wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POJĘCIE PRZEDSIĘBIORCY W POLSKIM I EUROPEJSKIM PRAWIE OCHRONY KONKU-


MATERNA G. RED. /-RENCJI

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2009, wydanie I

cena netto: 79.70 Twoja cena  75,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

"Kwestia zakresu podmiotowego norm wspólnotowego i polskiego prawa konkurencji nie doczekała się jak dotąd monograficznego opracowania w literaturze polskiej. Zasadnym wydaje się zatem twierdzenie, iż decydując się na temat rozprawy doktorskiej, Pan Grzegorz Materna właściwie zidentyfikował zarówno obszar badawczy, jak i pilną potrzebę pogłębionej analizy naukowej występujących tam zjawisk, a także znaczenie tej analizy dla prawa konkurencji w Polsce oraz praktyki jego stosowania przez organy administracyjne i sądowe. (...) Autor słusznie wskazuje na potrzebę szerokiego ujęcia terminu "przedsiębiorca", tak, by adresatami norm chroniących konkurencję stały się wszelkie podmioty prowadzące szeroko rozumianą działalność gospodarczą. W tym też kierunku stara się rozwiązywać pojawiające się w praktyce stosowania polskiego prawa konkurencji problemy interpretacyjne (...). Rozważaniom tym nie sposób odmówić trafności i prawniczej precyzji. (...) Autorowi co do zasady udało się zrealizować podstawowy cel badawczy rozprawy. Wykorzystując metodę dogmatycznoprawną oraz praktykę stosowania prawa potrafi on trafnie zidentyfikować wiele doniosłych problemów naukowych, udziela również w znakomitej większości przypadków właściwych i należycie uzasadnionych odpowiedzi. Prowadzona przez niego krytyka naukowa poglądów wyrażanych w orzecznictwie oraz w literaturze prawniczej jest wyważona i na wysokim poziomie merytorycznym."

z recenzji dr. hab. Sławomira Dudzika
profesora nadzwyczajnego UJ


Spis treści:

 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Zagadnienia wstępne
str. 23

1. Konkurencja i jej ochrona w przepisach prawa
str. 23

2. Polskie i europejskie prawo ochrony konkurencji
str. 26

3. Cele prawa ochrony konkurencji
str. 27

4. Treść prawa ochrony konkurencji
str. 32
4.1. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
str. 32
4.2. Ochrona przed antykonkurencyjną koncentracją przedsiębiorców
str. 35

5. Odpowiedzialność prawna w prawie ochrony konkurencji
str. 37
5.1. Podmioty podlegające odpowiedzialności prawnej
str. 37
5.2. Płaszczyzny odpowiedzialności prawnej
str. 38

6. Podsumowanie
str. 40

Rozdział II
Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji - podobieństwa i różnice
str. 44

1. Pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa - wprowadzenie
str. 44
1.1. Pojęcie przedsiębiorcy
str. 45
1.1.1. Pojęcie przedsiębiorcy w znaczeniu ekonomicznym
str. 45
1.1.2. Pojęcie przedsiębiorcy w znaczeniu prawnym
str. 46
1.1.3. Wielość definicji pojęcia przedsiębiorcy w prawie polskim
str. 48
1.1.3.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
str. 49
1.1.3.2. Kodeks cywilny
str. 50
1.1.3.3. Kodeks postępowania cywilnego
str. 51
1.1.3.4. Ustawy z zakresu prawa konkurencji
str. 51
1.1.4. Kryteria określające zakres znaczeniowy pojęcia przedsiębiorcy
str. 52
1.1.4.1. Kryterium podmiotowe
str. 53
1.1.4.2. Kryterium funkcjonalne
str. 54
1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa
str. 56
1.2.1. Ekonomiczne pojęcie przedsiębiorstwa
str. 56
1.2.2. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie polskim
str. 57
1.2.3. Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie europejskim
str. 59

2. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
str. 60
2.1. Przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
str. 62
2.1.1. Kryterium podmiotowe
str. 63
2.1.1.1. Osoba fizyczna
str. 63
2.1.1.2. Osoba prawna
str. 64
2.1.1.3. Jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną
str. 67
2.1.1.4. Kryterium podmiotowe w orzecznictwie antymonopolowym
str. 70
2.1.2. Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej
str. 72
2.1.2.1. Rodzaje działalności gospodarczej
str. 73
2.1.2.2. Działalność zarobkowa
str. 73
2.1.2.3. Działalność zorganizowana i ciągła
str. 77
2.1.2.4. Działalność zawodowa
str. 79
2.1.2.5. Kryterium funkcjonalne w orzecznictwie antymonopolowym
str. 80
2.1.3. Status przedsiębiorcy a wyłączenia ustawowe
str. 83
2.1.4. Status przedsiębiorcy a obowiązki rejestrowe
str. 85
2.1.5. Szczególne kategorie przedsiębiorców
str. 88
2.2. Przedsiębiorca działający w sferze użyteczności publicznej
str. 90
2.2.1. Kryterium podmiotowe
str. 92
2.2.2. Kryterium funkcjonalne - świadczenie lub organizowanie usług użyteczności publicznej
str. 93
2.2.2.1. Pojęcie użyteczności publicznej
str. 93
2.2.2.2. Pojęcie organizowania usług użyteczności publicznej
str. 96
2.2.2.3. Usługi użyteczności publicznej a wykonywanie władztwa publicznego
str. 100
2.3. Przedsiębiorca działający w sferze wolnych zawodów
str. 103
2.4. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej podejmująca działania podlegające kontroli koncentracji
str. 105
2.5. Związek przedsiębiorców
str. 108
2.5.1. Zakres pojęciowy pojęcia "związek przedsiębiorców"
str. 109
2.5.2. Związek przedsiębiorców a przedsiębiorca
str. 111

3. Pojęcie przedsiębiorstwa w europejskim prawie ochrony konkurencji
str. 113
3.1. Przedsiębiorstwo jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą
str. 115
3.1.1. Kryterium podmiotowe
str. 115
3.1.2. Kryterium funkcjonalne - pojęcie działalności gospodarczej
str. 119
3.2. Przedsiębiorstwo działające w sferze wolnych zawodów
str. 122
3.3. Przedsiębiorstwo działające w sferze użyteczności publicznej
str. 123
3.3.1. Pojęcie przedsiębiorstwa a wykonywanie władztwa publicznego
str. 124
3.3.2. Pojęcie przedsiębiorstwa a świadczenie usług użyteczności publicznej
str. 127
3.3.3. Pojęcie przedsiębiorstwa a organizowanie systemu ubezpieczeń społecznych
str. 129
3.4. Przedsiębiorstwo tworzące jeden organizm gospodarczy
str. 130
3.4.1. Jednostki powiązane traktowane jak jeden organizm gospodarczy
str. 130
3.4.2. Konsekwencje traktowania jednostek powiązanych jako jednego organizmu gospodarczego
str. 133
3.4.2.1. Konsekwencje przy stosowaniu art. 81 TWE
str. 133
3.4.2.2. Konsekwencje przy stosowaniu art. 82 TWE
str. 134
3.4.2.3. Konsekwencje dla przypisania odpowiedzialności za naruszenie przepisów
str. 135
3.5. Szczególne kategorie przedsiębiorstw
str. 136
3.5.1. Przedsiębiorstwo publiczne
str. 138
3.5.2. Przedsiębiorstwo, któremu przyznano prawa specjalne lub wyłączne
str. 139
3.5.3. Przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym
str. 141
3.5.4. Przedsiębiorstwo mające charakter monopolu skarbowego
str. 142
3.6. Związek przedsiębiorstw
str. 143
3.6.1. Zakres pojęciowy terminu "związek przedsiębiorstw"
str. 143
3.6.2. Związek przedsiębiorstw a przedsiębiorstwo
str. 146

4. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie ochrony konkurencji a pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 81 i 82 TWE
str. 148
4.1. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie ochrony konkurencji a pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 81 i 82 TWE - podobieństwa
str. 149
4.1.1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą
str. 149
4.1.2. Niezależność od spełnienia obowiązków formalnych
str. 149
4.1.3. Podmiot, który nie działa dla zysku
str. 150
4.1.4. Podmiot prawa prywatnego oraz prawa publicznego
str. 150
4.1.5. Podmiot realizujący zadania z zakresu użyteczności publicznej
str. 151
4.1.6. Osoba fizyczna wykonująca działalność zawodową
str. 151
4.1.7. Funkcjonalna interpretacja pojęcia przedsiębiorcy
str. 152
4.1.8. Podmiot organizujący świadczenie usług
str. 152
4.1.9. Odniesienie reguł konkurencji do związków przedsiębiorców
str. 153
4.2. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie ochrony konkurencji a pojęcie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 81 i 82 TWE - różnice
str. 153
4.2.1. Kryterium podmiotowe
str. 153
4.2.2. Zdolność prawna
str. 154
4.2.3. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego
str. 154
4.2.4. Pojęcie działalności gospodarczej
str. 155
4.2.5. Pojęcie usług użyteczności publicznej
str. 156
4.2.6. Działalność ze sfery publicznoprawnego imperium
str. 156
4.2.7. Status związków przedsiębiorstw i związków przedsiębiorców
str. 156
4.2.8. Kryteria oceny podmiotów organizujących system ubezpieczenia społecznego
str. 157
4.2.9. Status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podejmującej działania podlegające kontroli koncentracji
str. 158
4.2.10. Brak w polskim prawie ochrony konkurencji odpowiedników szczególnych kategorii przedsiębiorstw z art. 86 TWE
str. 159

5. Podsumowanie
str. 159

Rozdział III
Relacja między polskim i europejskim prawem ochrony konkurencji a pojęcie przedsiębiorcy
str. 162

1. Obowiązywanie europejskiego prawa ochrony konkurencji
str. 162
1.1. Okres stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi
str. 162
1.1.1. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
str. 163
1.1.2. Reguły kontroli koncentracji
str. 165
1.2. Okres po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
str. 166
1.2.1. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję
str. 166
1.2.1.1. Stosowanie zakazu praktyk ograniczających konkurencję
str. 166
1.2.1.2. Mechanizmy współpracy organów ochrony konkurencji
str. 167
1.2.2. Reguły kontroli koncentracji
str. 169
1.2.2.1. Stosowanie reguł kontroli koncentracji
str. 169
1.2.2.2. Mechanizmy współpracy organów ochrony konkurencji
str. 170

2. Relacja między polskim i europejskim prawem ochrony konkurencji w okresie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi
str. 171
2.1. Dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego
str. 173
2.1.1. Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego
str. 177
2.1.2. Stanowisko Sądu Najwyższego
str. 178
2.1.3. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego
str. 179
2.1.4. Podsumowanie
str. 180
2.2. Dostosowanie polskiego prawa ochrony konkurencji do prawa europejskiego
str. 181
2.2.1. Działalność ustawodawcza
str. 182
2.2.2. Opracowanie urzędowych wyjaśnień
str. 184
2.2.3. Działalność orzecznicza
str. 185
2.3. Dostosowanie pojęcia przedsiębiorcy do prawa europejskiego
str. 190
2.3.1. Działalność ustawodawcza
str. 190
2.3.2. Działalność orzecznicza
str. 193
2.3.3. Podsumowanie
str. 196

3. Relacja między polskim i europejskim prawem ochrony konkurencji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
str. 197
3.1. Relacja między prawem polskim i europejskim w świetle zasad prawa europejskiego
str. 198
3.1.1. Zasada skutku bezpośredniego
str. 198
3.1.2. Zasada pierwszeństwa
str. 200
3.1.3. Zasada lojalności (solidarności)
str. 202
3.1.4. Zasada pomocniczości i proporcjonalności
str. 207
3.2. Relacja między prawem polskim i europejskim dotyczącym praktyk ograniczających konkurencję
str. 210
3.2.1. Praktyki mogące wpływać na handel między państwami członkowskimi
str. 211
3.2.1.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
str. 213
3.2.1.2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej
str. 214
3.2.2. Sprawy o charakterze wewnętrznym
str. 215
3.3. Relacja między prawem polskim i europejskim dotyczącym kontroli koncentracji
str. 217
3.3.1. Koncentracje o wymiarze wspólnotowym
str. 218
3.3.2. Koncentracje niemające wymiaru wspólnotowego
str. 219

4. Pojęcie przedsiębiorcy w polskim prawie ochrony konkurencji w świetle relacji z prawem europejskim
str. 220
4.1. Dostosowanie pojęcia przedsiębiorcy do prawa europejskiego w okresie przedakcesyjnym
str. 221
4.2. Wykładnia pojęć przejętych do prawa krajowego
str. 223
4.3. Zasada pierwszeństwa
str. 228
4.4. Zasada lojalności (solidarności)
str. 236
4.5. Zasada pewności prawa
str. 241
4.6. Zapobieganie renacjonalizacji prawa ochrony konkurencji
str. 242

5. Podsumowanie
str. 243

Rozdział IV
Wnioski i uwagi de lege ferenda
str. 245

1. Pojęcie przedsiębiorcy w świetle założeń prawa ochrony konkurencji
str. 245

2. Skutki odmienności pojęcia przedsiębiorcy i pojęcia przedsiębiorstwa
str. 247

3. Interpretacja prowspólnotowa
str. 252

4. Postulaty dotyczące wykładni pojęcia przedsiębiorcy i wnioski de lege ferenda
str. 254
4.1. Odwołanie się do przepisów o swobodzie działalności gospodarczej
str. 255
4.2. Znaczenie gospodarczych powiązań między odrębnymi podmiotami
str. 259
4.3. Uwzględnienie w pojęciu przedsiębiorcy podmiotów prowadzących działalność ze sfery publicznoprawnego imperium
str. 262
4.4. Włączenie do pojęcia przedsiębiorcy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która podejmuje działania podlegające kontroli koncentracji
str. 266
4.5. Włączenie związku przedsiębiorców do pojęcia przedsiębiorcy
str. 267

5. Postulaty dotyczące pojęcia przedsiębiorcya wielość definicji tego pojęcia
str. 268

Bibliografia
str. 273

Skorowidz rzeczowy
str. 291


296 strob, A5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018