mechanizmie stabilizowania kursu a ryzyko wystąpienia kryzysu walutowego w Polsce

Mariusz Zygierewicz
Inflacja w strefie euro i polskie członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej

Joanna Moczydłowska
Rola komunikacji społecznej w procesie wejścia Polski do strefy euro

Marcin Geryk
Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na strategie zarządzania uczelniami

Katarzyna Kuźniar
Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na proces kreowania gospodarki opartej na wiedzy

Karol Kowalewski
Właściwości sektora MSP w świetle możliwości rozwoju eksportu

Jarosław Karpacz
Synchronizacja działalności przedsiębiorstwa ze zmieniającymi się warunkami jego otoczenia wynikającymi z planowanego przystąpienia Polski do strefy euro

Przemysław Borkowski
Wpływ wprowadzenia euro na ryzyko w działalności przedsiębiorstw

Jacek Folga
Kredyt kupiecki, jako szansa na wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek
Analiza eksportu polski w kontekście wejścia do strefy euro

Małgorzata Okręglicka
Rozwój rynku leasingu w strefi e euro i w Polsce – wybrane aspekty

Artur Borcuch
SEPA jako katalizator wejścia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej

Eliza Frejtag-Mika
Deregulacja rynków fi nansowych jako czynnik ekspansji kapitału zagranicznego na rynek polski

Ewa Mazurek-Krasodomska
Dochody i oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i w Polsce

Anna Wójcik-Karpacz
Zachowania kooperacyjne przedsiębiorstw w kontekście przepisów ustawy o podatku od towarów i usług u progu ich działania na jednolitym europejskim obszarze płatniczym

Żaneta Geryk
Wynagrodzenia jako motywator w niepublicznym szkolnictwie wyższym w aspekcie przyjęcia euro w Polsce

Marceli K. Król
Optymalizacja wydatków publicznych na inwestycje w sektorze obrony narodowej Life Cycle Costing Analysis (LCCA) studium przypadku F-16

Ewelina Sokołowska, Jerzy Witold Wiśniewski
Miesięczna płynność finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Sławomir Kowalski
Finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po integracji z UE


546 stron, B5

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- EKONOMIA WIEDZY NIEDOSKONAŁEJ KURS WALUTOWY I RYZYKO
FRYDMAN R. GOLDBERG M.D.

- FINANSOWE INSTRUMENTY POCHODNE
GRZYWACZ J. RED.

- ENGLISH FOR THE CAPITAL MARKET
KOPESTYŃSKA Z.

- ANALIZA FINANSOWA W TEORII I W PRAKTYCE
GOŁĘBIOWSKI G. TŁACZAŁA A.

- RYNKI, INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE
RED. CZEKAJ J.

- GLOBALISTYKA PRZYSZŁOŚĆ GLOBALNEJ GOSPODARKI
KACZMAREK T.T.

- TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ RYS HISTORYCZNY I OBECNY STATUS W EKONOMII
DĄBROWSKI I.

- GLOBALNY SYSTEM PIENIĘŻNY
BORCUCH A.

- BANK UNIWERSALNY NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
SIEŃKO-KOWALSKA B.

- WZROST GOSPODARCZY A BEZROBOCIE I NIERÓWNOŚCI W PODZIALE DOCHODU
PACHO W. GARBICZ M.

- RYNKI INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
MIKITA M. PEŁKA W.

- KOROZJA CHARAKTERU
SENNET R.

- ZAWODNOŚCI RYNKU ZAWODNOŚCI PAŃSTWA ETYKA ZAWODOWA CZĘŚĆ 1
POSZLAKIEWICZ B. BOEHLKE J.

- KAPITALIZM W EUROPIE CZYLI JESZCZE O SILE SPRAWCZEJ RELIGII
PAWNIK W.

- INWESTYCJE HYBRYDOWE NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI
KASIEWICZ S. ROGOWSKI W.

- PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ
EUCKEN W.

- MATEMATYKA FINANSOWA W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FINANSÓW
ANTONOWICZ A. ANTONOWICZ P.

- RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY
RED.FIERLA A.

- KRYZYS GLOBALNY PIERWSZE PRZYBLIŻENIE
SZYMAŃSKI W.

- KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA
GRZYWACZ J.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018