wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ODSZKODOWANIE ZA SZKODĘ MAJĄTKOWĄ


SZPUNAR A.

wydawnictwo: BRANTA, 1998, wydanie I

cena netto: 44.50 Twoja cena  42,28 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W publikacji  omówiono zagadnienia związane z odpowiedzialnością powstałą na skutek szkody majątkowej. Problemy związane z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę (rekompensatą za cierpienia fizyczne i psychiczne) omówiono w osobnej publikacji tego autora (Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Oficyna Wydawnicza Branta ).

W rozdziale pierwszym przedstawiono pojęcie szkody majątkowej oraz jej rodzaje. Autor podjął również próbę rozgraniczenia szkody majątkowej od niemajątkowej. Zagadnienie to wzbudza szereg wątpliwości i dlatego kryteria podziału tych dwóch instytucji prawnych z pewnością będą pomocne osobom, które w ramach swojej działalności lub wykonywanego zawodu muszą dokonywać oceny charakteru wyrządzonej szkody.

Rozdział drugi poświęcony jest czynnikom wpływającym na określenie wysokości odszkodowania. Autor przedstawia metody ustalanie odszkodowania zastosowane we współczesnym prawodawstwie. Szczegółowo została omówiona zasada pełnego odszkodowania obowiązującego w prawie polskim. Osobno przedstawiono zagadnienie uzyskania odszkodowania za korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby nie została wyrządzona mu szkoda. Ponadto przedstawiony jest też problem miarkowania odszkodowania tzn. obniżania wysokości odszkodowania z uwagi na okoliczności sprawy (np. stopień winy sprawy, stosunki majątkowe), a także problem pomniejszania wysokości odszkodowania o korzyści jakie uzyskał poszkodowany - trzeba bowiem pamiętać, że określone zdarzenie powodujące szkodę może też - dzięki np. ubezpieczeniu - przynieść korzyść majątkową, która częściowo pokryje szkodę.

Rozdział trzeci dotyczy szeregu zagadnień związanych ze sposobem naprawienia szkody. Omówiono takie zagadnienia, jak przywrócenie stanu poprzedniego (naprawienie naruszonego dobra) i wynagrodzenie szkody poprzez wypłatę odszkodowania pieniężnego. Przedstawiono również funkcje jakie nauka prawa przypisuje instytucji odpowiedzialności odszkodowawczej.

Rozdział czwarty dotyczy problematyki wynagrodzenia szkody wyrządzonej na osobie czynem niedozwolonym. Do tej kategorii zalicza się szkody wynikające z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, pozbawienia życia lub wolności, naruszenia innych dóbr osobistych. Rozważania autora dotyczą tylko szkody majątkowej, a nie zagadnień związanych z wygrodzeniem krzywdy. Poruszono zatem problem zwrotu poniesionych przez poszkodowanego kosztów np. leczenia (wydatki na lekarstwa, pomoc pielęgniarki itp.), odpowiedniego odżywiania się, zakupienie odpowiednich urządzeń (np. wózka inwalidzkiego). Szkoda majątkowa obejmuje też sprawę renty, która ma rekompensować poszkodowanemu utratę dochodów na skutek całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej. Autor omawia zagadnienia szczegółowe związane z przyznaniem renty, zmianą wysokości i czasu trwania renty. Poruszony został też problem odszkodowania przysługującego osobom bliskim poszkodowanego, który zmarł tj. roszczeniu o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, a także renty jaka im przysługuje w celu pokrycia środków utrzymania jakie dostarczał im zmarły .

W rozdziale piątym zasygnalizowane zostały zagadnienia graniczne, które wiążą się z cywilnoprawnym odszkodowania majątkowego tj. zagadnienie obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym, w prawie pracy i roszczeniem o zaniechanie naruszania dóbr prawnych.

Opracowanie A. Szpunara w sposób usystematyzowany prezentuje zagadnienie odszkodowania majątkowego. Jego poglądy zaciekawią przede wszystkim przedstawicieli nauki prawa. Opracowanie zawiera niewątpliwie cenne wskazówki dla praktyków prawa: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Mogą być one też pomocne osobom zatrudnionym w sektorze ubezpieczeń. Z pewnością z publikacją powinni się zapoznać studenci prawa, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat odszkodowania.

Książka może być również w pewnym zakresie pomocna osobom nie mających wykształcenia prawniczego lub wiedzy prawniczej nabytej w toku swojej pracy zawodowej, a chcącym zdobyć informacje o roszczeniach jakie im przysługują. Jednak aby uniknąć nieporozumień i rozczarowania muszę zaznaczyć, że publikacja nie ma charakteru poradnika dla nieprawników. Nie ma w niej żadnych wzorów pism prawnych, ani zwięzłego i jasnego wyjaśnienia jak uzyskać odszkodowanie. W mojej ocenie książka jest napisana w dosyć przystępny sposób, to jednak trzeba podkreślić, że jest to publikacja naukowa i większość osób nie mających kontaktu z prawem może ocenić ją jako zbyt trudną i zbyt teoretyczną. Z tego względu należy traktować opracowanie jako źródło uzupełnienia podstawowej wiedzy i pomoc w rozstrzygnięciu niektórych wątpliwości.

212 stron

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
RED. ROGOWSKI S.

- AKTUALNE PROBLEMY UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
RED. KOCH A.

- EUROPEJSKI SYSTEM DOCHODZENIA ROSZCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH ZA WYPADKI KO
ORLICKA J. ORLICKI M.

- ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I UBEZPIECZENIOWA ZA WYPADKI SAMOCHODOWE
LUDWICHOWSKA K.

- UBEZPIECZENIA OSOBOWE
WIERZBICKA E.

- SŁOWNIK TERMINOLOGII UBEZPIECZENIOWEJ ANGIELSKO-POLSKI POLSKO-ANG
KOZIERKIEWICZ R.

- SYTUACJA PRAWNA POSZKODOWANEGO W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWIL
RACZYŃSKI A. / CYWILNEJ

- UMOWA UBEZPIECZENIA PO NOWELIZACJI KODEKSU CYWILNEGO KOMENTARZ
CHRÓŚCICKI A.

- UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ
KUBIAK A.M.

- UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE. ASPEKTY PRAWNE
SZCZEPAŃSKA M.

- BANCASSURANCE. SPRZEDAŻ PRODUKTÓW BANKOWO-UBEZPIECZENIOWYCH
SWACHA-LECH M.

- POLITYKA SOCJALNA UNII EUROPEJSKIEJ
ANIOŁ W.

- UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC W EUROPIE I W POLSCE AKTUALNE PROBLEMY
MONKIEWICZ M. (RED.)

- ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA SZKODĘ NIEMAJĄTKOWĄ
SZPUNAR A.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018