wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MERITUM PODATKI 2019


KAŹMIERSKI A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie XVII

cena netto: 291.35 Twoja cena  276,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

MERITUM Podatki 2019


Nowości w wydaniu 2019 to m.in.:

  • duże zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej (w tym nowe zasady obliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodów)
  • zmienione regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych
  • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych
  • wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment), polegającego na możliwości dokonania przez nabywcę towarów lub usług zapłaty za te towary lub usługi (w zakresie kwoty VAT wynikającej z faktury) na specjalny rachunek VAT kontrahenta. Możliwość obrotu środkami ulokowanymi na takim rachunku jest ograniczona – co do zasady można z niego dokonać jedynie zapłaty kwoty VAT z faktury na rachunek VAT kontrahenta lub zobowiązania podatkowego w podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego;
  • wprowadzenie tzw. STIR, czyli systemu analizy danych pochodzących od instytucji finansowych, mającego na celu uniemożliwienie dokonywania wyłudzeń skarbowych. Istotnym, zwłaszcza dla podatnika, elementem STIR jest możliwość blokady rachunku bankowego podatnika na 72 godziny z opcją przedłużenia o 3 miesiące (po spełnieniu określonych warunków);
  • wprowadzenie tzw. białej i czarnej listy podatników, do której prowadzenia zobligowany jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej – jej prowadzenie umożliwia zweryfikowanie informacji o odmowie rejestracji, wykreśleniu i przywróceniu podatnika VAT do rejestru;
  • uznanie przedsiębiorstwa w spadku za podatnika VAT – ta regulacja wchodzi w życie 25 listopada 2018 r. – co pozwoli kontynuować spadkobiercom rozliczenia spadkodawcy na gruncie VAT
  • objęcie mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r. comiesięcznym raportowaniem JPK_VAT.

 

W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkowego przez postępowanie podatkowe, kontrolę podatkową, sądowoadministracyjną kontrolę decyzji podatkowych, aż po odpowiedzialność karną skarbową.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki także osobom zajmującym się sprawami podatkowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego.

MERITUM Podatki jest publikacją „otwartą”, na bieżąco aktualizowaną. Umożliwia to nowoczesna formuła opracowania przewidująca kwartalne aktualizacje w formie elektronicznej przez cały rok. W materiałach aktualizacyjnych – zawierających omówienie istotnych zmian w przepisach podatkowych wraz z przytoczeniem najnowszego orzecznictwa sądowego, interpretacji Ministerstwa Finansów itp. – znajdą się elementy formuły dzieła podstawowego, co ułatwi ich praktyczne wykorzystywanie (m.in. system numerów na marginesach, wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające szybkie dotarcie do interesującego zagadnienia, przykłady itp.).


Wykaz skrótów

Wykaz rozporządzeń

Rozdział I. Zobowiązania podatkowe
1. Zagadnienia ogólne
2. Terminy płatności podatków
3. Zaległość podatkowa
4. Zapłata podatku
5. Inne (niż zaplata) sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
6. Nadpłata podatku
7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
8. Następstwo prawnopodatkowe
9. Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatnika
10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
11. Cofnięcie skutków unikania opodatkowania
12. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Rozdział II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Zasady ogólne
2. Opodatkowanie dochodów z (pozarolniczej) działalności gospodarczej
3. Wykorzystywanie powiązań pomiędzy podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą
4. Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
5. Opodatkowanie dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
6. Opodatkowanie stron umowy leasingu
7. Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej
8. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście
9. Opodatkowanie dochodów z kapitatów pieniężnych
10. Opodatkowanie dochodówz praw majątkowych
11. Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze
12. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
13. Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych
14. Opodatkowanie przychodów (dochodów) ze wspólnej własności
15. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z innych źródeł

Rozdział III. Podatek dochodowy od osób prawnych
1. Zasady ogólne
2. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej
3. Wykorzystanie związku gospodarczego
4. Opodatkowanie stron umowy leasingu
5. Opodatkowanie dochodów z tytułu nieodpłatnego korzystania z udostępnionej nieruchomości
6. Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości
7. Opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej (IP Box)
8. Opodatkowanie dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
9. Opodatkowanie dochodów ze wspólnego źródła
10. Opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej
11. Podatek od przychodów z budynków
12. Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)
13. Opodatkowanie podatkowej grupy kapitałowej

Rozdział IV. Podatek od spadków i darowizn
1. Podstawy prawne
2. Podatek od spadków i darowizn a podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Podatek od spadków i darowizn a podatek od czynności cywilnoprawnych
4. Podmiot opodatkowania
5. Przedmiot opodatkowania
6. Wyłączenia ustawowe
7. Zwolnienia podatkowe
8. Podstawa opodatkowania
9. Ulga mieszkaniowa
10. Wysokość podatku
11. Obowiązek podatkowy
12. Zobowiązanie podatkowe
13. Obowiązki dłużników

Rozdział V. Podatek od towarów i usług
1. Zagadnienia wstępne
2. Słowniczek ustawowy
3. Właściwość organów podatkowych w sprawach VAT
4 Zakres opodatkowania
5. Podatnicy, p.atn.cy i przedstawiciele podatków,
6. Obowiązek podatkowy
7. Miejsce świadczenia
8. Podstawa opodatkowania
9. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów
10. Wysokość opodatkowania
11. Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego
12. Odliczanie podatku naliczonego i zwroty podatku
13. Szczególne przypadki określenia wysokości podatku należnego
14. Rejestracja. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
15. Dokumentacja
16. Procedury szczególne
17. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział VI. Podatek od nieruchomości
1. Wprowadzenie
2. Elementy podatku od nieruchomości
3. Obowiązki ciążące na podatnikach podatku od nieruchomości
4. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - specyfika opodatkowania

Rozdział VII. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1. Podstawa prawna
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych a podatek od spadków i darowizn i podatek od towarów i usług
3. Przedmiot opodatkowania
4. Wyłączenia ustawowe
5. Zwolnienia przedmiotowe
6. Podmiot opodatkowania
7. Zwolnienia podmiotowe
8. Podstawa opodatkowania
9. Stawki podatkowe
10. Moment powstania obowiązku podatkowego
11. Zobowiązanie podatkowe
12. Właściwość organów podatkowych

Rozdział VIII. Opłata skarbowa
1. Zakres przedmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
2. Zakres podmiotowy ustawy o opłacie skarbowej
3. Procedura związana z zapłatą i zwrotem opłaty skarbowej

Rozdział IX. Czynności sprawdzające
1. Zasadyogólne
2. Prawa i obowiązki podatnika i organu podatkowego w toku czynności sprawdzających
3. Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

Rozdział X. Kontrola podatnika
1. Kontrola podatkowa
2. Kontrola celno-skarbowa i inne instrumenty kontrolne przewidziane w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozdział XI. Postępowanie podatkowe
1. Zasady ogólne postępowania podatkowego
2. Strona postępowania podatkowego
3. Wyłączenie funkcjonariusza/ pracownika jednostki KAS oraz wyłączenie organu podatkowego
4. Doręczenia i wezwania
5. Dowody i postępowanie dowodowe
6. Akty administracyjne wydawane w postępowaniu podatkowym
7. Środki zaskarżenia decyzji podatkowych i postanowień
8. Postępowanie odwoławcze
9. Nadzwyczajne tryby postępowania
10. Wygaśnięcie decyzji

Rozdział XII. Kontrola sądowoadministracyjna w sprawach podatkowych
1. Uwagi wstępne
2. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Rozdział XIII. Odpowiedzialność karna skarbowa za przestępstwa i wykroczenia podatkowe
1. Zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej skarbowej
2. System środków reakcji karnej w prawie karnym skarbowym
3. Szczególne instytucje prawa karnego skarbowego rzutujące na odpowiedzialność karną
4. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym
5. Postępowanie karne w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (podatkowe)

Indeks rzeczowy


1784 strony, oprawa pcv

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019