wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

JAKOζ 痀CIA CHORYCH PO REWASKULARYZACJI KRYTYCZNEGO ZW石ENIA T蔜NICY SZYJNEJ WEWN蔜RZNEJ


TRYSTU M.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 122.85 Twoja cena  116,71 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Jako舵 縴cia chorych po rewaskularyzacji krytycznego zw昕enia t阾nicy szyjnej wewn阾rznej


Czytelnik znajdzie w tej monografii wnikliw analiz rozwoju technik chirurgicznych otwartych i wewn眛rznaczyniowych oferowanych chorym z krytycznym zw昕eniem t阾nic szyjnych oraz opis post阷u technologii medycznych oparty na najnowszej literaturze przedmiotu.

Dotychczasowe badania chorych operowanych z powodu krytycznego zw昕enia t阾nic szyjnych wewn阾rznych koncentrowa硑 si g丑wnie na bezpo秗ednich nast阷stwach wykonywanych procedur (prze縴cie/zgon, du縠 powik砤nia, tj. udar m髗gu, zawa mi甓nia sercowego, krwiak, pora縠nie nerw體 czaszkowych). Zbyt ma硂 natomiast uwagi po秝i阠ono bardzo istotnemu dla chorego aspektowi, jakim jest jego jako舵 縴cia zwi眤ana ze stanem zdrowia […]. W dziele tym om體iono kompleksowo i systematycznie problematyk zw昕enia t阾nic szyjnych, sposob體 ich leczenia oraz wszelkich czynnik體 maj眂ych wp硑w na zdrowie chorego i jego jako舵 縴cia […]. Monografia jest szczeg髄nie cenna, gdy dodaje nowe argumenty i wnioski do trwaj眂ej od wielu lat na ca硑m 秝iecie dyskusji pomi阣zy zwolennikami metod chirurgicznych rewaskularyzacji t阾nic szyjnych a interwencjonalistami wewn眛rznaczyniowymi […]. Jest to g硂s nadzwyczaj wywa縪ny, oparty na szczeg蟪owej i profesjonalnej analizie statystycznej, bez faworyzowania kt髍ejkolwiek z metod rewaskularyzacyjnych.

Przedstawione w monografii materia硑 zosta硑 tak przygotowane, aby mogli z nich korzysta nie tylko studenci medycyny i innych, pokrewnych kierunk體, lecz tak縠 specjali禼i chirurgii naczyniowej, angiolodzy i radiolodzy interwencyjni oraz specjali禼i neuronauk (neurolodzy, neuropsycholodzy, psycholodzy kliniczni i neurologopedzi, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i fizjoterapeuci) zajmuj眂y si d硊gofalow opiek nad chorymi z krytycznym zw昕eniem t阾nic szyjnych.


Wst阷   

1.    Problematyka zw昕enia lub niedro縩o禼i t阾nicy szyjnej wewn阾rznej   
1.1.    Wprowadzenie
1.2.    Istota zw昕enia lub niedro縩o禼i t阾nic szyjnych wewn阾rznych    
1.3.    Przyczyny zw昕enia lub niedro縩o禼i t阾nic szyjnych wewn阾rznych    
1.4.    Udar m髗gu jako nast阷stwo zw昕enia czy niedro縩o禼i t阾nicy szyjnej wewn阾rznej lub jako efekt jej rewaskularyzacji
1.5.    Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chor骲 Uk砤du Sercowo-Naczyniowego. Program POLKARD
1.6.    Dynamika przebiegu niedokrwienia m髗gu a mo縧iwo禼i interwencji chirurgicznej
1.7.    Udar m髗gu a agresywne leczenie zachowawcze
1.8.    Podsumowanie   

2.   Zabiegi operacyjnej rewaskularyzacji krytycznego zw昕enia t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (carotid endarterectomy, CEA)
2.1.    Wprowadzenie
2.2.    Pierwsze pr骲y przywr骳enia dop硑wu krwi do m髗gu
2.3.    Pierwsze operacje t阾nic szyjnych bez cech niedro縩o禼i lub zw昕enia
2.4.    Leczenie rekonstrukcyjne zw昕onych t阾nic szyjnych
2.5.    Por體nawcze badania kliniczne endarterektomii t阾nic szyjnych wewn阾rznych (CEA) z angioplastyk t阾nic szyjnych wewn阾rznych z implantacj stentu (CAS)
2.6.    Obecnie stosowane metody operacyjnej rewaskularyzacji krytycznie zw昕onych t阾nic szyjnych wewn阾rznych
2.7.    Wskazania do neuroprotekcji u chorych zakwalifikowanych do procedury CEA
2.8.    Badania nad ocen neuroprotekcji w procedurze CEA
2.9.    Powik砤nia po procedurze CEA
2.10.    Podsumowanie

3.     Wewn眛rznaczyniowa rewaskularyzacja krytycznie zw昕onych t阾nic szyjnych wewn阾rznych (angioplastyka) z implantacj stentu (carotid artery stenting, CAS)
3.1.    Wprowadzenie
3.2.    Pierwsze pr骲y wewn眛rznaczyniowej rewaskularyzacji zw昕onych t阾nic szyjnych wewn阾rznych
3.3.    Wyniki 秝iatowych bada klinicznych zastosowania angioplastyki krytycznie zw昕onych t阾nic szyjnych wewn阾rznych z implantacj stentu (od najstarszych historycznie do p蠹niejszych)
3.4.    Metoda wewn眛rznaczyniowa, czyli angioplastyka t阾nicy szyjnej wewn阾rznej z implantacj stentu –opis procedury
3.5.    Post阷 technologiczny w budowie stent體 i ich zastosowanie w operacjach t阾nic szyjnych
3.6.    Systemy neuroprotekcji przeciwzatorowej m髗gu
3.7.    Wskazania do przeciwzatorowej neuroprotekcji u chorych zakwalifikowanych do procedury CAS
3.8.    Badania skuteczno禼i neuroprotekcji z wykorzystaniem r罂nych system體 (proksymalnych i dystalnych) w procedurze CAS
3.9.    Podsumowanie

4.    Wytyczne dotycz眂e rewaskularyzacji   
4.1.    Wprowadzenie
4.2.    Klasyfikacja Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej (European Society for Vascular Surgery)
4.3.    Wytyczne opracowane przez Ameryka駍kie Towarzystwa Kardiologiczne (American College of Cardiology Foundation,American Heart Association) w 2011 roku
4.4.    Nowelizacja wytycznych dotycz眂ych rewaskularyzacji t阾nicy szyjnej wewn阾rznej opracowana przez Ameryka駍kie Towarzystwo Kardiologiczne (American Heart Association) wsp髄nie z Europejskim Towarzystwem Chirurgii Naczyniowej (European Society for Vascular Surgery)
4.5.    Podsumowanie

5.   Jako舵 縴cia zwi眤ana ze stanem zdrowia
5.1.    Wprowadzenie   
5.2.    Istota i badania jako禼i 縴cia
5.3.     Jako舵 縴cia zwi眤ana ze stanem zdrowia (HRQoL) chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA)   
5.4.     Bio-psycho-spo砮czny model jako禼i 縴cia chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA)
5.5.     Zjawisko izolacji spo砮cznej u chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA), kt髍zy poddali si zabiegowi rewaskularyzacji    
5.6.     Strategie radzenia sobie z obni縪n jako禼i 縴cia przez chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej, kt髍zy poddali si zabiegowi rewaskularyzacji   
5.7.     Wsp蟪praca zespo硊 w procesie leczenia chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA), kt髍zy poddali si zabiegowi rewaskularyzacji   
5.8.    Podsumowanie   

6.    Jako舵 縴cia pacjent體 po operacji t阾nicy szyjnej wewn阾rznej –metodologia bada w砤snych
6.1.    Problematyka badawcza i cel bada    1
6.2.    Pytania i hipotezy badawcze
6.3.    Materia i metoda   
6.4.    Procedura wyboru metody rewaskularyzacji   
6.5.    Sposoby przeprowadzania operacji   
6.6.    Narz阣zia i techniki bada
6.7.    Protok蟪 badania   
6.8.    Podsumowanie   

7.   Jako舵 縴cia zwi眤ana ze stanem zdrowia chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA) – wyniki   
7.1.    Wprowadzenie   
7.2.    R罂nice demograficzne i zwi眤ane ze stylem 縴cia    
7.3.     R罂nice mi阣zy badanymi grupami w zakresie stanu zdrowia zdiagnozowanego przed rewaskularyzacj   
7.4.     R罂nice w zakresie jako禼i 縴cia ze wzgl阣u na rodzaj zastosowanej metody operacyjnej
7.5.     Czynniki wp硑waj眂e na wielko舵 poprawy jako禼i 縴cia po rewaskularyzacji   
7.6.    R罂nice w zakresie powik砤 po rewaskularyzacji    
7.7.    Weryfikacja hipotez
7.8.    Podsumowanie

8.     Jako舵 縴cia zwi眤ana ze stanem zdrowia chorych z krytycznym zw昕eniem t阾nicy szyjnej wewn阾rznej (ICA) – podsumowanie i dyskusja wynik體 bada
8.1.    Wprowadzenie   
8.2.     Wiek chorego a efektywno舵 rewaskularyzacji metodami CAS i CEA
8.3.     Schorzenia towarzysz眂e jako czynniki wp硑waj眂e na poziom poprawy jako禼i 縴cia
8.4.     Stan chorego po rewaskularyzacji w obserwacji kr髏ko- i d硊goterminowej    
8.5.     Interpretacja uzyskanych wynik體 bada:wzgl阣no舵 poczucia jako禼i 縴cia
8.6.    Przestrzeganie wytycznych przed rewaskularyzacj i w czasie zabiegu
8.7.    Podsumowanie   

9.    Wnioski i kierunki dalszych bada   
9.1.    Wprowadzenie   
9.2.    Wnioski natury badawczej   
9.3.    Wnioski natury aplikacyjnej   

Aneks   

Za潮cznik 1. Kwestionariusz Socjodemograficzny   

Za潮cznik 2. Kwestionariusz Stanu Zdrowia   

Za潮cznik 3. Skala Oceny Jako禼i 痽cia SF-36   

Za潮cznik 4. Wzrokowa Analogowa Skala Samopoczucia

S硂wnik skr髏體   

Pi秏iennictwo


324 strony, Format: 16.5x24.1, oprawa twarda

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019