wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAGADNIENIA PODSTAWOWE


SZPOR G. RED

wydawnictwo: LEXISNEXIS, 2011, wydanie VI

cena netto: 63.99 Twoja cena  60,79 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawowy system ubezpieczeń społecznych w Polsce obejmuje ubezpieczenia: emerytalne  rentowe  chorobowe  wypadkowe.

Książka zawiera omówienie ustaw: o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa, o ubezpieczeniu społecznym w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o emeryturach kapitałowych, o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedstawiono w niej również postanowienia ustaw o pracowniczych programach emerytalnych i indywidualnych kontach emerytalnych. Podręcznik przybliża problemy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

W opracowaniu uwzględniono analizę podstawowych pojęć systemu, ustalenia teorii oraz rozstrzygnięcia judykatury dotyczące aktualnych problemów w prawie ubezpieczeń społecznych.

Publikacja jest adresowana do studentów prawa i administracji, finansów i ubezpieczeń, ekonomii, zarządzania i polityki społecznej. Może też być przydatna aplikantom, sędziom, adwokatom i radcom prawnym.

W celu ułatwienia nauki wprowadzono pogrubienia podkreślające ważne partie materiału, piktogramy i numery boczne ułatwiające odnalezienie istotnych fragmentów nie tylko tuż przed egzaminem.Autorami są: Zofia Kluszczyńska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, dr Wiesław Koczur – adiunkt w Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, dr Katarzyna Roszewska – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dr Katarzyna Rubel – pracownik naukowy CNRS w Centre de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (COMPTRASEC) Uniwersytetu Bordeaux IV i CNRS, prof. dr hab. Grażyna Szpor – profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. K Adamieckiego w Katowicach, prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz – profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.


Spis treści:

WSTĘP

Rozdział 1. UBEZPIECZENIA W SYSTEMIE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
1.1. Konstytucyjne podstawy zabezpieczenia społecznego
1.1.1. Zabezpieczenie społeczne w prawie międzynarodowym
1.1.2. Konstytucyjne prawa socjalne
1.1.3. Zabezpieczenie społeczne w polskich konstytucjach
1.1.4. Administracja zabezpieczenia społecznego
1.2. Ubezpieczeniowa metoda zabezpieczenia społecznego
1.2.1. Metody zabezpieczenia społecznego
1.2.2. Cechy metody opiekuńczej
1.2.3. Cechy metody zaopatrzeniowej
1.2.4. Cechy ubezpieczenia społecznego
1.2.5. Pojęcie i rodzaje ubezpieczenia społecznego
1.3. Ewolucja regulacji prawnej ubezpieczeń społecznych
1.3.1. Geneza ubezpieczeń
1.3.2. Rozwój ubezpieczeń w XX wieku
1.3.3. Kryzysy i reformy ubezpieczeń w Polsce
1.4. Ubezpieczenia społeczne jako materia ustawowa
1.4.1. Cele i kryteria wyodrębniania prawa ubezpieczeń społecznych
1.4.2. Przesłanki wyboru ubezpieczeniowej metody zabezpieczenia
1.4.3. Ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
1.4.4. Rozporządzenia z zakresu ubezpieczeń społecznych i literatura


Rozdział 2. STRUKTURA SYSTEMU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
2.1. System ubezpieczeń społecznych
2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja systemów
2.1.2. System organizacyjny ubezpieczeń
2.1.3. System finansowy ubezpieczeń
2.1.4. System informacyjny ubezpieczeń
2.2. Ubezpieczeni
2.2.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom
2.2.2. Uprawnienia
2.2.3. Obowiązki
2.3. Płatnicy składek
2.3.1. Pojęcie składki i zasady jej ustalania
2.3.2. Pracodawcy i inne podmioty opłacające składki
2.3.3. Obowiązki i uprawnienia płatników składek
2.4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
2.4.1. Organy
2.4.2. Zakres działania
2.4.3. Funkcje kontrolne
Literatura


Rozdział 3. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
3.1. Zakres ubezpieczenia chorobowego
3.1.1. Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
3.1.2. Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego
3.2. Zasiłek chorobowy
3.2.1. Warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego
3.2.2. Wynagrodzenie gwarancyjne
3.2.3. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego
3.2.4. Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego
3.2.5. Wysokość zasiłku chorobowego
3.3. Świadczenie rehabilitacyjne
3.3.1. Przesłanki prawa do świadczenia
3.3.2. Okres pobierania i wysokość świadczenia
3.4. Zasiłek wyrównawczy
3.4.1. Warunki nabycia prawa do zasiłku
3.4.2. Wysokość i okres wypłacania zasiłku
3.5. Zasiłek macierzyński
3.5.1. Warunki nabycia prawa do zasiłku
3.5.2. Wysokość i okres pobierania zasiłku
3.6. Zasiłek opiekuńczy
3.6.1 Warunki nabycia prawa do zasiłku
3.6.2 Okres pobierania zasiłku opiekuńczego i jego wysokość
3. 7 postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i ich wypłaty
Literatura


Rozdział 4. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH
4.1. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej
4 2 Postępowanie w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych
4.2.1. Postępowanie w sprawach z zakresu wypadków przy pracy
4.2.2. Postępowanie w sprawach z zakresu chorób zawodowych
4.3. Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
4.4. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
4.4.1. Katalog świadczeń
4.4.2. Świadczenia odszkodowawcze
4.4.3. Świadczenia zasiłkowe
4.4.4. Świadczenia rentowe oraz dodatki do tych świadczeń
4.5. Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe
4.6. Prewencja wypadkowa i zasady jej finansowania
Literatura


Rozdział 5. EMERYTURY I RENTY Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
5.1. Zakres świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
5.2. Warunki nabycia prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
5.2.1. Przesłanki nabycia prawa do świadczenia
5.2.2. Pojęcie okresów składkowych i nieskładkowych
5.2.3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń
5.3. Emerytury
5.3.1. Emerytury dla osób urodzonych przed rokiem 1949
5.3.2. Emerytury dla osób urodzonych w latach 1949-1969
5.3.3. Emerytury dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
5.3.4. Emerytury dla osób urodzonych po roku 1969
5.3.5. Kapitał początkowy
5.3.6. Odrębne formy świadczeń emerytalno-rentowych
5.4. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna
5.4.1. Pojęcie i rodzaje niezdolności do pracy
5.4.2. Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
5.4.3. Renta szkoleniowa
5.4.4. Renta rodzinna
5.4.5. Waloryzacja świadczeń
5.4.6. Zasiłek pogrzebowy
5.5. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń
5.5.1. Właściwość organów orzekających
5.5.2. Decyzje w sprawach świadczeń
5.5.3. Ustanie prawa do świadczeń
5.5.4. Wstrzymanie prawa do świadczeń
5.5.5. Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
Literatura


Rozdział 6. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE FUNDUSZY EMERYTALNYCH
6.1. Drugi filar w nowym systemie emerytalnym
6.1.1. Otwarty fundusz emerytalny jako instytucja wspólnego inwestowania
6.1.2. Powszechne towarzystwo emerytalne jako instytucja zarządzająca OFE
6.2. Działalność lokacyjna otwartych funduszy emerytalnych
6.3. Ocena wyników inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych
6.4. Obowiązki informacyjne i nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi
6.5. Wypłata środków z otwartych funduszy emerytalnych
6.6. Pracowniczy fundusz emerytalny
Literatura


Rozdział 7. WYPŁATY EMERYTUR KAPITAŁOWYCH
7.1. Ogólne zasady ustalania świadczeń emerytalnych na podstawie uprawnień kapitałowych
7.2. Rodzaje emerytur kapitałowych
7.3. Emerytury kapitałowe w świetle rozwiązań ustawowych
7.3.1. Okresowa emerytura kapitałowa
7.3.2. Dożywotnia emerytura kapitałowa
7 3 3 Zasady ustalania wysokości emerytur kapitałowych oraz ich wypłaty
7 4 problem instytucjonalny wypłaty emerytur kapitałowych
7.5 Fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych w świetle propozycji ustawowych
7 5 1. Organizacja funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych
7 5.2. Funkcjoniowanie funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych
7.5.2.1. Zakład emerytalny jako zarządzający funduszem dożywotnich emerytur kapitałowych
7.5.2.2. Zarządzanie funduszem dożywotnich emerytur kapitałowych
7.5.3. Oferty dożywotnich emerytur kapitałowych
Literatura


Rozdział 8. PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE I INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE
8.1. Trzeci filar zabezpieczenia emerytalnego
8.2. Formy pracowniczego programu emerytalnego
8.3. Podmioty pracowniczego programu emerytalnego
8.4. Tworzenie i likwidacja pracowniczego programu emerytalnego
8.4.1. Zakładowa umowa emerytalna
8.4.2. Deklaracja przystąpienia do programu emerytalnego
8.4.3. Rejestracja pracowniczego programu emerytalnego
8.4.4. Likwidacja pracowniczego programu emerytalnego
8.5. Składka z tytułu uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym
8.5.1. Składka podstawowa i dodatkowa
8.5.2. Zawieszenie odprowadzania składek podstawowych
8.6. Zwrot i wypłata środków z pracowniczego programu emerytalnego
8.6.1. Zwrot środków
8.6.2. Wypłata zgromadzonych środków
8.6.3. Wypłata transferowa
8.7. Indywidualne konta emerytalne
8.7.1. Formy indywidualnego konta emerytalnego
8.7.2. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego
8.7.3. Osoby uprawnione do gromadzenia środków na indywidualnym koncie emerytalnym
8.7.4. Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym
Literatura


Rozdział 9. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓW
9.1. Geneza ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych
9.2. Zasady organizacji ubezpieczenia społecznego rolników
9.3. Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników
8.3.1. Podmioty ochrony ubezpieczeniowej
8.3.2. Ubezpieczenie obowiązkowe
8.3.3. Ubezpieczenie dobrowolne
9.4. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników
8.4.1. Świadczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
8.4.2. Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego
8.4.3. Ocena obowiązujących rozwiązań
9.5. Finansowanie ubezpieczenia społecznego rolników
Literatura


Rozdział 10. WSPÓLNOTOWA KOORDYNACJA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
10.1. Pojęcie i zasady ogólne wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego
10.1.1. Pojęcie wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego
10.1.2. Zasady wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego
10.2. Zakres podmiotowy wspólnotowej koordynacji zabezpieczenia społecznego
10.3. Zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
10.3.1. Systemy świadczeń objęte wspólnotową koordynacją
10.3.2. Systemy świadczeń wyłączone z zakresu wspólnotowej koordynacji
10.4. Skutki włączenia polskiego systemu zabezpieczenia społecznego w ramy wspólnotowej koordynacji
Literatura


Rozdział 11. AKTUALNE ZAGADNIENIA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
11.1.Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego na stosowanie ubezpieczeń społecznych
11.2. Konsekwencje ubezpieczeniowe zawieszania działalności gospodarczej
11.3. Zawieranie umów o pracę w celu uzyskania ochrony ubezpieczeniowej
11.4 Zwrot nienależnie opłaconych składek i przedawnienie zaległych składek w świetle zasady lex retro non agit
11.5. Wzajemny stosunek systemu ubezpieczeń społecznych i Ordynacji podatkowej
11.6. Zobowiązania ZUS względem OFE z tytułu opóźnienia w przekazywaniu składek
11.7. Emerytury pomostowe a ochrona praw nabytych
11.8. Wcześniejsze emerytury w kontekście zasady równości
11.9. Częściowa niezdolność do pracy na tle posiadanych kwalifikacji
11.10. Zasady ekwiwalentności świadczeń i równości w ustawie zasiłkowej
11.11. Nadużycie prawa do świadczeń z ustawy zasiłkowej
11.12. Informatyzacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych
11.13. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w świetle zasady ignorantia iuris nocet
Literatura
Indeks rzeczowy


352 strony, A5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- SOCJOLOGIA MIKROSTRUKTURY
PODGÓRSKI R.A.

- SOCJOLOGIA WYKŁADY I MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
PRZYMEŃSKI A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2017