wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

PAMI势 DYSKURS TO疭AMOζ ROZWA疉NIA INTERDYSCYPLINARNE


GODLEWICZ-ADAMIEC J. WYRZYKIEWICZ D. RED.

wydawnictwo: WYD UW, 2018, wydanie I

cena netto: 42.55 Twoja cena  40,42 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Pami赕 - dyskurs - to縮amo舵

Rozwa縜nia interdyscyplinarne


Dwuj陑yczny tom, wpisuj眂y si w nurt dyskursu memorialnego, stanowi zapis refleksji na temat kondycji cz硂wieka i 秝iata w kontek禼ie polskiego i niemieckiego dyskursu pami阠i w kulturze powojennej.

Autorzy odnosz si do kategorii pami阠i w wymiarze publicznym i prywatnym, prezentuj w r罂norodny spos骲 kwestie przekszta砪e i przemian pami阠i, dotycz眂ych wzajemnych relacji i przenikania si literatury, muzyki, sztuki oraz wsp蟪czesnych medi體.

Publikacja zawiera teksty germanist體, polonist體, historyk體, historyk體 sztuki z Polski, Niemiec, a tak縠 Hiszpanii.


Joanna Godlewicz-Adamiec, Dominika Wyrzykiewicz
(Re)Negocjacje kultur pami阠i – s硂wo wst阷ne      . 11

PRZESTRZENIE PAMI蔆I
Beate Sommerfeld
Bilder trotz allem? – Medialit鋞 und Erinnerung in Herta M黮lers Text-Bild-Collagen           19
Heidi Stecker
Nebliges Feld, knietief im Morast. Zeitgen鰏sische Kunststrategien zu Flucht und Vertreibung        37
Dominika Wyrzykiewicz
„Zapo秗edniczenie” i „sp蠹nienie” – O interdyscyplinarnych zmaganiach z pami阠i w tw髍czo禼i Miros砤wa Ba砶i    . 54
Anna Dami阠ka-W骿cik
Niemiecka trylogia filmowa Christopha Schlingensiefa: pami赕 w czasie rzeczywistym             68
Ewa Szcz阺na
Reprezentacje pami阠i w narracji cyfrowej        87
Iwona Burkacka
Niemiec p砤ka, jak sprzedawa. Niemcy i kultura niemiecka w polskich memach internetowych      . 104

SZTUKA PAMI蔆I
Pawe Porzych
Pami赕 Mazur體 na przyk砤dzie powie禼i Dzieci Jeromin體 Ernsta Wiecherta                . 129
Katarzyna Michalak
Erinnerungs- und Identit鋞sverlust in Gro遝 Szene am Fluss (1999) und Othoon (2002) von Tankred Dorst      . 144
Marek Jakub體
Wessen Jenseits? Facetten des katholischen Diskurses im deutschsprachigen Roman der Gegenwart      . 160
Renata Dampc-Jarosz
眘k zapami阾any na scenach teatr體 g髍no秎眘kich ostatniego dziesi阠iolecia              176
Natalia Fuhry
sd als ‘multimedialer‘ und transnationaler Erinnerungsort  . 190

PAMI势, HISTORIA, ZAPOMNIENIE
Pawe Zarychta
Woran k鰊nen Archive erinnern? Die K鋝ten Rosa Maria und David Assings in der Sammlung Varnhagen in den Best鋘den der Biblioteka Jagiello駍ka in Krakau    205
Joanna Godlewicz-Adamiec
(Nie)Pami赕 o wiekach 秗ednich w powie禼i
Mai Jurkowskiej Katedra              . 218
Leopoldo Dom韓guez
Aleida Assmanns Ged鋍htnistheorie im europ鋓schen Kontext              241
Aleksandra Bednarowska
Zakl阾e 紃骴硂 wspomnie – sztetl jako uniwersalna przestrze 縴dowskiej biografii w poezji Stefana Pomera i malarstwie Adama Muszki             263
Anna G髍ajek
Oblicza pami阠i – spo砮czno舵 縴dowska w polskiej i niemieckiej 秝iadomo禼i historycznej        . 279
Jan Hajduk
Der Friedhof als Ort der Erinnerung und des Vergessens   . 292

MI蔇ZY HISTORI A PAMI蔆I
Joanna Przyklenk
Zbytki (nie)pami阠i? O polskiej kulturze pami阠i w glottodydaktycznym wydaniu            315
Beata Karpeta-Pe
Kszta砪enie oraz doskonalenie nauczycieli j陑yka niemieckiego w Polsce w latach 1990–2015 (wybrane zagadnienia)    313

Informacje o autorach               359
Informationen 黚er die Autoren            363


368 stron, Format: 21.0x14.9, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019