wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W ADMINISTRACJI


KIJAWSKI R. SOBIERALSKI K.

wydawnictwo: PRESSCOM, 2010, wydanie I

cena netto: 160.00 Twoja cena  152,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Publikacja w przystępny sposób przedstawia wieloetapową i skomplikowaną procedurę egzekucji z nieruchomości, na którą składają się: zajęcie nieruchomości, opis i oszacowanie, licytacja wraz z przybiciem oraz przyznanie własności.

Opisuje także niezbędne działania po zakończeniu egzekucji, jak np. przeprowadzenie podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Opracowanie stanowi praktyczny przewodnik dla pracowników organów wierzycielskich i organów egzekucyjnych na drodze postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Książka adresowana jest także do potencjalnych zobowiązanych, ponieważ opisuje ich sytuację procesową.


Sps treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Przedmiot i podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1.1. Zakres przedmiotowy stosowania egzekucji z nieruchomości
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Definicja nieruchomości
1.1.3. Ułamkowa część nieruchomości
1.1.4. Użytkowanie wieczyste
1.1.5. Ograniczone prawa rzeczowe
1.2. Właściwość organu egzekucyjnego
1.2.1. Uwagi ogólne
1.2.2. Powoływanie i odwoływanie naczelnika urzędu skarbowego
1.2.3. Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego
1.2.4. Właściwość rzeczowa i zadania naczelnika urzędu skarbowego
1.2.5. Organ rekwizycyjny
1.2.6. Skutki naruszenia przez organ egzekucyjny przepisów o właściwości
1.3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1.3.1. Wierzyciel
1.3.2. Zobowiązany
1.3.3. Osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe i roszczenia zabezpieczone na nieruchomości
1.3.4. Właściciel gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
1.3.5. Zarządca nieruchomości
1.3.6. Świadkowie
1.3.7. Osoby trzecie
1.3.8. Nabywca nieruchomości i zbycie nieruchomości po wszczęciu egzekucji z nieruchomości
1.3.9. Kuratela w toku egzekucji z nieruchomości
1.4. Egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeńską zobowiązanego i jego małżonka
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Egzekucja z majątku wspólnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
1.4.3. Egzekucja z majątku wspólnego na gruncie ordynacji podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Przesłanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości
2.1. Uwagi ogólne
2.1.1. Istnienie przedmiotu egzekucji
2.1.2. Zasada ostateczności egzekucji z nieruchomości
2.1.3. Poinformowanie wierzyciela o bezskuteczności egzekucji
2.1.4. Zasada egzekwowania należności ustalonych bądź określonych w ostatecznej decyzji lub innych aktach
2.1.5. Wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
2.1.6. Zasada uiszczenia zaliczki na wydatki egzekucyjne
2.1.7. Przestanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości - uwagi de legę ferenda

ROZDZIAŁ 3. Zajęcie nieruchomości
3.1. Sposób zajęcia nieruchomości
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Wezwanie do zapłaty
3.1.3. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji (złożenie wniosku do zbioru dokumentów)
3.1.4. Zawiadomienie wierzyciela o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
3.2. Zakres przedmiotowy zajęcia nieruchomości
3.3. Chwila zajęcia nieruchomości
3.4. Skutki zajęcia
3.4.1. Obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową po jej zajęciu
3.5. Przystąpienie kolejnych wierzycieli do toczącej się egzekucji
3.6. Łączenie postępowań egzekucyjnych
3.7. Zajęcie ułamkowej części nieruchomości
3.8. Zajęcie prawa użytkowania wieczystego

ROZDZIAŁ 4. Zarząd zajętą nieruchomością
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Powstanie zarządu zajętą nieruchomością
4.3. Zmiany w sprawowaniu zarządu
4.3.1. Odebranie i ustanowienie zarządu
4.3.2. Uprawnienia zobowiązanego po utracie zarządu
4.3.3. Wprowadzenie w zarząd
4.3.4. Zarząd nieruchomością po zakończeniu licytacji
4.3.5. Pozycja procesowa zarządcy
4.4. Prawa i obowiązki zarządcy
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Czynności zwykłego zarządu
4.4.3. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
4.4.4. Wpływ zarządu na umowy dotyczące nieruchomości
4.4.5. Legitymacja procesowa zarządcy
4.4.6. Obowiązki sprawozdawcze zarządcy
4.5. Wynagrodzenie zarządcy
4.5.1. Wynagrodzenie zarządcy ustanowionego w toku postępowania
4.5.2. Wynagrodzenie zarządcy - zobowiązanego
4.5.3. Zwrot wydatków zarządcy
4.5.4. Przedawnienie roszczeń z tytułu zarządu
4.6. Odpowiedzialność zarządcy
4.7. Zasady wydatkowania przez zarządcę pożytków z nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości
5.3. Czynności poprzedzające opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.4. Realizacja prawa pierwokupu przez jednostkę samorządu terytorialnego
5.5. Wyznaczenie rozprawy administracyjnej w celu opisu i oszacowania wartości nieruchomości
5.5.1. Uwagi ogólne
5.5.2. Powiadomienie uczestników postępowania egzekucyjnego
5.5.3. Zagadnienie naruszenia procedury
5.6. Wydzielenie części nieruchomości w celu prowadzenia egzekucji
5.6.1. Uwagi ogólne
5.6.2. Przestanki wydzielania części zajętej nieruchomości
5.6.3. Orzeczenie w przedmiocie wydzielenia
5.6.4. Sposób i tryb wydzielenia nieruchomości
5.7. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.7.1. Uwagi ogólne
5.7.2. Oględziny nieruchomości
5.7.3. Opis nieruchomości
5.7.4. Oszacowanie wartości nieruchomości
5.7.5. Oszacowanie wartości nieruchomości podczas prowadzenia egzekucji z ułamkowej części nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego
5.7.6. Treść i forma operatu szacunkowego
5.8. Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości. Zakres kognicji organu egzekucyjnego
5.9. Dodatkowy opis i oszacowanie wartości nieruchomości

ROZDZIAŁ 6.Sprzedaż nieruchomości
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Obwieszczenie o licytacji
6.2.1. Termin licytacji
6.2.2. Obwieszczenie o licytacji
6.2.3. Ogłoszenie obwieszczenia o licytacji
6.2.4. Doręczenie obwieszczenia o licytacji
6.2.5. Zaskarżanie obwieszczenia o licytacji
6.3. Przejęcie nieruchomości przed terminem licytacji
6.3.1. Uwagi ogólne
6.3.2. Charakter nieruchomości podlegającej przejęciu przed licytacją
6.3.3. Wniosek o przejęcie nieruchomości
6.3.4. Rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego
6.4. Przedstawienie akt organowi nadzoru
6.5. Warunki licytacyjne
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Uprawnienie do udziału w licytacji
6.5.3. Wadium
6.5.4. Cena wywołania
6.5.5. Wpłata ceny nabycia na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego
6.5.6. Skutki niewykonania warunków licytacyjnych
6.6. Licytacja nieruchomości
6.6.1. Uwagi ogólne
6.6.2. Wywołanie licytacji
6.6.3. Licytacja właściwa
6.6.4. Zamknięcie licytacji
6.6.5. Skarga na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji
6.6.6. Protokół z licytacji
6.6.7. Koszty egzekucyjne związane z przeprowadzeniem licytacji
6.7. Prawo przejęcia nieruchomości po bezskutecznej licytacji
6.8. Przybicie
6.8.1. Uwagi ogólne
6.8.2. Udzielenie przybicia
6.8.3. Składniki postanowienia o przybiciu
6.8.4. Odmowa udzielenia przybicia
6.8.5. Skutki odmowy przybicia
6.8.6. Doręczanie i zaskarżanie przybicia
6.8.7. Śmierć licytanta przed wydaniem postanowienia o przybiciu
6.9. Przyznanie własności
6.9.1. Uwagi ogólne
6.9.2. Postanowienie o przyznaniu własności
6.9.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na przyznanie własności
6.9.4. Skutki przyznania własności
6.10. Sprzedaż nieruchomości w toku egzekucji a podatek od towarów i usług

ROZDZIAŁ 7. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Uczestnicy podziału
7.3. Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.3.1. Charakter prawny planu podziału
7.3.2. Chwila sporządzenia planu podziału
7.3.3. Treść planu podziału
7.3.4. Doręczenie, zaskarżanie i wykonanie planu podziału
7.4.Zasady i kolejność zaspokajania wierzytelności w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.4.1. Uwagi ogólne
7.4.2. Zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji
7.4.3. Kolejność zaspokajania wierzytelności z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.5. Opłata komornicza

ROZDZIAŁ 8.Odpowiedzialność odszkodowawcza
8.1. Uwagi ogólne
8.2.Roszczenia odszkodowawcze przysługujące zobowiązanemu wobec wierzyciela i organu egzekucyjnego
8.3.Odpowiedzialność odszkodowawcza zobowiązanego wobec nabywcy zajętej nieruchomości

Bibliografia
Orzecznictwo


296 stron, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018