wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH KOMENTARZ


OFIARSKI Z. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 302.60 Twoja cena  287,47 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o finansach publicznych

Komentarz


Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących ustaw o finansach publicznych.

W publikacji znajdziesz omówienie wielowątkowej problematyki obejmującej:

 • organizację,

 • zasady funkcjonowania oraz

 • podstawy gospodarki finansowej

sektora finansów publicznych jako określonej całości, a także zaliczanych do niego jednostek organizacyjnych.

Zamiarem zespołu autorów było ukazanie szerokiego obszaru regulacji prawnych, które wprost lub tylko pośrednio odnoszą się do sektora finansów publicznych.

Wykorzystano:

 • dorobek doktryny prawa finansowego i finansów publicznych,
 • dostępne orzecznictwo sądów oraz

wskazano

 • zakres wpływu standardów prawa unijnego na kształt i ewolucję różnych instytucji krajowego prawa finansów publicznych.

Opierając się na najważniejszych nowelizacjach dokonanych w obowiązującej ustawie, autorzy podjęli próbę przedstawienia genezy oraz głównych kierunków ewolucji różnych instytucji prawnych, instrumentów i narzędzi znajdujących zastosowanie w ustrojowych i funkcjonalnych rozwiązaniach sektora finansów publicznych.

W komentarzu znajdziesz również odniesienia do uregulowań wielu odrębnych ustaw, w tym regulujących m.in. zasady:

 • prowadzenia gospodarki finansowej w określonych kategoriach jednostek sektora finansów publicznych,

 • prowadzenia gospodarki komunalnej,

 • udzielania zamówień publicznych,

 • odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • prowadzenia polityki rozwoju.

W publikacji znajdziesz ponadto omówienie zasadniczych kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem sektora finansów publicznych, do których należy zaliczyć:

 • zakres i zasady działania jednostek sektora finansów publicznych,

 • zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem,

 • zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne,

 • zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa i wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,

 • zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym,

 • zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 • szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych,

 • zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych,

 • zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Książka jest przeznaczona praktyków – pracowników państwowych i samorządowych jednostek sektora finansów publicznych oraz osób wykonujących obsługę prawną tych jednostek. Zainteresuje również sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, pracowników różnych podmiotów wykonujących nadzór i kontrolę, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli oraz regionalnych izb obrachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Dział I
Zasady finansów publicznych

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 2
Środki publiczne, nadwyżka i deficyt sektora finansów publicznych

Rozdział 3
Jednostki sektora finansów publicznych

Rozdział 4
Jawność i przejrzystość finansów publicznych

Rozdział 5
Zasady gospodarowania środkami publicznymi

Rozdział 6
Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych

Dział II
Państwowy dług publiczny

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Rozdział 2
Finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa

Rozdział 3
Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

Rozdział 4
Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez inne niż Skarb Państwa jednostki sektora finansów publicznych

Rozdział 5
Zasady i tryb emisji skarbowych papierów wartościowych

Dział III
Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa

Rozdział 1
Wieloletni Plan Finansowy Państwa

Rozdział 2
Ustawa budżetowa

Rozdział 3
Przeznaczenie wydatków budżetu państwa

Rozdział 4
Tryb opracowywania i uchwalania budżetu państwa

Rozdział 5
Wykonywanie ustawy budżetowej

Rozdział 6
Wykonywanie budżetu środków europejskich

Rozdział 7
Bankowa obsługa budżetu państwa oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

Dział IV
Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

Dział V
Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednosyki samorządu terytorialnego

Rozdział 1
Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 2
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 3
Uchwała budżetowa

Rozdział 4
Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział 5
Tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego

Dział VI
Audyt wewnętrzny oraz koordynacja audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Dział VII
Przepis końcowy

Bibliografia
Autorzy


1528 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019