wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MERITUM HR


BINDA A. KOZAK Z. LEŚNIKOWSKA-MARCINIAK M. SZAKIEWICZ I. FISZER H. MARCINIAK J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie III

cena netto: 258.75 Twoja cena  245,81 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Meritum HR


Meritum HR to profesjonalny i kompleksowy poradnik z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

W sposób przystępny przedstawia zagadnienia związane z podstawowymi czynnościami funkcji personalnej, a także rozbudowane aspekty zarządzania pracą.

Wśród nowości w trzecim wydaniu znajdują się m.in.:

 • rozbudowane omówienie funkcji personalnej HR: analiza wiarygodności działów HR, wykorzystania w praktyce danych zbieranych i przetwarzanych przez działy HR, ram prawnych, w jakich działają, specyfiki organizacji; spojrzenie od strony praktycznej na działalność HR w firmach;
 • omówienie roli osób prowadzących sprawy kadrowe w firmach w kontekście zmian funkcji, narzędzi, jakimi współcześnie dysponują działy HR, coraz wyższych wymagań im stawianych – zarówno przez menedżerów, jak i pracowników;
 • wyjaśnienie, jak powinna być zbudowana współczesna „komórka kadrowa” – omówienie funkcji, wielkości (liczebności pracowników działów HR), zadań w zależności od typu firmy w dzisiejszych realiach (godpodarczych, prawnych, ale i technicznych) działania firm; wskazanie tendencji (europejskich i światowych) w modyfikacji struktur w HR;
 • nowe przykładowe schematy efektywnej organizacji pracy działu personalnego („klasycznego”, rozbudowanego, dużej struktury HR w firmie zatrudniającej pow. 1000 osób), schematy działania obrazujące, jak zbudować taki dział np. w dużym polskim przedsiębiorstwie (docelowy model i struktura działu);
 • rozbudowane przykłady (wariantowe) strategii personalnych;
 • opis (współczesnego) stanowiska dyrektora i kierownika działu osobowego (kadr);
 • przykłady regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania (zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu pracy);
 • podsumowanie poszczególnych zagadnień (części publikacji) w postaci ankiet dla działów personalnych (umożliwiających autodiagnozę danego obszaru HR – m.in. ocena efektywności działań w obszarze rekrutacji i naboru, adaptacji zawodowej, motywacji płacowej i pozapłacowej, szkoleń i rozwoju, oceny pracowników);
 • omówienie nowych regulacji dotyczących gromadzenia danych osobowych przez firmy/ działy HR, pozykanych w procesie rekrutacji;
 • przykładowe zestawy pytań do rozmów kwalifikacyjnych (wraz z omówieniem-komentarzem);
 • porównanie metod Assessment Center i Development Center – przykłady procedur, raportów z sesji;
 • szczegółowe omówienie typów błędów popełnianych w procesie rekrutacji;
 • całościowy przykład arkusza adaptacji zawodowej nowo zatrudnionego pracownika;
 • omówienie wyników aktualnych badań dotyczących motywacji finansowej menedżerów;
 • omówienie warunków dla optymalnego systemu wynagradzania w organizacji;
 • całościowy przykład wartościowania stanowisk metodą analityczno-punktową;
 • wskazanie kompleksowych wytycznych dla budowy i optymalizacji systemu premiowania w organizacji; szczegółowe omówienie i przedstawienie na rozbudowanych przykładach możliwie optymalnego pod względem wysokości i częstotliwości systemu premiowania;
 • omówienie sposobów motywowania pracowników dla poszczególnych branż czy struktur zatrudnienia (m.in. pracowników IT, pracowników produkcyjnych czy w firmach handlowych); kompleksowy przykład założeń systemu premiowania pracowników o wysokim potencjale;
 • omówienie aktualnych tendencji w systemach szkoleń pracowniczych;
 • przedstawienie standardów i dobrych praktyk szkoleniowych, szkoleń wewnętrznych (zasady tworzenia systemu szkoleń wewnętrznych i przykładowy regulamin takich szkoleń, arkusz oceny efektywności szkolenia przez kierownika);
 • szczegółowe omówienie metody oceny, nagradzania pracowników w systemie MBO (Management by Objectives), zarządzania przez partycypację pracowników w wyznaczaniu i definiowaniu celów; przedstawienie procesu wdrażania MBO przez dział HR, oceny wykonania zadań w tym systemie; omówienie najczęściej popełnianych błędów we wdrażaniu MBO;
 • omówienie kwestii zwolnień monitorowanych (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 • przedstawienie zagadnienia controllingu personalnego, informacji kadrowej w nowoczesnej firmie;
 • analiza ryzyka kadrowego firmy – czym jest ryzyko presonalne, omówienie zasad i sposobów postępowania, związek z ryzykiem prawnym – rola audytu, mechanizmów kontrolnych działu HR w ograniczaniu ryzyk; przykładowe rekomendowane kroki dotyczące analizy ryzyka kadrowego; przykłady ankiet dla kadry kierowniczej dotyczących poziomu realizacji funkcji personalnej w firmie;
 • controlling personalny w kontekście najistotniejszych wskaźników wydajności KPI; omówienie rodzajów wskaźników wydajności;
 • kompleksowy przykład raportu rocznego w obszarze zatrudnienia w organizacji;
 • aktywne i profesjonalne budowanie i promowanie wizerunku oraz reputacji firmy-pracodawcy z wykorzystaniem współczesnych narzędzi (m.in. sieci społecznościowych); omówienie błędów związanych z praktyką budowy wizerunku pracodawcy.

Celem publikacji jest ułatwienie osobom zajmującym się w swojej pracy zawodowej zarządzaniem zasobami ludzkimi, korzystania i stosowania użytecznej wiedzy z obszaru HR.

Zawiera:

 • kompleksowe omówienie tematyki HR w jednej publikacji bez konieczności sięgania do innych rozproszonych źródeł i informacji na ten temat,

 • warsztat narzędziowy, czyli zestaw wzorów dokumentów (regulaminów, procedur), a także formularze ułatwiające i porządkujące wybrane przedsięwzięcia HR, przykłady: procedury postępowania, arkusze, itp.

Autorami są specjaliści-praktycy z zakresu HR: doradcy personalni, trenerzy, psychologowie, szkoleniowcy i twórcy programów szkoleniowych.

Czytelnik ma możliwość korzystania ze zgromadzonych w publikacji materiałów w sposób przystępny i szybki dzięki zastosowanym zabiegom edytorskim, takim jak:

 • układ treści umożliwiający łatwe odszukanie informacji poprzez podział na zwięzłe fragmenty,
 • wyraźne wyodrębnienie przykładów,
 • zamieszczone do praktycznego wykorzystania wzory dokumentów, procedur, regulaminów itp.
 • szczegółowy indeks rzeczowy, przyjazna szata graficzna.

Wprowadzenie
Wykaz skrótów

Rozdział I. Funkcja personalna w organizacji
1. Charakter i istota funkcji personalnej
2. Podział kompetencji w firmach w odniesieniu do zarządzania ludźmi - przykłady rozwiązań (dziat personalny, zarząd, menedżerowie)
3. Strategia personalna organizacji
4. Przykłady strategii personalnych

Rozdział II. Administracja i obsługa kadrowa
1. Administracja i obsługa jako punkt wyjścia dla HR
2. Omówienie najważniejszych kwestii związanych z administracją kadrową - podstawy prawne
3. Standardy obsługi kadrowej
4. Standardy pracy kadrowej/ standardy stanowisk
5. Regulaminy jako podstawa polityki kadrowej organizacji
6. Przykłady regulacji podstawowych w praktyce kadrowej
7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych
8. Administracja i obsługa kadrowa a potrzeby i rola kierowników w tym obszarze

Rozdział III. Analiza i planowanie zatrudnienia
1. Analiza i planowanie zatrudnienia w systemie HR współczesnej organizacji
2. Czynniki wpływające na plan zatrudnienia
3. Analiza stanu zatrudnienia - dlaczego jest niezbędna
4. Budżetowanie - podejście do planowania kosztów zatrudnienia i HR
5. Opisy stanowisk jako podstawowe narzędzie w pracy kadrowej
6. Plan zatrudnienia-narzędzie "kadrowe" i narzędzie "kierownicze"
7. Procedura planowania zatrudnienia
8. Wdrożenie planu zatrudnienia

Rozdział IV. Pozyskiwanie pracowników - rekrutacja
1. Pozyskiwanie/ dobór pracowników w systemie HR współczesnej organizacji
2. Co umożliwia sprawne pozyskiwanie i dobór pracowników
3. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna - porównanie
4. Wptyw przepisów prawnych na proces rekrutacji
5. Procedura rekrutacyjna
6. Konkurs na stanowisko - zastosowanie w rekrutacji
7. Rozmowy kwalifikacyjne w praktyce rekrutacji
8. Przykładowy zestaw pytań do rozmów kwalifikacyjnych wraz z komentarzem
9. Pozostałe metody stosowane w rekrutacji pracowników
10. Zasady ostatecznego wyboru kandydata
11. Błędy w procesie rekrutacji - występujące w praktyce, niezależnie od stosowanych narzędzi
12. Przykład wypełnionego dokumentu - raportu podsumowującego obszar HR rekrutacja - w danym roku
13. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział V. Adaptacja i integracja
1. Adaptacja i integracja pracowników w systemie HR współczesnej organizacji
2. Kontekst zespołowy procesu adaptacji zawodowej i podmioty realizujące proces adaptacji
3. Adaptacja i integracja pracowników a "budowanie" lojalności
4. Adaptacja pokoleniowa
5. Procedura adaptacyjna
6. Zakończenie procesu adaptacji zawodowej w firmie
7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział VI. Motywacja placowa i pozapłacowa - wprowadzenie
1. Motywacja płacowa i pozapłacowa w systemie HR współczesnej organizacji
2. Wynagradzanie pracowników-podstawy prawne
3. Podstawowe pojęcia związane z systemem wynagrodzeń
4. Tworzenie i doskonalenie systemów wynagrodzeń
5. Wewnętrzna analiza wynagrodzeń - punkt wyjścia do poprawy systemu motywacji
6. Stosowane motywatory w praktyce polskich przedsiębiorstw
7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział VII. Wynagrodzenie stałe i wartościowanie stanowisk pracy
1. Charakterystyka wynagrodzenia podstawowego - płacy zasadniczej
2. Zmiana wynagrodzeń - zasady
3. Taryfikatory w zarządzaniu płacą zasadniczą
4. Wartościowanie stanowisk
5. Wybrane metodologie wartościowania
6. Przykład zastosowania Metody Profilowej Wartościowania Stanowisk Pracy
7. Przykład wartościowania stanowisk metodą analityczno-punktową uproszczoną

Rozdział VIII. Systemy premiowania
1. Premiowanie - czym jest premia
2. Prowizje i nagrody w systemie premiowania pracowników
3. Tworzenie i wdrażanie systemu premiowania
4. Kafeteryjne systemy wynagrodzeń
5. Przykłady systemów premiowania

Rozdział IX. Szkolenia i rozwój zawodowy
1. Szkolenia i rozwój pracowników w systemie HR współczesnej organizacji
2. Aspekty prawne związane z nowymi przepisami dotyczącymi szkoleń
3. Planowanie szkoleń
4. Rozwój zawodowy pracowników
5. Standardy i dobre praktyki szkoleniowe a szkolenia wewnętrzne
6. Mentoring i coaching jako narzędzia w procesie rozwoju pracowników
7. Mobilność pracowników jako alternatywa dla awansów
8. Przykłady dokumentów z obszaru szkoleń i rozwoju
9. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział X. Ocena pracowników
1. Oceny w systemie HR współczesnej organizacji
2. Procedura/regulamin ocen okresowych
3. Kryteria oceniania
4. Konsekwencje ocen
5. Rozmowy oceniające
6. Przykład kompleksowego systemu ocen
7. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział XI. Racjonalizacja zatrudnienia
1. Działania optymalizacyjne w systemie HR współczesnej organizacji
2. Podmioty zaangażowane w proces zmian
3. Relacje kierownik-pracownicy w procesie restrukturyzacji
4. Rola i zadania działu personalnego w przygotowywaniu organizacji na zmiany
5. Analizy-punkt wyjścia
6. Zestawienie obecnej struktury zatrudnienia z potrzebami - analiza przerostów zatrudnienia, niedoborów w zatrudnieniu oraz luki kompetencyjnej
7. Określenie koniecznych zmian ilościowych oraz jakościowych w zatrudnieniu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
8. Narzędzia ułatwiające optymalizację zatrudnienia - przykłady formularzy do analiz i ocen

Rozdział XII. Redukcja zatrudnienia
1. Zakończenie współpracy z pracownikiem w systemie HR współczesnej organizacji
2. Komunikacja-najważniejszy element procesu zwolnień
3. Rozmowy ze zwalnianymi pracownikami-wskazówki
4. Outplacement - program osłonowy dla zwalnianych pracowników
5. Korzyści z outplacementu
6. Organizacja i przebieg programu outplacementu
7. Usługi składające się na program outplacementu
8. Skuteczność pomocy indywidualnej w programach outplacementu
9. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział XIII. Kontrola i audyt procesów HR
1. Kontrola i audyt w systemie HR współczesnej organizacji
2. Funkcja kontrolna działu personalnego
3. Analiza ryzyka kadrowego firmy - sposoby i zasady postępowania
4. Przygotowanie systemu controllingu personalnego w firmie
5. Miary i wskaźniki w systemie controllingu HR
6. Wdrożenie systemu controllingu w organizacji
7. Pojęcie audytu funkcji personalnej w organizacji
8. Cele audytu funkcji personalnej
9. Korzyści z audytu funkcji personalnej
10. Zarządzanie zasobami ludzkimi a System Zarządzania Jakością w organizacji
11. Przykład zawartości kompleksowego raportu rocznego - obszar zatrudnienia w organizacji

Rozdział XIV. Budowa wizerunku pracodawcy i marketing personalny
1. Marketing wewnętrzny i zewnętrzny w systemie HR współczesnej organizacji
2. Podstawowe pojęcia związane z wizerunkiem pracodawcy
3. Budowa przewag wizerunkowych w wybranych obszarach HR
4. Rekrutacja i oddziaływanie na ogólny rynek pracy
5. Współpraca z uczelniami i szkołami
6. Budowa specyficznych przewag w wizerunku pracodawcy
7. Współpraca HR z PR w obszarze wizerunkowym
8. Charakter zaangażowania HR w budowanie wizerunku
9. Rekomendacje dla współpracy HR z różnymi grupami podmiotów w organizacji
10. Współpraca i zasady komunikacji HR - ze związkami zawodowymi
11. Podsumowanie rozdziału: autodiagnoza danego obszaru HR - ankieta dla działów personalnych

Rozdział XV. Trendy HR
1. Wymagania wobec działów personalnych - tendencje
2. HR - dla menedżerów i "z menedżerami"
3. Szczególne wymagania wobec menedżera HR
4. HR-właściciel i kreator procedur
5. HR a porządek prawny organizacji
i kwestia zapewnienia zgodności
6. Informatyzacja procesów HR
7. Zarządzanie wiekiem jako wyzwanie dla HR
8. Różnorodność kontra specjalizacja
9. HRBP - podejście biznesowe i organizacyjne
10. Przyszłość HR w naszych realiach

Indeks rzeczowy


1036 stron, Format: 14.7x24.2, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019