wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WIKTYMOLOGIA


BIEŃKOWSKA E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 98.35 Twoja cena  93,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wiktymologia


Autorka przedstawia w publikacji zagadnienie wiktymologii sensu largo, uwzględniając regulacje prawa międzynarodowego, polskiego, a także unijnego. Opracowanie stanowi obszerne kompendium zawierające kompletną analizę zagadnień będących przedmiotem badań wiktymologii, które może służyć zarówno celom dydaktycznym, naukowym, jak i praktyce.

Z monografii dowiesz się m.in. o:

  • trybie przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków,

  • trybie przesłuchania i zasadach postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym,

  • cywilnoprawnych instrumentach ochrony interesów ofiar przestępstw,

  • postępowaniu wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi,

  • przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. 

Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje członków organizacji pozarządowych, którzy statutowo zajmują się ofiarami przestępstw. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych (karnistów, procesualistów, specjalistów z zakresu wiktymologii, psychologów, socjologów) oraz studentów wydziałów prawa, psychologii, resocjalizacji i socjologii.


Wykaz skrótów
Od autorki
Wprowadzenie. Wokół koncepcji wiktymologii

Część pierwsza. GENEZA I CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA WIKTYMIZACJI KRYMINALNEJ

Rozdział 1. Badania wiktymizacyjne - istota i znaczenie

Rozdział 2. Koncepcje wiktymizacji kryminalnej
2.1. Koncepcja ofiary przyspieszającej przestępstwo i inne mające za podstawę jej charakterystyki osobiste i zachowania
2.2. Koncepcje stylu życia i rutynowej aktywności oraz inne bazujące na czynnikach sytuacyjnych

Część druga. SKUTKI PRZESTĘPSTWA DLA OFIARY I ICH PRZEZWYCIĘŻANIE

Rozdział 3. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wiktymizacji kryminalnej zamiast obwiniania ofiary

Rozdział 4. Rodzaje i charakterystyka negatywnych skutków przestępstw
4.1. Wiktymizacja pierwotna
4.2. Dalsza wiktymizacja
4.2.1. Wiktymizacja wtórna
4.2.2. Wiktymizacja ponowna i wielokrotna

Rozdział 5. Pokonywanie skutków wiktymizacji kryminalnej - wzorce zachowań

Rozdział 6. Ruch na rzecz ofiar przestępstw

Część trzecia. MIĘDZYNARODOWE POWSZECHNE STANDARDY PRAW OFIAR

Rozdział 7. Standardy Narodów Zjednoczonych
7.1. Deklaracja o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw
i nadużyć władzy
7.2. Projekt konwencji o sprawiedliwości i wsparciu dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy
7.3. Podstawowe zasady dotyczące stosowania programów sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych

Rozdział 8. Standardy Rady Europy
8.1. Konwencja o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy
8.2. Wybrane rekomendacje Komitetu Ministrów
8.2.1. Rekomendacja nr R (83)7 w sprawie udziału społeczeństwa w polityce karnej
8.2.2. Rekomendacja nr R (85)11 w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym
8.2.3. Rekomendacja nr R (97)13 odnosząca się do zastraszania świadków i praw do obrony
8.2.4. Rekomendacja nr R (98)1 w sprawie mediacji rodzinnej
8.2.5. Rekomendacja nr R (99)19 dotycząca mediacji w sprawach karnych
8.2.6. Rekomendacja Rec (2005)9 o ochronie świadków i osób współpracujących z wymiarem sprawiedliwości
8.2.7. Rekomendacja Rec (2006)8 w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw

Rozdział 9. Standardy Unii Europejskiej
9.1. Dyrektywa 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
9.1.1. Geneza
9.1.2. Ogólna charakterystyka
9.1.3. Informowanie
9.1.4. Wsparcie ogólne i specjalistyczne
9.1.5. Zawiadomienie o przestępstwie
9.1.6. Decyzja zobowiązująca sprawcę do wyrównania ofierze szkód
9.1.7. Bezpieczne usługi sprawiedliwości naprawczej
9.1.8. Indywidualna ocena szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony
9.1.9. Ochrona prywatności
9.1.10. Szkolenia osób mających kontakty z ofiarami
9.2. Projekt uzupełnienia dyrektywy 2012/29/UE
9.3. Dyrektywa 2004/80/WE odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
9.4. Środki ochrony w sytuacjach transgranicznych
9.4.1. Dyrektywa 2011/99/UE w sprawie europejskiego nakazu ochrony
9.4.2. Rozporządzenie (UE) nr 606/2013 sprawie wzajemnego uznawania środków ochrony o charakterze cywilnym
9.5. Dyrektywa (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowania przygotowawczego, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar

Część czwarta. MIĘDZYNARODOWE STANDARDY PRAW NIEKTÓRYCH OFIAR SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWYCH

Rozdział 10. Ofiary pogwałceń międzynarodowego prawa praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
10.1. Ofiary zbrodni podlegających kompetencji Międzynarodowego Trybunału Karnego
10.1.1. Katalog zbrodni
10.1.2. Prawa w postępowaniu
10.2. Podstawowe zasady Narodów Zjednoczonych dotyczące zadośćuczynienia i reparacji

Rozdział 11. Ofiary tortur
11.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
11.2. Protokół fakultatywny do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
11.3. Dobrowolny Fundusz Narodów Zjednoczonych dla Ofiar Tortur
11.4. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu

Rozdział 12. Ofiary terroryzmu
12.1. Dokumenty Narodów Zjednoczonych
12.2. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi
12.3. Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące ochrony ofiar aktów terrorystycznych
12.4. Dyrektywa (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu

Rozdział 13. Ofiary handlu ludźmi, zwłaszcza kobiety i dzieci
13.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji
13.2. Protokół fakultatywny do konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii
13.3. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
13.4. Protokół o zapobieganiu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
13.5. Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej
13.6. Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi
13.7. Dyrektywa 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami
13.8. Dyrektywa 2011/36/UE w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar

Rozdział 14. Dzieci będące ofiarami przestępstw
14.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka
14.2. Wytyczne Narodów Zjednoczonych dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami i świadkami przestępstw są dzieci
14.3. Pornografia dziecięca w konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości
14.4. Konwencja Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych
14.5. Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy dotyczące wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom
14.6. Dyrektywa 2011/93/UE w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej

Rozdział 15. Kobiety jako ofiary przemocy
15.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
kobiet
15.2. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej

Rozdział 16. Ofiary przestępstw z nienawiści
16.1. Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
rasowej
16.2. Protokół dodatkowy do konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych
16.3. Rekomendacja nr R (97)20 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie
"mowy nienawiści"
16.4. Rekomendacja CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie środków zwalczania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej
16.5. Decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków karnych

Rozdział 17. Ofiary z niepełnosprawnościami - konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

Rozdział 18. Cudzoziemcy będący ofiarami niektórych przestępstw jako osoby wymagające szczególnego traktowania
18.1. Dyrektywa 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich
18.2. Dyrektywa 2013/33/UE w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową (wersja przekształcona)

Rozdział 19. Ofiary korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi
19.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
19.2. Projekt dyrektywy w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi

Rozdział 20. W poszukiwaniu sprawiedliwości dla ofiar przestępstw
20.1. Sprawiedliwość, ale jaka?
20.2. Prawa ofiar versus prawa sprawców w procesie karnym

Część piąta. OFIARY PRZESTĘPSTW W POLSCE

Rozdział 21. Pokrzywdzony w publicznoskargowym procesie karnym
21.1. Pokrzywdzony, osoba najbliższa, strona zastępcza i strona nowa oraz inne podstawowe pojęcia
21.2. Uwzględnianie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego godności
21.3. Prawo do informacji
21.4. Zawiadomienie o przestępstwie
21.5. Prawo do zaskarżenia decyzji o nieściganiu
21.6. Wniosek o ściganie
21.7. Prawo do tłumaczenia
21.8. Postępowanie mediacyjne
21.9. Pokrzywdzony jako świadek
21.10. Zwrot kosztów związanych z udziałem w postępowaniu
21.11. Nieodpłatna pomoc prawna
21.12. Prawa w postępowaniu przygotowawczym
21.13. Skarga subsydiarna
21.14. Prawa w postępowaniu sądowym
21.14.1. Status procesowy
21.14.2. Prawa oskarżyciela posiłkowego w razie wycofania aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego
21.14.3. Pozostałe prawa oskarżyciela posiłkowego
21.14.4. Pokrzywdzony nieposiadający statusu strony procesowej
21.14.5. Konsensualne sposoby zakończenia postępowania karnego
21.14.6. Postępowania odwoławcze
21.15. Udział przedstawiciela społecznego
21.16. Skarga na przewlekłość postępowania

Rozdział 22. Środki ochrony w postępowaniu karnym
22.1. Funkcja ochronna zatrzymania i środków zapobiegawczych
22.2. Świadek incognito, okazanie uniemożliwiające identyfikację, anonimizacja danych o miejscu zamieszkania i o miejscu pracy oraz utajnienie zeznań
22.3. Przesłuchanie na odległość oraz pod nieobecność publiczności lub oskarżonego
22.4. Środki ochrony fizycznej

Rozdział 23. Środki specjalnej ochrony w postępowaniu karnym niektórych pokrzywdzonych szczególnie wrażliwych
23.1. Zatrzymanie i środki zapobiegawcze służące ochronie pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz niektórych innych pokrzywdzonych szczególnie wrażliwych
23.2. Tryb przesłuchania niektórych małoletnich pokrzywdzonych i niektórych małoletnich świadków
23.3. Tryb przesłuchania i zasady postępowania z pokrzywdzonymi przestępstwami o charakterze seksualnym
23.4. O (nie)wdrożeniu instytucji indywidualnej oceny służącej ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony

Rozdział 24. Reakcje karne uwzględniające interesy pokrzywdzonego
24.1. Starania dotyczące naprawienia szkody
24.2. Porozumienie się w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia
24.3. Środki kompensacyjne i obowiązki probacyjne o charakterze kompensacyjnym
24.3.1. Bezpośrednia i pośrednia funkcja kompensacyjna prawa karnego
24.3.2. Środki kompensacyjne
24.3.3. Naprawienie szkody lub zadośćuczynienie jako warunek konsensualnego zakończenia postępowania karnego
24.3.4. Obowiązki probacyjne o charakterze kompensacyjnym
24.3.5. Konsekwencje niewykonania środków kompensacyjnych lub obowiązków probacyjnych o charakterze kompensacyjnym
24.3.6. Zabezpieczenie majątkowe i egzekucja roszczeń zasądzonych na rzecz pokrzywdzonego
24.4. Nawiązki i świadczenia pieniężne orzekane na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
24.5. Środki karne i obowiązki probacyjne o charakterze ochronnym
24.5.1. Środki karne o charakterze ochronnym
24.5.2. Obowiązki probacyjne o charakterze ochronnym
24.6. Funkcja ochronna środków zabezpieczających
24.7. Regulacje wykonawcze dotyczące skazanych o zaburzonych preferencjach seksualnych oraz niektórych innych ich kategorii
24.8. Europejski nakaz ochrony

Rozdział 25. Perspektywa pokrzywdzonego w procesie kryminalizacji i penalizacji
25.1. Kwestia wykonania niektórych zobowiązań międzynarodowych
25.1.1. Tortury
25.1.2. Terroryzm
25.1.3. Handel ludźmi i niewolnictwo
25.1.4. Seksualne wykorzystywanie małoletnich
25.1.5. Przemoc wobec kobiet
25.1.6. Przestępstwa z nienawiści
25.2. Niektóre nowe i zmodyfikowane typy przestępstw
25.2.1. Poszerzenie katalogu przestępstw przeciwko wolności
25.2.2. Przestępstwo uchylania się od obowiązku alimentacyjnego
25.2.3. Ochrona interweniujących świadków
25.3. Zaostrzanie ustawowego wymiaru kary
25.3.1. Populizm penalny - stała tendencja, która się nasila
25.3.2. Wypadki komunikacyjne
25.3.3. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
25.3.4. Stan zdrowia pokrzywdzonego jako dyrektywa wymiaru kary
25.3.5. Inne przykłady nasilania represyjności polityki karnej
25.3.6. Powrót do dyrektywy negatywnej prewencji generalnej
25.4. Zachowanie się pokrzywdzonego i jego karnomaterialne znaczenie
25.4.1. Konkretne rozwiązania Kodeksu karnego uwzględniające zachowanie się pokrzywdzonego
25.4.2. Zachowanie się pokrzywdzonego jako samoistna dyrektywa wymiaru kary

Rozdział 26. Pokrzywdzony w postępowaniu prywatnoskargowym
26.1. Katalog przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego
26.2. Ingerencja prokuratora i jej następstwa
26.3. Akt oskarżenia oskarżyciela prywatnego
26.4. Posiedzenie pojednawcze versus postępowanie mediacyjne
26.5. Szczególne regulacje dotyczące zniesławienia i zniewagi

Rozdział 27. Pokrzywdzony w innych postępowaniach szczególnych
27.1. Postępowanie nakazowe
27.2. Postępowanie przyspieszone
27.3. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Rozdział 28. Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich
28.1. Przedmiot i istota postępowania w sprawach nieletnich
28.2. Uprawnienia procesowe
28.3. Środki ochrony w postępowaniu
28.4. Postępowanie mediacyjne
28.5. Środki wychowawcze wobec nieletniego i zobowiązania rodziców na rzecz pokrzywdzonego

Rozdział 29. Specjalne środki ochrony przed sprawcami stwarzającymi zagrożenie dla innych osób
29.1. Postępowanie wobec niektórych osób z zaburzeniami psychicznymi
29.2. Przeciwdziałanie zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Rozdział 30. Cywilnoprawne instrumenty ochrony interesów ofiar przestępstw
30.1. Czyny niedozwolone
30.2. Ochrona dóbr osobistych
30.3. Zawiadomienie prokuratora
30.4. Zawiadomienie sądu opiekuńczego
30.5. Mediacja (ze szczególnym uwzględnieniem mediacji w sprawach rodzinnych)
30.6. Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych

Rozdział 31. Kompensata od państwa
31.1. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw - quasi-państwowy fundusz kompensacyjny
31.2. Państwowa kompensata przysługująca ofiarom niektórych czynów zabronionych

Rozdział 32. Pomoc i wsparcie
32.1. Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw
32.2. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
32.3. Sektor pozarządowy
32.4. System wspierania ofiar przemocy w rodzinie
32.5. Ofiary handlu ludźmi
32.6. Cudzoziemcy-ofiary niektórych przestępstw jako osoby wymagające szczególnego traktowania
32.7. Ofiary tortur
32.8. Ofiary terroryzmu
32.9. Ofiary z niepełnosprawnościami

Konkluzja. Wiktymologia XXI w. wiktymologią praw ofiar

Bibliografia
Indeks rzeczowy


580 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019