wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ ZAGADNIENIA PRAWNE


KLAT-GÓRSKA E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność

Zagadnienia prawne


Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym nowelizacje ustaw istotnych dla prezentowanej tematyki, tj.:

  • ustawy z 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  • ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  • ustawy z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Opracowanie obejmuje m.in. problematykę związaną z:

  • charakterystyką prawa użytkowania wieczystego;
  • poświadczeniem nabycia z mocy ustawy (ex lege) prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego stosownie do przepisów ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
  • nabyciem prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego w drodze decyzji administracyjnej;
  • pierwszeństwem uwłaszczenia ex lege przed uwłaszczeniem w drodze decyzji administracyjnej;
  • przeniesieniem prawa własności nieruchomości w drodze umowy sprzedaży, w wypadku gdy stroną tego rodzaju umowy jest użytkownik wieczysty;
  • ustalaniem opłat z tytułu przekształcenia praw rzeczowych oraz sposobu i okresu ich uiszczania;
  • udzielaniem bonifikat od tych opłat oraz przesłanek zwrotu tych bonifikat.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ma na celu ustawowe przekształcenie, z dniem 1.01.2019 r., we własność gruntów na rzecz właścicieli domów jednorodzinnych i samodzielnych lokali położonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne.

Książka jest przeznaczona dla przedstawicieli zawodów prawniczych: radców prawnych, sędziów, notariuszy. Zainteresuje ponadto pracowników administracji, spółdzielni mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Użytkowanie wieczyste - charakterystyka prawa przekształcanego w prawo własności
1. Rodowód prawnej podmiotowej więzi użytkowania wieczystego
2. Prawny charakter użytkowania wieczystego
2.1. Użytkowanie wieczyste jako prawna forma władania gruntem
2.2. Celowość ustanowienia
3. Ustanowienie prawa użytkowania wieczystego
4. Nieruchomość jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego
5. Ograniczenia czasowe trwania podmiotowej więzi prawnorzeczowej użytkowania wieczystego
6. Własność budynków i urządzeń jako prawo związane z użytkowaniem wieczystym
7. Zróżnicowanie wielkości udziałów w użytkowaniu wieczystym i własności nieruchomości budynkowej
8. Treść prawa użytkowania wieczystego
9. Nabycie użytkowania wieczystego w drodze zasiedzenia
10. Charakter wpisu do księgi wieczystej w wypadku nabycia prawa w drodze umowy
11. Charakter wpisu do księgi wieczystej w wypadku nabycia użytkowania wieczystego na skutek innych niż umowa zdarzeń prawnych
11.1. Przykłady odstępstw od zasady konstytutywnego wpisu do księgi wieczystej
11.2. Nabycie użytkowania wieczystego na podstawie postanowienia przysądzającego prawo własności
11.3. Zwrot uprzednio wywłaszczonego użytkowania wieczystego
12. Nabycie prawa użytkowania wieczystego przez cudzoziemca
13. Opłata roczna jako ekwiwalent za korzystanie z cudzej nieruchomości
14. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Rozdział II
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych prawem własności z mocy ustawy
1. Podstawowe cele przekształcenia ex lege praw rzeczowych w odniesieniu do gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
2. Zasada przymusowego nabycia z dniem 1.01.2019 r. własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
3. Uniezależnienie uwłaszczenia ex lege z dniem 1.01.2019 r. od prowadzenia postępowań w celu nabycia nieruchomości pod inwestycję celu publicznego
4. Wyłączenia zasady nabycia ex lege przez użytkownika wieczystego prawa własności z dniem 1.01.2019 r
4.1. Wyłączenie zasady nabycia ex lege ze względu na złożone do dnia 31.03.2019 r. oświadczenia stron niezakończonego postępowania administracyjnego
4.2. Nabycie prawa własności ex lege w innym ustawowo określonym czasie
5. Nabycie prawa własności ex lege przez użytkownika wieczystego będącego cudzoziemcem
6. Wyłączenie zasady nabycia ex lege ze względu na przedmiot prawa rzeczowego
7. Pierwszeństwo uwłaszczenia ex lege przed uwłaszczeniem w drodze decyzji administracyjnej
8. Respektowanie zasady superńcies solo cedit
9. Zachowanie wielkości udziałów we wspólnym prawie rzeczowym
10. Deklaratoryjny wpis do księgi wieczystej nabytego prawa własności oraz wpis roszczenia o opłatę
11. Dalsze istnienie obciążeń oraz praw związanych z przekształcanym prawem
12. Potwierdzenie przekształcenia w zaświadczeniu
12.1. Odpowiednie stosowanie przepisów działu VII k.p.a
12.2. Elementy treści zaświadczenia oraz obowiązek jego doręczenia
12.3. Zaświadczenie j ako podstawa wpisu w niektórych publicznych rejestrach
13. Wniosek o ustalenie w drodze decyzji wysokości lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia
14. Nieekwiwalentna odpłatność z tytułu przekształcenia ex lege
14.1. Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia
oraz terminu i sposobu jej uiszczania
14.2. Wniesienie opłaty za lata 2019-2020
14.3. Opłata w wypadku przekształcenia ex lege z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania po 1.01.2019 r
14.4. Bonifikata od opłaty z mocy ustawy
14.5. Bonifikaty fakultatywne
14.5.1. Bonifikaty od opłaty za dany rok
14.5.2. Bonifikaty w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej
14.6. Ustawowe zwolnienie od opłaty z tytułu przekształcenia
14.7. Ustawowe ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków spółdzielni mieszkaniowej
15. Obciążenie obowiązkiem wnoszenia opłaty każdoczesnego właściciela (lub współwłaściciela) nieruchomości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie o opłatę
16. Waloryzacja opłaty należnej z tytułu przekształcenia
17. Wykreślenie z księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę
18. Obowiązek uwzględnienia przepisów o pomocy publicznej
19. Wniesienie ponaglenia w wypadku przewlekłości lub bezczynności w zakresie wydania zaświadczenia
20. Odmowa wydania zaświadczenia
21. Niedopuszczalność wznowienia postępowania
22. Uwłaszczenie ex lege uczelni publicznej prawem własności

Rozdział III
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej
1. Wybór podstawy prawnej przekształcenia
2. Właściwość organów administracji orzekających o przekształceniu
3. Przedmiot przekształcenia w drodze decyzji administracyjnej
3.1. Przedmiot obciążenia przekształcanym prawem rzeczowym
3.2. Znaczenie konstytutywnego wpisu użytkowania wieczystego do księgi wieczystej dla przekształcenia
3.3. Stan prawny oraz stan faktyczny nieruchomości będącej przedmiotem przekształcanego prawa 
3.4. Kategorie nieruchomości
3.4.1. Ustalenie zabudowy na cele mieszkaniowe lub zabudowy garażami
3.4.2. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową lub pod zabudowę garażami
3.4.3. Prawo własności nieruchomości rolnej obciążone użytkowaniem wieczystym
4. Podstawowy krąg podmiotów mogących żądać przekształcenia
5. Przekształcenie prawa współużytkowania wieczystego w prawo współwłasności
6. Związanie organu administracji treścią wpisów w księdze wieczystej określających wielkość udziałów w prawie użytkowania wieczystego
7. Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia praw rzeczowych
7.1. Obowiązek zawieszenia postępowania w wypadku zgłoszenia sprzeciwu przez współużytkownika wieczystego
7.1.1. Podstawowe czynności proceduralne
7.1.2. Rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie zezwolenia na wystąpienie z żądaniem przekształcenia
7.2. Rozstrzygnięcie sprawy o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego jako przyczyna zawieszenia postępowania administracyjnego
7.3. Zawieszenie postępowania ze względu na otwarcie spadku
7.4. Brak tożsamości wielkości udziałów w użytkowaniu wieczystym oraz w prawie własności nieruchomości budynkowej jako przyczyna zawieszenia
postępowania administracyjnego
8. Przekształcenie w prawo własności prawa użytkowania wieczystego przysługującego spółdzielni mieszkaniowej
8.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako właściciel budynków mieszkalnych lub garaży trwale połączonych z gruntem oddanym w użytkowanie wieczyste
9. Przekształcenie na wniosek następcy prawnego
10. Ochrona praw osób trzecich
11. Obowiązek uiszczania opłaty rocznej w czasie prowadzonego postępowania w sprawie przekształcenia praw rzeczowych
12. Zasada odpłatnego przekształcenia
12.1. Ustalenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
12.2. Nakaz uwzględnienia przy określaniu podstawy opłaty wartości nieruchomości określonej dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego
12.3. Bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia
12.4. Opłata należna od spółdzielni mieszkaniowej
12.5. Wyrażenie zgody na zastosowanie innej niż ustawowa stopy procentowej dla oprocentowania opłaty rozłożonej na raty
12.6. Zwrot bonifikaty
13. Przekształcenie nieodpłatne
14. Ponoszenie kosztów postępowania
15. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa (albo gospodarstwa rolnego) z tytułu uiszczenia opłaty za przekształcenie
16. Egzekucja opłaty z tytułu przekształcenia
17. Prawny charakter decyzji orzekającej o przekształceniu praw rzeczowych oraz jej wybrane konsekwencje
18. Ustawowe prawo pierwokupu w wypadku sprzedaży nieruchomości nabytej wskutek przekształcenia
19. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze decyzji administracyjnej

Rozdział IV
Pierwszeństwo w nabyciu prawa własności nieruchomości obciążonej prawem użytkowania wieczystego w trybie bezprzetargowym
1. Uwagi wstępne
2. Pierwszeństwo realizowane w drodze umowy na podstawie art. 32 ust. 1 u.g.n
2.1. Wyrażenie zgody przez wojewodę albo przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na zawarcie umowy sprzedaży
2.2. Cechy umowy sprzedaży zawartej na podstawie art. 32 u.g.n
2.3. Określenie ceny nieruchomości nabywanej przez użytkownika wieczystego w wykonaniu pierwszeństwa przyznanego w art. 32 u.g.n. i sposobu jej uiszczenia
2.3.1. Zależność ceny od wartości nieruchomości
2.3.2. Bonifikaty od ceny sprzedaży i obowiązek jej zwrotu
2.3.3. Możliwość rozłożenia ceny na raty
3. Pierwszeństwo w nabyciu przysługujące użytkownikowi wieczystemu w odniesieniu do nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz sankcja jego naruszenia
3.1. Wykonanie pierwszeństwa
3.2. Rozłożenie ceny na raty w umowie sprzedaży
3.3. Tryb oraz przesłanki odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności z tytułu ceny określonej w umowie

Zakończenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Bibliografia


260 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019