wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RUTYNY ORGANIZACYJNE W ZARZĄDZANIU Z PERSPEKTYWY PROCESUALNEJ


PATORA-WYSOCKA Z.

wydawnictwo: PWN, 2019, wydanie I

cena netto: 64.60 Twoja cena  61,37 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rutyny organizacyjne w zarządzaniu z perspektywy procesualnej


"Podjęty przez autorkę problem w monografii, rozumiany szeroko jako rutyny organizacyjne, należy ocenić bardzo wysoko. Temat aktualny, dziś może nawet bardziej niż kiedyś, ze względu na rozwój technologiczny i jego wpływ na działania organizacyjne. (…) Nie powinno się także przyłożyć do niego tylko „miary” zaczerpniętej z jednej nauki, jednego sposobu obserwacji – autorka bardzo intencjonalnie „obserwuje” problem z wielu perspektyw poznawczych. (…) To rzadkie dziś ujęcie. Szerokie spojrzenie na działania społeczne w organizacjach, prowadzące autorkę do ujęcia procesualnego, jest bardzo wartościowe poznawczo. Muszę też podkreślić, z dużą satysfakcją, że temat podjęty przez autorkę jest bardzo praktycznie nośny, ale także… ma sens. (…) Cała koncepcja badań procesualnych wydaje mi się szalenie interesująca i inspirująca do badań innych organizacji. Książka jest kopalnią ciekawych pomysłów."

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ - Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Problematykę rutyn organizacyjnych w zarządzaniu, według mojej oceny, należy traktować jako niejednorodne, ważne i aktualne zagadnienie dla teorii i praktyki. Stanowi ono zarazem złożony, trudny, a zarazem interesujący poznawczo przedmiot badań empirycznych, eksplorowany przez przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych. Zagadnienie to jest złożone, niejednorodne, posiada multi- i interdyscyplinarny charakter, gdyż lokuje się w obszarze nauk o zarządzaniu, socjologii pracy, psychologii społecznej, kultury organizacyjnej i klimatu organizacyjnego, mikroekonomii. Stanowi także duże wyzwanie dla badaczy podejmujących jego naukową eksplorację."

Prof. zw. dr hab. Czesław Zając - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Wprowadzenie

Rozdział 1 - Koncepcja działań społecznych w wybranych teoriach nauk o zarządzaniu
1.1. Działania społeczne w wybranych koncepcjach klasycznych
1.1.1. Mechanicystyczne inspiracje projektowania działań społecznych w naukach o zarządzaniu
1.1.2. Rozumienie działań społecznych w nurcie klasycznym
1.2. Działania w orientacji strukturalistyczno-funkcjonalistycznej
1.2.1. Metafory organicystyczne. Działania jako fakty społeczne
1.2.2. Nurt funkcjonalno-strukturalny w zarządzaniu. Działania społeczne w woluntarystycznej teorii działania
1.3. Działania społeczne w perspektywie interakcjonistycznej
1.3.1. Perspektywa interpretatywno-symboliczna w zarządzaniu
1.3.2. Akt działania w inspiracjach pragmatycznych. Prymat zdarzeniowości i sytuacyjność działań społecznych
1.3.3. Działania intersubiektywne
1.4. Działania społeczne w nurtach krytycznych w naukach społecznych i naukach o zarządzaniu
1.4.1. Działania społeczne w perspektywie krytycznej
1.4.2. Działania społeczne uwikłane w język
1.5. Działania społeczne w nurtach rdzennych orientacji procesualnej
1.5.1. Praktyka uwarunkowana przez habitus
1.5.2. Dualność struktury i działania - odtwarzanie codziennych praktyk
1.5.3. Koncepcja praktyk pozajęzykowych, porządku praktycznego i społecznego w programie teoretycznym Margaret Archer
1.6. Podstawy poznawcze teorii działań społecznych w zarządzaniu - podsumowanie

Rozdział 2 - Orientacja procesualna w naukach o zarządzaniu
2.1. Podejście procesualne w zarządzaniu
2.2. Rutyny organizacyjne jako kategorie procesualne
2.3. Rutyny organizacyjne i refleksyjność
2.3.1. Rola refleksyjności w działaniach rutynowych z punktu widzenia zmiany praktyki
2.3.2. Dyskurs, komunikacja i interakcje w codziennych działaniach rutynowych
2.3.3. Kontekst sytuacyjny w odniesieniu do działań refleksyjnych i rutynowych
2.4. Rutyny i wiedza w organizacji
2.4.1. Rutyny i uczenie się organizacyjne w perspektywie procesualnej a analogie, metoda prób i błędów
2.4.2. Rola wspólnego rozumienia w procesie odtwarzania praktyki w organizacjach
2.4.3. Komunikacja i rola dyskursu
2.5. Rola artefaktów i technologii w odtwarzaniu rutyn
2.6. Rutyny organizacyjne jako elementy cząstkowe umiejętności organizacji
2.7. Koncepcja emergencji rutyn organizacyjnych
2.8. Procesy instytucjonalizacji praktyk i rutyn
2.9. Współtworzenie wartości w perspektywie procesualnej
2.10. Prymat praktyki i rutyn w orientacji procesualnej nauk o zarządzaniu - podsumowanie

Rozdział 3 - Metodologia i organizacja badań
3.1. Założenia badawcze
3.2. Metodyka ilościowych badań empirycznych
3.3. Metodyka jakościowych badań empirycznych

Rozdział 4 - Instytucjonalizacja działań spontanicznych - aspekty zmienności praktyki. Rezultaty badań
4.1. Zagadnienia wprowadzające do badań własnych
4.2. Czynniki dynamizujące i inhibitujące zmienność praktyki przedsiębiorstw
4.3. Wnioski z badań ilościowych. Kierunki pogłębionej analizy jakościowej
4.4. Instytucjonalizacja działań spontanicznych i deinstytucjonalizacja praktyki
4.5. Współtworzenie wartości w odtwarzaniu praktyki organizacyjnej
4.6. Działania refleksyjne i rutynowe w procesie instytucjonalizacji nowej praktyki
4.7. Podsumowanie

Rozdział 5 - Rola codziennych działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem
5.1. Kilka uwag z perspektywy procesualnej w zarządzaniu
5.2. Implikacje teoretyczne
5.3. Implikacje empiryczne i praktyczne

Aneks - Dyspozycje do wywiadów

Bibliografia
Spis tabel i rysunków


226 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019