wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM


GUMULARZ M.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 123.25 Twoja cena  117,09 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym


RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego.

W książce znajdziesz m.in. omówienie:

 • danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych,

 • danych osobowych podanych, zaobserwowanych, pochodnych oraz wywnioskowanych,

 • typowych podstaw przetwarzania danych osobowych w przypadku organów administracji publicznej,

 • zgody jako podstawy przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego,

 • wyjątków oraz regulacji szczególnych względem RODO w ramach realizacji praw podmiotów danych w odniesieniu do sektora publicznego,

 • wyłączeń i modyfikacji wynikających z projektowanych przepisów sektorowych,

 • wyłączeń lub ograniczeń wynikających z przepisów RODO, które mogą dotyczyć sektora publicznego,

 • publicznoprawnych konsekwencji naruszenia praw podmiotów danych.

W publikacji uwzględniono dwa podstawowe akty prawne obowiązujące od 25.05.2018 r.:

 • nową ustawę z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Książka ma na celu m.in.:

 • przedstawienie kluczowych wymogów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w zderzeniu z sytuacją prawną podmiotów z szeroko pojmowanego sektora publicznego,

 • przedstawienie możliwych rozwiązań legislacyjnych (poglądowo), odwołując się do projektowanych przepisów sektorowych wdrażających RODO. Czytelnik uzyska w związku z tym informacje na co zwrócić uwagę, analizując dotyczące go przepisy sektorowe niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny kształt tych dokumentów.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Informacje ogólne
1. Czym jest RODO
2. Kogo dotyczy RODO
3. Stosowanie RODO
4. Kategorie obowiązków: wymogi bezpośrednie i metawymogi
5. Kary pieniężne i sankcje karne
6. Przetwarzanie a publiczny dostęp do dokumentów urzędowych

Rozdział II. Pojęcie danych osobowych
1. Informacje ogólne
2. Podziały danych osobowych i ich praktyczne konsekwencje
2.1. Dane osobowe wrażliwe (szczególne kategorie danych), dane o karalności oraz dane osobowe zwykłe
2.2. Dane osobowe podane, zaobserwowane, pochodne oraz wywnioskowane
2.3. Dane uporządkowane oraz nieuporządkowane
2.3.1. Ogólne informacje
2.3.2. Uporządkowanie a ustrukturyzowanie
2.4. Dane identyfikowalne oraz nieidentyfikowalne
2.4.1. Dwie normy wynikające z art. 11 RODO
2.4.2. Art. 11 RODO a definicja danych osobowych
2.5. Krótkotrwałe i długotrwałe przetwarzanie danych

Rozdział III. Główni aktorzy RODO
1. Administrator danych
1.1. Informacje ogólne
1.2. Obowiązek powołania IOD a pojęcie ADO
2. Współadministrowanie danymi
3. Kolejne podmioty w łańcuchu przetwarzania danych: osoby upoważnione oraz podmioty przetwarzające
3.1. Umocowanie (upoważnienie) personelu administratora danych
3.2. Powierzenie
3.2.1. Powierzenie danych a udostępnienie danych i współadministrowanie
3.2.2. Wiarygodny procesor
3.2.3. Podpowierzenie
3.2.4. Elementy powierzenia
3.2.4.1. Specyfikacja danych osobowych
3.2.4.2. Prawa i obowiązki w ramach powierzenia
3.2.5. Forma powierzenia
3.2.6. Aktualizacja umów

Rozdział IV. Filary RODO. Zasady ogólne
1. Wstęp
2. Zasady
2.1. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
2.2. Ograniczenie celu
2.3. Minimalizacja danych
2.4. Prawidłowość
2.5. Ograniczenie przechowywania
2.6. Integralność i poufność
3. Rozliczalność
3.1. Informacje ogólne
3.2. Rozliczalność w aspekcie proceduralnym
3.3. Rozliczalność w aspekcie technicznym
3.4. Rozliczalność wbudowana w treść przepisów

Rozdział V. Podstawy przetwarzania danych osobowych
1. Podstawy (warunki) przetwarzania danych osobowych zwykłych
1.1. Kiedy można przetwarzać dane osobowe zwykłe
1.2. Typowe podstawy przetwarzania danych osobowych w przypadku organów administracji publicznej
1.2.1. Informacje ogólne
1.2.2. Regulacja podstaw przetwarzania w prawie krajowym
1.2.3. Przykłady projektowanych regulacji podstaw prawnych realizujących podstawę kompetencyjną
z art. 6 ust. 3 RODO
1.3. Zawarcie i realizacja umowy
1.4. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych przez podmioty z sektora publicznego
1.5. Czy istnieje możliwość powoływania się na uzasadniony interes administratora danych w sektorze publicznym
2. Przesłanki przetwarzania danych osobowych wrażliwych
3. Przesłanki przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

Rozdział VI. Realizacja praw podmiotów danych
1. Wstęp
2. Rozróżnienie praw podmiotów danych (art. 12-22 RODO)
2.1. Prawa niewymagające (co do zasady) do ich realizacji weryfikacji tożsamości (zestandaryzowane)
2.1.1. Rozróżnienie art. 13 oraz 14 RODO
2.1.2. Katalogi zestandaryzowanych informacji zawarte w art. 13 i 14 RODO
2.1.3. Uwagi ogólne (wspólne dla art. 13-14 RODO)
2.1.4. Rekomendacje
2.1.5. Standaryzacja (znaki graficzne)
2.1.6. Zestandaryzowane obowiązki informacyjne - przepisy szczególne
2.2. Prawa wymagające do ich realizacji weryfikacji tożsamości
2.2.1. Problem weryfikacji identyfikacji i weryfikacji tożsamości
2.2.2. Opis poszczególnych praw
3. Treść komunikatu skierowanego do podmiotu danych
4. Ułatwianie realizacji praw podmiotu danych i sposób komunikacji
5. Termin realizacji praw podmiotów danych
6. Opłaty w ramach realizacji praw podmiotów danych
7. Wyjątki oraz regulacje szczególne względem RODO w ramach realizacji praw podmiotów danych w odniesieniu do sektora publicznego
7.1. Wyłączenia ogólne w ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych
7.1.1. Wyłączenie ogólne w zakresie zestandaryzowanych obowiązków informacyjnych
7.1.2. Wyłączenie ogólne w ustawie z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych w zakresie prawa dostępu
do danych
7.2. Wyłączenia i modyfikacje wynikające z projektowanych przepisów sektorowych
7.3. Wyłączenia lub ograniczenia wynikające z przepisów RODO, które mogą dotyczyć sektora publicznego
7.3.1. Prawo do uzyskania standardowych informacji (art. 14 ust. 5 RODO)
7.3.2. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
7.3.3. Prawo do usunięcia danych - prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
7.3.4. Przenoszenie danych
8. Charakter prawny czynności w ramach realizacji praw podmiotów danych
9. Publicznoprawne konsekwencje naruszenia praw podmiotów danych

Rozdział VII. Ocena ryzyka w ramach działalności organów administracji publicznej
1. Normatywny kontekst analizy ryzyka w RODO (kiedy ocena ryzyka jest wymagana?)
1.1. Ogólny wymóg monitorowania ryzyka dla praw lub wolności (art. 24 ust. 1 RODO)
1.2. Ocena ryzyka w fazie projektowania (art. 25 ust. 1 RODO)
1.3. Ocena ryzyka pod kątem obowiązku prowadzenia rejestru czynności (art. 30 ust. 5 RODO)
1.4. Ocena ryzyka w ramach oceny środków służących bezpieczeństwu (art. 32 ust. 1-2 RODO)
1.5. Ocena ryzyka w ramach oceny incydentów bezpieczeństwa danych osobowych pod kątem obowiązku zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu (art. 33 ust. 1 RODO)
1.6. Ocena ryzyka w ramach oceny potrzeby zawiadamiania osoby w przypadku incydentu (art. 34 ust. 1 RODO)
1.7. Ocena ryzyka w ramach oceny skutków dla ochrony danych osobowych (art. 35 ust. 1 RODO)
2. Szczególne uregulowania dotyczące organów administracji publicznej
3. Ramy analizy ryzyka
3.1. Czym jest ryzyko naruszenia praw lub wolności
3.2. Przykłady ryzyk
3.3. Etapy oceny ryzyka
3.4. Zagrożenie a ryzyko
3.4.1. Waga zagrożenia a waga ryzyka
3.4.2. Prawdopodobieństwo zagrożenia i prawdopodobieństwo ryzyka
3.5. Obiektywność oceny
3.6. Kryteria postępowania z ryzykiem
4. Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
4.1. Ocena skutków - wstęp
4.2. Kiedy ocena skutków może być wymagana
4.3. Powiązanie oceny ryzyka i oceny skutków
4.4. Kiedy należy się konsultować z organem nadzorczym
4.5. Elementy dokumentacyjne oceny skutków
4.6. Ocena ryzyka a IOD
5. Przykładowy algorytm analizy ryzyka
5.1. Ocena ryzyka i ocena skutków w sytuacjach innych niż incydent bezpieczeństwa
5.2. Ocena ryzyka w przypadku incydentu bezpieczeństwa
6. Podsumowanie

Rozdział VIII. Bezpieczeństwo i incydenty
1. Wstęp
2. Obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
3. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych
3.1. Informacje ogólne
3.2. Elementy zawiadomienia
3.3. Kiedy zawiadomienie nie jest wymagane
3.4. Modyfikacje mechanizmu zawiadomienia w prawie krajowym
3.5. Opinia Grupy Roboczej Art. 29

Rozdział IX. Inspektor ochrony danych (IOD)
1. Obowiązek wyznaczenia IOD
2. Kwalifikacje zawodowe IOD
3. Relacja prawna IOD - administrator danych (procesor)
4. Miejsce IOD w strukturze administratora (procesora)
5. Zadania i uprawnienia IOD
5.1. Zadania obligatoryjne
5.2. Zadania fakultatywne
5.2.1. Wykluczone zadania fakultatywne
5.2.2. Inne zadania fakultatywne
5.3. Stanowiska wybranych organów nadzorczych co do zadań IOD
5.3.1. GIODO
5.3.2. Hiszpański organ nadzorczy
5.4. Uprawnienia wewnątrzorganizacyjne
6. Inne zadania IOD w kontekście konfl iktu interesów

Bibliografia


260 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019