wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

DZIEWI势 KMSTW O PRACY NIEKONWENCJONALNY PORADNIK DLA KRYTYCZNIE MYEGO LIDERA


GOODALL A. BUCKINGHAM M.

wydawnictwo: MT BIZNES, 2020, wydanie I

cena netto: 59.90 Twoja cena  56,91 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Dziewi赕 k砤mstw o pracy

Niekonwencjonalny poradnik dla krytycznie my秎眂ego lidera

Nade wszystko pragniesz by oceniany. Kultura organizacji jest kluczem do jej sukcesu. Najwa縩iejsze jest planowanie strategiczne. Kompetencje nale縴 mierzy, a s砤bo禼i eliminowa. Przywództwo jest czym namacalnym. Powy縮ze stwierdzenia sprawiaj wra縠nie podstawowych prawd dotycz眂ych dzisiejszego 秗odowiska pracy. W rzeczywisto禼i jednak s k砤mstwami.

Guru od wzmacniania mocnych stron pracowników i autor bestsellerów Marcus Buckingham oraz szef dzia硊 przywództwa
i inteligencji zespo硂wej Ashley Goodall pokazuj, 縠 za ka縟ym razem, gdy pojawiamy si w pracy, stykamy si z tymi samymi wielkimi oszustwami: zniekszta砪eniami, fa硈zywymi za硂縠niami i b酬dami my秎owymi, które prowadz nieuchronnie do dysfunkcji i frustracji.

Za pomoc wci眊aj眂ych historii i wnikliwych analiz autorzy ujawniaj istotne prawdy, które my秎眂y i otwarci przywódcy szybko doceni: o tym, 縠 najwi阫sze znaczenie maj si砤 i spójno舵 zespo硊, a nie kultura firmy; 縠 powinni秏y mniej si skupia na odgórnym planowaniu, a bardziej na dostarczaniu pracownikom wiarygodnych, aktualnych informacji; 縠 zamiast próbowa synchronizowa cele pracowników, powinni秏y d笨y do wywo砤nia w秗ód nich poczucia celowo禼i i znaczenia wykonywanej pracy; 縠 ludzie nie chc by ci眊le oceniani, ale zale縴 im na 縴czliwej uwadze.

Obalaj眂 mity dotycz眂e przywództwa, planowania i równowagi w 秝iecie korporacji, Buckingham i Godall kwestionuj konwencjonaln wiedz na temat 秝iata biznesu. Dzi阫i temu ka縟y czytelnik tej ksi笨ki mo縠 sta si lepszym pracownikiem, ale przede wszystkim lepszym liderem.

Wprowadzenie

KMSTWO 1. Dla ludzi ma znaczenie to, w jakiej firmie pracuj

KMSTWO 2. Najlepszy plan prowadzi do sukcesu

KMSTWO 3. Najlepsze firmy kaskaduj cele

KMSTWO 4. Najlepsi s pracownicy wszechstronni

KMSTWO 5. Ludzie potrzebuj informacji zwrotnej na swój temat

KMSTWO 6. Ludzie potrafi wiarygodnie ocenia innych

KMSTWO 7. Ludzie maj potencja

KMSTWO 8. Najwa縩iejsza jest równowaga mi阣zy prac a 縴ciem prywatnym

KMSTWO 9. Przywództwo to co konkretnego i namacalnego

Prawdy

DODATEK A. Globalne badanie zaanga縪wania przeprowadzone przez ADPRI

DODATEK B. Siedem rzeczy, które wiemy na pewno w Cisco

Podzi阫owania
O autorach

288 stron, Format: 15.8x23.3cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2020