wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

USTAWA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH KOMENTARZ TOM I ART. 1-157


KIDYBA A. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 247.75 Twoja cena  235,36 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Komentarz

Tom I. Art. 1-157


Komentarz jest pierwszym kompleksowym opracowaniem ustawy o funduszach inwestycyjnych, które odnosi się bezpośrednio zarówno do przepisów prawa, jak i do praktyki ich stosowania oraz stanowisk organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Ponadto jako jedyny omawia zmiany wprowadzone w związku z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dyrektywa ZAFI).

Autorzy poruszają prawne aspekty działania TFI, funduszy, depozytariusza oraz podmiotów wykonujących na ich rzecz czynności określone w przepisach prawa. Wobec rosnącego wpływu zasad funkcjonowania instytucji finansowych na życie codzienne materia publikacji pozwoli na zrozumienie zasad działania rynku kapitałowego, zidentyfikuje zagrożenia związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych oraz wyjaśni sposób prawidłowego wykonywania czynności przez podmioty, na które ustawa nakłada określone obowiązki.

Książka jest przeznaczona dla pracowników i klientów instytucji finansowych, prawników stykających się w praktyce zawodowej z przedstawionymi problemami oraz pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się omawianą tematyką.


Wykaz skrótów
Wstęp

Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
Art. 1a. [Zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]
Art. 2. [Definicje]
Art. 3. [Definicja funduszu]
Art. 4. [Towarzystwo funduszy inwestycyjnych]
Art. 5. [Siedziba i adres funduszu]
Art. 6. [Uczestnicy funduszu]
Art. 7. [Wpłaty do funduszu]
Art. 8. [Wycena aktywów funduszu]
Art. 8a. [Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI)]
Art. 8b. [Zarządzający ASI]
Art. 8c. [Inwestor ASI; wkłady do ASI; oznaczenia ASI]
Art. 9. [Zadania depozytariusza]
Art. 10. [Zakres działalności towarzystwa, depozytariusza i zarządzającego ASI]
Art. 11. [Papiery wartościowe emitowane za granicą]
Art. 12. [Instrumenty pochodne - wyłączenie stosowania przepisów]
Art. 13. [Ustalanie aktywów i zobowiązań funduszu w walucie obcej]
Art. 13a. [Odmowa wpisu do rejestru zarządzających EuVECA lub rejestru zarządzających EuSEF]

Dział II. Tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

Art. 14. [Tworzenie, nazwa i rodzaje funduszy]
Art. 15. [Warunki utworzenia funduszu; nabycie osobowości prawnej]
Art. 16. [Rejestr funduszy]
Art. 17. [Wpis do rejestru funduszy]
Art. 18. [Statut funduszu]
Art. 19. [Cele inwestycyjne funduszy]
Art. 20. [Zasady polityki inwestycyjnej funduszu]
Art. 21. [Dochody funduszu]
Art. 22. [Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu]
Art. 23. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na utworzenie funduszu]
Art. 24. [Zmiany statutu funduszu]
Art. 25. (uchylony)
Art. 26. [Zapisy na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne]
Art. 27. [Prowadzenie zapisów]
Art. 28. [Wpłaty do funduszu]
Art. 29. [Przydział jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 30. [Cofnięcie i wygaśnięcie zezwolenia na utworzenie fundusz]
Art. 31. [Konstytutywny charakter wpisu do rejestru funduszy]
Art. 32. [Dystrybucja jednostek uczestnictwa]
Art. 32a. [Wymogi w stosunku do pozostałych dystrybutorów]
Art. 32b. [Obowiązek udostępnienia listy funduszu inwestycyjnych, z którymi dystrybutor zawarł umowę]
Art. 32c. [Rejestr podmiotów niebędących towarzystwami, bankami, firmami inwestycyjnymi]
Art. 33. [Zlecenie czynności dystrybucyjnych]
Art. 34. [Rejestr pełnomocnictw]
Art. 35. [Forma elektroniczna oświadczeń i dokumentów]
Art. 36. [Podział i łączenie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 36a. [Wycena aktywów funduszu]
Art. 37. [Rachunkowość funduszy; sprawozdania finansowe]

Dział III. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
Art. 38. [Spółka pełniąca funkcję TFI]
Art. 39. [Siedziba zarządu towarzystwa; stosowanie przepisów k.s.h.]
Art. 40. [Jednoosobowy założyciel towarzystwa]
Art. 41. [Firma towarzystwa]
Art. 42. [Zarząd towarzystwa]
Art. 43. [Informowanie Komisji o zmianach w składzie osobowym zarządu towarzystwa]
Art. 44. [Członkowie rady nadzorczej towarzystwa]
Art. 45. [Przedmiot działalności towarzystwa; obowiązek zatrudnienia doradców inwestycyjnych]
Art. 45a. [Outsourcing czynności towarzystwa]
Art. 46. [Outsourcing czynności zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu]
Art. 46a. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing czynności towarzystwa]
Art. 46b. [Outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu]
Art. 46c. [Udzielenie, odmowa udzielenia i wygaśnięcie zgody na zawarcie umowy na outsourcing zarządzania ryzykiem funduszu]
Art. 47. [Portfel instrumentów finansowych]
Art. 47a. [Polityka wynagrodzeń w towarzystwie]
Art. 47b. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego]
Art. 47c. [Wniosek o traktowanie jak klienta profesjonalnego lub detalicznego]
Art. 48. [Wymogi dotyczące działalności towarzystwa]
Art. 48a. [Delegacja ustawowa - sposób, tryb oraz warunki prowadzenia działalności przez towarzystwa]
Art. 48b. [Rozszerzenie działalności towarzystwa]
Art. 48c. [Zarządzanie ryzykiem w towarzystwie zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]
Art. 49. [Kapitał początkowy towarzystwa]
Art. 50. [Kapitały własne]
Art. 50a. [Wymogi w przypadku przekazania zarządzania funduszem spółce zarządzającej]
Art. 51. [Wymogi kapitałowe dla towarzystw zarządzających portfelami instrumentów finansowych]
Art. 52. [Źródła kapitału zakładowego]
Art. 53. [Akcje towarzystwa]
Art. 54. [Obowiązki informacyjne w związku z zamiarem nabycia lub objęcia akcji towarzystwa]
Art. 54a. [Zawiadomienie o zamiarze nabycia lub objęcia akcji towarzystwa]
Art. 54b. [Zakres informacji przekazywanych wraz z zawiadomieniem]
Art. 54c. [Język zawiadomienia]
Art. 54d. [Oświadczenie w miejsce dokumentów]
Art. 54e. [Pełnomocnik do doręczeń]
Art. 54f. [Wniosek o przekazanie informacji]
Art. 54g. [Potwierdzenie otrzymania zawiadomienia; braki zawiadomienia]
Art. 54h. [Sprzeciw co do nabycia lub objęcia akcji]
Art. 54i. [Termin doręczenia decyzji o sprzeciwie]
Art. 54j. [Termin nabycia lub objęcia akcji towarzystwa]
Art. 54k. [Szczególny termin wniesienia sprzeciwu]
Art. 54l. [Skutki wadliwego nabycia lub objęcia akcji towarzystwa]
Art. 54m. [Uchylenie zakazów]
Art. 54n. [Obowiązek informacyjny w stosunku do towarzystwa]
Art. 54o. [Nakaz przekazania płatności dokonywanych przez towarzystwo na poczet zaległej kary pieniężnej]
Art. 55. (uchylony)
Art. 56. [Instrumenty nadzoru nad akcjonariatem towarzystwa]
Art. 57. [Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji towarzystwa]
Art. 58. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa]
Art. 58a. [Załączniki do wniosku przy jednoczesnym składaniu wniosku o zezwolenie na zarządzanie AFI]
Art. 58b. [Dodatkowe informacje i dokumenty w przypadku jednoczesnego wniosku o zezwolenie na działalność towarzystwa lub zarządzanie AFI]
Art. 59. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 59a. [Załączniki do wniosku o zezwolenie na zarządzanie alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi]
Art. 59b. [Obowiązki informacyjne towarzystwa, które zamierza zarządzać unijnym AFI lub alternatywnym funduszem inwestycyjnym z siedzibą w państwie należącym do EEA]
Art. 60. [Załączniki do wniosku o zezwolenia na działalność dodatkową towarzystwa]
Art. 61. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo]
Art. 61a. [Zezwolenie na działalność towarzystwa, które przekazało zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym]
Art. 61b. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności]
Art. 62-63. (uchylone)
Art. 64. [Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa]
Art. 65. [Reguły działalności inwestycyjnej towarzystwa]
Art. 65a. (uchylony)
Art. 66. [Wyłączenie stosowania art. 65 ust. 5 u.f.i.]
Art. 67. [Wygaśnięcie zezwolenia na działalność towarzystwa]
Art. 68. [Skutki wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na działalność towarzystwa]
Art. 69. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji]
Art. 70. [Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami]

Dział IIIa. Alternatywna spółka inwestycyjna i zarządzający ASI

Rozdział 1. Wykonywanie działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej i zarządzającego ASI
Art. 70a. [Zarządzający ASI; odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 70b. [Polityka inwestycyjna i strategie inwestycyjne ASI]
Art. 70c. [Uznanie za AFI powiązany lub podstawowy]
Art. 70d. [Zarząd i rada nadzorcza zarządzającego ASI; obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego]
Art. 70e. [Przedmiot działalności zarządzającego ASI]
Art. 70f. [Wprowadzenie ASI do obrotu]
Art. 70g. [Outsourcing czynności zarządzającego ASI]
Art. 70h. [Wycena aktywów ASI]
Art. 70i. [Odkupienie praw uczestnictwa]
Art. 70j. [Polityka wynagrodzeń u zarządzającego ASI]
Art. 70k. [Uznanie za klienta profesjonalnego lub detalicznego]
Art. 70l. [Zasady prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI]
Art. 70m. [System kontroli wewnętrznej u zarządzającego ASI]
Art. 70n. [Kapitał początkowy zarządzającego ASI]
Art. 70o. [Kapitały własne]
Art. 70p. [Lokowanie aktywów zarządzającego ASI]
Art. 70q. [Pokrycie kapitału zakładowego zarządzającego ASI]
Art. 70r. [Zawiadomienie Komisji o zmianach w strukturze akcjonariuszy]

Rozdział 2. Zezwolenia
Art. 70s. [Wniosek o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI]
Art. 70t. [Wydanie lub odmowa wydania zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI]
Art. 70u. [Odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 70v. [Istotna zmiana warunków wykonywania działalności]
Art. 70w. [Powiadomienie Komisji o zarządzanych ASI]
Art. 70x. [Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI]
Art. 70y. [Rozwiązanie ASI]
Art. 70z. [Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji]
Art. 70za. [Członkostwo w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami]

Rozdział 3. Zarejestrowani zarządzający ASI
Art. 70zb. [Wpis do rejestru zarządzających ASI]
Art. 70zc. [Wniosek o wpis; odmowa wpisu]
Art. 70zd. [Dane wpisywane do rejestru; jawność rejestru]
Art. 70ze. [Monitorowanie i obliczanie wartości aktywów wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych ASI]
Art. 70zf. [Wykreślenie z rejestru]
Art. 70zg. [Delegacja ustawowa - sposób prowadzenia rejestru]

Rozdział 4. Zarządzający ASI z państw trzecich
Art. 70zh. [Warunki prowadzenia działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego]
Art. 70zi. [Zezwolenie na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI z państwa trzeciego]

Dział IIIb. Przejęcie kontroli nad spółkami nienotowanymi na rynku regulowanym i notowanymi emitentami

Art. 70zj. [Zakres stosowania przepisów; definicje]
Art. 70zk. [Zawiadomienie Komisji o osiągnięciu lub przekroczeniu przez fundusz progu posiadanych głosów w spółce]
Art. 70zl. [Zawiadomienie Komisji o przejęciu przez fundusz kontroli nad spółką nienotowaną na rynku regulowanym]
Art. 70zm. [Obowiązki podmiotów zarządzających funduszem przejmującym kontrolę nad notowanym emitentem]
Art. 70zn. [Obowiązek zapobiegania wyprzedaży aktywów spółki lub emitenta]

Dział IV. Depozytariusz

Rozdział 1. Depozytariusz funduszu inwestycyjnego
Art. 71. [Umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu inwestycyjnego]
Art. 72. [Obowiązki depozytariusza]
Art. 72a. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz uczestników funduszu przeciwko towarzystwu]
Art. 72b. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza]
Art. 73. [Zakaz powiązań między towarzystwem i depozytariuszem]
Art. 74. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza]
Art. 75. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza]
Art. 76. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza]
Art. 77. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza z krótszym okresem wypowiedzenia]
Art. 78. [Likwidacja lub upadłość depozytariusza]
Art. 79. [Zmiana depozytariusza]
Art. 80. [Zgoda na zmianę depozytariusza]
Art. 81. [Zakaz egzekucyjny]
Art. 81a. [Umowa ze spółką zarządzającą]

Rozdział 2. Depozytariusz alternatywnej spółki inwestycyjnej
Art. 81b. [Strony umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI]
Art. 81c. [Obowiązki depozytariusza ASI]
Art. 81d. [Obowiązek wytoczenia powództwa na rzecz inwestorów detalicznych ASI]
Art. 81e. [Aktywa zapisywane na rachunkach papierów wartościowych lub przechowywane przez depozytariusza ASI]
Art. 81f. [Treść umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI]
Art. 81g. [Odpowiedzialność odszkodowawcza depozytariusza ASI i zarządzającego ASI]
Art. 81h. [Wypowiedzenie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza ASI]

Rozdział 3. Powierzenie wykonywania obowiązków depozytariusza
Art. 81i. [Outsourcing czynności depozytariusza]
Art. 81j. [Dalsze przekazanie wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności]
Art. 81k. [Odpowiedzialność depozytariusza w przypadku outsourcingu]
Art. 81l. [Uwolnienie się depozytariusza od odpowiedzialności]
Art. 81m. [Odpowiednie stosowanie przepisów w przypadku dalszego przekazania wykonywania powierzonych outsourcerowi czynności]
Art. 81n. [Zakaz egzekucyjny]

Dział V. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Rozdział 1. Fundusze inwestycyjne otwarte
Art. 82. [Zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym]
Art. 83. [Jednostki uczestnictwa]
Art. 83a. [Określenie w statucie funduszu kategorii jednostek uczestnictwa oraz maksymalnego wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem] | str. 1202
Art. 84. [Ograniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa]
Art. 85. [Częstotliwość wyceny]
Art. 86. [Cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa; opłaty manipulacyjne]
Art. 87. [Rejestr uczestników funduszu]
Art. 87a. [Zgromadzenie uczestników]
Art. 87b. [Uprawnieni do uczestnictwa w zgromadzeniu uczestników]
Art. 87c. [Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu uczestników]
Art. 87d. [Tryb podejmowania uchwał na zgromadzeniu uczestników]
Art. 87e. [Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia uczestników]
Art. 87f. [Skutki prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność uchwały zgromadzenia uczestników]
Art. 88. [Obowiązek zbycia jednostek uczestnictwa]
Art. 89. [Obowiązek odkupienia jednostek uczestnictwa]
Art. 90. [Terminy zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa]
Art. 91. [Potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa]
Art. 92. [Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego]
Art. 93. [Lokowanie aktywów funduszu inwestycyjnego otwartego]
Art. 93a. [Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego]
Art. 94. [Lokaty w instrumenty pochodne]
Art. 94a. [Lokaty w papiery wartościowe z wbudowanym instrumentem pochodnym]
Art. 95. (uchylony)
Art. 96. [Dywersyfikacja lokat]
Art. 97. [Lokaty w listy zastawne]
Art. 98. [Ograniczenia koncentracji lokat]
Art. 99. [Limity dywersyfikacji funduszy indeksowych]
Art. 100. [Szczególne kategorie emitentów, gwarantów i poręczycieli]
Art. 101. [Lokaty w tytuły uczestnictwa]
Art. 102. [Pożyczki papierów wartościowych]
Art. 103. [Umowy między funduszami inwestycyjnymi]
Art. 104. [Ograniczenia w odniesieniu do wielkości emisji]
Art. 105. [Ograniczenia w odniesieniu do subemisji inwestycyjnej]
Art. 106. [Skutki naruszenia ograniczeń inwestycyjnych]
Art. 107. [Zakaz dokonywania określonych czynności]
Art. 108. [Ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów]
Art. 109. [Wielkość środków na rachunkach bankowych]
Art. 110. [Zagraniczne instrumenty finansowe]
Art. 111. [Wypłaty w razie śmierci uczestnika]

Rozdział 2. Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Art. 112. [Odesłanie do przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych otwartych]
Art. 113. [Szczególne zasady funkcjonowania specjalistycznych funduszy]
Art. 113a. [Zwołanie zgromadzenia uczestników w specjalistycznym funduszu]
Art. 114. [Rada inwestorów]
Art. 115. [Członkostwo w radzie inwestorów]
Art. 116. [Wnoszenie papierów wartościowych do funduszu]
Art. 116a. [Zawieranie umów dotyczących instrumentów pochodnych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym]
Art. 116b. [Nabywanie papierów wartościowych z wbudowanym instrumentem pochodnym]
Art. 116c. [Działalność specjalistycznego funduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego]
Art. 116d. [Delegacja ustawowa]

Rozdział 3. Fundusze inwestycyjne zamknięte
Art. 117. [Certyfikaty inwestycyjne]
Art. 117a. [Przekształcenie w publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty]
Art. 117b. [Wniosek o zezwolenie na przekształcenie]
Art. 118. [Prospekt emisyjny; memorandum informacyjne]
Art. 119. [Zatwierdzenie prospektu emisyjnego; obowiązek emisji certyfikatów inwestycyjnych w drodze oferty publicznej]
Art. 120. [Dopuszczenie certyfikatów do obrotu]
Art. 121. [Certyfikaty imienne i na okaziciela; niepodzielność]
Art. 122. [Certyfikat inwestycyjny w formie dokumentu]
Art. 123. [Dematerializacja certyfikatów]
Art. 124-125. (uchylone)
Art. 126. [Propozycja nabycia certyfikatów]
Art. 127. [Kilka emisji certyfikatów]
Art. 128. [Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne]
Art. 129. [Kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 130. [Wpłaty na certyfikaty kolejnych emisji]
Art. 131. [Wycena aktywów funduszu]
Art. 132. [Cena emisyjna; opłaty manipulacyjne]
Art. 133. [Pierwszeństwo do objęcia nowych certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 134. [Termin zamknięcia emisji]
Art. 135. [Przydział certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 136. [Wydanie przydzielonych certyfikatów]
Art. 137. [Nieopłacony certyfikat inwestycyjny]
Art. 138. [Zakaz nabywania własnych certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 139. [Wykup certyfikatów inwestycyjnych]
Art. 140. [Rada inwestorów]
Art. 141. [Członkostwo w radzie inwestorów]
Art. 142. [Zgromadzenie inwestorów]
Art. 143. [Udział w zgromadzeniu inwestorów]
Art. 144. [Uchwały zgromadzenia inwestorów]
Art. 145. [Strategia inwestycyjna; przedmiot lokat]
Art. 146. [Ograniczenia inwestycyjne]
Art. 147. [Przedmiot lokat]
Art. 148. [Nabywanie nieruchomości]
Art. 149. [Obciążenia na aktywach]
Art. 150. [Wycena aktywów funduszu]
Art. 151. [Udzielanie pożyczek papierów wartościowych]
Art. 151a. [Sprzedaż krótka]
Art. 152. [Zaciąganie zobowiązań; emisja obligacji]
Art. 153. [Operacje pożyczkowe i gwarancyjne]
Art. 154. [Nabywanie instrumentów pochodnych]
Art. 155. (uchylony)
Art. 156. [Subemisja inwestycyjna]
Art. 157. [Naruszenie ograniczeń]

O Autorach


1574 strony, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019