wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UE FINANSE NA POZIOMIE KRAJOWYM EUROPEJSKIM I GLOBALNYM


POSTUŁA M.

wydawnictwo: PWN, 2019, wydanie I

cena netto: 75.55 Twoja cena  71,77 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka społeczno-gospodarcza w UE

Finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym


Publikacja wpisuje się w toczącą się w środowisku praktyków i teoretyków dyskusję na temat słabości działania instytucji ponadnarodowych, jak i krajowych, które uwidocznił kryzys finansowy.

Czy wyciągnęliśmy właściwe wnioski i jesteśmy lepiej przygotowani na nadejście ewentualnych kolejnych kryzysów?

Czy warto realizować inicjatywy o horyzoncie ponadnarodowym czy też lepiej skupić się na działaniach podejmowanych w ramach nurtu nowego nacjonalizmu?

Autorka szukając odpowiedzi na powyższe pytania, analizuje sprawność działania europejskich instytucji ponadnarodowych na tle podmiotów krajowych i efektywność stosowanych przez nie instrumentów.

Nie należy reagować grzechem na grzech. Nie odpowiada się na błędy teorii i praktyki – a tym jest neoliberalizm, który doprowadził dekadę temu do eksplozji światowego kryzysu gospodarczego, społecznego i politycznego – innymi błędami, które niesie z sobą nowy nacjonalizm, także prowadząc z czasem do kryzysu. Dlatego ta książka jest potrzebna, potrzebne bowiem są profesjonalne głosy rozsądku wspierające nowy pragmatyzm. Dr hab. Marta Postuła – nie tylko teoretyk specjalizująca się w problematyce finansów publicznych, lecz również praktyk doświadczona na kierowniczych stanowiskach w administracji gospodarczej oraz pracy doradczej na arenie międzynarodowej – pokazuje, jak można tworzyć sprawne instytucje i koordynować politykę w skali ponadnarodowej po to, aby w warunkach nieodwracalnej globalizacji integracja dokonująca się w ramach Unii Europejskiej lepiej służyła zaspokajaniu potrzeb społecznych. Inspirujące do przemyśleń jest obecne na tych kartach łączenie właściwego autorce ujęcia technokratycznego z podejściem humanistycznym.

Prof. Grzegorz W. Kołodko, Akademia Leona Koźmińskiego

Publikacja obejmuje bardzo ważne i aktualne problemy polityk ekonomicznych w ramach Unii Europejskiej. Wnioski będą miały z pewnością istotne zastosowanie w praktyce legislacyjnej i koordynacji zarządzania oraz kontroli przez krajową, a także unijną administrację publiczną.

Prof. dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, Uniwersytet Warszawski

Książka jest nie tylko aktualna, ale też interesująca zarówno z poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Głównymi jej odbiorcami mogą być naukowcy, doktoranci i studenci zainteresowani problematyką finansów, w szczególności finansów publicznych analizowanych z perspektywy Unii Europejskiej. Jest to również interesująca publikacja dla praktyków związanych z administracją rządową oraz samorządową, odpowiedzialnych za relacje Polski z Unią Europejską, jej instytucjami i agendami oraz poszczególnymi krajami członkowskimi.

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński


Wprowadzenie

Rozdział 1. Współczesne wyzwania polityki gospodarczej na poziomie krajowym i europejskim
Wstęp
1.1. Uwarunkowania i przyczyny kryzysu w latach 2007-2008
1.2. Spotęgowanie problemów Unii Europejskiej w wyniku kryzysu
1.3. Państwo aktywne jako uczestnik gry rynkowej
1.4. Współczesna dyskusja nad paradygmatami ekonomicznymi
1.4.1. Nowy nacjonalizm jako odpowiedź na kryzys
1.4.2. Nowy pragmatyzm - polski glos w dyskusji o nowym paradygmacie
1.4.3. Działania prowadzone metodą prób i błędów bez jednoznacznych paradygmatów
1.5. Unia Europejska przyszłości - integracja czy nacjonalizm
1.5.1. Komisja Europejska - propozycje reform
1.5.2. Komu Unia Europejska na pierwszy rzut oka najmniej się opłaca
1.5.3. Dyskusja krajów członkowskich o przyszłości Unii Europejskiej
Podsumowanie

Rozdział 2. Narzędzia koordynacji polityki makroekonomicznej na poziomie europejskim - ocena i rekomendacje
Wstęp
2.1. Integracja gospodarcza a polityka fiskalna krajów Unii Europejskiej
2.1.1. Europejska polityka fiskalna - kryteria z Maastricht i finansowanie zrównoważonego rozwoju
2.1.2. Europejskie rozwiązania legislacyjne dotyczące koordynacji polityki budżetowej
2.2. Średniookresowe dokumenty planistyczne jako wiarygodne narzędzia oceny sytuacji fiskalnej krajów UE
2.2.1. Średniookresowe planowanie jako istotny element polityki europejskiej
2.2.2. Analiza wiarygodności prognoz krajów członkowskich przedstawianych Komisji Europejskiej
2.3. Skuteczność europejskich rozwiązań dotyczących reguł fiskalnych
2.3.1. Kryteria z Maastricht jako ponadnarodowe reguły fiskalne
2.3.2. Analiza skuteczności reguł europejskich w odniesieniu do stabilności fiskalnej i stabilności finansów publicznych
Podsumowanie

Rozdział 3. Ewolucja roli, skali i kierunków oddziaływania środków europejskich
Wstęp
3.1. Skala i podstawowe uwarunkowania finansowego oddziaływania UE w latach 1995-2017
3.2. Analiza struktury finansowego oddziaływania UE - kierunki wydatkowania środków w ramach budżetów 1995-1999
3.3. Strategia lizbońska jako impuls do poszukiwania sposobów optymalizowania alokacji budżetu unijnego
3.3.1. Geneza strategii lizbońskiej - starania o osiągnięcie przez UE czołowej pozycji konkurencyjnej w globalnej gospodarce
3.3.2. Przyjęcie strategii lizbońskiej i jej założenia
3.3.3. Specyfika alokacji budżetów UE w okresie 2000-2006, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zapewnienia środków na realizację strategii lizbońskiej
3.3.4. Szczegółowa analiza zmian dynamiki wydatków według poszczególnych tytułów w latach 2000-2006
3.3.5. Budżety europejskie w latach 2007-2013 - połączenie strategii lizbońskiej ze strategią "Europa 2020"
3.3.6. Uznanie konieczności weryfikacji dotychczasowych strategicznych podstaw rozwojowych UE
3.4. Strategia "Europa 2020"
3 4.1. Założenia i przewidywane cele nowej strategii UE - "Europa 2020"
3.4.2. Analiza głównych kategorii wydatkowych z budżetu UE w latach 2014-2016
3.5. Ocena skuteczności wydatkowania środków europejskich
3.5.1. Zasady i wybór formy kontroli wydatkowania środków z budżetu UE
3.5.2. Zasady kontroli prowadzonej na poziomie europejskim
3.5.3. Ocena skuteczności wydatkowania środków z budżetu UE
3.5.4. Wyniki oceny wykonania zadań w ramach ukończonych projektów
Podsumowanie

Rozdział 4. Finanse publiczne jako źródto finansowania rozwoju społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym
Wstęp
4.1. Wpływ czynników ekonomicznych i strukturalnych na politykę wydatkową krajów UE w latach 1995-2016
4.1.1. Najważniejsze czynniki polityki wydatkowej w latach 1995-2016
4.1.2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju krajów UE
4.2. Finanse krajowe - kierunki i obszary oddziaływania
4.2.1. Podział wydatków krajów europejskich na wyodrębnione obszary
4.2.2. Struktura wydatków krajów członkowskich UE w latach 1995-2016
4.2.3. Badanie wpływu struktury wydatków na wskaźnik HDI
4.3. Członkostwo w UE a wydatki na poziomie krajowym
4.3.1. Analiza "starych" krajów UE w podziale na trzy okresy
4.3.2. Analiza wydatków wszystkich krajów UE w latach 1995-2016
4.3.3. Wpływ członkostwa w UE na strukturę wydatków
Podsumowanie

Rozdział 5. Identyfikacja zadań o charakterze krajowym, europejskim i globalnym jako proces zwiększający efektywność ich realizacji 
Wstęp
5.1. Klasyfikacja zadań o charakterze krajowym, europejskim i globalnym
5.1.1. Geneza proponowanego podziału zadań publicznych
5.1.2. Autorska propozycja podziału zadań publicznych na krajowe, europejskie i globalne
5.2. Zadania o charakterze globalnym
5.2.1. Zadanie globalne
5.2.2. Polityka środowiskowa jako wyzwanie i zadanie globalne
5.2.3. Globalny wymiar kwestii związanych z ochroną środowiska
5.3. Zadania o charakterze europejskim
5.3.1. Zadanie europejskie
5.3.2. Transeuropejska sieć transportowa jako przykład ewolucji zarządzania zadaniem europejskim
5.3.3. Wnioski wypływające z realizacji zadań europejskich (sieci TEN-T)
5.3.4. Zarządzanie zadaniami europejskimi - planowanie, realizacja i sprawozdawczość
5.4. Zadania publiczne na poziomie krajowym
5.4.1. Zadanie krajowe
5.4.2. Zadania krajowe jako podstawa realizacji działań publicznych w obszarze pomocy społecznej
5.4.3. Efektywność realizacji zadań krajowych w zakresie polityki społecznej
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Indeks


300 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019