wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ODSTĄPIENIE OD UMOWY JAKO SANKCJA NARUSZENIA ZOBOWIĄZANIA


PANFIL K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 111.35 Twoja cena  105,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania


Monografia stanowi kompleksową analizę instytucji odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania w prawie polskim.

W publikacji wykazano przydatność wyodrębniania sankcyjnego odstąpienia od umowy ponad charakterystycznym podziałem na umowne i ustawowe prawo odstąpienia. Krytyczne uwagi na temat kodeksowej regulacji odstąpienia od umowy skłoniły autorkę do sformułowania licznych propozycji de lege ferenda.

Autorka przedstawiła m.in.:

  • aspekt czasowy, zakresowy i restytucyjny skutków sankcyjnego odstąpienia od umowy,

  • stosunek przepisów części szczegółowej prawa zobowiązań do przepisów części ogólnej,

  • granice umownej modyfikacji kodeksowego reżimu odstąpienia od umowy,

  • stosunek przepisów części szczegółowej prawa zobowiązań do przepisów części ogólnej,

  • dopuszczalność stosowania sankcyjnego odstąpienia od umowy w umowach stwarzających zobowiązanie o charakterze ciągłym.

Walorem opracowania jest także ukazanie historycznego rozwoju sankcyjnego odstąpienia od umowy oraz rozwiązań funkcjonujących w tym zakresie w prawie francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim, ustawodawstwie unijnym i projektach harmonizacyjnych z dziedziny prawa zobowiązań.

Książka będzie pomocą zarówno dla prawników zajmujących się odpowiedzialnością kontraktową, jak i pracowników naukowych oraz dla studentów zainteresowanych prawem zobowiązań.


Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp

Rozdział I
Dotychczasowe ukształtowanie odstąpienia od umowy w prawie polskim
1. Uwagi wstępne
2. Odstąpienie od umowy w kodeksie zobowiązań
2.1. Odstąpienie od umowy na etapie prac kodyfikacyjnych
2.2. Regulacja kodeksu zobowiązań
3. Odstąpienie od umowy w kodeksie cywilnym
4. Umowne i ustawowe prawo odstąpienia od umowy
4.1. Problem z określeniem kryterium podziału
4.2. Interpretacja przepisów spoza części ogólnej prawa zobowiązań
4.3. Problem skutków odstąpienia od umowy
5. Wnioski

Rozdział II
Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania w perspektywie historycznej
1. Uwagi wstępne
2. Prawo rzymskie
2.1. Warunkowe umowy sprzedaży i lex commissoria
2.2. Odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej i redhibitio
2.3. Inne umowy nazwane
2.4. Umowy realne nienazwane i ius poenitendi
3. Ius canonicum i ius commune - naruszenie umowy jako czyn niemoralny uzasadniający sankcję
4. Nowożytne prawo natury - uwarunkowanie zobowiązań w umowie wzajemnej
5. Koncepcja dorozumianego warunku rozwiązującego i ingerencji sądowej w Code civil
6. Szkoła historyczna, zasada autonomii woli, niemiecka kodyfikacja ustawowego i umownego prawa odstąpienia od umowy
7. Podsumowanie

Rozdział III
Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania w perspektywie prawnoporównawczej
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie i systematyka instytucji
3. Mechanizm odstąpienia od umowy
4. Przesłanki prawa odstąpienia od umowy
4.1. Pojęcie naruszenia zobowiązania
4.2. Naruszenie zobowiązania a przesłanki odstąpienia od umowy
4.3. Przesłanki odstąpienia od umowy a ochrona dłużnika
4.3.1. Kryterium subiektywne - odpowiedzialność dłużnika
4.3.2. Ograniczenie przedmiotowe - kryterium istotności
4.3.3. Mechanizm naprawy naruszenia - right to cure
4.3.4. Ograniczenie uprawnienia wierzyciela w czasie
4.4. Świadczenie ściśle terminowe
4.5. Przewidywane naruszenie zobowiązania
5. Podsumowanie

Rozdział IV
Wyodrębnienie sankcyjnego odstąpienia od umowy w prawie polskim
1. Uwagi wstępne
2. Naruszenie zobowiązania
3. Odstąpienie od umowy w katalogu sankcji naruszenia zobowiązania
4. Ogólny reżim sankcyjnego odstąpienia od umowy
4.1. Zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej
4.2. Tryb odstąpienia od umowy
4.3. Długość terminu dodatkowego
4.4. Bezskuteczny upływ terminu dodatkowego
i oświadczenie o odstąpieniu od umowy
4.5. Ograniczenie uprawnienia wierzyciela w czasie
4.6. Odstąpienie od umowy w części
4.7. Skutki sankcyjnego odstąpienia od umowy - odesłanie
5. Naruszenie zobowiązania niewynikającego z umowy wzajemnej
6. Pozostałe przepisy dotyczące sankcyjnego odstąpienia od umowy
6.1. Ścisła terminowość świadczenia
6.2. Zapowiedź niespełnienia świadczenia
6.3. Niemożliwość świadczenia
6.4. Zadatek
6.5. Sankcyjne odstąpienie od umowy w części szczegółowej prawa zobowiązań
6.5.1. Odesłanie, uzupełnienie, powtórzenie lub modyfikacja reguł ogólnych
6.5.2. Rękojmia za wady
7. Podsumowanie

Rozdział V
Umowne zastrzeżenie odstąpienia od umowy z powodu naruszenia zobowiązania
1. Dotychczasowe poglądy doktryny i orzecznictwa
1.1. Kwalifikacja lex commissoria
1.2. Kwalifikacja klauzul kasatoryjnych
2. Perspektywa prawnoporównawcza
3. Klauzule kasatoryjne jako sankcyjne odstąpienie od umowy
3.1. Zakwestionowanie podziału na umowne i ustawowe prawo odstąpienia
3.2. Brak uzasadnienia dla przesłanki terminu końcowego
3.3. Swoboda kształtowania sankcji naruszenia zobowiązania
3.4. Lex commissoria jako normatywnie wyodrębniony przykład klauzuli kasatoryjnej
3.5. Umowna obiektywizacja sankcji odstąpienia od umowy
3.6. Stosowanie ogólnej regulacji sankcyjnego odstąpienia od umowy
3.7. Klauzula kasatoryjna a warunek rozwiązujący
4. Granice umownego kształtowania sankcyjnego odstąpienia od umowy

Rozdział VI
Skutki sankcyjnego odstąpienia od umowy
1. Aspekt czasowy
1.1. Ewolucja poglądów
1.2. Perspektywa prawnoporównawcza
1.3. Teoria przekształcenia
2. Aspekt zakresowy
2.1. Punkt wyjścia do rozważań o zakresie odstąpienia od umowy
2.2. Perspektywa prawnoporównawcza
2.3. Ograniczenie zakresu odstąpienia od umowy
3. Aspekt restytucyjny
3.1. Przegląd stanowisk
3.2. Perspektywa prawnoporównawcza
3.3. Specyficzny reżim zwrotu świadczeń

Rozdział VII
Wpływ sankcyjnego odstąpienia od umowy na roszczenia odszkodowawcze
1. Identyfikacja problemu
2. Perspektywa prawnoporównawcza
2.1. Odszkodowanie w granicach dodatniego interesu umownego
2.2. Kary umowne i kumulacja roszczeń
3. Odszkodowanie, o którym mowa w art. 494 § 1 k.c, i jego stosunek do innych sankcji odszkodowawczych
3.1. Charakter roszczenia z art. 494 § 1 k.c
3.2. Zakres kompensacji należnej wierzycielowi
3.3. Kumulacja roszczeń
3.4. Decyzja wierzyciela o skorzystaniu z prawa odstąpienia a rozmiar szkody
4. Problem kompensacji wydatków daremnych
4.1. Wydatki daremne
4.2. Kwalifikacja w ramach ujemnego interesu umownego
4.3. Specyficzna kategoria szkody

Rozdział VIII
Sankcyjne odstąpienie od umowy o charakterze ciągłym
1. Identyfikacja problemu
2. Perspektywa prawnoporównawcza
3. Jednolity model sankcyjnego odstąpienia od umowy na tle kodeksu cywilnego
3.1. Ograniczenia kodeksowej regulacji wypowiedzenia umowy
3.2. Zastosowanie ogólnego reżimu sankcyjnego odstąpienia od umowy
3.3. Zastosowanie art. 491 § 2 k.c

Zakończenie
Bibliografia


440 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019