wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA


SZCZEPAŃSKI J. SZYSZKO L. RED.

wydawnictwo: PWE, 2007, wydanie III

cena netto: 70.00 Twoja cena  66,50 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W podręczniku, przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, Autorzy, pracownicy naukowi Szkoły Głównej Handlowej, zaprezentowali oryginalną koncepcję ujęcia finansów przedsiębiorstwa.

Zakłada ona mikroekonomiczne kryterium rozważań, a zatem spojrzenie na finanse z punktu widzenia właściciela lub zarządcy przedsiębiorstwa.

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy teoretycznych i praktycznych podstaw funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa, druga -- zarządzania. W najnowszym, zmienionym wydaniu uaktualniono wykład w związku z przekształceniami w obowiązującym systemie prawnym.

Wzbogacono go też m.in. o informacje o roli rynku finansowego w zasilaniu przedsiębiorstwa i jego inwestycji finansowych oraz o wpływie harmonizacji podatków w UE na działalność podmiotów gospodarczych.


Spis treści:

Wstęp

CZĘŚĆ PIERWSZA
Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania finansów przedsiębiorstwa

1 Pojęcie i organizacja finansów przedsiębiorstwa
1. 1. Finanse przedsiębiorstwa na tle finansów jako dyscypliny nauki...
1. 2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa
1. 3. Gospodarka finansowa a cele przedsiębiorstwa
1. 4. Kryteria oceny gospodarki finansowej
1. 5. Gospodarka finansowa a system gospodarczy i finansowy
1. 6. Obraz ruchu okrężnego kapitału i przemieszczania się wartości rzeczowych
2. Przychody przedsiębiorstwa
2. 1. Przychody ze sprzedaży
2. 2. Pozostałe przychody operacyjne
2. 3. Przychody finansowe
3. Koszty przedsiębiorstwa
3. 1. Koszty a wydatki przedsiębiorstwa
3. 2. Struktura kosztów, ich układ rodzajowy i kalkulacyjny
3. 2. 1. Koszty rzeczowe
3. 2. 2. Koszty pracy w przedsiębiorstwie
3. 2. 3. Koszty finansowe
3. 2. 4. Pozostałe koszty przedsiębiorstwa
3. 3. Koszty stałe i zmienne, działanie dźwigni operacyjnej
4. Efektywność gospodarcza i finansowa przedsiębiorstwa
4. 1. Określenie nadwyżki ekonomicznej i finansowej
4. 2. Zysk i jego funkcje
4. 3. Podstawowe postacie wyniku finansowego w przedsiębiorstwie.
4. 4. Wskaźniki zysku
4. 5. Podział wyniku finansowego w przedsiębiorstwie
5. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa
5. 1. Zasilanie zewnętrzne i wewnętrzne
5. 2. Charakterystyka kapitału własnego i obcego
5. 3. Elementarne metody finansowania
5. 3. 1. Samofinansowanie działalności
5. 3. 2. Samospłata
5. 3. 3. Kredytowanie bankowe
5. 3. 4. Dotowanie
5. 3. 5. Czerpanie środków z rynku finansowego
6. Majątek przedsiębiorstwa
6. 1. Majątek trwały i jego struktura
6. 2. Problemy amortyzacji
6. 3. Majątek obrotowy i jego struktura
7. Źródła finansowania majątku
7. 1. Forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa a kapitały własne
7. 1. 1. Spółki kapitałowe
7. 1. 2. Przedsiębiorstwa państwowe
7. 1. 3. Przedsiębiorstwa jednoosobowe
7. 2. Charakterystyka kapitałów obcych
7. 3. Charakterystyka wybranych form pozyskiwania kapitałów
7. 3. 1. Kredyt bankowy i jego pozyskiwanie przez przedsiębiorstwo
7. 3. 2. Leasing - istotne źródło finansowania przedsiębiorstwa...
7. 3. 3. Faktoring
7. 3. 4. Franczyza
7. 3. 5. Finansowanie kapitałem podwyższonego ryzyka
7. 3. 6. Sekurytyzacja aktywów
8. Rola rynku finansowego w finansowaniu przedsiębiorstwa
8. 1. Istota i segmenty rynku finansowego
8. 2. Emisja akcji - źródłem zasilania w kapitał własny
8. 3. Pozyskiwanie kapitału przez emisję obligacji
8. 4. Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa za pomocą emisji krótkoterminowych papierów dłużnych
8. 5. Porównanie źródeł finansowania z rynku finansowego z innymi źródłami finansowania
9. Rozliczenia międzynarodowe i ich wpływ na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa
9. 1. Elementy polskiego prawa dewizowego
9. 2. Kursy walutowe
9. 3. Ryzyko w handlu zagranicznym
9. 4. Rozliczenia finansowe przedsiębiorstwa
10. Wpływ polityki fiskalnej i monetarnej na sytuację finansową przedsiębiorstwa
10. 1. Polityka fiskalna i monetarna jako elementy polityki finansowej
10. 2. Rola i funkcje polityki fiskalnej
10. 3. Rola i funkcje polityki monetarnej
11. Związek gospodarki finansowej przedsiębiorstwa z finansami publicznymi
11. 1. Wpływ podatków bezpośrednich na działalność przedsiębiorstwa
11. 1. 1. Bezpośrednie opodatkowanie dochodu
11. 1. 2. Ryczałtowe opodatkowanie dochodu
11. 2. Wpływ podatków pośrednich na działalność przedsiębiorstwa
11. 2. 1. Podatek od towarów i usług - sposób jego funkcjonowania
11. 2. 2. Wpływ podatku od towarów i usług na gospodarkę finansową przedsiębiorstwa
11. 2. 3. Konstrukcja i znaczenie podatku akcyzowego
11. 3. Wpływ obciążeń celnych na działalność przedsiębiorstwa
12. Wpływ harmonizacji podatków na działalność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej
12. 1. Harmonizacja podatków bezpośrednich
12. 1. 1. Wspólny system opodatkowania w przypadku fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zamiany udziałów w spółkach różnych państw członkowskich
12. 1. 2. Wspólny system opodatkowania w spółkach dominujących i zależnych różnych państw członkowskich
12. 1. 3. Wspólny system opodatkowania w spółkach dominujących i zależnych różnych państw UE z tytułu przychodów w postaci odsetek oraz należności licencyjnych
12. 1. 4. Próby dalszej harmonizacji podatków dochodowych w UE...
12. 2. Harmonizacja podatków pośrednich
12. 2. 1. Podatek od wartości dodanej
12. 2. 2. Podatek akcyzowy
12. 3. Wybrane problemy procesu harmonizacji podatków
13. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
13. 1. Skala zjawiska
13. 2. Motywy podejmowania działań integracyjnych
13. 3. Klasyfikacja działań integracyjnych
13. 4. Formy transakcji fuzji i przejęć
13. 5. Efektywność transakcji fuzji i przejęć
13. 6. Przyczyny niepowodzenia integracji przedsiębiorstw

CZĘŚĆ DRUGA
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie

14. Strategia i taktyka finansowa w działalności przedsiębiorstwa
14. 1. Pojęcia strategii i taktyki finansowej
14. 2. Bierne i czynne operacje finansowe w przedsiębiorstwie
15. Czas i ryzyko w działalności przedsiębiorstwa
15. 1. Zmiany wartości pieniądza w czasie
15. 1. 1. Wartość przyszła
15. 1. 2. Wartość bieżąca
15. 1. 3. Strumienie płatności
15. 1. 4. Wybrane zagadnienia dotyczące stóp procentowych
15. 2. Ryzyko i niepewność w działaniu przedsiębiorstwa
15. 2. 1. Istota i rodzaje ryzyka
15. 2. 2. Oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe
15. 2. 3. Elementy teorii portfela papierów wartościowych
15. 2. 4. Model rynku kapitałowego
16. Planowanie finansowe
16. 1. Planowanie tradycyjne
16. 2. Technika budżetowa
16. 2. 1. Budżet do celów planistycznych
16. 2. 2. Budżety do celów kontroli
16. 2. 3. Planowanie finansowe oparte na kosztach normatywnych
16. 3. Planowanie ośrodków odpowiedzialności
16. 3. 1. Wyodrębnienie ośrodków odpowiedzialności
16. 3. 2. Planowanie finansowe stopy zwrotu
16. 3. 3. Planowanie krótkookresowych nadwyżek finansowych
16. 4. Planowanie strategiczne
17. Struktura i koszt pozyskiwania kapitału przedsiębiorstwa
17. 1. Struktura kapitałów przedsiębiorstwa
17. 2. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie
17. 3. Koszt kapitału obcego
17. 3. 1. Koszt kredytu bankowego
17. 3. 2. Koszt obligacji
17. 4. Koszt kapitału własnego
17. 4. 1. Koszt akcji uprzywilejowanych
17. 4. 2. Koszt zysków zatrzymanych
17. 4. 3. Koszt nowej emisji akcji zwykłych
17. 5. Średni ważony koszt kapitału
17. 6. Krańcowy koszt kapitału
17. 7. Struktura kapitałów przedsiębiorstwa - działanie dźwigni finansowej
17. 8. Struktura kapitałów - działanie dźwigni połączonej
17. 9. Model M. H. Millera i F. Modiglianiego
18. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa
18. 1. Wycena obligacji
18. 1. 1. Wycena obligacji o stałym oprocentowaniu
18. 1. 2. Obliczanie stopy procentowej obligacji
18. 1. 3. Wycena obligacji zerokuponowych
18. 1. 4. Wycena obligacji o zmiennym oprocentowaniu
18. 1. 5. Krzywa dochodowości
18. 1. 6. Wartość punktu bazowego (BPV)
18. 2. Wycena akcji
18. 2. 1. Wycena akcji uprzywilejowanych
18. 2. 2. Wycena akcji zwykłych
18. 3. Wycena instrumentów pochodnych
18. 3. 1. Kontrakty terminowe futures
18. 3. 2. Kontrakty terminowe forward
18. 3. 3. Opcje
18. 4. Kryteria oceny efektywności lokaty kapitału w inwestycje rzeczowe
18. 4. 1. Metody majątkowe
18. 4. 2. Metody porównań rynkowych
18. 4. 3. Metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
19. Inwestycje rzeczowe
19. 1. Istota i klasyfikacja inwestycji rzeczowych
19. 2. Podstawowe czynniki wpływające na efektywność inwestycji rzeczowych
19. 3. Szacowanie przepływów pieniężnych inwestycji
19. 4. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
19. 4. 1. Metody proste
19. 4. 2. Metody dyskontowe
19. 4. 3. Metody dyskontowe a przewidywana stopa reinwestycji
20. Inwestycje w kapitał obrotowy
20. 1. Finansowanie kapitału obrotowego - cykl konwersji pieniądza
20. 2. Strategia finansowania kapitału obrotowego
20. 3. Źródła finansowania krótkoterminowego
21. Zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa
21. 1. Zarządzanie zapasami
21. 2. Zarządzanie środkami pieniężnymi
21. 3. Zarządzanie należnościami
22. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa
22. 1. Przesłanki restrukturyzacji
22. 2. Cele restrukturyzacji
22. 3. Metody restrukturyzacji
22. 4. Skutki restrukturyzacji
23. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej przedsiębiorstwa
23. 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego według prawa bilansowego
23. 2. Elementy sprawozdania finansowego
23. 2. 1. Bilans
23. 2. 2. Rachunek zysków i strat
23. 2. 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
23. 2. 4. Rachunek przepływów pieniężnych
23. 2. 5. Informacja dodatkowa
23. 3. Sporządzanie, zatwierdzanie, badanie i udostępnianie sprawozdania finansowego
23. 4. Wykorzystanie sprawozdawczości finansowej do celów analitycznych
23. 4. 1. Wskaźniki płynności
23. 4. 2. Wskaźniki sprawności działania
23. 4. 3. Wskaźniki zadłużenia (wypłacalności)
23. 4. 4. Wskaźniki rentowności

Aneks
Tablica A. l. Wartość przyszła
Tablica A. 2. Wartość bieżąca
Tablica A. 3. Wartość przyszła płatności przy wpłatach z dołu
Tablica A. 4. Wartość przyszła płatności przy wpłatach z góry
Tablica A. 5. Wartość bieżąca płatności przy wpłatach z dołu
Tablica A. 6. Wartość bieżąca płatności przy wpłatach z góry

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Skorowidz

 


568 stron, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- INSTYTUCJE RYNKU FINANSOWEGO W POLSCE
RED. SZELĄGOWSKA A.

- BIZNESPLAN. ELEMENTY PLANOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROZWOJOWEJ
MARECKI K. WIELOCH M. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018