wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA


GÓRSKI M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie III

cena netto: 98.35 Twoja cena  93,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo ochrony środowiska


Podręcznik został przygotowany przez zespół autorów reprezentujących katedry prawa ochrony środowiska wydziałów prawa Uniwersytetów Szczecińskiego i Łódzkiego oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej, a także prawników praktyków działających w instytucjach i firmach związanych z ochroną środowiska. Współautorem oraz redaktorem całości jest  prof. Marek Górski, autor blisko dwustu publikacji z zakresu głównie prawa ochrony środowiska, w tym komentarzy do ustaw (m.in. ustawy – Prawo ochrony środowiska), opinii do projektów aktów legislacyjnych; członek różnego rodzaju organów konsultacyjnych i doradczych, m.in. Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko.

Kompleksowe przedstawienie regulacji prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska uwzględnia przepisy prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego, w tym m.in.:

  • nową ustawę – Prawo wodne z 2017 r.;

  • nową ustawę – Prawo przedsiębiorców z 2018 r.

Podręcznik podzielono na dwie części. Omówiona problematyka dotyczy m.in.:

  • w części pierwszej – zasad ogólnych ochrony środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji o środowisku, instrumentów finansowo-prawnych stosowanych do osiągania celów ochrony środowiska, odpowiedzialności prawnej z tytułu niewykonywania obowiązków ochronnych i wyrządzania szkód w środowisku;

  • w części drugiej – poszczególnych komponentów środowiska, sposobów oddziaływania na środowisko (prawo emisyjne – ochrona przed zanieczyszczeniem, łącznie z systemem pozwoleń emisyjnych, gospodarowanie odpadami, ochrona wód, ochrona przyrody i jej zasobów, regulacje rolno-środowiskowe).

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa i administracji oraz  innych kierunków związanych z ochroną środowiska; przydatny będzie również specjalistom zainteresowanym szeroko rozumianą problematyką prawnej ochrony środowiska.


Wstęp

Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Zagadnienia wprowadzające
1.1. Środowisko i jego zagrożenia
1.2. Ochrona środowiska - od działań incydentalnych do polityki środowiskowej
1.3. Ochrona środowiska jako zadanie państwa
1.4. Prawo w ochronie środowiska
1.5. Normy administracyjnoprawne w ochronie środowiska
1.6. System przepisów prawa ochrony środowiska
1.7. Podstawowe założenia aktualnego systemu prawa ochrony środowiska
1.7.1. Zakres regulacji i rola ustawy ogólnej
1.7.2. Przepisy ogólne ustawy - Prawo ochrony środowiska
1.7.3. Ustawa wprowadzająca i inne akty nowego systemu
1.8. Ochrona środowiska w prawie unijnym
1.8.1. Podstawy prawne kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska
1.8.2. Zasady polityki w dziedzinie ochrony środowiska
1.8.3. Ustawodawstwo wtórne jako podstawowe źródło prawa ochrony środowiska
1.8.4. Dokumenty programowe - akty paraprawne
1.9. Sprawiedliwość ekologiczna

Rozdział 2
Zasady ogólne prawa ochrony środowiska
2.1. Koncepcje zasad ogólnych w prawie polskim
2.2. Zasady ogólne w prawie ochrony środowiska - poglądy doktryny
2.3. Zasady prawa ochrony środowiska wynikające z przepisów Konstytucji RP
2.4. Zasady ogólne w regulacjach ustawowych
2.4.1. Uwagi wprowadzające
2.4.2. Zasada zrównoważonego rozwoju
2.4.3. Zasada kompleksowości
2.4.4. Zasada prewencji i zasada przezorności
2.4.5. Zasada przezorności
2.4.6. Zasada odpowiedzialności sprawcy - "zanieczyszczający płaci
2.4.7. Zasada integracji wymagań ochrony środowiska w politykach, planach i programach
2.4.8. Zasada dostępu do informacji
2.4.9. Zasada partycypacji publicznej
2.4.10. Zasada ujednolicania
2.5. Zasada subsydiarności w prawie ochrony środowiska
2.5.1. Założenia ogólne zasady subsydiarności
2.5.2. Ochrona środowiska a zasada subsydiarności w prawie unijnym

Rozdział 3
Zarządzanie sprawami ochrony środowiska
3.1. Zarządzanie sprawami ochrony środowiska w świetle dokumentów prawa międzynarodowego
3.2. Rodzaje zadań administracji w dziedzinie ochrony środowiska
3.3. Zadania organizatorskie i bezpośrednio wykonawcze
3.3.1. Krajowe i lokalne planowanie strategiczne w ochronie środowiska
3.3.2. Zadania własne samorządu terytorialnego
3.3.3. Zadania związane z gospodarowaniem przestrzenią
3.3.4. Inne formy organizatorskiego działania organów lokalnych
3.4. Podział kompetencji w zakresie zadań zobowiązującoreglamentacyjnych
3.5. Podział kompetencji w zakresie zadań nadzorczo-kontrolnych
3.5.1. Zadania kontrolno-nadzorcze wykonywane przez administrację ogólną
3.5.2. Zadania wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska
3.5.2.1. Zakres zadań Inspekcji Ochrony Środowiska
3.5.2.2. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze Inspekcji Ochrony Środowiska
3.5.3. Inspekcja a organy samorządu terytorialnego
3.5.4. Państwowy monitoring środowiska
3.6. Dyrektorzy ochrony środowiska jako organy administracji rządowej w zakresie spraw ochrony środowiska
3.7. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - system EMAS
3.7.1. Uwagi wprowadzające
3.7.2. System ekozarządzania i audytu EMAS w prawie unijnym
3.7.3. Wdrożenie wymagań systemu ekozarządzania i audytu EMAS w polskim prawie wewnętrznym

Rozdział 4
Procedury ocen oddziaływania na środowisko
4.1. Założenia ogólne
4.2. Procedura oceny strategicznej
4.2.1. Zakres obowiązku przeprowadzenia procedury
4.2.2. Przebieg procedury oceny strategicznej
4.3. System procedur oceny indywidualnej
4.3.1. Pojęcie przedsięwzięcia i kategorie przedsięwzięć
4.3.2. Typy procedur oceny indywidualnej
4.3.3. Cele prowadzenia procedur oceny indywidualnej
4.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i procedura oceny podstawowej
4.4.1. Zakres obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4.4.2. Właściwość organów w zakresie wydawania decyzji środowiskowych
4.4.3. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej
4.4.4. Procedura oceny podstawowej
4.4.5. Ustalenie treści decyzji środowiskowej
4.4.6. Nadzór nad prawidłowością decyzji środowiskowych
4.4.7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
4.5. Procedura oceny uzupełniającej
4.6. Procedura oceny "naturowej
4.7. Procedury oceny transgranicznej
4.7.1. Zakres obowiązku przeprowadzenia postępowań transgranicznych
4.7.2. Postępowanie transgraniczne dotyczące przedsięwzięć
4.7.3. Postępowanie transgraniczne dotyczące projektowanych dokumentów
4.7.4. Postępowanie transgraniczne dotyczące skutków pochodzących z innego państwa
4.8. Przeglądy ekologiczne

Rozdział 5
Dostęp do informacji i partycypacja publiczna w ochronie środowiska
5.1. Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
5.1.1. Prawo do informacji o środowisku w prawie wspólnotowym i wewnętrznym
5.1.2. Tryby udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie
5.1.2.1. Upowszechnianie informacji o środowisku
5.1.2.2. Dostęp do informacji o środowisku na wniosek
5.1.3. Odmowa udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie
5.1.4. Opłaty za dostęp do informacji
5.2. Udział społeczeństwa w podejmowaniu rozstrzygnięć związanych z ochroną środowiska
5.2.1. Prawo składania uwag i wniosków
5.2.2. Obowiązki organów administracji
5.2.3. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z udziałem społeczeństwa

Rozdział 6
Instrumenty finansowoprawne
6.1. Instrumenty finansowoprawne w systemie przepisów ochrony środowiska
6.2. Opłaty za korzystanie ze środowiska
6.2.1. Teoretyczne założenia systemu opłat
6.2.2. Opłaty przewidywane przez Prawo ochrony środowiska
6.2.3. Opłaty związane z ochroną powierzchni i zasobów wnętrza ziemi
6.2.4. Opłaty przewidywane przepisami ustawy o ochronie przyrody
6.2.5. Opłaty przewidywane przepisami ustawy Prawo wodne z 2017 r
6.3. Administracyjne sankcje finansowe za naruszanie zasad korzystania z zasobów środowiska
6.3.1. Ogólne założenia systemu sankcji finansowych. Odraczanie i umarzanie kar i opłat
6.3.2. Opłaty podwyższone
6.3.3. Administracyjne kary pieniężne
6.3.3.1. Kary nakładane na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska
6.3.3.2. Kary pieniężne przewidywane przepisami ustawy o ochronie przyrody
6.3.3.3. Administracyjne kary pieniężne o charakterze "widełkowym
6.3.3.4. Administracyjne kary pieniężne w ustawie o odpadach
6.3.4. Opłata produktowa
6.4. Fundusze celowe w ochronie środowiska
6.4.1. Założenia ogólne systemu funduszowego
6.4.2. Przychody funduszy środowiskowych
6.4.3. Formy prawne finansowania zadań przez fundusze środowiskowe
6.4.4. Organizacja funduszy środowiskowych
6.5. Różnicowanie stawek podatków i innych danin publicznych służące osiąganiu celów ochrony środowiska

Rozdział 7
Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Odpowiedzialność cywilna
7.2.1. Założenia ogólne
7.2.2. Przepisy Kodeksu cywilnego
7.2.3. Prawo ochrony środowiska
7.2.4. Ustawy szczególne
7.2.5. Konwencja z Lugano z 1993 r. o odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działalnością niebezpieczną dla środowiska
7.3. Odpowiedzialność karna
7.3.1. Założenia ogólne
7.3.2. Przestępstwa przeciw środowisku w Kodeksie karnym
7.3.3. Przestępstwa przeciw środowisku w ustawach szczególnych
7.3.4. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
7.3.5. Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska w przepisach prawa międzynarodowego i wspólnotowego
7.4. Odpowiedzialność administracyjna
7.4.1. Założenia ogólne |
7.4.2. Sankcyjne decyzje zobowiązujące
7.4.3. Sankcyjne decyzje wstrzymujące
7.4.3.1. Uwagi ogólne
7.4.3.2. Wstrzymanie działalności
7.4.3.3. Wstrzymanie użytkowania instalacji
7.5. Odpowiedzialność z tytułu zapobiegania i naprawiania szkód w środowisku

Część druga REGULACJE SEKTOROWE

Rozdział 8
Ochrona jakości środowiska i prawo emisyjne
8.1. Ogólne założenia regulacji
8.2. Ochrona jakości zasobów środowiska
8.2.1. Ustalanie wymagań dotyczących jakości środowiska
8.2.2. Programy naprawcze
8.3. Ochrona przed zanieczyszczeniami - wymagania o charakterze ogólnym
8.3.1. Zakres prawnej ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem
8.3.2. Ochrona przed zanieczyszczeniem - wymagania dotyczące instalacji
8.3.3. Obszar ograniczonego użytkowania
8.3.4. Strefy przemysłowe
8.3.5. Standardy emisyjne z instalacji
8.3.6. Ochrona przed zanieczyszczeniem - wymagania dotyczące substancji i produktów
8.3.7. Ochrona przed zanieczyszczeniem - obowiązki zarządzających źródłami liniowymi i rozproszonymi
8.4. Pozwolenia emisyjne
8.4.1. Ogólne założenia systemu decyzji reglamentujących korzystanie ze środowiska
8.4.2. Charakter prawny pozwolenia emisyjnego
8.4.3. Warunki wydania pozwolenia emisyjnego
8.4.4. Treść pozwolenia emisyjnego
8.4.5. Wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia
8.5. Pozwolenia zintegrowane
8.5.1. Pozwolenie zintegrowane jako pozwolenie emisyjne
8.5.2. Koncepcja najlepszych dostępnych technik a treść pozwolenia zintegrowanego
8.5.3. Inne odrębności pozwoleń zintegrowanych
8.6. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisji

Rozdział 9
Ochrona powietrza
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Ochrona powietrza w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
9.2.1. Konwencja genewska wraz z protokołami dodatkowymi
9.2.2. Konwencja wiedeńska w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Protokół montrealski wraz z poprawkami
9.2.3. Konwencja klimatyczna
9.2.4. Ochrona powietrza w prawie unijnym
9.3. Ochrona jakości powietrza
9.3.1. Standardy jakości powietrza
9.3.2. Badanie przestrzegania standardów jakości środowiska
9.3.3. Prawne konsekwencje naruszenia standardów jakości powietrza
9.3.4. Wartości odniesienia
9.4. Ustalanie dopuszczalnych poziomów emisji do powietrza
9.4.1. Standardy emisyjne z instalacji
9.4.2. Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
9.4.3. Obowiązek prowadzenia pomiarów emisj
9.5. Ochrona warstwy ozonowej
9.5.1. Uwagi ogólne
9.5.2. Podstawowe założenia ochrony warstwy ozonowej według przepisów rozporządzenia nr 1005/2009
9.5.3. Regulacje prawa wewnętrznego
9.6. Obrót uprawnieniami do emisji
9.6.1. Założenia i źródła regulacji
9.6.2. System handlu uprawnieniami do emisji
9.6.3. Zakres ustawy i jej podstawowe cele
9.6.4. Administrowanie systemem i Krajowy rejestr jednostek Kioto i uprawnień do emisji
9.6.5. Przydział uprawnień do emisji
9.6.5.1. Uwagi ogólne
9.6.5.2. Przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej
9.6.5.3. Przydział uprawnień do emisji operatorom statków powietrznych
9.6.5.4. Przydział uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 dla instalacji wytwarzających energię elektryczną
9.6.6. Monitorowanie, raportowanie i rozliczanie emisji gazów cieplarnianych
9.6.7. Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
9.6.8. Handel uprawnieniami do emisji
9.6.9. Wykorzystanie jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji
9.6.10. Sankcje
9.7. Odnawialne źródła energii w systemie prawnej ochrony powietrza i innych elementów środowiska
9.7.1. Założenia regulacji
9.7.2. Polityka energetyczna UE
9.7.2.1. Uwagi ogólne
9.7.2.2. Odnawialne źródła energii w przepisach UE
9.7.2.3. Dyrektywa ramowa
9.7.2.4. Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych
9.7.2.5. Agencja Energii Odnawialnej
9.7.3. Polityka energetyczna Polski
9.7.4. Odnawialne źródła energii w przepisach krajowych
9.8. Ochrona przed hałasem
9.8.1. Standardy imisyjne w ochronie przez hałasem
9.8.2. Badanie przestrzegania wymagań imisyjnych
9.8.3. Ustalanie dopuszczalnej emisji hałasu i pomiary hałasu
9.9. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

Rozdział 10
Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Regulacje międzynarodowe
10.3. Przeciwdziałanie poważnym awariom w prawie wewnętrznym
10.3.1. Uwagi wprowadzające
10.3.2. Zasady kwalifikacji instalacji do określonych kategorii zakładów
10.3.3. Zgłoszenie obiektów niebezpiecznych
10.3.4. Programy zapobiegania awariom i opracowanie systemu bezpieczeństwa
10.3.5. Raport o bezpieczeństwie
10.3.6. Plany operacyjno-ratownicze
10.3.7. System kontroli i nadzoru
10.4. Postępowanie z substancjami i preparatami chemicznymi
10.4.1. Postępowanie z substancjami w prawie międzynarodowym i wspólnotowym
10.4.2. Postępowanie z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami według przepisów prawa wewnętrznego
10.5. Postępowanie z produktami biobójczymi

Rozdział 11
Gospodarowanie odpadami
11.1. System przepisów o odpadach
11.2. Zakres przedmiotowy ustawy o odpadach i podstawowe definicje
11.3. Gospodarka odpadami i zasady jej prowadzenia
11.3.1. Gospodarka odpadami i jej główne elementy
11.3.2. Zasady ogólne postępowania z odpadami
11.4. Podstawowe obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami
11.5. Planowanie w gospodarce odpadami
11.5.1. Plany gospodarki odpadami
11.5.2. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi
11.6. Reglamentacja postępowania z odpadami
11.6.1. Prawna reglamentacja wytwarzania odpadów
11.6.2. Prawna reglamentacja gospodarowania odpadami
11.6.3. Gospodarowanie odpadami a pozwolenie zintegrowane
11.6.4. Magazynowanie odpadów
11.6.5. Reglamentacja świadczenia określonych usług komunalnych
11.7. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów
11.8. Prawna regulacja standardów przetwarzania odpadów
11.8.1. Uwagi wprowadzające
11.8.2. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
11.8.3. Składowanie odpadów
11.8.4. Procesy termicznego przekształcania odpadów
11.9. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi
11.10. Postępowanie z pojazdami samochodowymi wycofanymi z użytku
11.10.1. Uwagi ogólne
11.10.2. Regulacje unijne
11.10.3. Ustawa o recyklingu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji
11.10.3.1. Uwagi wprowadzające
11.10.3.2. Obowiązki wprowadzających pojazdy
11.10.3.3. Obowiązki właścicieli pojazdów
11.10.3.4. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu
11.10.3.5. Obowiązki przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów
11.10.3.6. Obowiązki przedsiębiorców eksploatujących strzępiarki
11.10.3.7. Gwarancje przestrzegania przepisów ustawy
11.11. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
11.11.1. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w prawodawstwie wspólnotowym
11.11.2. Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w przepisach prawa polskiego
11.11.2.1. Uwagi wprowadzające
11.11.2.2. Obowiązki wprowadzającego sprzęt
11.11.2.3. Obowiązki użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11.11.2.4. Obowiązki zbierających zużyty sprzęt
11.11.2.5. Obowiązki prowadzących zakłady przetwarzania
11.11.2.6. Obowiązki prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
11.11.2.7. Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
11.11.2.8. Nadzór i gwarancje przestrzegania przepisów ustawy
11.12. Postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami
11.13. Postępowanie z odpadami wydobywczymi
11.14. Postępowanie z odpadami komunalnymi
11.14.1. Zakres regulacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
11.14.2. Systemy postępowania z odpadami komunalnymi
11.14.3. Prawa i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
11.14.4. Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
11.14.5. Obowiązki odbierających odpady komunalne
11.15. Transgraniczne przemieszczanie odpadów
11.15.1. Zakres regulacji prawnej
11.15.2. Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia nr 1013/06 |
11.15.3. Stosowanie przepisów aktów prawa UE dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami

Rozdział 12
Gospodarowanie wodami śródlądowymi
12.1. Podstawowe założenia regulacji
12.2. Gospodarowanie wodami w prawie Unii Europejskiej |
12.2.1. Dyrektywa ramowa w sprawie polityki wodnej Wspólnoty
12.2.2. Ochrona wód w dyrektywach szczegółowych
12.3. System zarządzania wodami w Polsce
12.3.1. Ogólne założenia tworzenia i funkcjonowania systemu
12.3.2. Ewolucja systemu zarządzania wodami w Polsce
12.3.3. Prawne instrumenty zarządzania wodami
12.4. Własność i prawne formy korzystania z wód
12.4.1. Własność wód i obowiązki ich właścicieli
12.4.2. Korzystanie z wód
12.4.2.1. Uwagi wprowadzające
12.4.2.2. Powszechne korzystanie z wód publicznych
12.4.2.3. Zwykłe korzystanie z wód
12.4.2.4. Szczególne korzystanie z wód
12.4.2.5. Usługi wodne
12.5. Planowanie w gospodarowaniu wodami
12.6. Reglamentacja korzystania z wód
12.7. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem
12.7.1. Rozwój ustawodawstwa
12.7.2. Ochrona jakości wód
12.7.2.1. Uwagi wprowadzające
12.7.2.2. Ustalenie wymagań jakościowych dla wód
12.7.2.3. Standardy jakości wód
12.7.2.4. Monitoring jakości wód
12.8. Prawne instrumenty ochrony wód przed zanieczyszczeniem
12.8.1. Uwagi wprowadzające
12.8.2. Standardy emisyjne dotyczące ścieków
12.8.3. Określenie warunków wprowadzania ścieków do wód
12.8.4. Ochrona wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych
12.8.5. Obowiązek instalowania i eksploatowania urządzeń ochronnych
12.8.6. Obowiązek uzyskania zgody na odprowadzanie ścieków
12.8.7. Obowiązek prowadzenia pomiarów ścieków
12.8.8. Obszarowa ochrona ujęć i źródeł wody
12.9. Naprawianie szkód powstałych w związku z gospodarowaniem wodami
12.10. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków komunalnych

Rozdział 13
Ochrona wód morskich
13.1. Ochrona wód morskich w świetle prawa międzynarodowego
13.1.1. Regulacje o charakterze ogólnym
13.1.2. Konwencja helsińska z 1974 i 1992 r.
13.1.3. Konwencja z Montego Bay
13.1.4. Ochrona morza w aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej
13.2. Ochrona wód morskich w prawie wewnętrznym
13.2.1. Ustawa o obszarach morskich z 1991 r.
13.2.2. Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
13.2.2.1. Zakres obowiązywania przepisów
13.2.2.2. Obowiązki związane z postępowaniem z odpadami
13.2.2.3. Obowiązki informacyjne i sygnalizacyjne
13.2.2.4. Obowiązki organów administracji morskiej
13.2.3. Ustawa o bezpieczeństwie morskim
13.2.4. Postępowanie z odpadami pochodzącymi ze statków

Rozdział 14
Gospodarowanie zasobami geosfery
14.1. Ochrona powierzchni ziemi
14.1.1. Pojęcie powierzchni ziemi i cel jej ochrony
14.1.2. Zakres i cel ochrony powierzchni ziemi
14.1.3. Instrumenty ochrony powierzchni ziemi
14.2. Korzystanie z kopalin użytecznych
14.2.1. Cele i zakres obowiązywania ustawy
14.2.2. Własność górnicza, użytkowanie górnicze oraz inne uprawnienia górnicze
14.2.3. Koncesje
14.2.4. Wydobywanie kopalin
14.2.5. Szkody górnicze
14.2.5.1. Pojęcie szkody górniczej
14.2.5.2. Przedmiot szkody i jej powstanie
14.2.5.3. Związek przyczynowy
14.2.5.4. Naprawianie szkód górniczych
14.2.5.5. Sposób naprawienia szkody górniczej
14.2.5.6. Obowiązek naprawienia szkody górniczej w postaci zaniku wody lub utraty jej przydatności
14.2.5.7. Tryb dochodzenia roszczeń na gruncie Prawa geologicznego i górniczego

Rozdział 15
Ochrona różnorodności biologicznej
15.1. Wprowadzenie
15.2. Ochrona przyrody - zagadnienia ogólne
15.3. Ochrona różnorodności biologicznej w prawie międzynarodowym i europejskim
15.3.1. Międzynarodowe źródła prawa ochrony różnorodności biologicznej
15.3.2. Europejskie źródła prawa ochrony różnorodności biologicznej
15.4. Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w Polsce
15.4.1. Geneza i motywy ochrony przyrody
15.4.2. Rozwój prawnej ochrony przyrody na ziemiach polskich
15.5. Zasady prawa ochrony przyrody
15.6. Zakres regulacji ustawy o ochronie przyrody
15.6.1. Przedmiotowy zakres regulacji
15.6.2. Podmiotowy zakres regulacji - organizacja ochrony przyrody
15.7. Instrumenty organizatorskie w ochronie przyrody
15.7.1. Podstawowe dokumenty programowe i planistyczne
15.7.2. Plany ochrony
15.7.3. Rejestry
15.8. Formy ochrony przyrody
15.8.1. Uwagi wprowadzające
15.8.2. Podział form ochrony przyrody
15.8.3. Ogólne założenia ustanawiania, znoszenia i zmiany granic prawnych formy ochrony przyrody
15.8.4. Formy ochrony obszarowej
15.8.4.1. Uwagi wprowadzające
15.8.4.2. Park narodowy i rezerwat przyrody
15.8.4.3. Park krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu
15.8.5. Formy ochrony obiektowej
15.8.6. Ochrona gatunkowa i jej formy
15.8.6.1. Idea ochrony gatunkowej
15.8.6.2. Zakres ochrony gatunkowej
15.8.6.3. Strefy ochrony ostoi i stanowisk
15.8.6.4. Międzynarodowy obrót gatunkami chronionymi
15.8.6.5. Zgłoszenie do rejestru
15.8.6.6. Planowanie w zakresie ochrony gatunkowej
15.8.6.7. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta
15.9. Obszary Natura 2000
15.10. Ochrona ex situ
15.11. Ochrona powszechna
15.12. Gospodarowanie zasobami i składnikami przyrody
15.13. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień
15.13.1. Zakres ochrony
15.13.2. Reglamentacja usuwania drzew i krzewów
15.14. Prawna ochrona krajobrazu
15.14.1. Krajobraz - pojęcie, rodzaje i funkcje
15.14.2. Ochrona krajobrazu w regulacjach prawnomiędzynarodowych i prawie unijnym
15.14.3. Krajobraz w ujęciu prawnym
15.14.4. Miejsce ochrony prawnej krajobrazu w polskim systemie prawnym ochrony środowiska
15.14.5. Prawne narzędzia ochrony krajobrazu
15.14.6. Krajobraz jako niematerialne dziedzictwo kulturowe

Rozdział 16
Ochrona użytkowa zasobów biosfery
16.1. Wprowadzenie
16.2. Korzystanie z zasobów leśnych
16.2.1. Zakres regulacji prawnej
16.2.2. Gospodarka leśna
16.2.3. Plan urządzenia lasu
16.2.4. Zasady udostępniania lasów
16.2.5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
16.2.6. Służba Leśna
16.3. Korzystanie z zasobów zwierzyny łownej
16.3.1. Zakres regulacji prawnej
16.3.2. Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej
16.3.3. Reglamentacja pozyskiwania zwierzyny
16.3.4. Polski Związek Łowiecki
16.3.5. Państwowa Straż Łowiecka
16.3.6. Postępowanie w sprawach związanych ze szkodami łowieckimi
16.4. Ochrona użytkowa zasobów żywych wód śródlądowych
16.4.1. Zakres regulacji prawnej
16.4.2. Zasady gospodarowania zasobami żywymi wód śródlądowych
16.4.3. Środki prawne ochrony zasobów żywych wód śródlądowych
16.4.4. Państwowa Straż Rybacka
16.5. Korzystanie z zasobów żywych mórz
16.5.1. Zakres regulacji prawnej
16.5.2. Wspólna Polityka Rybołówstwa
16.5.3. Ustawa o rybołówstwie morskim - zakres regulacji
16.5.4. Wykonywanie rybołówstwa
16.5.5. Prawne środki ochrony zasobów żywych Morza Bałtyckiego
16.5.6. Organy administracji w zakresie rybołówstwa morskiego
16.6. Humanitarna ochrona zwierząt
16.6.1. Zakres regulacji prawnej
16.6.2. Obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt
16.6.3. Obowiązki związane z transportem zwierząt
16.6.4. Postępowanie ze zwierzętami gospodarskimi
16.6.5. Postępowanie ze zwierzętami domowymi
16.6.6. Postępowanie ze zwierzętami dziko żyjącymi
16.6.7. Postępowanie ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
16.6.8. Reglamentacja przeprowadzania procedur doświadczalnych z użyciem zwierząt
16.7. Ochrona biosfery w działalności rolniczej
16.7.1. Geneza prawnej regulacji ochrony biosfery w działalności rolniczej w Polsce
16.7.2. Ochrona biosfery przed nadmierną chemizacją w rolnictwie
16.7.3. Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ograniczenie stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w rolnictwie
16.7.4. Ochrona różnorodności biologicznej w działalności rolniczej
16.7.4.1. Uwagi wprowadzające
16.7.4.2. Wymogi wzajemnej zgodności
16.7.4.3. Płatność za działania środowiskowe
16.7.5. Programy rolno-środowiskowo-klimatyczne
16.7.6. Rolnictwo ekologiczne
16.7.6.1. Koncepcja rolnictwa ekologicznego
16.7.6.2. Podstawy prawne w zakresie produkcji ekologicznej
16.7.6.3. Pojęcie i cele rolnictwa ekologicznego
16.7.6.4. Zasady produkcji ekologicznej
16.7.6.5. Produkty i substancje stosowane w rolnictwie oraz kryteria ich dopuszczenia
16.8. Prawne uregulowanie postępowania z organizmami genetycznie modyfikowanymi
16.8.1. Organizmy genetycznie zmodyfikowane w prawie unijnym
16.8.2. Organizmy genetycznie zmodyfikowane w prawie polskim

Bibliografia


838 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019