wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

STUDIA NAD INSTYTUCJĄ WARUNKOWEGO UMORZENIA POSTĘPOWANIA KARNEGO


JUSZKA K.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie I

cena netto: 65.25 Twoja cena  61,99 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego


Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo.

Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków poddania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Informacji o orzeczeniu warunkowego umorzenia postępowania karnego nie wpisuje się do Krajowego Rejestru Karnego.

W konsekwencji osoba wobec której zastosowano tą instytucję jest traktowana jako osoba niekarana. Ma to istotne znaczenie przy podejmowaniu pracy, której uzyskanie wymaga uprzedniej niekaralności przyszłego pracownika.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Przesłanki stosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
1.1. Pojęcie przesłanek instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
1.2. Przesłanka winy i społecznej szkodliwości czynu
1.3. Przesłanka zagrożenia karą
1.4. Przesłanka braku wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu zabronionego
1.5. Przesłanka niekaralności za przestępstwo umyślne
1.6. Prognoza kryminologiczna
1.7. Porozumienie sprawcy z pokrzywdzonym w trybie art. 66 ő3 k.k.

Rozdział 2. Metodyka badań akt sądowych

Rozdział 3. Charakterystyka osobopoznawcza sprawcy
3.1. Wiek
3.2. Obywatelstwo
3.3. Stan cywilny
3.4. Liczba i wiek dzieci
3.5. Wykształcenie
3.6. Zawód wyuczony
3.7. Aktualne zajęcie
3.8. Źródła utrzymania
3.9. Wysokość miesięczna dochodów
3.10. Utrzymywanie innych osób przez sprawcę
3.11. Stan majątkowy

Rozdział 4. Charakterystyka czynników związanych ze stosunkiem sprawcy do zarzucanego czynu
4.1. Wyjaśnienia podejrzanego złożone w toku postępowania przygotowawczego
4.1.1. Istota przyznania się do winy
4.1.2. Analiza wyników badań związanych z wyjaśnieniami złożonymi w toku postępowania przygotowawczego
4.2. Wywiad środowiskowy w postępowaniu przygotowawczym. Analiza wyników badań
4.3. Pojednanie się sprawcy i pokrzywdzonego w wyniku porozumienia
4.3.1. Istota porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym
4.3.2. Analiza wyników badań
4.4. Stawiennictwo i wyjaśnienia oskarżonego na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
4.4.1. Istota stawiennictwa i wyjaśnień oskarżonego
4.4.2. Analiza wyników badań
4.5. Sprzeciw oskarżonego
4.5.1. Istota sprzeciwu
4.5.2. Analiza wyników badań
4.6. Dokumenty kontroli wykonywania wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Analiza wyników badań
4.7. Wywiad środowiskowy wydany w okresie próby. Analiza wyników badań
4.8. Istota i analiza wyników badań dotyczących przesłanek wydania postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
4.8.1. Rażące naruszenie porządku prawnego
4.8.2. Popełnienie przestępstwa jako obligatoryjna przesłanka wydania przedmiotowego postanowienia
4.8.3. Przesłanka opisana w art. 68 ő2a k.k.
4.8.4. Popełnienie przestępstwa jako fakultatywna przesłanka wydania przedmiotowego postanowienia
4.8.5. Uchylanie się oskarżonego od dozoru
4.8.6. Uchylanie się oskarżonego od wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego
4.8.7. Uchylanie się oskarżonego od wykonania zawartej z pokrzywdzonym ugody
4.8.8. Uchylanie się oskarżonego od wykonania przepadku
4.9. Wyjaśnienia oskarżonego złożone w okresie próby. Analiza wyników badań

Rozdział 5. Charakterystyka czynników związanych ze stosunkiem pokrzywdzonego do sprawcy i zarzucanego mu czynu
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Stawiennictwo i zeznania pokrzywdzonego na posiedzeniu w przedmiocie zastosowania instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. Analiza wyników badań

Rozdział 6. Charakterystyka czynników opisujących wpływ sposobu prowadzenia postępowania karnego przez organy procesowe na efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego
6.1. Istota i analiza wyników badań dotyczących opinii biegłych
6.2. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego jako skargi prokuratora inicjującej postępowanie jurysdykcyjne
6.2.1. Istota wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego
6.2.2. Analiza wyników badań
6.3. Postępowanie mediacyjne
6.3.1. Istota i przebieg postępowania mediacyjnego
6.3.2. Analiza wyników badań
6.4. Istota i analiza wyników badań dotyczących kształtu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.4.1. Długość okresu próby
6.4.2. Oddanie oskarżonego pod dozór
6.4.3. Nakładanie obowiązków, środków karnych na oskarżonego w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne
6.4.4. Orzeczenie o kosztach
6.4.5. Rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych
6.5. Istota i analiza wyników badań dotyczących prawomocności wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.6. Dowód wpłaty zobowiązania do naprawienia szkody, świadczenia pieniężnego, kosztów sądowych
6.7. Modyfikacja wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.7.1. Istota modyfikacji wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne
6.7.2. Analiza wyników badań
6.8. Istota i analiza wyników badań nad przebiegiem postępowania w przedmiocie wydania postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
6.8.1. Sposób wszczęcia postępowania
6.8.2. Wydanie postanowienia o niepodejmowaniu warunkowo umorzonego postępowania karnego wraz z uzasadnieniem
6.8.3. Wydanie postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego wraz z uzasadnieniem
6.8.4. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu upływu okresu próby oraz terminu określonego w art. 68 ő4 k.k. wraz z uzasadnieniem
6.8.5. Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu śmierci oskarżonego wraz z uzasadnieniem

Rozdział 7. Postępowanie po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
7.1. Istota postępowania po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego
7.2. Wyrok wydany w wyniku postępowania po uprawomocnieniu się postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego. Analiza wyników badań

Rozdział 8. Podsumowanie wyników badań akt sądowych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda

Wykaz literatury
Wykaz orzecznictwa


266 stron, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019