wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

HISTORIA GOSPODARCZA POWSZECHNA


SZPAK J.

wydawnictwo: PWE, 2016, wydanie III

cena netto: 65.10 Twoja cena  61,85 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Historia gospodarcza powszechna to ciekawa analiza rozwoju dziejów gospodarczych świata od Starożytności do czasów współczesnych.

Autor pokazał działalność człowieka od czasów najdawniejszych do najnowszych, skupiając się na najważniejszych problemach i wydarzeniach danego okresu bez schematycznego omawiania poszczególnych dziejów gospodarki. Ponadto Autor podjął próbę wyłonienia największych potęg gospodarczych w wybranych okresach historycznych (np. w 1820 r., 1870 r., 1939 r. i 2005 r.) oraz analizy zjawisk gospodarczych na przełomie wieków XX i XXI.


Spis treści

OD AUTORA
WPROWADZENIE

I. Przedmiot historii gospodarczej

1. Geneza i rozwój historii gospodarczej
2. Historia gospodarcza jako nauka
3. Dlaczego warto studiować historię gospodarcza?
4. Źródła do historii gospodarczej

II. Periodyzacja historii powszechnej

1. Pojęcie periodyzacji
2. Ery historyczne
3. Periodyzacja praktyczna
4. Periodyzacja marksistowska
5. Periodyzacja stadiów rozwoju gospodarczego

III. Cykle rozwoju gospodarczego

1. Badania nad cyklami ekonomicznymi
2. Długie cykle Kondratiewa

PREHISTORIA

I. Początki cywilizacji ludzkiej - epoka kamienna

1. Periodyzacja pradziejów
2. Ewolucja człowieka
3. Paleolit
4. Mezolit
5. Neolityczna rewolucja rolnicza

STAROŻYTNOŚĆ

I. Gospodarka cywilizacji antycznych

1. Granice epoki
2. Rola systemu niewolniczego w gospodarce
3. Azjatycki sposób produkcji
4. Cywilizacje starożytnego Wschodu
5. Cywilizacja grecka i hellenistyczna
6. Imperium Rzymskie
7. Podsumowanie

ŚREDNIOWIECZE

I. Feudalizm - system społeczno-gospodarczy Średniowiecza

1. Istota feudalizmu
2. Podział stanowy społeczeństwa feudalnego

II. Gospodarka europejska wczesnego Średniowiecza (do końca X w.)

1. Charakterystyka przemian politycznych
2. Regres gospodarki (V-VIII w.)
3. Symptomy ożywienia gospodarczego (VIII-X w.)

III. Gospodarka europejska w okresie rozkwitu Średniowiecza (XI-XIII w.)

1. Główne rysy rozwojowe epoki
2. Rozwój sił wytwórczych
3. Odrodzenie gospodarki towarowej
4. Konsekwencje ekonomiczne wypraw krzyżowych
5. Rozwój miast europejskich
6. Rzemiosło miejskie
7. Organizacja handlu Średniowiecznego
8. Główne regiony gospodarcze Europy Średniowiecznej
9. Pieniądz, początki bankowości i kredytu
10. Doktryna ekonomiczna Średniowiecza

IV. Schyłek Średniowiecza - kryzys gospodarki europejskiej (XIV-połowa XV w.)

1. Główne procesy społeczno-polityczne
2. Kryzys XIV wieku
3. Sytuacja gospodarcza Środkowej Europy

V. Pozaeuropejskie ośrodki cywilizacji u schyłku Średniowiecza

1. Imperium Osmańskie
2. Cesarstwo Chińskie

EPOKA GENEZY KAPITALIZMU (1450-1750). POCZĄTKI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

I. Istota i czynniki powstania systemu kapitalistycznego
1. Cechy kapitalizmu
2. Teorie powstania kapitalizmu
3. Warunki powstania kapitalizmu

II. Gospodarka europejska w latach 1450-1600

1. Główne rysy rozwojowe epoki
2. Konsekwencje ekonomiczne zewnętrznej ekspansji Europy
3. Wzrost liczby ludności
4. Kierunki ewolucji produkcji przemysłowej
5. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa europejskiego
6. Początki potęgi gospodarczej Anglii

III. Gospodarka europejska w latach 1600-1750

1. Główne przemiany i procesy polityczne
2. Kryzys XVII stulecia
3. Postępy i etapy rozwoju europejskiego kolonializmu
4. Nowożytne niewolnictwo a gospodarka atlantycka
5. Procesy akumulacji kapitału
6. Merkantylizm - teoria i praktyka
7. Holandia potęga gospodarcza XVII w.
8. Anglia na drodze do kapitalizmu
9. Rozwój gospodarczy Francji
10. Zmiany gospodarcze w środkowo-wschodniej Europie

ZWYCIĘSTWO I UGRUNTOWANIE KAPITALIZMU (1750-1870)

I. Przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce

1. Myśl polityczna Oświecenia
2. Rewolucja amerykańska (1776-1783)
3. Znaczenie społeczno-ekonomiczne Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799)
4. Epoka napoleońska (1799-1815)
5. Lata 1815-1871

II. Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830)

1. Istota przewrotu przemysłowego
2. Przesłanki rewolucji przemysłowej
3. Etapy przewrotu przemysłowego
4. Skutki rewolucji przemysłowej

III. Liberalizm gospodarczy - teoria i praktyka

1. Fizjokratyzm
2. Angielska klasyczna ekonomia polityczna
3. Założenia liberalnej polityki gospodarczej
4. Zwycięstwo liberalizmu gospodarczego w Anglii
5. Rozwój handlu Światowego (do 1870 r.)
6. Hegemonia gospodarcza Wielkiej Brytanii (1815-1870)

IV. Industrializacja w Europie i Stanach Zjednoczonych

1. Dalszy postęp techniczny
2. Rewolucja transportowa
3. Belgia - pionier industrializacji na kontynencie
4. Rozwój gospodarczy Francji (1815-1870)
5. Gospodarka niemiecka do 1870 r.
6. Początki przemysłu we krajach środkowo-wschodniej Europy
7. Rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych (1783-1865)

V. Przemiany ludnościowe w XIX w. Rewolucja demograficzna

1. Procesy ludnościowe w epoce przedprzemysłowej (do końca XVIII w.)
2. Istota i przyczyny rewolucji demograficznej
3. Konsekwencje eksplozji demograficznej

VI. Przemiany w rolnictwie w XIX w. Rewolucja agrarna

1. Przesłanki i istota
2. Aspekty techniczne rewolucji agrarnej
3. Aspekty społeczno-ekonomiczne rewolucji agrarnej
4. Konsekwencje rewolucji agrarnej

VII. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1870 r.)

1. Podstawy organizacyjno-prawne
2. Cykliczność rozwoju gospodarczego
3. Położenie klasy robotniczej i początki ustawodawstwa pracy
4. Związki zawodowe
5. Ruch socjalistyczny

VIII. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1870 r.

KAPITALIZM GLOBALNY (1870-1914). POWSTANIE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

I. Druga rewolucja przemysłowa (1870-1914)

1. Postęp techniczny i organizacyjny
2. Rozwój produkcji przemysłowej
3. Postęp w transporcie i komunikacji
4. Sytuacja w rolnictwie Światowym
5. Społeczne następstwa nowej fazy industrializacji

II. Główne zjawiska i procesy gospodarcze okresu 1870-1914

1. Monopolizacja
2. Kapitał finansowy
3. Eksport kapitału
4. Imperializm ekonomiczny
5. Handel światowy (1870-1914) - powrót do protekcjonizmu
6. Upowszechnienie systemu waluty złotej

III. Rozwój gospodarczy dawnych mocarstw (1870-1914)

1. Wielka Brytania
2. Francja
3. Rosja
4. Monarchia austro-węgierska

IV. Rozwój gospodarczy nowych mocarstw

1. Rzesza Niemiecka (1871-1914)
2. Stany Zjednoczone w latach 1865-1917
3. Japonia w epoce Meiji (1868-1912)
4. Nowe państwa rozwiniętej gospodarki
5. Białe dominia na drodze rozwoju (1870-1914)
6. Argentyna - "południowoamerykański tygrys" w latach 1870-1913

V. Główne potęgi ekonomiczne świata w 1913 r.

ŚWIAT W OKRESIE DEZINTEGRACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ (1914-1945)

I. Gospodarka światowa w okresie wojny (1914-1918)

1. Wojny a gospodarka (do 1914 r.)
2. Przyczyny ekonomiczne wojny
3. Przebieg wojny
4. Charakter wojny
5. Gospodarka wojenna
6. Bezpośrednie straty wojenne
7. Skutki polityczne wojny

II. Rekonstrukcja i stabilizacja gospodarki światowej (1918-1929)

1. Globalne skutki ekonomiczne wojny
2. Konsekwencje ekonomiczne wojny dla Europy
3. Wojna a gospodarka państw pozaeuropejskich
4. Inflacja i stabilizacja waluty
5. Długi wojenne i reparacje
6. Reformy rolne
7. Boom gospodarczy (1925-1929)

III. Wielki kryzys gospodarki światowej (1929-1933)

1. Istota kryzysów gospodarczych epoki przemysłowej
2. Charakter kryzysu w latach 1929-1933
3. Kryzys w przemyśle
4. Kryzys rolny
5. Kryzys w handlu międzynarodowym
6. Kryzys walutowy
7. Kryzys bankowy
8. Skutki demograficzne i polityczne wielkiego kryzysu

IV. Próby odbudowy gospodarki po kryzysie (1933-1939)

1. Istota interwencjonizmu państwowego
2. New Deal w Stanach Zjednoczonych
3. Wielka Brytania po kryzysie
4. Francja pokryzysowa
5. Gospodarka niemiecka (1933-1939)
6. Inne państwa autorytarne
7. Europa Środkowa po kryzysie

V. Gospodarka Związku Radzieckiego w latach 1917-1941

1. Rewolucje rosyjskie w 1917 r.
2. Pierwsze reformy społeczno-polityczne
3. Wojna domowa i komunizm wojenny (lipiec 1918-marzec 1921)
4. Nowa polityka gospodarcza (NEP)
5. Związek Radziecki na drodze do totalitaryzmu i industrializacji
6. Pierwsza faza industrializacji (1928-1932)
7. Skutki społeczno-ekonomiczno kolektywizacji rolnictwa
8. Zaostrzenie polityki wewnętrznej
9. Druga i trzecia pięciolatka (1933-1941)
10. Ocena okresu 1917-1941

VI. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1938 r.

VII. Gospodarka światowa w okresie drugiej wojny światowej (1939-1945)

1. Przesłanki ekonomiczne wybuchu wojny
2. Przebieg wojny
3. Charakter wojny
4. Gospodarka wojenna Niemiec
5. Gospodarka wojenna Wielkiej Brytanii
6. Gospodarka wojenna Stanów Zjednoczonych
7. Gospodarka wojenna Związku Radzieckiego
8. Straty i zniszczenia wojenne
9. Powojenne urządzenie polityczne Świata

ŚWIAT W DOBIE POWOJENNEJ ODBUDOWY GOSPODARCZEJ I KONFRONTACJI SYSTEMOW POLITYCZNYCH (1945-1955)

I. Problemy globalne polityki i gospodarki Światowej

1. Podział polityczny Świata
2. Przemiany polityczne w krajach bloku radzieckiego
3. Pomoc międzynarodowa i nowy ład gospodarczy
4. Początki integracji gospodarczej Zachodu
5. Zimna wojna. Konflikty polityczne
6. Początki procesów dekolonizacyjnych

II. Gospodarka Świata kapitalistycznego (1945-1955)

1. Stany Zjednoczone
2. Gospodarka europejskich państw zwycięskich
3. Gospodarka państw pokonanych

III. Gospodarka Związku Radzieckiego i krajów obozu wschodniego

1. Związek Radziecki
2. Przemiany gospodarcze i społeczne w państwach bloku radzieckiego
3. Rozwój gospodarczy krajów demokracji ludowej w Europie

IV. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1950 r.

ŚWIAT W OKRESIE WSPÓŁISTNIENIA SYSTEMOW POLITYCZNYCH (1956-1980)

I. Problemy globalne polityki i gospodarki światowej

1. Pokojowe współistnienie-zbrojenia-konflikty militarne
2. Rewolucja naukowo-techniczna
3. Przemiany w rolnictwie
4. Kryzys energetyczny
5. Zmiany w systemie finansowym i walutowym
6. Integracja gospodarcza
7. Zmierzch systemu kolonialnego

II. Kraje kapitalistyczne rozwiniętej gospodarki rynkowej

1. Sytuacja gospodarcza w latach 1955-1980
2. Stany Zjednoczone (1955-1980)
3. Gospodarka rozwiniętych państw Europy Zachodniej (1955-1980)
4. Japoński cud gospodarczy (1950-1980)

III. Świat realnego socjalizmu

1. Przemiany polityczne w Związku Radzieckim
2. Dylematy polityczne państw realnego socjalizmu
3. Rozwój gospodarczy Związku Radzieckiego (1956-1980)
4. Rozwój gospodarczy europejskich państw realnego socjalizmu (1956-1980)

IV. Kraje rozwijające się - Trzeci Świat

1. Ogólne warunki rozwoju państw Trzeciego Świata
2. Próby rozwiązywania problemów globalnych Trzeciego Świata
3. Państwa nowo uprzemysłowione w Azji
4. Państwa nowo uprzemysłowione Ameryki Łacińskiej
5. Państwa naftowe

ŚWIAT W DOBIE ROZPADU SYSTEMU REALNEGO SOCJALIZMU (1981-1991)

I. Problemy ogólne polityki i gospodarki światowej

1. Nawrot zimnej wojny
2. Nowe tendencje w gospodarce światowej
3. Kryzys zadłużenia międzynarodowego

II. Rozwinięte państwa kapitalistyczne

1. Nowa rola Stanów Zjednoczonych
2. Wielka Brytania w dobie Margaret Thatcher (1979-1990)
3. Zjednoczenie Niemiec
4. Postępy integracji gospodarczej Europy Zachodniej
5. Japonia

III. Związek Radziecki i kraje Europy Środkowo-Wschodniej

1. Przemiany polityczne w Związku Radzieckim (1982-1991)
2. Upadek rządów partii komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (1980-1989)
3. Przesłanki ekonomiczne upadku realnego socjalizmu

FIN DE SIECLE - ŚWIAT NA PRZEŁOMIE WIEKOW XX I XXI (1992-2005)

I. Problemy globalne polityki światowej

1. Nowy układ sił politycznych
2. "Zderzenie cywilizacji". Terroryzm
3. Nowa mapa Europy po 1989 r.
4. Dominacja Stanów Zjednoczonych

II. Główne problemy ekonomiczne Świata

1. Globalizacja gospodarki światowej
2. Handel światowy
3. Przepływ kapitału
4. Światowe kryzysy gospodarcze
5. Główne strefy gospodarki Światowej
6. Polaryzacja rozwoju gospodarczego Świata
7. Główne mocarstwa ekonomiczne Świata na początku XXI w.
8. Rozwój gospodarczy w czasie i przestrzeni

ZAKOŃCZENIE. PROBLEMY I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
LITERATURA
INDEKS NAZWISK

528 stron, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- WSPÓLNA POLITYKA ROLNA UNII EUROPEJSKIEJ
SZUMSKI S.

- PODSTAWY STATYSTYKI W EXCELU
REGEL W.

- TRANSFORMACJE SPOŁECZEŃSTW. OD INFORMACJI DO WIEDZY
ZACHER L.W.

- KONKURENCYJNOŚĆ. TEORIA I PRAKTYKA
OLCZYK M.

- ZORGANIZUJ SIĘ POPRAW SWOJĄ KONCENTRACJĘ,ORGANIZACJĘ I EFEKTYWNOŚĆ ...
CROUCH CH.

- MYŚLENIE STATYSTYCZNE
OSTASIEWICZ W.

- REWOLUCJA W UCZENIU
DRYDEN G. VOS J.

- CZEGO NAPRAWDĘ CHCĄ INWESTORZY
SATSTMAN M.

- SŁOWNIK TERMINOLOGII PRAWNICZEJ I EKONOMICZNEJ NIEMIECKO-POLSKI
SKIBICKI W.

- LICZBY NIE WIEDZĄ, SKĄD POCHODZĄ. PRZEWODNIK PO METODOLOGII I STATYST
FRANCUZ P. MACKIEWICZ R.

- MYŚL JAK SHERLOCK HOLMES
KONNIKOVA M.

- STATYSTYKA OD TEORII DO PRAKTYKI
WIECZORKOWSKA G. WIERZBIŃSKI J.

- REGION I JEGO ROZWÓJ W WARUNKACH GLOBALIZACJI
CHĄDZYŃSKI J. NOWAKOWSKA A. PRZYGODZKI Z.

- BADANIA STATYSTYCZNE Z EXCELEM
PARLIŃSKA M. PARLIŃSKI J.

- EKONOMIA OD A DO Z. ENCYKLOPEDIA PODRĘCZNA
SZTABA S. RED.

- DECYZJE PERSPEKTYWA PSYCHOLOGICZNA I EKONOMICZNA
TYSZKA T.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018