wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 291.35 276,78   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MERITUM PRAWO PRACY 2019


JAŚKOWSKI K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 291.35 Twoja cena  276,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

MERITUM Prawo pracy 2019


16. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany:

  • wynikające z RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, która wprowadza dozwolony monitoring pracowników oraz monitoring elektronicznej poczty służbowej pracowników (nowe art. 22(2) i 22(3) kodeksu pracy),
  • dotyczące możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników w formie papierowej i elektronicznej i wynikających z tego obowiązków pracodawców, nowego podziału części akt pracowniczych,
  • w zakresie skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do lat 10,
  • dotyczące ograniczenia handlu w niedzielę,
  • wprowadzające jako zasadę wypłatę wynagrodzenia na rachunek płatniczy pracownika (forma bezgotówkowa),
  • wynikające z ustawy o zarządzenie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej regulującej warunki kontynuowania umów o pracę związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku,
  • wynikające z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, która przyznaje prawo zrzeszania się w związki szerszej liczbie podmiotów, wprowadzająca nowe zasady dotyczące weryfikacji przez pracodawcę liczby związkowców, sposób i częstotliwość przedstawiania przez związek informacji o liczbie swoich członków.

Atutem książki jest poradnikowe ujęcie prezentowanej tematyki. Zastosowany w opracowaniu przystępny język, pozbawiony „żargonu” prawniczego pozwala na korzystanie z książki osobom zajmującym się sprawami kadrowymi, które jednak nie posiadają wykształcenia prawniczego. Nowoczesna formuła książki umożliwia jej bieżącą kwartalną aktualizację w formie elektronicznej przez cały rok.


Wprowadzenie
Wykaz skrótów

Rozdział I. Przyjęcie pracownika do pracy
1. Katalog danych osobowych - uregulowania prawne
2. Wstępne badania lekarskie
3. Przyjęcie pracownika do pracy - sposób postępowania

Rozdział II. Strony stosunku pracy
1. Pracodawca
2. Pracownik

Rozdział III. Umowa o pracę
1. Umowa o pracę
2. Umowa o pracę na okres próbny
3. Umowa o pracę na czas określony
4. Umowa o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
5. Umowa na czas wykonania określonej pracy - przepisy przejściowe
6. Umowao pracę na czas nieokreślony

Rozdział IV. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia ustug w Unii Europejskiej
1. Delegowanie pracowników - uregulowania prawne
2. Delegowanie na podstawie dyrektywy 96/71
3. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług w UE
4. Dochodzenie roszczeń z tytutu delegowania przed sądem
5. Zabezpieczenie społeczne pracowników wykonujących pracę najemną na terenie UE
6. Zatrudnienie cudzoziemca spoza obszaru UE

Rozdział V. Pozostałe formy świadczenia pracy
1. Kodeksowe
2. Cywilnoprawne
3. Elastyczne formy pracy

Rozdział VI. Zatrudnianie telepracowników
1. Uwagi wprowadzające i ważniejsze pojęcia
2. Warunki stosowania telepracy

Rozdział VII. Zatrudnianie pracowników tymczasowych
1. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje
2. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowania tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej
3. Realizacja zatrudnienia tymczasowego
4. Rozwiązanie stosunku pracy tymczasowej. Rezygnacja z pracy pracownika tymczasowego

Rozdział VIII. Obowiązki pracodawcy
1. Zakres obowiązków pracodawcy - zagadnienia ogólne
2. Katalog obowiązków pracodawcy
3. Regulamin pracy
4. Zapewnienie bhp

Rozdział IX. Obowiązki pracownika
1. Obowiązek wykonywania pracy
2. Szczegółowe obowiązki pracownika

Rozdział X. Odpowiedzialność w stosunkach pracy
1. Odpowiedzialność pracowników
2. Odpowiedzialność pracodawcy

Rozdział XI. Wynagrodzenie za pracę
1. Ogólna charakterystyka wynagrodzenia za pracę
2. Składniki wynagrodzenia za pracę
3. Ustalanie warunków wynagrodzenia za pracę
4. Ochrona wynagrodzenia za pracę
5. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
6. Wynagrodzenie za pracę wadliwą
7. Inne świadczenia związane z pracą
8. Odszkodowania przysługujące pracownikom
9. Roszczenia o wynagrodzenie za pracę
10. Rola organów Państwowej Inspekcji Pracy w zfckresie realizacji prawa do wynagrodzenia za pracę
11. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu pojednawczym
12. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę
13. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę

Rozdział XII. Czas pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Przepisy o czasie pracy
3. Kluczowe pojęcia dotyczące czasu pracy
4. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
5. Okresy niewliczane do czasu pracy
6. Okresy odpoczynku od pracy
7. Systemy czasu pracy
8. Praca w godzinach nadliczbowych
9. Praca w nocy
10. Praca w dni wolne od pracy
11. Szczególne regulacje czasu pracy wybranych grup zawodowych
12. Kumulacja zatrudnienia a czas pracy
13. Tryb wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy
14. Planowanie i rozliczanie czasu pracy
15. Ewidencja czasu pracy
16. Naruszenie przepisów o czasie pracy

Rozdział XIII. Urlopy pracownicze
1. Urlop wypoczynkowy
2. Urlop bezpłatny
3. Urlopy szkoleniowe
4. Urlopy okolicznościowe

Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika-rodzica
1. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży
2. Urlop macierzyński
3. Urlop wychowawczy
4. Pozostałe uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem
5. Zasiłek opiekuńczy

Rozdział XV. Zatrudnianie pracowników młodocianych
1. Zagadnienia wstępne
2. Wiek pracowników młodocianych
3. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
4. Prawo do refundacji
5. Praktyki absolwenckie

Rozdział XVI. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
1. Zagadnienia ogólne
2. Osoba niepełnosprawna
3. Typy pracodawców
4. Adaptacja środowiska pracy
5. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
6. Wptaty na PFRON
7. Formy wsparcia dla pracodawców
8. Wspieranie samozatrudnienia
9. Pomoc publiczna
10. Odpowiedzialność wykroczeniowa
11. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
12. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
13. Rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych
14. Zespół do spraw opracowania rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin
15. Międzyresortowy Zespól do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy
16. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rozdział XVII. Środki prawne aktywizacji zawodowej i zatrudniania osób bezrobotnych
1. Pojęcie bezrobotnego
2. Środki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
3. Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych
4. Formy zatrudnienia subsydiowanego osób bezrobotnych
5. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej jako instrument wspierania samozatrudnienia osób bezrobotnych
6. Zasitek dla bezrobotnych jako zastępcza forma wspierania osób bezrobotnych
7. Uprawnienia przysługujące pracodawcom w związku z zatrudnianiem osób bezrobotnych
8. Uwagi końcowe

Rozdział XVIII. Zmiana treści stosunku pracy
1. Porozumienie zmieniające
2. Wypowiedzenie zmieniające
3. Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy

Rozdział XIX. Ustanie umowy o pracę
1. Wprowadzenie
2. Rozwiązanie umowy o pracę-zagadnienia ogólne
3. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
4. Rozwiązanie umów terminowych
5. Wypowiedzenie umowy o pracę
6. Procedura zwolnień grupowych
7. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
8. Wygaśnięcie stosunku pracy
9. Uprawnienia pracownicze towarzyszące ustaniu umowy o pracę
10. Świadectwo pracy

Rozdział XX. Rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy
1. Zagadnienia ogólne
2. Terminy do dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy
3. Wykonalność orzeczeń zzakresu prawa pracy
4. Zaskarżanie orzeczeń
5. Skarga na przewlekłość postępowania
6. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Rozdział XXI. Zbiorowe prawo pracy
1. Uktady zbiorowe pracy
2. Związek zawodowy u pracodawcy
3. Rady pracowników

Rozdział XXII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe -ubezpieczenie wypadkowe
1. Ustawa wypadkowa - nowe przepisy
2. Choroby zawodowe
3. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach

Rozdział XXIII. Kontrola pracowników
1. Zakres prawny dopuszczalności kontroli
2. Kontrola bezpośrednia sposobu i efektywności wykonywanej pracy
3. Sankcje dla pracodawcy

Aneks
Indeks rzeczowy


1736 stron, oprawa pcv

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019