wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W STOSUNKACH PRACY


ZAWADZKA-FILIPCZYK P. JARMUŻEK D. JAGIEŁŁO-JAROSZEWSKA E.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 160.60 Twoja cena  152,57 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

RODO

Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy


Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat ochrony danych osobowych w stosunkach pracy.

Czytelnik znajdzie tu nie tylko kompleksowe omówienie uregulowań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które będą bezpośrednio stosowane od 25.05.2018 r., lecz także konkretne rozwiązania, jakie pracodawca może zastosować w celu dostosowania swojej praktyki do nowych wymogów.

Wartość tego przystępnego poradnika podnoszą:

  • liczne praktyczne przykłady, pomocne w interpretowaniu wymogów RODO,
  • odwołania do orzecznictwa oraz opinii i wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,
  • wzory dokumentów stosowanych w sprawach z prezentowanej dziedziny.

Książka będzie istotnym wsparciem dla pracodawców, na których ciąży odpowiedzialność za dostosowanie praktyki przetwarzania danych osobowych podwładnych do wymogów stawianych przez RODO, a także dla pracowników kancelarii prawnych i biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową. Zainteresować się nią powinni również pracownicy chcący zapoznać się z prawami przysługującymi im w omawianym zakresie.


Wykaz skrótów

Rozdział I. Zagadnienia wstępne
1.1. Idea zmiany stanu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych
1.2. Ochrona danych osobowych - podstawy prawne
1.2.1. RODO
1.2.2. Przepisy krajowe
1.3. Słowniczek RODO - podstawowe definicje

Rozdział II. Zasady przetwarzania danych osobowych
2.1. Katalog podstawowych zasad ochrony danych
2.2. Koncepcje privacy by design i privacy by default
2.3. Na czym polega rewolucyjność RODO?

Rozdział III. Podstawy przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę
3.1. Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych
3.1.1. "Zwykłe" dane osobowe
3.1.2. Dane osobowe wrażliwe
3.2. Zgoda pracownika na przetwarzanie danych

Rozdział IV. Zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
4.1. Ochrona danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji
4.1.1. Jakie dane osobowe kandydata można przetwarzać?
4.1.2. Inne dane osobowe kandydata niż wskazane w Kodeksie pracy
4.1.3. Polecenia rekrutacyjne
4.1.4. Obowiązki pracodawcy w procesie rekrutacji
4.1.5. Dane osobowe kandydata a zakończenie rekrutacji
4.2. Ochrona danych osobowych pracownika w toku zatrudnienia
4.2.1. Rozpowszechnianie wizerunku pracownika w sieci wewnętrznej
4.2.2. Publikacja danych pracownika i jego zdjęcia w Internecie
4.2.3. Dane biometryczne
4.2.4. Monitoring
4.3. Ochrona danych osobowych pracownika po zakończeniu zatrudnienia
4.4. Ochrona danych osobowych w przypadku pracy tymczasowej
4.5. Ochrona danych osobowych w przypadku zatrudnienia cywilnoprawnego

Rozdział V. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych
5.1. Ocena ryzyka oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgromadzonych danych
5.2. Dokumentacja wewnętrzna dotycząca ochrony danych osobowych
5.2.1. Polityka ochrony danych
5.2.2. Rejestr czynności przetwarzania
5.2.3. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
5.2.4. Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych
5.2.5. Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych
5.2.6. Ocena skutków dla ochrony danych
5.2.7. Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym
5.3. Wyznaczenie inspektora ochrony danych
5.4. Powierzanie przetwarzania danych osobowych usługodawcom pracodawcy
5.5. Przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy przedsiębiorstw
5.6. Transfery danych osobowych w ramach EOG i do państw trzecich
5.7. Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Rozdział VI. Prawa przysługujące pracownikowi, którego dane dotyczą
6.1. Zakres informacji podawanych osobie, której dane są zbierane
6.2. Dostęp do danych
6.3. Prawo do sprostowania danych
6.4. Prawo do usunięcia danych
6.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
6.6. Prawo do sprzeciwu

Rozdział VII. Postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
7.1. Zasady prowadzenia postępowania kontrolnego
7.1.1. Organ prowadzący postępowanie
7.1.2. Jednoinstancyjność postępowania
7.1.3. Prawo organizacji do udziału w postępowaniu
7.1.4. Odpowiednie stosowanie procedury administracyjnej
7.1.5. Wszczęcie postępowania kontrolnego
7.2. Prawa i obowiązki pracodawcy w postępowaniu o naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
7.2.1. Obowiązek przedstawienia tłumaczenia dokumentu sporządzonego w języku obcym
7.2.2. Prawo do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa
7.2.3. Zobowiązanie do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
7.3. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń

Rozdział VIII. Kontrola pracodawcy w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych
8.1. Zasady przeprowadzania postępowania kontrolnego
8.1.1. Organ prowadzący kontrolę
8.1.2. Rodzaje kontroli
8.2. Przebieg postępowania kontrolnego
8.2.1. Czas trwania kontroli PUODO
8.2.2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
8.3. Prawa i obowiązki kontrolującego w toku postępowania kontrolnego
8.3.1. Prawo wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń
8.3.2. Prawo wglądu do dokumentów
8.3.3. Prawo przeprowadzania oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych
8.3.4. Prawo żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz prawo wezwania i przesłuchania w charakterze świadka
8.3.5. Prawo zlecania sporządzania ekspertyz i opinii
8.3.6. Prawo korzystania z pomocy Policji
8.3.7. Prawo utrwalania przebiegu kontroli przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk
8.3.8. Prawo do przesłuchania pracownika kontrolowanego
8.4. Prawa i obowiązki pracodawcy w toku postępowania kontrolnego
8.4.1. Obowiązek zapewnienia warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli
8.4.2. Obowiązek sporządzenia kopii wydruków i potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem
8.4.3. Obowiązek sporządzenia kopii informacji znajdujących się na nośnikach
8.4.4. Prawo do zgłaszania własnych wniosków dowodowych
8.4.5. Prawo do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych
8.4.6. Prawo do uczestniczenia w przesłuchaniu świadków i zadawania im pytań
8.5. Protokół kontroli
8.6. Konsekwencje stwierdzenia naruszeń

Rozdział IX. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie ochrony danych osobowych
9.1. Odpowiedzialność cywilna
9.1.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza na podstawie RODO
9.1.2. Odpowiedzialność cywilna na podstawie przepisów o ochronie danych
9.2. Odpowiedzialność administracyjna
9.3. Odpowiedzialność karna

Rozdział X. Wzory pism
10.1. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji
10.2. Zgoda pracownika na rozpowszechnianie wizerunku
10.3. Cofnięcie zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych

Rozdział XI. Checklista realizacji obowiązków pracodawcy w zakresie wdrożenia RODO

Bibliografia
O autorach


324 strony, Format: 16.7x18.6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019