wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AMERYKAŃSKI PREZYDENCJALIZM


MAŁAJNY R.M.

wydawnictwo: WYD SEJMOWE, 2012, wydanie I

cena netto: 72.90 Twoja cena  69,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Amerykański prezydencjalizm


„Recenzowana książka stanowi, jak sądzę, najpoważniejszą w piśmiennictwie polskim próbę analizy systemu ustrojowego USA.

Autor, wybitny specjalista w tej dziedzinie, dokonał twórczej syntezy podstawowych instytucji ustrojowych. Powstało dzieło dojrzałe, erudycyjne, napisane precyzyjnym językiem, a jednocześnie zrozumiałe.

Istotnym walorem jest to, że Autor w szerokim zakresie wykorzystał piśmiennictwo naukowe poświęcone tej problematyce, a także uwzględnił orzecznictwo sądowe, zwłaszcza zaś federalnego Sądu Najwyższego. Pracę charakteryzuje mistrzowska narracja naukowa, finezyjna analiza oraz umiejętność trafnego syntetyzowania złożonych kwestii ustrojowych”.

Fragment recenzji wydawniczej
prof. zw. dr. hab. Jerzego Jaskierni


Contents

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. TŁO INSTYTUCJONALNE
1.1. Konwencja Konstytucyjna
1.1.1. Eulogie
1.1.2. Enigmatyczny "Wielki Wzór"
1.2. Koordynacja organów państwa
1.2.1. Negacja separacji
1.2.2. Inne racje
1.3. Incompatibilitas
1.3.1. Adherenci
1.3.2. Oponenci
1.4. System hamulców ustrojowych
1.4.1. Dynamiczna równowaga
1.4.2. Hamulce i dodatkowe środki ostrożności
1.5. Federalizm i system partyjny
1.5.1. Federalizm
1.5.2. System partyjny

ROZDZIAŁ 2. POJECIE I ZAKRES WŁADZY PRAWODAWCZEJ KONGRESU
2.1. Pojęcie władzy ustawodawczej
2.1.1. Definicja
2.1.2. Poglądy "Ojców Konstytucji"
2.1.3. Koncepcje kompetencji prawodawczych Kongresu
2.2. Koncepcja kompetencji konstytucyjnych
2.2.1. Konstytucyjny katalog materii ustawowych
2.2.2. Motywy enumeracji
2.2.3. Egzegeza restryktywna czy ekstensywna?
2.3. Koncepcja kompetencji pochodnych
2.3.1. Pojęcie
2.3.2. Rodowód koncepcji kompetencji pochodnych
2.3.3. Kompetencje pochodne a zasada federalizmu
2.4. Koncepcja kompetencji immanentnych
2.4.1. Konieczność dalszej ekspansji
2.4.2. Geneza koncepcji i jej ewolucja
2.4.3. United States v. Curtiss-Wright Export Corporation
2.4.4. Wątpliwości i zastrzeżenia
2.4.5. Katalog kompetencji immanentnych
2.4.6. "Ustawodawstwo traktatowe"
2.4.7. Oskarżenia o uzurpację
2.5. Między enumeracją a omnipotencją
2.5.1. Motywy i preteksty
2.5.2. Powody ekspansji
2.6. Prawotwórstwo delegowane
2.6.1. Intencje "Ojców Konstytucji"
2.6.2. Rozwój instytucji delegacji
2.6.3. Przyczyny stosowania delegacji
2.6.4. Delegowanie kompetencji a Sąd Najwyższy
2.6.5. Zasada podziału władzy
2.6.6. Panama oraz Schechter
2.6.7. Kryteria konstytucyjności delegacji
2.6.8. Głosy w literaturze

ROZDZIAŁ 3. KONGRESOWE HAMULCE KONSTYTUCYJNE
3.1. "Władza nad sakiewką"
3.1.1. Uwagi wstępne
3.1.2. Kongres a proces budżetowy
3.1.3. Cięcia budżetowe
3.1.4. Formy wpływu legislatywy na egzekutywę w ramach "władzy nad sakiewką"
3.1.5. Fiskalne oddziaływanie na politykę zagraniczną
3.1.6. Bariery "władzy nad sakiewką"
3.1.7. Podsumowanie
3.2. Zatwierdzanie traktatów
3.2.1. Spór o "inwestyturę" w amerykańskiej polityce zagranicznej
3.2.2. Intencje "Ojców Konstytucji"
3.2.3. Senacka rada
3.2.4. Senacka zgoda
3.2.5. Rola Izby Reprezentantów w postępowaniu traktatowym
3.2.6. Kongres a wypowiadanie traktatów
3.2.7. Podsumowanie
3.3. Zatwierdzanie nominacji
3.3.1. Intencje "Ojców Konstytucji"
3.3.2. Zakres senackiej rady i zgody
3.3.3. Rola Senatu w fazie desygnowania kandydata
3.3.4. Stadium zatwierdzania kandydata
3.3.5. Nominacje nadzwyczajne i tymczasowe
3.3.6. Podsumowanie
3.4. Impeachment
3.4.1. Intencje "Ojców Konstytucji"
3.4.2. Przedmiotowy zakres trybu impeachment
3.4.3. Podmiotowy zakres trybu impeachment
3.4.4. Inne kontrowersje
3.4.5. Charakter prawny trybu impeachment
3.4.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 4. KONGRESOWE HAMULCE POZAKONSTYTUCYJNE
4.1. Formy kontroli egzekutywy i judykatywy
4.1.1. Uwagi wstępne
4.1.2. Kontrowersje terminologiczne
4.1.3. Oddziaływanie via ustawodawstwo na egzekutywę
4.1.4. Nieformalne metody wpływu
4.1.5. Oddziaływanie via ustawodawstwo na judykatywę
4.1.6. Podsumowanie
4.2. Kongresowe dochodzenia
4.2.1. Konstytucyjna luka
4.2.2. Rozwój dochodzeń
4.2.3. Przedmiot i cele
4.2.4. Karny aspekt dochodzeń
4.2.5. Dochodzenia a judykatywa
4.2.6. Podsumowanie
4.3. Weto legislatywy
4.3.1. Uwagi wstępne
4.3.2. Geneza i ewolucja weta legislatywy
4.3.3. Weto legislatywy a egzekutywa
4.3.4. Argumenty pro
4.3.5. Argumenty contra
4.3.6. Pro et contra
4.3.7. Weto legislatywy a judykatywa
4.3.8. Podsumowanie
4.4. Faktyczny status Kongresu
4.4.1. Peany
4.4.2. Egzekwie
4.4.3. Siedem kongresowych grzechów głównych
4.4.4. Redefinicja kongresowych funkcji
4.4.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 5. POJĘCIE I ZAKRES WŁADZY WYKONAWCZEJ PREZYDENTA
5.1. Pojęcie władzy wykonawczej
5.1.1. Konwencja Konstytucyjna
5.1.2. Egzegeza klauzuli "władzy wykonawczej"
5.1.3. Rodzaje kompetencji Prezydenta
5.2. Prezydent jako szef administracji
5.2.1. Struktura prezydenckiego aparatu
5.2.2. Prezydent a sekretarze departamentów
5.2.3. Prezydent a agendy rządowe
5.2.4. Akty prawne Prezydenta
5.2.5. Uprawnienia nadzwyczajne
5.3. Prezydent jako naczelny dowódca sił zbrojnych
5.3.1. Litera Konstytucji
5.3.2. Praktyka konstytucyjna
5.3.3. The War Powers Resolution
5.3.4. Używanie sił zbrojnych w kraju
5.3.5. Podsumowanie
5.4. Prezydent jako kierownik polityki zagranicznej
5.4.1. Hamilton contra Madison
5.4.2. Porozumienia wykonawcze
5.4.3. Wypowiadanie umów międzynarodowych
5.4.4. Podsumowanie
5.5. Prezydent jako promotor ustaw
5.5.1. Prezydenckie orędzia
5.5.2. Prezydenckie bills
5.5.3. Chief Legislator
5.5.4. Prezydencki lobbing
5.5.5. Kongresowi łącznicy
5.5.6. Czynnik partyjny
5.5.7. Instrumenty nieformalne
5.5.8. Efektywność "legislacyjnego przywództwa"
5.5.9. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 6. PREZYDENCKIE HAMULCE KONSTYTUCYJNE I POZAKONSTYTUCYJNE
6.1. Weto ustawodawcze
6.1.1. Rodzaje weta
6.1.2. Weto zwykłe
6.1.3. "Weto kieszonkowe"
6.1.4. Problem weta selektywnego
6.1.5. Podsumowanie
6.2. Zamrażanie funduszy
6.2.1. Pojęcie i geneza
6.2.2. The impoundment war Nixona
6.2.3. Ustawa o budżecie z 1974 r.
6.2.4. Podsumowanie
6.3. Przywilej egzekutywy
6.3.1. Wstępne kontrowersje
6.3.2. United States v. Nixon
6.3.3. Immunitet sądowy
6.3.4. "Konstytucyjny mit"?
6.3.5. Złoty środek
6.3.6. Podsumowanie
6.4. Faktyczny status Prezydenta
6.4.1. Prezydent a partia rządząca
6.4.2. Ewolucja amerykańskiej prezydentury
6.4.3. Przyczyny przypływów i odpływów władzy
6.4.4. Oceny komentatorów
6.4.5. Przyczyny wzrostu rangi egzekutywy
6.4.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. SĄD NAJWYŻSZY - ZAKRES WŁADZY I HAMULCE USTROJOWE
7.1. Pojęcie i zakres władzy Sądu Najwyższego
7.1.1. Uwagi wstępne
7.1.2. Organizacja sądownictwa federalnego
7.1.3. Właściwość
7.1.4. Zagadnienie drogi sądowej
7.2. Judicial review
7.2.1. Uwagi wstępne
7.2.2. Marbury v. Madison
7.2.3. Następstwa
7.2.4. Autorytatywny interpretator Konstytucji
7.2.5. Judicial review a demokracja
7.3. Reguła "kwestii politycznych"
7.3.1. Judicial self-restraint
7.3.2. Pojęcie "kwestia polityczna"
7.3.3. Geneza
7.3.4. Cztery kategorie
7.3.5. Elastyczny katalog
7.3.6. Sędziowski aktywizm
7.4. Egzegeza Konstytucji
7.4.1. Specyfika wykładni Konstytucji USA
7.4.2. Efekty
7.4.3. Periodyzacja
7.4.4. Metody przeciwstawiania się orzeczeniom SN
7.5. Interpretacja zasady podziału władzy
7.5.1. Ujęcie formalistyczne
7.5.2. Ujęcie funkcjonalne
7.5.3. Trzecia droga
7.6. Faktyczny status Sądu Najwyższego
7.6.1. Sąd Najwyższy jako instytucja polityczna
7.6.2. Pozycja Sądu Najwyższego w amerykańskiej konfiguracji władzy
7.6.3. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 8. KONKLUZJE
8.1. Apologie
8.1.1. Głosy w literaturze
8.1.2. Sąd Najwyższy
8.2. Anatemy
8.2.1. Głosy europejskie
8.2.2. Głosy amerykańskie
8.2.3. System parlamentarny?
8.3. Założenia a rzeczywistość
8.3.1. Supremacja Kongresu?
8.3.2. "Dynamiczna równowaga"
8.3.3. System "antagonistycznej współpracy"
8.3.4. Model prosty czy złożony?
8.4. Podsumowanie
8.4.1. Cena podziału
8.4.2. "Konstytucja kontroli"

Wykaz cytowanych orzeczeń Sądu Najwyższego

Bibliografia

Indeks nazwisk

The American Presidentialism - Summary


676 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019