wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

INTEGRACJA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ


DOMAGAŁA A.

wydawnictwo: WAIP, 2008, wydanie I

cena netto: 34.00 Twoja cena  32,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Książka przedstawia trudną drogę Polski do Wspólnoty Europejskiej. Omawia wybrane problemy dostosowawcze, wynikające z ogromnego dystansu ekonomicznego i różnic systemowych między RP a państwami Unii.

Publikacja zwraca szczególną uwagę na zewnętrzne uwarunkowania akcesji, w tym ewolucję stosunku Wspólnoty względem poszerzenia oraz percepcje procesu integracyjnego. Ponadto, Integracja Polski z Unią Europejską zarysowuje dylematy, jakie napotyka Polska w poszerzonej już UE oraz wstępny rachunek korzyści i kosztów, które są konsekwencją integracji. Systematyczna analiza predestynuje książkę jako podręcznik dla studentów europeistyki i innych kierunków humanistycznych.


Arkadiusz Domagała, adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii masowych naruszeń praw człowieka i interwencji humanitarnej, zajmował się promocją integracji europejskiej w środowiskach lokalnych i mediach.


"Integracja Polski z Unią Europejską zasługuje na szczególne uznanie ze względu na realizację ambitnego zadania prezentacji całokształtu relacji naszego kraju z UE. Autor interesująco przedstawia historyczną ewolucję wzajemnych stosunków Polski z Unią Europejską, w sposób kompetentny opisuje problematykę polityczną, prawną, ekonomiczną i społeczną. Książka spełnia nie tylko funkcję dobrze przygotowanego podręcznika, ale może być także ciekawym i użytecznym źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych "polską drogą do Europy".
prof. dr hab. Dariusz Milczarek, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny kwartalnika "Studia Europejskie"

"Naoczny świadek procesu integracji Polski z Unią Europejską nie zawsze jest w stanie z wystarczającym dystansem podchodzić do wydarzeń, których sam był uczestnikiem. Zestawienie w niniejszej publikacji wiarygodnych danych statystycznych oraz faktów mających miejsce w trakcie transformacji ustrojowej, a także ich rzetelna analiza naukowa, przekonują polityka a zarazem promotora integracji, co do zasadności kursu obranego przez Polskę w 1989 roku. Książka dr. Arkadiusza Domagały nie agituje, lecz poprzez zestawienie argumentów różnych środowisk zachęca do samodzielnego wysuwania wniosków. Z pewnością stanowić będzie ona cenne źródło wiedzy dla studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką integracji europejskiej".
Jan Kułakowski, poseł do Parlamentu Europejskiego


 

Spis treści

Wstęp 11

Rozdział I

Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami

Europejskimi 13

1. Sytuacja międzynarodowa na przełomie lat 80. i 90. XX wieku 14

1.1. Koniec zimnej wojny i rozpad ZSRR 14

1.2. Zjednoczenie Niemiec 16

1.3. Problemy i dynamika integracji europejskiej 18

1.3.1. Spowolnienie procesów integracyjnych 18

1.3.2. Powstanie Unii Europejskiej 19

2. Polska po 1989 roku: sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna 22

2.1. Transformacja polityczna 23

2.1.1. System wyborczy i rywalizacja polityczna 24

2.1.2. System władzy i uchwalenie konstytucji 27

2.2. Transformacja ekonomiczna 29

2.2.1. Plan Balcerowicza i efekty transformacji 29

2.2.2. Stan gospodarki i dystans do UE 32

2.3. Polityka zagraniczna Polski po 1989 roku 34

2.3.1. Główne założenia polityki zagranicznej po 1989 roku 34

2.3.2. Realizacja podstawowych celów polskiej polityki zagranicznej 36

3. Stosunek Wspólnoty Europejskiej do poszerzenia na Wschód 40

3.1. Wewnętrzne i geopolityczne uwarunkowania stanowiska Wspólnot 41

4.2. Kryteria kopenhaskie 46

Pytania i zagadnienia kontrolne 50

Wybrana literatura 50

Rozdział II

Instytucjonalno-prawne ramy procesu integracyjnego

w okresie przedakcesyjnym 52

1. Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi: geneza i główne

postanowienia 53

1.1. Stosunki między Polską a Wspólnotami Europejskimi do 1991 roku 53

1.2. Podpisanie Układu Europejskiego 54

1.3. Dialog polityczny i organy stowarzyszenia 55

1.4. Umowa przejściowa 57

1.5. Inne postanowienia Układu Europejskiego 59

2. Ocena ex ante umowy o stowarzyszeniu 60

2.1. Oczekiwania i szanse związane z Układem Europejskim 60

2.2. Krytyczna ocena zasad stowarzyszenia i zagrożenia związane

z Układem Europejskim 62

3. Przygotowania Unii Europejskiej do poszerzenia 65

3.1. Strategia przedczłonkowska 65

3.2. Biała Księga 67

3.3. Agenda 2000 i opinia Komisji Europejskiej w sprawie członkostwa

Polski w Unii Europejskiej (avis) 68

3.3.1. Problem reformy wewnętrznej UE i finansowania poszerzenia 69

3.3.2. Partnerstwo dla Członkostwa 71

3.3.3. Ocena stanu dostosowań Polski na podstawie avis 72

3.3.4. Problem dyferencjacji w Agendzie 2000 74

3.4. Zmiany instytucjonalne przygotowujące do poszerzenia UE 76

3.4.1. Traktat amsterdamski 76

3.4.2. Traktat nicejski 78

4. Przygotowania Polski do integracji z Unią Europejską 81

4.1. Główne instytucje odpowiedzialne za koordynację procesu

integracyjnego 82

4.2. Narodowa Strategia Integracji 86

4.3. Realizacja strategii przedczłonkowskiej 88

4.3.1. Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w Unii

Europejskiej 89

Pytania i zagadnienia kontrolne: 91

Wybrana literatura 91

Rozdział III

Dynamika i wybrane problemy procesu integracyjnego 93

1. Stosunki ekonomiczne Polski z Unią Europejską 94

1.1. Relacje handlowe i efekty umowy przejściowej 94

1.2. Rola i znaczenie Układu Europejskiego dla polskiej gospodarki 98

1.3. Przepływ kapitału między Unią Europejską a Polską 100

2. Harmonizacja prawa polskiego z acquis communautaire 103

2.1. Implementacja prawa unijnego – uwagi wstępne 103

2.2. Układ Europejski a harmonizacja prawa 104

2.3. Procedury dostosowywania prawa unijnego w Polsce 105

2.4. Postępy w zakresie harmonizacji prawa 106

3. Opinia publiczna a integracja Polski z UE 109

3.1. Wizerunek UE i poparcie dla procesu akcesyjnego 109

3.2. Partie polityczne i ich elektorat a integracja Polski z UE 112

3.3. Konsekwencje integracji z UE w oczach opinii publicznej 114

3.4. Polityka informacyjna rządu 116

4. Antycypacja korzyści i kosztów jako determinanta

procesu integracyjnego 118

4.1. Polityczne efekty integracji z UE 119

4.2. Makroekonomiczne i mikroekonomiczne konsekwencje integracji 120

4.3. Rolnictwo 125

4.3.1. Problemy dostosowawcze – diagnoza 125

4.3.2. Wspólna Polityka Rolna a polskie rolnictwo – koszty i korzyści 128

5. Pomoc przedakcesyjna i jej znaczenie dla integracji Polski z UE 131

5.1. PHARE 131

5.2. SAPARD 135

5.3. ISPA 137

Pytania i zagadnienia kontrolne 138

Wybrana literatura 138

Rozdział IV

Przebieg i wyniki negocjacji akcesyjnych 140

1. Wybrane formalnoprawne i polityczne aspekty negocjacji akcesyjnych 141

1.1. Droga do rozpoczęcia negocjacji i procedura akcesji 141

1.2. Zasady negocjacji akcesyjnych 143

1.3. Struktura procesu negocjacyjnego 144

1.3.1. Screening 144

1.3.2. Negocjacje właściwe 146

1.4. Podmioty negocjacji akcesyjnych i ich rola 147

1.4.1. Organizacja struktury negocjacyjnej Polski 147

1.4.2. Organizacja struktury negocjacyjnej Unii Europejskiej 154

2. Przebieg negocjacji akcesyjnych Polski z Unią Europejską 157

2.1. Stanowiska negocjacyjne Polski 158

2.1.1. Jednolity rynek 160

2.1.2. Polityka regionalna 162

2.1.3. Rolnictwo 162

2.1.4. Środowisko 163

2.1.5. Polityka konkurencji 164

2.1.6. Transport 164

2.1.7. Podatki 165

2.1.8. Finanse i budżet 165

2.1.9. Inne obszary negocjacyjne 166

2.2. Dynamika negocjacji akcesyjnych 167

2.2.1. Zakończenie negocjacji w Kopenhadze 168

2.3. Wyniki i ocena negocjacji akcesyjnych 169

3.1. Rezultaty rozmów na temat przystąpienia Polski do UE 171

3.1.1. Jednolity rynek 171

3.1.2. Polityka regionalna 173

3.1.3. Rolnictwo 174

3.1.4. Środowisko 176

3.1.5. Polityka konkurencji 176

3.1.6. Transport 177

3.1.7. Podatki 178

3.1.8. Finanse i budżet 178

3.1.9. Inne obszary negocjacyjne 179

3.2. Ocena negocjacji akcesyjnych 181

Pytania i zagadnienia kontrolne 183

Wybrana literatura 183

Rozdział V

Polska w Unii Europejskiej 184

1. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 184

1.1. Traktat akcesyjny i warunki członkostwa 185

1.2. Referendum akcesyjne i ratyfikacja Traktatu akcesyjnego 187

1.3. Okres obserwatorski (30 kwietnia 2003–1 maja 2004 roku) 191

1.4. Miejsce i rola Polski w systemie instytucjonalnym UE 192

2. Skutki integracji Polski z Unią Europejską 197

2.1. Średniookresowe efekty w sferze gospodarczej 198

2.1.1. Sytuacja makroekonomiczna po 2004 roku – wybrane aspekty 198

2.1.2. Konsekwencje integracji dla rolnictwa 203

2.1.3. Finansowe konsekwencje poszerzenia – transfery na rzecz Polski 208

2.2. Średniookresowe efekty integracji w sferze społecznej 220

2.2.1. Opinia publiczna wobec integracji europejskiej po akcesji 223

3. Prawne aspekty integracji z Unią Europejską 225

3.1. Suwerenność Polski po 1 maja 2004 roku 226

3.2. Proces ustawodawczy a uczestnictwo w UE 227

Pytania i zagadnienia kontrolne 230

Wybrana literatura: 230

 

Rozdział VI

Polityka Polski w Unii Europejskiej 231

1. Polska polityka zagraniczna po 2004 roku 232

1.1. Cele i realizacja polityki zagranicznej w kontekście UE 232

1.2. Wizerunek Polski jako determinanta polityki w ramach UE 235

2. Polska wobec problemów rozwoju Unii Europejskiej 238

2.1. Stosunek Polski do Wspólnej Polityki Zagranicznej

i Bezpieczeństwa 238

2.2. Polska wobec Traktatu konstytucyjnego 241

2.3. Polska wobec poszerzenia Unii Europejskiej 244

3. Polska wobec Unii Gospodarczej i Walutowej 247

3.1. Warunki przystąpienia do strefy euro 248

3.2. Polska a kryteria konwergencji 251

3.3. Debata na temat przystąpienia Polski do UGiW 253

3.4. Korzyści i koszty z przystąpienia do Unii Gospodarczej

i Walutowej 255

3.4.1. Korzyści związane z przyjęciem euro 256

3.4.2. Zagrożenia i koszty związane z przyjęciem euro 257

Pytania i zagadnienia kontrolne 259

Wybrana literatura 260

Indeks 261

 


268 stron, B5, miękka oprawa

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018