wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODATKI I SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW


JAMROŻY M. FELIS P. SZLĘZAK-MATUSEWICZ J.

wydawnictwo: DIFIN, 2019, wydanie III

cena netto: 73.15 Twoja cena  69,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców


Obciążenia podatkowe oraz parapodatkowe immanentnie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, z jednej strony, jako podatnicy, są zobowiązani do rozliczenia zobowiązań na rzecz podmiotów publicznych (Skarbu Państwa, województwa, powiatu oraz gminy), z drugiej zaś, jako płatnicy, do obliczenia, pobrania i rozliczenia podatków i parapodatków w imieniu zatrudnionych pracowników.

Książka prezentuje podstawowe obciążenia podatkowe i składkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji. W nowym wydaniu uwzględniono zmiany prawne obowiązujące zasadniczo od 1 stycznia 2019 r.

Wśród podatków wyróżniono podatki obciążające dochód powstający z działalności gospodarczej (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa), podatki od obrotu (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych), podatki obciążające majątek przedsiębiorcy (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych). Z kolei w ramach systemu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych zwrócono uwagę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

W książce położono nacisk na aspekty praktyczne prezentowanych podatków i obowiązkowych składek ubezpieczeniowych. Dlatego też, wszędzie tam, gdzie zdaniem autorów było to wskazane, rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami i schematami.

Może być ona przydatna studentom kierunków ekonomicznych i prawnych, przedsiębiorcom i praktykom gospodarczym oraz pracownikom administracji.


Wstęp

CZĘŚĆ I. OGÓLNE ZAGADNIENIA PODATKÓW I PARAPODATKÓW

ROZDZIAŁ 1. Podstawowe elementy opodatkowania
1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek
1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania
1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka
1.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe
1.5. Pojęcie działalności gospodarczej w ustawach podatkowych

CZĘŚĆ II. PODATKI DOCHODOWE

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej
2.1. Podmioty uprawnione do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.2. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej
2.3. Stawki karty podatkowej
2.4. Decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe
2.5. Ewidencja podatkowa
2.6. Rozliczenie podatku

ROZDZIAŁ 3. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
3.1. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego
3.2. Stawki podatku
3.3. Zasady opodatkowania zbycia składników majątkowych podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
3.4. Ewidencja podatkowa
3.5. Wysokość i rozliczenie podatku
3.6. Kredyt podatkowy
3.7. Utrata prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

ROZDZIAŁ 4. Opodatkowanie działalności gospodarczej osób fizycznych na zasadach ogólnych
4.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
4.1.1. Przychody podatkowe
4.1.2. Koszty uzyskania przychodu
4.2. Ustalenie dochodu do opodatkowania
4.3. Ewidencja podatkowa
4.4. Podstawa opodatkowania i wybór sposobu opodatkowania
4.4.1. Sposób opodatkowania dochodu - opodatkowanie progresywne i liniowe
4.4.2. Odliczenia od dochodu
4.4.3. Ustalenie podatku do zapłaty
4.5. Zaliczki na podatek dochodowy

ROZDZIAŁ 5. Rozliczenie wynagrodzeń pracowników
5.1. Przychody
5.2. Koszty uzyskania przychodów
5.3. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
5.4. Pobór zaliczek na podatek dochodowy i podatku zryczałtowanego
5.5. Procedura obliczenia podatku i wynagrodzenia netto
5.6. Obowiązek składania deklaracji

ROZDZIAŁ 6. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
6.1. Obowiązek podatkowy i miejsce osiągania przychodów
6.2. Podatnicy CIT
6.3. Przychody podatkowe
6.3.1. Pojęcie
6.3.2. Przychody z zysków kapitałowych
6.3.3. Moment powstania przychodów
6.3.3.1. Przychody rozpoznawane memoriałowo
6.3.3.2. Przychody rozpoznawane kasowo
6.4. Koszty uzyskania przychodów
6.4.1. Pojęcie
6.4.2. Moment powstania kosztów
6.4.3. Wybrane pozycje kosztowe
6.4.3.1. Odpisy amortyzacyjne
6.4.3.2. Straty w składnikach majątkowych
6.4.3.3. Różnice kursowe
6.4.3.4. Koszty finansowania dłużnego
6.4.3.5. Koszty finansowania własnego
6.4.3.6. Koszty świadczeń niematerialnych
6.5. Korekta przychodów lub kosztów
6.5.1. Szacowanie przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług
6.5.2. Korekta cen transferowych
6.5.3. Okres ujęcia korekty
6.6. Ustalanie podstawy opodatkowania
6.6.1. Zysk bilansowy a dochód podatkowy
6.6.2. Zwolnienia przedmiotowe
6.6.3. Odliczenia od dochodu
6.6.3.1. Straty podatkowe
6.6.3.2. Darowizny
6.6.3.3. Ulga badawczo-rozwojowa
6.6.4. Ustalanie zobowiązania podatkowego
6.6.4.1. Stawka podatku
6.6.4.2. Odliczenia od podatku
6.6.4.3. Zaliczki na podatek
6.6.4.4. Schemat ustalania zobowiązania podatkowego
6.7. Szczególne zasady opodatkowania
6.7.1. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
6.7.2. Niektóre przychody nierezydentów
6.7.3. Dochód zagranicznych jednostek kontrolowanych
6.7.4. Podatek od przychodów z budynków
6.7.5. Podatek od niezrealizowanych zysków
6.8. Zeznania podatkowe

CZĘŚĆ III. PODATKI OD OBROTU

ROZDZIAŁ 7. Podatek od towarów i usług (VAT)
7.1. Podatnicy VAT
7.2. Czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
7.2.1. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
7.2.2. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
7.2.3. Eksport towarów
7.2.4. Import towarów
7.2.5. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
7.2.6. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
7.3. Miejsce świadczenia
7.3.1. Miejsce świadczenia dla usług
7.3.2. Miejsce świadczenia dla towarów
7.4. Obowiązek podatkowy
7.5. Podstawa opodatkowania
7.6. Stawki podatku
7.7. Podatek naliczony
7.8. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
7.9. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku
7.10. Mechanizm podzielonej płatności
7.11. Ewidencje i deklaracje podatkowe

ROZDZIAŁ 8. Podatek akcyzowy
8.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
8.2. Podatnicy podatku akcyzowego
8.3. Zwolnienia podatkowe
8.4. Obowiązek podatkowy
8.5. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
8.6. Znaki akcyzy
8.7. Zapłata akcyzy
8.8. Deklaracje podatkowe i inne obowiązki sprawozdawcze

ROZDZIAŁ 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
9.1. Czynności podlegające opodatkowaniu
9.2. Relacje między PCC i VAT
9.3. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
9.4. Obowiązek podatkowy
9.5. Podstawa opodatkowania oraz stawki podatku
9.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku

CZĘŚĆ IV. PODATKI MAJĄTKOWE

ROZDZIAŁ 10. Podatek od nieruchomości
10.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości
10.2. Podatnicy podatku od nieruchomości
10.3. Stawki w podatku od nieruchomości
10.4. Obowiązek podatkowy. Terminy i sposób zapłaty podatku od nieruchomości
10.5. Zwolnienia podatkowe jako przykład preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości
10.6. Uprawnienia rady gminy w podatku od nieruchomości

ROZDZIAŁ 11. Podatek rolny
11.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
11.2. Podatnicy podatku rolnego
11.3. Zasady ustalania i wysokość podatku rolnego
11.4. Obowiązek podatkowy, zapłata i pobór podatku
11.5. Preferencje podatkowe w podatku rolnym
11.5.1. Zwolnienia podatkowe w podatku rolnym
11.5.2. Ulgi podatkowe w podatku rolnym
11.5.3. Zbieg prawa do zwolnień i ulg z różnych tytułów
11.6. Uprawnienia rady gminy w podatku rolnym

ROZDZIAŁ 12. Podatek leśny
12.1. Przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku leśnym
12.2. Zasady ustalania wysokości podatku leśnego
12.3. Podatnicy i ich obowiązki podatkowe w podatku leśnym
12.3.1. Obowiązki osób fizycznych
12.3.2. Obowiązki osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych
12.4. Zwolnienia podatkowe - jako jedyne preferencje w podatku leśnym
12.5. Uprawnienia rady gminy w podatku leśnym

ROZDZIAŁ 13. Podatek od środków transportowych
13.1. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych
13.2. Podatnicy podatku od środków transportowych i ich obowiązek podatkowy
13.3. Stawki w podatku od środków transportowych
13.4. Zwolnienia przedmiotowe i zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym - preferencje w podatku od środków transportowych
13.5. Uprawnienia rady gminy w podatku od środków transportowych

CZĘŚĆ V. SKŁADKI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

ROZDZIAŁ 14. System obowiązkowych składek ubezpieczeniowych
14.1. Informacje ogólne
14.2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
14.2.1. Zbieg tytułów ubezpieczeniowych
14.2.2. Podstawa wymiaru składek
14.2.3. Stopy procentowe składek
14.3. Ubezpieczenie zdrowotne
14.4. Fundusz Pracy
14.5. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
14.6. Obowiązki rejestracyjne płatnika
14.7. Procedura wpłaty składek
14.8. Sankcje za niestosowanie się do obowiązku w zakresie ubezpieczeń

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


366 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019