wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EDUKACYJNE KONTEKSTY WSPÓŁCZESNOŚCI Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI


MADALIŃSKA-MICHALAK J. PIKUŁA N.G. RED.

wydawnictwo: IMPULS, 2018, wydanie I

cena netto: 85.99 Twoja cena  81,69 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Edukacyjne konteksty współczesności

z myślą o przyszłości


Współczesność (contemporary) ma to do siebie, że różni się od nowoczesności (modern), a tym bardziej od nowożytności. Nie odcina się od poprzedniego świata ani nie jest jego prostą kontynuacją. To w pewien sposób nowy świat, który swoimi korzeniami tkwi w świecie starym. Dlatego też we współczesności są obecne zarówno elementy tradycji, nowoczesności, jak i ponowoczesności.

Zawarte w książce rozważania przedstawiają problemy właściwe poszczególnym elementom systemu edukacji oraz ukazują wzajemne przenikanie się niektórych zagadnień, wyzwań, jak również wspólne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju całego systemu edukacji w Polsce, a także w wybranych krajach. Autorzy poszczególnych tekstów opisują nie tylko problemy i przekształcenia, lecz także podejmują próby pogłębionej analizy jakościowej przez poszukiwanie źródeł i przyczyn oraz uzasadnień dla zachodzących transformacji, w tym również czynników determinujących kierunki zmian. Książka odpowiada na pytania, które dotyczą pedagogiki oraz edukacji i które stawia współczesność.

Publikacja ma z pewnością zróżnicowany charakter, gdyż pedagogika odnosi się do różnych obszarów życia i funkcjonowania człowieka, co potwierdzają składające się na nią teksty. Ich autorzy punktem wyjścia do dyskusji nad współczesnością czynią zarówno stan nauki, polityki, oświaty, szkolnictwa wyższego, środowiska wychowawczego i stosunków międzyludzkich, jak i swoje oczekiwania i nadzieje co do rozwoju dyskursu edukacyjnego i praktyki edukacyjnej. W wielu miejscach na kartach książki mamy do czynienia z analizami nie tyle zmierzającymi w stronę żądania określonych zmian, co raczej prowokującymi do namysłu nad edukacją we współczesnym nam świecie – w świecie, w którym teraźniejszość jest rozciągnięta w czasie i jest przedmiotem badań, w tym przypadku także badań pedagogicznych. Książka pokazuje, że zainteresowania naukowe autorów tekstów, jakkolwiek odmienne, mają w sobie coś wspólnego – przeniknięte są myślą o przyszłości: często jest ona dla nich ważniejsza niż teraźniejszość.

Troska o przyszłość wymaga edukacji, u podstaw której leży pedagogika interakcji między rozbudzaniem mikroświatów ludzkich osobowości a uwrażliwianiem na odpowiedzialność wobec współtworzonego makroświata. Z punktu widzenia nauki przyszłość stanowi wielką niewiadomą, bo przecież jeszcze nie istnieje. Natomiast edukacja jest możliwa, ponieważ dzięki ludzkiemu intelektowi wierzymy, że edukując współczesnych, możemy wpływać na ich zachowania w przyszłości. W ten sposób chcemy oddziaływać na kształt czasów, które z wielkim prawdopodobieństwem nadejdą, a dla przyszłego pokolenia będą jego współczesnością.

Książkę tę dedykujemy Panu Profesorowi Stefanowi M. Kwiatkowskiemu – naszemu Przyjacielowi i Przewodnikowi po świecie wiedzy i nauki. Niniejsza publikacja jest darem od bliskich Mu osób, które z wielką radością i nieukrywanym entuzjazmem przyjęły nasze zaproszenie do jej współtworzenia, za co im w tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy.

Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła


Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła
Wstęp

Listy gratulacyjne

WOKÓŁ OSOBY JUBILATA

Curriculum Vitae – prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski
Mirosław J. Szymański
2320 słów o Jubilacie
2320 words about Jubilarian
Zygmunt Wiatrowski
Kwalifikacje i kompetencje oraz standaryzacja działalności zawodowej – i dalszy rozwój pedagogiki pracy – jako główne problemy penetracji  naukowej prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
Qualifications and expertise and standardization of a professional activity – a further development of working pedagogy – as the major aspects of an academic pursuit of prof. Stefan M. Kwiatkowski
Nelly Nyczkało
Strategiczne poszukiwania naukowe prof. Stefana M. Kwiatkowskiego
Professor Stefan M. Kwiatkowski’s strategic scientific searches

CZĘŚĆ PIERWSZA. PEDAGOGIKA I EDUKACJA: IDEE, RZECZYWISTOŚĆ, KONTEKSTY

Zbigniew Kwieciński
Ku edukacji uspołecznionej
Towards participatory education
Bogusław Śliwerski
Co się stało z oświatową demokracją w Polsce
What happened to educational democracy in Poland
Lech Witkowski
Pytania o pedagogikę. W perspektywie humanistyki stosowanej (tezy i pytania)
Questions on pedagogy. Within the perspective of applied humanities (theses and problems)
Andrzej Radziewicz-Winnicki
Alternatywa scalania. Nauki społeczne wobec publicznej metamorfozy
On the alternative of unification. Social sciences against the public metamorphosis
Zbyszko Melosik
Wolność akademicka. Konteksty i kontrowersje
Academic freedom. Contexts and controversies
Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Etyczny wymiar edukacji. Zobowiązanie wspólnoty czy balast przeszłości
Ethical dimension of education. Commitment of the community or baggage of the past
Maria Mendel
Koniec szkoły Oświatowi liderzy ku dobru publicznemu w czasach prywatyzacji
The end of school The educational leaders for public good in times of privatization
Joanna Madalińska-Michalak
Przywództwo edukacyjne. Władza i odpowiedzialność
Educational leadership. Power and responsibility
Stanisław Palka
Pedagogiczne badania edukacji i jej uwarunkowań w układzie czasowym
Pedagogical research on education and its determinants in time context
Wojciech Skrzydlewski
Związki mediów z edukacją
Relationship between media and education
Jerzy Stochmiałek
Edukacyjne konteksty zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych
Educational contexts of the use of information and communication technologies

CZĘŚĆ DRUGA. PRACA – ROZWÓJ – UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Alicja Kargulowa
Praca, kariera, pracowanie z perspektywy poradoznawcy
Prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu z okazji Jubileuszu
Labour, career, and working from a counsellogist’s perspective
Paper dedicated to prof. Stefan M. Kwiatkowski on the occasion of his jubilee
Maria Czerepaniak-Walczak
Emancypacja do pracy – emancypacja przez pracę (konteksty edukacyjne)
Emancipation to work – emancipation through work (educational contexts)
Norbert G. Pikuła
Wartość pracy a poczucie sensu życia osób starszych
A comparative analysis between the value of labour and the elderly persons’ sense of meaning of life
Józef Kargul
Jak chronić tożsamość w poradniczym boomie
Prof. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu z okazji Jubileuszu
How to protect identity in a counselling boom
To Professor Stefan M. Kwiatkowski on the occasion of Jubilee
Marian Piekarski
Dualne doradztwo edukacyjno-zawodowe
Dual educational-vocational counseling
Ewa Solarczyk-Ambrozik
Wymiar globalny, regionalny i indywidualny orientacji na rynek w strategiach całożyciowego uczenia się
The global, regional and individual dimension of market orientation in lifelong learning strategies
Barbara Baraniak
Edukacja przygotowująca do pracy zawodowej szansą człowieka na wychodzenie z marginalizacji społecznej
Education preparing to occupational work as a chance to overcome social marginalisation
Magdalena Piorunek
Cykl życia zawodowego człowieka. Konteksty edukacyjno-poradnicze
Occupational life cycle of humans. Educational and guidance-related contexts
Agnieszka Cybal-Michalska
Rozwój kariery jako proces inwestowania i odnawiania kapitału kariery
Career development as a process of investing and renewing the capital of career
Waldemar Furmanek
Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla edukacji zawodowej
Knowledge-based economy. Challenges of vocational education 
Tadeusz Aleksander
Formy i proces dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników w zakładzie pracy
The forms and the process of training and professional development of workers in a production plant
Barbara Kędzierska
Edukacja całożyciowa w kształtowaniu kompetencji kluczowych dla zrównoważonego rozwoju społeczeństwa
Lifelong education in forming key competences for the sustainable development of society
Urszula Jeruszka
Studia dualne jako forma rozwoju kompetencji zawodowych studentów – z myślą o przyszłości
Dual studies as a form of the development of students’ vocational competences – with the idea
Zdzisław Wołk
Innowacyjność w pracy zawodowej okresu poprzemysłowego
Innovation in professional work of the post industrial period
Adam Solak
Lojalność w procesie pracy na płaszczyźnie pracodawca – pracownik
Loyalty in the process of work in the employer – employee relationship
Ryszard Bera
Poczucie odpowiedzialności zawodowej pilotów wojskowych
The sense of professional responsibility among military pilots
Izabella Kust
Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do rynku pracy w kontekście współczesnych rozwiązań i nowych perspektyw
Preparing vocational school students for labour market activity in the context of modern-day solutions and new prospects
Larysa Lukianowa
Potencjał ludzi starszych na ukraińskim rynku pracy
Potential of the eldery in labor market of Ukraine
Bogusław Milerski
Pedagogika religii w perspektywie kształcenia zawodowego
Religious pedagogy in vocational education perspective

CZĘŚĆ TRZECIA. SZKOŁA – NAUCZYCIEL – ŚRODOWISKO

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Testy szkolne i rekonstrukcja edukacyjnej rzeczywistości
Educational tests and reconstruction of educational reality
Inetta Nowosad
Uwarunkowania rozwoju szkoły
Determinants of school development
Jolanta Szempruch
Rola szkoły w tworzeniu i rozwijaniu kapitału społecznego uczniów
The role of school in creating and developing students’ social capital
Ireneusz M. Świtała
Etyka w zawodzie współczesnego nauczyciela
Ethics in the profession of contemporary teacher
Joanna M. Łukasik
Praca zawodowa nauczycieli
Teachers’ professional work
Wanda Dróżka
Starsze pokolenie nauczycieli o sobie i swojej pracy. Przyczynek do dyskusji
The older generation of teachers about themselves and their work
Contribution to the discussion
Joanna Michalak-Dawidziuk
Awans zawodowy nauczycieli jako proces dynamicznych zmian – współczesna praktyka i perspektywa przyszłości
Career progression of teachers as process of dynamic changes – modern practice and prospect of future
Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki
Technologie edukacyjne we współczesnej dydaktyce – zarys problemu
Educational technologies in contemporary didactics – an outline of problems
Stanisław Juszczyk, Yongdeog Kim
Kultura konfucjańska vs. kultura sokratejska we współczesnej edukacji w Korei Południowej i w Polsce. Analiza porównawcza
Confucian culture vs. Socratic culture in the contemporary education in South Korea and Poland. A comparative analysis
Ewa Przybylska
Rodzina jako środowisko uczenia się i grupa docelowa edukacji dorosłych
Perspektywa andragogiczna
Family as learning environment and target group in adult education
Andragogical perspective
Józef Półturzycki
Wartości dydaktyki Władysława Piotra Zaczyńskiego
The values of Władysław Piotr Zaczyński’s didactics
Krzysztof Jakubiak
Międzywojenne badania nad środowiskiem wychowawczym w Polsce
Internawar research on education environment in Poland


706 stron, Format: 16.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019