wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO KONSTYTUCYJNE PYTANIA I ODPOWIEDZI


GRANAT M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie IX

cena netto: 77.60 Twoja cena  73,72 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo konstytucyjne

Pytania i odpowiedzi


Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich warto wymienić:

  • zmiany w zakresie relacji między władzami tj. zbliżenie władzy sądowniczej i wykonawczej,
  • rosnące znaczenie domniemania konstytucyjności prawa,
  • nowelizację prawa wyborczego polegającą m.in. na odejściu od sądowego charakteru Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych,
  • zmiany w zakresie ustroju samorządu terytorialnego, w tym wydłużenie kadencji jednoosobowych organów wykonawczych.

Podręcznik został napisany przez praktyka, który ukazuje działanie prawa konstytucyjnego w realiach ustrojowych. Zrozumienie narastających konfliktów o przestrzeganie Konstytucji wymaga bowiem głębokiej analizy podstawowych zasad konstytucyjnych. Książka łączy zatem rozważania na temat niezmiennych fundamentów prawa konstytucyjnego z wyjaśnianiem zmian instytucjonalnych. Autor wykorzystuje w tym zakresie zarówno doświadczenie wykładowcy prawa konstytucyjnego, jak i niedawną praktykę sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 

Przejrzysty układ treści w postaci pytań i odpowiedzi, jak również liczne tabele i aktualne tezy z orzecznictwa mają ułatwić Czytelnikom przyswojenie zawartego w książce materiału.

Podręcznik jest polecany studentom kierunków prawniczych i administracyjnych, aplikantom oraz wszystkim zainteresowanym problematyką prawa konstytucyjnego.


Wykaz skrótów
Od Autora

Rozdział I
Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego
1. Co to jest prawo konstytucyjne?
1. Prawo konstytucyjne jako gałąź prawa
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Geneza i rozwój
1.3. Przedmiot
2. Prawo konstytucyjne jako nauka prawa

Rozdział II
Ogólna charakterystyka konstytucji
1. Co to jest konstytucja?
1. Pojęcie konstytucji
2. Główne poglądy na konstytucję
3. Geneza konstytucji
4. Uchwalenie konstytucji
5. Materia konstytucji
2. Czym charakteryzuje się konstytucja jako akt prawny?
1. Najwyższa moc prawna
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Zasada konstytucjonalizmu
1.3. Zasada domniemania konstytucyjności prawa
1.4. Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji
2. Wykładnia konstytucji
3. Budowa konstytucji
4. Zmiana konstytucji

Rozdział III
Zasady prawa
1. Jak rozumiemy konstytucyjne zasady prawa?
1. Pojęcie konstytucyjnych zasad prawa
2. Struktura zasad
3. Kolizja zasad
4. Wartości konstytucyjne
2. Analiza wybranych konstytucyjnych zasad prawa. Jakie są ich treści znaczenie?
1. Zasada republikańskiej formy państwa
2. Zasada dobra wspólnego
3. Zasada demokratycznego państwa prawnego
4. Zasada suwerenności narodu
4.1. Klasyczne prawo konstytucyjne
4.2. Integracja europejska
5. Zasada przedstawicielstwa politycznego
6. Zasada podziału i równowagi władzy
7. Zasada pomocniczości
8. Zasada rządów parlamentarnych

Rozdział IV
Wolności i prawa człowieka i obywatela
1. Jakie są koncepcje i generacje wolności i praw człowieka i obywatela?
1. Koncepcje praw człowieka
2. Generacje praw człowieka
2. Jakie są ponadnarodowe systemy regulacji praw człowieka?
1. System ONZ
2. System Rady Europy
3. Regulacja praw człowieka w Unii Europejskiej
3. Jakie są zasady ogólne wolności i praw człowieka i obywatela?
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasada godności człowieka
3. Zasada wolności
4. Zasada równości
4. Jakie są możliwe ograniczenia w korzystaniu z wolności i praw człowieka i obywatela?
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasada proporcjonalności
3. Zakaz nadmiernej ingerencji
5. Jak są uregulowane wolności i prawa człowieka i obywatela?
1. Podstawowe pojęcia
2. Podmioty wolności i praw
3. Horyzontalne działanie praw człowieka
4. Wolności i prawa osobiste
5. Wolności i prawa polityczne
6. Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne
6. Jakie są środki ochrony wolności i praw człowieka i obywatela?
1. Uwagi wprowadzające
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza organu władzy publicznej
3. Prawo do sądu
4. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
7. Jakie są obowiązki obywatelskie?

Rozdział V
Źródła prawa
1. Jakie są podstawy konstytucyjnego systemu źródeł prawa?
1. Pojęcie źródeł prawa
2. System źródeł prawa
2. Jakie wyróżniamy akty prawne powszechnie i wewnętrznie obowiązujące?
1. Uwagi wprowadzające
2. Konstytucja
3. Ustawa
4. Rozporządzenia wykonawcze
5. Prawo miejscowe
6. Akty prawne wewnętrznie wiążące
3. Jakie jest miejsce prawa międzynarodowego i prawa europejskiego w systemie źródeł prawa?
1. Ratyfikacja umów międzynarodowych
2. Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa
3. Miejsce prawa Unii Europejskiej w systemie źródeł prawa

Rozdział VI
Prawo wyborcze
1. Co należy rozumieć przez pojęcie prawa wyborczego?
2. Jakie są zasady prawa wyborczego?
1. Uwagi wprowadzające
2. Zasada powszechności
3. Zasada bezpośredniości
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Głosowanie przez pełnomocnika
3.3. Głosowanie korespondencyjne
4. Zasada równości
5. Zasada proporcjonalności
6. Zasada wyborów większościowych
7. Zasada tajności aktu głosowania
3. Jaka jest organizacja wyborów i jak one przebiegają?
1. Zarządzanie wyborów
2. Zasady tworzenia okręgów wyborczych i obwodów głosowania
3. Organy wyborcze
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Organy stałe
3.3. Organy doraźne
4. Zgłaszanie kandydatów
5. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej
6. Zasady głosowania
7. Zasady ustalania wyników głosowania i wyników wyborów
8. Stwierdzanie ważności wyborów
9. Uzupełnianie składu Sejmu i Senatu
4. Jakie są zasady prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego?
1. Organy stanowiące
2. Organy wykonawcze

Rozdział VII
Referenda i obywatelska inicjatywa ustawodawcza
1. Jakie są główne formy demokracji bezpośredniej?
2. Jakie są rodzaje referendum ogólnokrajowego?
1. Uwagi wprowadzające
2. Referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
3. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej
4. Referendum w sprawie zatwierdzenia zmian Konstytucji
3. Jak zorganizowane jest referendum ogólnokrajowe i kiedy jego wynik jest wiążący i rozstrzygający?
4. Jakie są rodzaje referendów lokalnych i zasady ich przeprowadzania?
5. Na czym polega obywatelska inicjatywa ustawodawcza?

Rozdział VIII
Parlament
1. Jaka jest struktura parlamentu?
1. Zasada dwuizbowości parlamentu
2. Status Zgromadzenia Narodowego
3. Organy Sejmu i Senatu
2. Jakie są tryb i zasady funkcjonowania Sejmu i Senatu?
1. Zasada autonomii parlamentu
2. Znaczenie prawne regulaminu parlamentarnego
3. Kadencja parlamentu
4. System permanencji prac parlamentu
5. Zasada dyskontynuacji prac parlamentu
3. Jaki jest status prawny posłów i senatorów?
1. Pojęcie mandatu przedstawicielskiego
2. Konstytucyjna regulacja mandatu posła
3. Prawa i obowiązki posła i senatora
4. Immunitety parlamentarne
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Immunitet materialny
4.3. Immunitet formalny
5. Nietykalność osobista
6. Zasady tworzenia klubów i kół
4. Jakie są funkcje parlamentu?
1. Pojęcie funkcji parlamentu
2. Funkcje parlamentu po wejściu Polski do Unii Europejskiej
5. Na czym polega funkcja ustawodawcza Sejmu?
1. Procedury ustawodawcze
2. Etapy drogi ustawodawczej
3. Prawo inicjatywy ustawodawczej
4. Praca w Sejmie nad projektem ustawy
5. Udział Senatu w procesie ustawodawczym
6. Znaczenie podpisania ustawy przez Prezydenta RP
7. Ogłoszenie ustawy
8. Szczególne procedury ustawodawcze
6. Na czym polega funkcja kontrolna Sejmu?
1. Środki kontroli przysługujące posłom
2. Środki kontroli przysługujące komisjom
3. Sejmowa komisja śledcza
4. Środki kontroli przysługujące Sejmowi
5. Kontrola wykonania ustawy budżetowej
7. Na czym polega funkcja kreacyjna parlamentu?

Rozdział IX
Władza wykonawcza. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jaka jest pozycja ustrojowa Prezydenta RP?
2. Jakie są zasady wyboru i sprawowania urzędu Prezydenta RP?
3. Na czym polegają kontrasygnata i prerogatywy?
1. Kontrasygnata
2. Prerogatywy
4. Jakie są kompetencje Prezydenta RP?
5. Jakie są formy odpowiedzialności Prezydenta RP?

Rozdział X
Władza wykonawcza. Rada Ministrów i administracja rządowa
1. Jakie są tryb powoływania i zasady ponoszenia odpowiedzialności Rady Ministrów?
1. Uwagi wprowadzające
2. Tryb powoływania Rady Ministrów
3. Zasady ponoszenia odpowiedzialności
2. Jaki jest skład Rady Ministrów?
1. Uwagi wprowadzające
2. Prezes Rady Ministrów
3. Ministrowie
4. Inni członkowie
3. Jakie są kompetencje Rady Ministrów?
4. Jaki jest ustrój administracji rządowej?
5. Jaki jest ustrój prokuratury?

Rozdział XI
Samorząd terytorialny
1. Jaka jest konstrukcja prawna samorządu terytorialnego?
1. Podstawy prawne samorządu terytorialnego
2. Konstrukcja prawna jednostek samorządu terytorialnego
3. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego
4. Mienie jednostek samorządu terytorialnego
5. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
2. Jak jest sprawowana władza w samorządzie terytorialnym?
1. Organy stanowiące i wykonawcze samorządu
1.1. Organy stanowiące
1.2. Organy wykonawcze
2. Mandat radnego
3. Akty prawa miejscowego

Rozdział XII
Władza sądownicza. Wymiar sprawiedliwości
1. Co to jest władza sądownicza i wymiar sprawiedliwości?
1. Pojęcie władzy sądowniczej
2. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości
2. Jakie są konstytucyjne zasady ustroju i działania wymiaru sprawiedliwości?
1. Jednolitość sądów
2. Niezależność sądów
3. Niezawisłość sędziów
4. Nadzór judykacyjny Sądu Najwyższego
5. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
6. Dwuinstancyjność postępowania sądowego
7. Sądowa kontrola działalności administracji publicznej
3. Jaki jest ustrój sądów?
1. Sąd Najwyższy
2. Sądy powszechne
3. Sądy szczególne
4. Jakie są pozycja i skład Krajowej Rady Sądownictwa?

Rozdział XIII
Władza sądownicza. Trybunał Konstytucyjny
1. Co to jest kontrola konstytucyjności prawa?
1. Pojęcie kontroli konstytucyjności prawa
2. Kształtowanie się kontroli konstytucyjności prawa
3. Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce
4. Rodzaje kontroli konstytucyjności prawa
2. Jaka jest pozycja Trybunału Konstytucyjnego i jakie są jego kompetencje?
1. Pozycja Trybunału Konstytucyjnego we władzy sądowniczej i jego wewnętrzna organizacja
2. Wybór sędziów i ich status
3. Jakie są kompetencje Trybunału Konstytucyjnego?
1. Uwagi wprowadzające
2. Kontrola na wniosek
3. Pytanie prawne
4. Skarga konstytucyjna
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Przesłanki materialne
4.3. Przesłanki formalne
5. Orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych
6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych
7. Stwierdzanie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta RP
8. Funkcja sygnalizacyjna
4. Jaka jest procedura działania Trybunału Konstytucyjnego?
5. Jak dzielą się orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jakie są ich skutki?
1. Uwagi wprowadzające
2. Rodzaje orzeczeń
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Wyroki
2.3. Postanowienia
3. Skutki orzeczeń

Rozdział XIV
Władza sądownicza. Trybunał Stanu
1. Na czym polega odpowiedzialność konstytucyjna?
2. Jakie są skład i organizacja Trybunału Stanu?
3. Jaka jest procedura ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej?
4. Jak działa normatywny model odpowiedzialności konstytucyjnej w praktyce?

Rozdział XV
Organy kontroli państwowej i ochrony prawa
1. Jaka jest pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli?
1. Pojęcie kontroli państwowej
2. Kształtowanie się kontroli państwowej
3. Pozycja Najwyższej Izby Kontroli i jej organizacja
4. Właściwość kontrolna i kryteria kontroli
5. Postępowanie kontrolne
2. Jaka jest pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka?
1. Utworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich i jego pozycja
2. Powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Obywatelskich
3. Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
4. Rzecznik Praw Dziecka
3. Jaka jest pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?
1. Utworzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
2. Skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
3. Zadania i tryb działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Rozdział XVI
Finanse publiczne
1. Jakie są zasady konstytucyjne finansów publicznych?
2. Jakie są odrębności uchwalenia, wykonania i treści ustawy budżetowej?
3. Jaka jest pozycja Narodowego Banku Polskiego?

Rozdział XVII
Stany nadzwyczajne
1. Jakie są konstytucyjne zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych?
2. Jakie są rodzaje stanów nadzwyczajnych?
1. Uwagi wprowadzające
2. Stan wojenny
3. Stan wyjątkowy
4. Stan klęski żywiołowej
3. Jakie są ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanach nadzwyczajnych?


530 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019