wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

JEDNOLITOŚĆ STOSOWANIA PRAWA KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ ORGANY I SĄDY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH


DOBOSZ K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 173.00 Twoja cena  164,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej przez organy i sądy Państw Członkowskich


Monografia jest kompleksowym omówieniem jednego z najważniejszych celów systemu antymonopolowego Unii Europejskiej – jednolitości stosowania unijnego prawa konkurencji. Publikacja uwzględnia zmiany proceduralne oraz ustrojowe objęte projektem tzw. dyrektywy efektywnościowej i dokumentami poprzedzającymi przedstawienie projektu.

W opracowaniu autor omówił m.in.:

  • publicznoprawny i prywatnoprawny filar wdrażania unijnych reguł konkurencji, a także normy materialnoprawne, proceduralne oraz ustrojowe,

  • zagrożenia wynikające z rozbieżnego orzecznictwa organów i sądów krajowych oraz rozstrzygnięć w obrębie Unii,

  • przyczyny odmiennych warunków egzekwowania unijnego prawa konkurencji, a tym samym różnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej.

Publikacja będzie szczególnie cenna dla prawników pracujących w kancelariach, sędziów, pracowników administracji i ekonomistów. Zainteresuje także pracowników naukowych, którzy chcą poszerzyć wiedzę dotyczącą unijnego prawa konkurencji.


Wykaz skrótów
Przedmowa

Rozdział 1
Prawo konkurencji Unii Europejskiej a jednolitość jego stosowania
1.1. Wprowadzenie
1.2. Zakres i założenia pracy
1.3. Uzasadnienie wyboru tematu monografii
1.4. Cele i metody badawcze oraz wskazanie hipotez badawczych
1.5. Trudności badawcze
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
Jednolitość - próba definicji
2.1. Zgodność, spójność, jednolitość a skuteczność
2.2. Wnioski

Rozdział 3
Jednolitość w zmodernizowanym prawie konkurencji Unii Europejskiej
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej po wejściu w życie rozporządzenia nr 1/2003
3.3. Przeniesienie ciężaru wykonywania unijnego prawa antymonopolowego na organy krajowe
3.4. Pozycja krajowego organu konkurencji w świetle art. 35 rozporządzenia nr 1/2003 jako przyczynek do dyskusji o zasadzie jednolitości oraz zasadzie skuteczności
3.5. Ekonomizacja prawa antymonopolowego a jego jednolite stosowanie
3.6. Reguły podziału zadań oraz kompetencji pomiędzy Komisję a organy krajowe
3.6.1. Przesłanka wpływu na handel a granice stosowania prawa unijnego
3.6.2. Kryteria przydzielania spraw o wymiarze unijnym Komisji i organom krajowym
3.6.3. Równoległe stosowanie krajowych i unijnych norm antymonopolowych w kontekście reguły konwergencji
3.7. Podstawowe zagrożenia niejednolitością przy publicznoprawnym wdrażaniu reguł konkurencji Unii Europejskiej
3.7.1. Brak mechanizmów weryfikacyjnych niespełnienia przesłanki wpływu na handel
3.7.2. Kontrola sądowa na poziomie krajowym a zasada jednolitości
3.7.3. Wiele organów, wiele rozstrzygnięć, wiele zagrożeń
3.7.4. Decyzje zobowiązujące a decyzje stwierdzające naruszenia
3.7.5. Aspekty proceduralne oraz instytucjonalne wpływające na jednolitość i skuteczność działalności organów konkurencji Państw Członkowskich
3.8. Rola Komisji Europejskiej w zapewnianiu jednolitości
3.8.1. Komisja Europejska jako strażniczka Traktatów
3.8.2. Mechanizmy współpracy Komisji i krajowych organów antymonopolowych
3.8.3. Współpraca z sądami krajowymi
3.8.4. Decyzje Komisji jako probierz dla jednolitego stosowania prawa
3.8.5. Mechanizmy ograniczania liczby postępowań antymonopolowych
3.8.6. Decyzje negatywne i ich wpływ na jednolitość
3.9. Rola Europejskiej Sieci Konkurencji
3.9.1. Umiejscowienie Sieci w modelu antytrustowym a alokacja spraw
3.9.2. Rosnąca rola Europejskiej Sieci Konkurencji
3.9.3. Wymiana informacji jako instrument zapewniający jednolitość oraz skuteczność
3.9.4. Akty przyjmowane w ramach Sieci
3.10. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w służbie jednolitego stosowania unijnego prawa konkurencji
3.10.1. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zapewnianiu jednolitości in genere
3.10.2. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zapewnianiu jednolitości ad casum
3.11. Wnioski

Rozdział 4
Prywatnoprawne a jednolite wdrażanie reguł konkurencji
4.1. Private enforcement - jednolitość przed harmonizacją
4.2. Dyrektywa jako instrument ujednolicający
4.2.1. Harmonizacja przepisów prawa materialnego
4.2.2. Prejudykat - skuteczność, komplementarność, jednolitość
4.2.3. Ekonomiczne aspekty postępowań cywilnych
4.3. Dążenie do spójności
4.3.1. Spójność w cywilnym paradygmacie systemu antymonopolowego
4.3.1.1. Przekazywanie Komisji wyroków sądów krajowych
4.3.1.2. Udział organu w postępowaniu odszkodowawczym
4.3.1.3. Niezgodność w zakresie podstawy prawnej
4.3.1.4. Brak ujednolicenia instytucji powództw grupowych
4.3.1.5. Brak kanałów przesyłu informacji między jurysdykcjami krajowymi
4.3.1.6. Sądy, sędziowie a jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej
4.3.2. Spójne wykonywanie reguł konkurencji w ramach public i private enforcement
4.3.2.1. Ograniczony zakres prejudykatu w ramach jednej jurysdykcji
4.3.2.2. Rozstrzygnięcia krajowych organów konkurencji w ujęciu transgranicznym
4.3.2.3. Sprawa unijna a krajowa - implikacje rozbieżnych kwalifikacji prawnych
4.3.2.4. Krajowy organ konkurencji przed sądem innego Państwa Członkowskiego jako amicus curiae
4.3.2.5. Ujawnianie dowodów
4.3.2.6. Koncepcje publicznego prawa konkurencji w sporach cywilnych
4.3.2.7. Środki zabezpieczające i tymczasowe
4.3.2.8. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku prawnego
4.4. Wnioski podsumowujące

Rozdział 5
Zachowanie jednolitości orzecznictwa - przekrój zagadnień problemowych
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Konkretne problemy stosowania unijnych reguł antytrustowych
5.2.1. Współpraca Komisji Europejskiej z sądami Państw Członkowskich
5.2.2. (Nie)stosowanie prawa konkurencji Unii Europejakiej w Państwach Członkowskich
5.2.3. Stosowanie prawa konkurencji Unii Europejskiej w sprawach stricte krajowych
5.2.4. Zasięg geograficzny naruszenia a treść decyzji organów krajowych
5.2.5. Zasada ekstraterytorialności a organy i sądy Państw Członkowskich
5.2.6. Krytyczny przegląd postępowań w sprawach Visa oraz MasterCard
5.2.7. Rezerwacja pokoju hotelowego a sprawa antymonopolowa
5.3. Potencjalne zagrożenia dla jednolitości stosowania prawa konkurencji UE
5.3.1. Wyzwania współczesności w świetle more uniform approach
5.3.2. Prawo konkurencji a ochrona danych osobowych
5.3.3. Cele prawa konkurencji - możliwe rozbieżności przy stosowaniu prawa
5.3.4. Odmienności w krajowym prawie konkurencji a prawo unijne
5.3.5. Krajowe normy konstytucyjne a wzorzec unijny
5.4. Implikacje dla jednolitości w kontekście zagadnień proceduralnych i ustrojowych
5.4.1. Prawo procesowe a (ponad)narodowe reguły postępowania dowodowego
5.4.1.1. Decyzje krajowych organów konkurencji w ujęciu transgranicznym a brak harmonizacji procedury
5.4.1.2. Akty niekończące postępowania antymonopolowego
5.4.1.3. Odmienności w zakresie prawa do obrony
5.4.1.4. Uprawnienia kontrolujących a pozycja kontrolowanych
5.4.1.5. Dywergencja w zakresie środków dowodowych
5.4.1.6. Instrumenty w postępowaniu Komisji i organów krajowych
5.4.1.7. Pisemne postawienie zarzutów
5.4.2. Forum shopping - zagrożenie dla unijnego prawa antytrustowego
5.4.3. Wysokość kar jako czynnik dysharmonizacyjny
5.4.4. Programy łagodzenia kar Unii Europejskiej i Państw Członkowskich
5.4.5. Decyzje zobowiązujące oraz ugody w Państwach Członkowskich a zasada jednolitości
5.4.6. (Nie)zależność organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich
5.4.7. Współpraca pomiędzy krajowymi organani konkurencji a innymi krajowymi organami
5.4.8. Krajowe organy ochrony konkurencji a "superregulatorzy
5.4.9. Sieci regulatorów krajowych jako odpowiednik Europejskiej Sieci Konkurencji
5.5. Wnioski podsumowujące

Rozdział 6
Zakończenie
6.1. Ogólne wnioski w zakresie stosowania unijnych reguł konkurencji
6.1.1. Konkretne i potencjalne zagrożenia dla zasady jednolitości
6.1.2. Niewystarczające instrumentarium prawne
6.1.3. Niespójności w zakresie private i public enforcement
6.1.4. Niewyeliminowane zjawisko forum shopping
6.1.5. Dostępne środki zapewniania jednolitego stosowania reguł konkurencji Unii Europejskiej
6.1.6. Słabości obecnego modelu antytrustowego
6.2. Postulaty
6.2.1. Zmiana metody ewaluacyjnej kryterium wpływu na handel
6.2.2. Podejście organów i sądów - uzasadnianie rozstrzygnięć i domniemanie
6.2.3. Dostęp do orzecznictwa w ujęciu formalnym i materialnym
6.2.4. Możliwości sprawcze Komisji Europejskiej
6.2.5. Harmonizacja przepisów proceduralnych
6.2.6. Gwarancje niezależności krajowych organów konkurencji jako gwarancje jednolitego stosowania prawa
6.2.7. Dalszy rozwój prywatnoprawnego paradygmatu
6.2.8. Postulaty w zakresie ekstraterytorialnego wykonywania reguł konkurencji Unii Europejskiej
6.2.9. Sądy i sędziowie a jednolitość stosowania prawa konkurencji Unii Europejskiej
6.2.10. Słowo końcowe

Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa
Bibliografia


476 stron, Format: 14.8x20.7, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019