wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO PORADNIK NA KADENCJĘ 2010-2014


MAJEWSKI Z. LASKOWSKI Z. RED.

wydawnictwo: MUNICIPIUM, 2010, wydanie I

cena netto: 103.95 Twoja cena  98,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Poradnik „Prawa i obowiązki radnego” powstał, aby wesprzeć radnych w wykonywaniu trudnych i odpowiedzialnych obowiązków związanych z wypełnianiem mandatu.

W poszczególnych rozdziałach poradnika zostały omówione prawa i obowiązki radnych. Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące ochrony prawnej radnego. Poradnik wnikliwie wyjaśnia problemy związane z dietami, zwrotem kosztów podróży, oświadczeniami majątkowymi, ograniczeniami nałożonymi wobec radnych przez tzw. przepisy antykorupcyjne.

Publikacja pomaga radnym w wypełnianiu ważnych procedur wiążących się z objęciem mandatu, m.in. dotyczących ślubowania, pierwszej sesji i wyboru przewodniczącego, jego zastępców oraz powołania komisji rad. Poradnik jest całościowym kompendium wiedzy dla radnych, m.in. dotyczącym budżetu i gospodarki finansowej, dostępu do informacji publicznej, zadań gmin i powiatów.


Spis treści:

Wykaz skrótów

Rady dla radnych nowej kadencji - wprowadzenie

Rozdział I. ZADANIA GMINY I POWIATU (Zdzisław Majewski)
1.Podział zadań
2.Formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań
3.Specyfika wykonywania zadań w sferze gospodarczej
4.Zadania gminy
5.Zadania powiatu

Rozdział II. PRAWA I OBOWIĄZKI RADNEGO (Bogusław Dziadkiewicz)
1.Uwagi ogólne
2.Ślubowanie
2.1.Radny gminy
2.2.Radny powiatu
3.Godne, rzetelne i uczciwe sprawowanie obowiązków
4.Dobro mieszkańców
5.Kodeks etyczny radnych (Tomasz Fijołek)
5.1.Przyjęcie kodeksu etycznego
5.2.Projekt uchwały
5.3.Przyjęcie, ogłoszenie i wejście uchwały w życie
6.Udział w pracach rady i komisji (Bogusław Dziadkiewicz)
7.Podejmowanie uchwał
7.1.Sesja
7.2.Głosowanie
7.3.Tajne głosowanie
7.4.Jawne głosowanie
7.5.Kworum
7.6.Zwykła większość głosów
7.7.Bezwzględna większość głosów
7.8.Procedura uchwałodawcza
7.9.Zawiadomienie o sesji. Termin przesłania uchwał do radnych
7.10.Zmiana porządku obrad
7.11.Zasady techniki prawodawczej
7.12.Statut
7.13.Uchwały. Podsumowanie
7.14.Nadzór wojewody i regionalnej izby obrachunkowej
8.Kontrola sprawowana przez radę
9.Diety i zwrot kosztów podróży
9.1.Radny gminy
9.2.Radny powiatu
10.Ograniczenia i uprawnienia pracownicze radnego
10.1.Radny gminy
10.2.Radny powiatu
10.3.Rozwiązanie umowy o pracę z radnym
11.Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego
12.Odpowiedzialność cywilnoprawna
13.Radny jako osoba publiczna

Rozdział III. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH PRZEZ RADNYCH (Dorota Bąbiak-Kowalska)
1.Uwagi ogólne
2.Podstawowe zasady wypełniania oświadczenia
3.Podmioty zobowiązane do przyjmowania oświadczeń majątkowych i dokumenty podlegające przekazaniu
3.1.Zasady przyjmowania oświadczeń
3.2.Składane dokumenty
4.Zasady analizy oświadczeń majątkowych
5.Wniosek o kontrolę oświadczenia majątkowego
6.Odpowiedzialność za niezłożenie oświadczeń majątkowych lub złożenie ich po wyznaczonym przez prawo terminie oraz zasady odpowiedzialności za ich treść
6.1.Odpowiedzialność za niezłożenie oświadczenia majątkowego lub złożenie go po terminie
6.2.Odpowiedzialność karna za treść oświadczeń i informacji
7.Informowanie organu uchwałodawczego przez podmioty analizujące oświadczenia
8.Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
9.Oświadczenia składane na początek i na koniec kadencji
10.Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych - wprowadzenie
11.Majątek wspólny i odrębny
12.Środki pieniężne
13.Dom, gospodarstwo rolne
13.1.Pojęcie domu
13.2.Pojęcie gospodarstwa
13.3.Mieszkanie
13.4.Tytuł prawny
13.5.Powierzchnia
13.6.Wartość
13.7.Dochód z gospodarstwa
13.8.Inne nieruchomości
14.Przetarg
15.Inne dochody
15.1.Dochody współmałżonka
16.Mienie ruchome
17.Zobowiązania pieniężne
18.Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rozdział IV. PRZEPISY ANTYKORUPCYJNE (Dorota Bąbiak-Kowalska)
1.Uwagi ogólne
2.Zakaz zatrudniania radnego w urzędzie gminy (starostwie)
2.1.Uwagi ogólne
2.2.Pojęcie samorządowej jednostki organizacyjnej a zakłady opieki zdrowotnej
2.3.Sankcje
2.4.Charakter podjęcia przez radę uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego
3.Zakaz zawierania z radnym umów cywilnoprawnych
3.1.Umowa cywilnoprawna
3.2.Powierzenie wykonywania pracy
3.3.Umowa sprzedaży
4.Zakaz podejmowania dodatkowych zajęć oraz otrzymywania darowizn
4.1.Zajęcie dodatkowe
4.2.Darowizna
4.3.Sankcja
5.Interes prawny radnego
6.Łączenie mandatu radnego z mandatem posła i senatora
7.Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy
7.1.Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej
7.2.Radny w organach stowarzyszenia
7.3.Użytkowanie wieczyste
7.4.Sankcje
8.Mandat radnego a członkostwo we władzach zarządzających lub kontrolnych
i rewizyjnych z udziałem gminnych (powiatowych) osób prawnych
9.Radni posiadający akcje lub udziały w spółkach
10.Kompetencje wojewody związane z przestrzeganiem przepisów antykorupcyjnych
11.Centralne Biuro Antykorupcyjne

Rozdział V. PRZEWODNICZĄCY RADY (Bogusław Dziadkiewicz)
1.Uwagi ogólne
2.Powołanie przewodniczącego
3.Zadania przewodniczącego
4.Odwołanie przewodniczącego
5.Zwołanie sesji przez wojewodę (Zygmunt Laskowski)
5.1.Uwagi ogólne
5.2.Procedura zwoływania
5.3.Porządek obrad

Rozdział VI. KOMISJE RADY (Bogusław Dziadkiewicz)
1.Uwagi ogólne
2.Komisje stałe
3.Komisje doraźne
4.Plan pracy oraz sprawozdanie z działalności
5.Komisja bezpieczeństwa
6.Kluby radnych (Zygmunt Laskowski)

Rozdział VII. PIERWSZA SESJA (Bogusław Dziadkiewicz)
1.Uwagi ogólne
2.Zwołanie sesji
3.Ślubowanie wójta
4.Porządek obrad
4.1.Ślubowanie
4.2.Uchwały
4.3.Porządek obrad - podsumowanie

Rozdział VIII. PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU I WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (Zdzisław Majewski)
1.Podstawy prawne gospodarki finansowej samorządu
2.Budżet gminy i powiatu
2.1.Uwagi ogólne
2.2.Zasady budżetowe
2.3.Dochody budżetów gmin i powiatów
2.4.Subwencje ogólne
3.4.Dotacje celowe
4.Wydatki budżetowe
5.Przychody i rozchody publiczne
6.Nadwyżka, deficyt, granice zadłużenia i rezerwa budżetowa
7.Procedura podejmowania uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7.1.Wymagana szczegółowość projektu budżetu
7.2.Uzasadnienie projektu budżetu
7.3.Katalog materiałów informacyjnych do projektu budżetu
8.Wieloletnia prognoza finansowa - treść i procedura uchwalania
8.1.Treść prognozy
9.Procedura uchwalania budżetu
9.1.Treść projektu uchwały budżetowej
9.2.Kompetencje rady do proponowania zmian w projekcie budżetu
9.3.Podjęcie uchwały budżetowej
9.4.Zmiany uchwały budżetowej w trakcie roku

Rozdział IX. ABSOLUTORIUM JAKO FORMA KONTROLI WYKONANIA BUDŻETU (Zdzisław Majewski)
1.Uwagi ogólne
2.Planowanie pracy rady i komisji rewizyjnej
2.1.Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej
3.Treść i forma sprawozdania wójta (zarządu)
4.Rozpatrywanie sprawozdania wójta (zarządu) przez komisję rewizyjną i ocena wykonania budżetu
5.Procedowanie komisji rewizyjnej nad wnioskiem w sprawie absolutorium i opinią o wykonaniu budżetu
6.Opinia regionalnej izby obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej
7.Procedura absolutoryjna w radzie
7.1.Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu
7.2.Głosowanie uchwały absolutoryjnej
7.2.1.Głosowanie absolutorium w radzie gminy
7.2.2.Głosowanie absolutorium w radzie powiatu
8.Procedura odwołania wójta z powodu nieuzyskania absolutorium
9.Badanie nadzorcze przez RIO uchwały w sprawie absolutorium
10.Konsekwencje nieudzielenia absolutorium

Rozdział X. DOSTĘP RADNYCH DO INFORMACJI PUBLICZNEJ (Zdzisław Majewski)
1.Uwagi ogólne
2.Podstawy prawne dostępu do informacji publicznej
3.Procedura udostępniania informacji w ustawie o dostępie do informacji publicznej
3.1.Definicja i katalog informacji publicznej
3.2.Udostępnianie informacji przetworzonej
3.3.Udostępnienie informacji za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)
3.4.Udostępnienie informacji publicznej na wniosek
3.5.Procedura odmowy udostępnienia informacji publicznej
3.6.Procedura wglądu do dokumentów urzędowych
3.6.1.Odmowa wglądu do dokumentów urzędowych - przykłady w orzecznictwie
3.6.2.Wgląd do dokumentów wewnętrznych
4.Dostęp do informacji z zakresu finansów publicznych
4.1.Jawność i przejrzystość finansów publicznych
4.2.Formy jawności
5.Inne informacje jawne z mocy prawa
6.Tajemnice ustawowo chronione wyznaczające granice prawa do informacji publicznej
6.1.Tajemnica służbowa
6.2.Prawo do prywatności
6.3.Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
6.3.1.Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych
6.4.Tajemnica przedsiębiorstwa
6.5.Tajemnica zamówień publicznych
6.5.1.Ograniczenia zasad jawności w postępowaniu o zamówienie publiczne
6.6.Tajemnica postępowania administracyjnego
6.7.Tajemnica pomocy społecznej
6.8.Tajemnica skarbowa

Rozdział XI. WYBORY W TRAKCIE KADENCJI RADY (Zygmunt Laskowski)
1.Uwagi ogólne
1.1.Wniesienie skutecznego protestu
1.2.Referendum lokalne
1.3.Rozwiązanie rady uchwałą Sejmu
1.4.Wybory po zmianie w podziale terytorialnym kraju
2.Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego
2.1.Odmowa złożenia ślubowania i zrzeczenie się mandatu
2.2.Wygaśnięcie mandatu w wyniku naruszenia przepisów antykorupcyjnych
2.3.Wybór radnego na stanowisko wójta
2.4.Utrata prawa wybieralności
2.5.Wybory uzupełniające skład rady


266 stron, A5, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- PROCEDURY PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ GMINY I POWIATU PORADNIK
CZERW J./ DLA PRAKTYKÓW WZORY DOKUMENTÓW CD ROM

- JAK WDROŻYĆ I REALIZOWAĆ KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ? PORADNIK ZE WZORAMI DOK.
SOLA M. / DOKUMENTÓW

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018