wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO ADMINISTRACYJNE DZIŚ I JUTRO


JAGIELSKI J. WIERZBOWSKI M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2018, wydanie I

cena netto: 235.30 Twoja cena  223,54 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo administracyjne dziś i jutro


„Prawo administracyjne dziś i jutro” to wiodący temat Jubileuszowego XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego w Warszawie w dniach 25–27 czerwca 2018 r.

Analizowana w monografii dziedzina prawa ulega daleko idącej transformacji nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Coraz istotniejszą rolę odgrywają obszary do niedawna jedynie zauważane, takie jak: dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, digitalizacja, problemy uchodźców.

Referaty zostały pogrupowane w rozdziały obejmujące prace o zbliżonej tematyce. Będą one przedmiotem dyskusji na Zjeździe, a Czytelnik znajdzie w nich wielki ładunek myśli i wiedzy o instytucjach prawa i postępowania administracyjnego dziś i jutro.


Słowo wstępne

Dawid Ziółkowski
Historia Zjazdów Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego 1950-2018

ROZDZIAŁ I
O DZISIEJSZYCH I PRZYSZŁYCH PROBLEMACH PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W OGÓLNOŚCI

Jacek Jagielski, Piotr Gołaszewski
O problemach z prawem administracyjnym oraz niektórych węzłowych zagadnieniach tego prawa (kilka refleksji z teraźniejszej i przyszłej perspektywy)

Marian Zdyb
Dylematy ładu prawnego w kontekście inflacji i niektórych innych niedoskonałości prawa administracyjnego

Sławomir Fundowicz
Koncepcje administracji publicznej i prawa administracyjnego w polskiej nauce prawa administracyjnego

Piotr Ruczkowski
Publiczne prawo rzeczowe - odrębna gałąź prawa czy dział prawa administracyjnego?

Joanna Lemańska
O potrzebie wprowadzania instrumentów prawnych łagodzących rygoryzm prawny bezwzględnie obowiązujących norm prawa administracyjnego

Mariusz Krawczyk
Prawo administracyjne jako kreator władzy administracyjnej - teraźniejszość i przyszłość

Andrzej Nałęcz
Zasady ogólne prawa administracyjnego a uchwały krajobrazowe

Paweł Dąbrowski
Instrumentalizacja prawa administracyjnego na przykładzie obecnego prawa o cudzoziemcach

Maciej M. Sokołowski
Miejsce prawa energetycznego w systemie polskiego prawa administracyjnego

Marcin Princ
Mozaika rozwiązań prawnych wyznaczających status cudzoziemca

Zofia Roguska
Europejskie prawo administracyjne - wyzwania i szanse

ROZDZIAŁ II
KLASYCZNE I NOWE INSTRUMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SŁUŻBIE JEDNOSTKI I ADMINISTRACJI

Małgorzata Jaśkowska
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych a zasada transparentności władz publicznych

Aleksandra Monarcha-Matlak
Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne

Jarosław Dobkowski
Słów kilka o tzw. rozstrzygnięciach bezpośrednich

Kamil Klonowski
Czynności administracji publicznej kształtujące sytuację administracyjnoprawną jednostki

Ziemowit Cieślik
Konstytucyjne podstawy kontraktowych działań administracji publicznej

Paulina Bieś-Srokosz
Tendencje zmian prawnych form realizacji zadań publicznych

Lucyna Staniszewska
Kodyfikacja administracyjnej kary pieniężnej jako instrumentu prawnego na styku z odpowiedzialnością karną

Magdalena Śliwa-Wajda
O możliwości nakładania sankcji administracyjnych przez stosowanie przepisów prawa materialnego w drodze analogii

Andrzej Gorgol
Porozumienie w sprawie powierzenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej

Krzysztof Teszner, Mirosław Wincenciak, Piotr Pietrasz
Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej

Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Mediacja w postępowaniu administracyjnym jako nowy instrument prawny

Monika Chlipała
Przyrzeczenie administracyjne w unormowaniach materialnoprawnych

Joanna Człowiekowska
Legalizacja samowoli budowlanej a zmiany w prawie budowlanym i administracyjnym

Maciej Kruś
Jednoczesne określanie mocą planu miejscowego oraz decyzją administracyjną warunków zabudowy na terenach szczególnego zagrożenia powodzią

Agnieszka Żywicka
Instrumenty administracyjnoprawne w systemie zapewniania bezpieczeństwa wyrobów - kierunki rozwoju systemu oceny zgodności

Piotr Janiak
Stosowanie administracyjnych kar pieniężnych w świetle zasady lex mitior retro agit

Paweł Król
Legalność celu i celowość działań administracji publicznej - na drodze ku pełniejszej kontroli celowości działań administracyjnoprawnych

ROZDZIAŁ III
PRAWO ADMINISTRACYJNE W KSZTAŁTOWANIU PROCEDUR ADMINISTRACYJNEJ I SĄDOWOADMINISTRACYJNEJ

Marek Wierzbowski
ReNEUAL a europeizacja i unifikacja prawa administracyjnego

Wiktor Trybka
Europejska współpraca administracyjna w przepisach prawa administracyjnego procesowego

Łukasz Prus
Koncepcja osoby trzeciej w projektach kodyfikacji postępowania administracyjnego przed organami Unii Europejskiej

Kamila Sobieraj
Ewolucja unijnych regulacji w zakresie upraszczania i przyspieszania procedur administracyjnych w obszarze inwestycji OZE

Mateusz Błachucki
Rozwój i nowe formy współpracy międzynarodowej organów administracji publicznej a sprawowanie przez nie jurysdykcji administracyjnej (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Dariusz R. Kijowski, Anna Budnik
Zasada ochrony słusznych oczekiwań w prawie administracyjnym w świetle art. 8 k.p.a.

Hanna Knysiak-Sudyka
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego - aspekt pozytywny

Rafał Stankiewicz
Zasada proporcjonalności jako instrument ochrony zaufania uczestników postępowania administracyjnego do organów (art. 8 ő 1 k.p.a. po nowelizacji)

Joanna Smarż
Zasada dwuinstancyjności postępowania w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego

Wojciech Piątek
Przyszłość instancyjności postępowania sądowoadministracyjnego

Marcin Kamiński
Kierunki przekształceń struktury podmiotowej postępowania administracyjnego na tle nowych formuł uczestnictwa w procedurach trzeciej generacji

Karolina Wojciechowska
Sprzeciw od decyzji kasacyjnej jako narzędzie walki z przewlekłością postępowania administracyjnego

Katarzyna Celińska-Grzegorczyk
O potrzebie zmian w instytucji wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego

Stanisław Nitecki
Decyzja konstytutywna we współczesnym prawie administracyjnym

Justyna E. Kulikowska-Kulesza, Dominik J. Kościuk, Artur K. Modrzejewski
Organ administracji publicznej w postępowaniu mediacyjnym

Tomasz Brzezicki, Piotr Rączka
Status organów samorządu komorniczego w postępowaniu o powołanie na stanowisko komornika

Przemysław Kledzik
Weryfikacja prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

Jakub Grzegorz Firlus
Normatywne reguły eliminowania dwutorowości kontroli ostatecznych decyzji administracyjnych - w kierunku zasady pierwszeństwa wewnątrzadministracyjnego trybu weryfikacji

Michał Jabłoński
Nowe tendencje w sądowej kontroli działalności administracji publicznej - perspektywa międzynarodowa. Wnioski dla polskiej teorii i praktyki sądownictwa administracyjnego

Kamil Sikora
Uchylenie przesłanki bezskutecznego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia przy wnoszeniu skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na akt prawa miejscowego

Ewa Wójcicka
Zakaz nadużycia praw procesowych jako element rzetelnego postępowania sądowoadministracyjnego

Krzysztof Dobieżyński
Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych)

Robert Siuciński
Wyzwania dla prawa procesowego wynikające z globalizacji prawa administracyjnego

ROZDZIAŁ IV
Z PROBLEMATYKI ADMINISTRACYJNEGO PRAWA USTROJOWEGO

Aleksander Jakubowski
W kwestii aktualności koncepcji zakładu administracyjnego (zakładu publicznego)

Łukasz Dziamski
Zakład administracyjny - nowe ujęcie

Dawid Ziółkowski
Zmiana paradygmatu prawa administracyjnego na przykładzie młodzieżowej rady gminy i gminnej rady seniorów

Magdalena Jankowska
Związek powiatowo-gminny - analiza nowej formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ PRAWOTWÓRCZA ADMINISTRACJI W PRZESTRZENI STANOWIENIA ŹRÓDEŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Tomasz Bąkowski
Niedoskonałości legislacji administracyjnej (przykłady, konsekwencje, źródła i poszukiwanie sposobu sanacji)

Krystian Ziemski
Granice prawa miejscowego

Elżbieta Feret
Działalność prawotwórcza organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania i uchwalania budżetu samorządowego

Piotr Korzeniowski
Badanie zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z zakresu łączności publicznej z ustaleniami miejscowego planu

Ewelina Żelasko-Makowska
Zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

ROZDZIAŁ VI
WYBRANE ZAGADNIENIA SZCZEGÓLNE

Ewaryst Kowalczyk
Administracyjnoprawne aspekty realizacji przez podmioty spoza sektora finansów publicznych zadań publicznych finansowanych ze środków publicznych

Anna Lichosik
Publiczny obrót papierami wartościowymi - geneza i stan obecny

Joanna Róg
Ewolucja zasad nakładania i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów prawa rynku kapitałowego a praktyka działania organu nadzoru

Monika Żuchowska-Grzywacz
Status prawny konsumenta produktów żywnościowych w Internecie - aspekty administracyjnoprawne

Aleksandra Puczko
Separacja faktyczna i konkubinat w świetle prawa administracyjnego

Iwona Warchoł
Formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako nowy instrument w zarządzaniu publicznym

Dorota Pudzianowska
"Opatrzność" czy "nieopatrzność" ustawodawcy? O ochronie bezpaństwowców w prawie polskim

Paweł Śwital
Dysfunkcje w zakresie współdziałania obywateli na rzecz dobra wspólnoty samorządowej

Małgorzata Pracka
Prawne aspekty zwrotów nieruchomości

Barbara Kowalczyk
Komunikat - Prawo administracyjne jako podstawa deterytorializacji administracji publicznej


716 stron, Format: 17.2x24.4, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019