wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. SYSTEMOWA KONCEPCJA BIZNESU.


RED. MOSZKOWICZ M.

wydawnictwo: PWE, 2005, wydanie I

cena netto: 66.50 Twoja cena  63,18 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

W podręczniku przedstawiono usystematyzowaną wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego. Do analizy zarządzania strategicznego jako koncepcji metodologicznej zarządzania oraz prezentacji procesu opracowania strategii przedsiębiorstwa zastosowano podejście systemowe, dzięki czemu łatwiej zrozumieć zarządzanie strategiczne jako dziedzinę podlegającą ciągłej ewolucji w burzliwym otoczeniu.

Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I. Geneza i istota zarządzania strategicznego

ROZDZIAŁ 1. Zarządzanie strategiczne -- tło ekonomiczne

1.1. Wprowadzenie

1.2. Zmiany w procesach i strukturach gospodarczych

1.2.1. Globalizacja gospodarki

1.2.2. Globalizacja rynków kapitałowo-finansowych

1.2.3. Regionalizacja i wielobiegunowość

1.2.4. Wzrost i dekompozycja organizacji gospodarczych

1.2.5. Erozja modeli i mechanizmów rozwojowych

1.2.6. Tendencja do wzrostu niepewności

1.2.7. Erozja norm etycznych w biznesie

1.2.8. Kontekst ekonomiczny -- synteza zmian

1.3. Logika zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem

1.3.1. Przedsiębiorstwo zorientowane produkcyjnie

1.3.2. Przedsiębiorstwo zorientowane rynkowo

1.3.3. Przedsiębiorstwo totalne

Pytania do rozdziału 1

ROZDZIAŁ 2. Zarządzanie strategiczne jako koncepcja zarządzania

2.1. Zarządzanie strategiczne -- system założeń

2.1.1. Adaptacyjność i założenia o przyszłości

2.1.2. Stosunek do niepewności

2.1.3. System założeń

2.2. Strategia przedsiębiorstwa -- pojęcia podstawowe

2.2.1. Istota strategii

2.2.2. Ogólny model strategii

2.3. W poszukiwaniu skutecznych koncepcji strategii

2.3.1. Wprowadzenie -- zarys podstawowych wyborów strategicznych

2.3.2. Planistyczna koncepcja strategii -- programowanie strategiczne

2.3.3. Ewolucyjno-rynkowa koncepcja strategii

2.3.4. Zasobowa koncepcja strategii

2.4. Narzędziowe wymiary zarządzania strategicznego

2.4.1. Odchudzanie przedsiębiorstwa

2.4.2. Modularyzacja przedsiębiorstwa

2.4.3. Wirtualizacja przedsiębiorstwa

2.4.4. Zarządzanie zorientowane procesowo

2.4.5. Zarządzanie wiedzą

2.4.5.1. Zarządzanie a zarządzanie wiedzą

2.4.5.2. Kapitał intelektualny a zarządzanie wiedzą

2.4.5.3. Model zarządzania wiedzą

Pytania do rozdziału 2

CZĘŚĆ II. Strategia przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 3. Strategia przedsiębiorstwa jako system

3.1. Strategia jako narzędzie przetrwania przedsiębiorstwa

3.1.1. Istnienie i przetrwanie przedsiębiorstwa

3.1.2. Metodologiczne podłoże strategii

3.1.2.1. Wprowadzenie

3.1.2.2. Model prognostyczny i model funkcjonowania przedsiębiorstwa

3.2. Podstawowe funkcje strategii

3.2.1. Ograniczanie nieokreśloności

3.2.2. Ograniczanie wieloznaczności działania

3.3. Konkurencyjność i system przewagi konkurencyjnej

3.3.1. Istota przewagi konkurencyjnej

3.3.2. Model przewagi konkurencyjnej

3.3.2.1. Przewaga kosztowa

3.3.2.2. Przewaga sytuacyjna

3.3.2.3. Przewaga dostarczanych korzyści

3.3.2.4. Przewaga ograniczonego dostępu do sektora

3.4. Współczesne implikacje konkurencyjności

3.4.1. Kształtowanie się współczesnej konkurencji

3.4.2. Konkurencyjność a nowa formuła konkurencji

3.5. Systemowe ujęcie strategii

3.5.1. Formułowanie i implementacja strategii

3.5.2. Kontrola i kontroling strategiczny

3.5.3. Proces opracowywania strategii -- system pojęć

Pytania do rozdziału 3

ROZDZIAŁ 4. Podmiotowe ujęcie strategii -- kluczowe wybory strategiczne

4.1. Ogólny model strategii

4.2. Model strategii naczelnego kierownictwa

4.2.1. Przesłanki strukturyzacji modelu strategii naczelnego kierownictwa

4.2.1.1. Ustalenie obszaru działania

4.2.1.2. Charakter rozwoju (wzrostu) przedsiębiorstwa

4.2.1.3. Stosunek do niepewności

4.2.2. Struktura modelu strategii naczelnego kierownictwa

4.2.2.1. Strategia penetracji

4.2.2.2. Strategia internacjonalizacji

4.2.2.3. Strategia integracji

4.2.2.4. Strategia przedsiębiorczości

4.2.2.5. Strategia monopolizacji

4.2.2.6. Strategia dywersyfikacji

4.2.2.7. Strategia akwizycji

4.2.2.8. Strategia globalizacji

4.3. Model strategii domeny

4.3.1. Kryteria strukturyzacji modelu strategii domeny

4.3.2. Struktura modelu strategii domeny

4.3.2.1. Strategia kosztowa

4.3.2.2. Strategia niszy technologicznej

4.3.2.3. Strategia komputerowo zintegrowanego wytwarzania

4.3.2.4. Strategia dywersyfikacji produktu

4.3.2.5. Strategia masowego marketingu

4.3.2.6. Strategia niszy rynkowej

4.3.2.7. Strategia wyróżnionej produkcji

4.3.2.8. Strategia zindywidualizowanego marketingu

4.4. Regulacja działań upadłościowych przedsiębiorstwa

4.4.1. Wprowadzenie

4.4.2. Procedura naprawcza przedsiębiorstw w Polsce

4.4.3. Procedury upadłościowe

4.4.4. Rola podmiotów prowadzących postępowanie upadłościowe w tworzeniu i realizacji strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Pytania do rozdziału 4

 ROZDZIAŁ 5. Procesowe ujęcie strategii -- przedsiębiorczość strategiczna

 5.1. Zarządzanie strategiczne i przedsiębiorczość

5.1.1. Przedsiębiorczość strategiczna

5.1.2. Przedsiębiorczość w perspektywie historycznej

5.1.3. Rozszerzenie formuły przedsiębiorczości

5.2. Metodyczne implikacje przedsiębiorczości strategicznej

5.2.1. Uczenie się i zarządzanie wiedzą

5.2.1.1. Zarządzanie wiedzą w makroekonomii

5.2.1.2. Rdzenne kompetencje w zarządzaniu strategicznym

5.2.1.3. Od kadr wykwalifikowanych do kapitału intelektualnego

5.2.1.4. Od inteligencji ogólnej do inteligencji emocjonalnej

5.2.2. Przedsiębiorczość strategiczna a małe i średnie przedsiębiorstwa

5.3. Strategia przedsiębiorstwa jako system działania

5.3.1. Przedsiębiorczość -- innowacyjność -- strategia

5.3.2. Procesowe rodzaje strategii

5.4. Rozmijanie się przedsiębiorczości i innowacyjności źródłem erozji strategii

Pytania do rozdziału 5

 CZĘŚĆ III. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa

 ROZDZIAŁ 6. Identyfikacja przedsiębiorstwa

6.1. Tożsamość jako warunek istnienia przedsiębiorstwa

6.2. Koncepcja Corporate Identity

6.2.1. Tożsamość w ujęciu narzędziowym (Identity-mix)

6.2.2. Osobowość -- jądro tożsamości przedsiębiorstwa

6.2.3. Zachowanie przedsiębiorstwa

6.2.4. Prezentacja firmy

6.2.5. Komunikacja przedsiębiorstwa

6.3. Misja jako podstawa i przejaw tożsamości przedsiębiorstwa

6.3.1. Misja jako kategoria wiedzy refleksyjnej

6.3.2. Misja jako odzwierciedlenie osobowości przedsiębiorstwa

6.3.3. Misja jako podstawa komunikacji przedsiębiorstwa

6.3.4. Misja jako synteza sposobu zachowania przedsiębiorstwa

6.4. Misja -- doktryna przedsiębiorstwa

6.4.1. Wprowadzenie

6.4.2. Formułowanie misji -- definiowanie koncepcji biznesu

6.4.3. Misja i przykłady strukturyzacji biznesu

6.5. Funkcje misji

Pytania do rozdziału 6

 ROZDZIAŁ 7. Analiza strategiczna

 7.1. Strategiczna analiza otoczenia

7.1.1. Pojęcie otoczenia przedsiębiorstwa

7.1.2. Strukturyzacja otoczenia

7.1.3. Badanie otoczenia przedsiębiorstwa

7.1.4. Metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa

7.1.4.1. Opinie ekspertów

7.1.4.2. Ekstrapolacja trendów

7.1.4.3. Metody scenariuszowe

7.1.4.4. Modele symulacyjne

7.1.4.5. Burza mózgów

7.1.4.6. Modele przyczynowe

7.1.4.7. Analiza luki

7.1.4.8. Metoda delficka

7.1.4.9. Metoda drzewa relewancji

7.1.4.10. Analiza morfologiczna

7.1.4.11. Analiza pięciu sił konkurencyjnych Portera

7.1.4.12. Punktowa ocena atrakcyjności sektora

7.1.4.13. Mapa grup strategicznych

7.1.4.14. Krzywa doświadczenia

7.2. Analiza konkurencji

7.2.1. Istota konkurencji

7.2.2. Badanie konkurentów

7.2.3. Wywiadowcze metody badania konkurentów

7.2.3.1. Benchmarking

7.2.3.2. Wywiad gospodarczy

7.2.3.3. Szpiegostwo gospodarcze

7.2.3.4. Dywersja gospodarcza

7.3. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

7.3.1. Rodzaje zasobów przedsiębiorstwa

7.3.2. Badanie potencjału strategicznego przedsiębiorstwa

7.3.3. Metody analizy zasobów przedsiębiorstwa

7.3.3.1. Metody portfelowe

7.3.3.2. Cykl życia produktu (organizacji)

7.3.3.3. Łańcuch wartości

7.3.3.4. Kluczowe czynniki sukcesu

7.4. Analiza SWOT

7.5. Macierz SPACE

7.6. Projektowanie strategii

Pytania do rozdziału 7

ROZDZIAŁ 8. Implementacja strategii

8.1. Wprowadzenie

8.2. Sposoby implementacji strategii

8.3. Koncepcje i narzędzia implementacji strategii

8.3.1. Koncepcja strategicznych programów funkcjonalnych

8.3.2. Koncepcja zrównoważonej karty wyników Kaplana i Nortona

8.3.2.1. Perspektywa finansowa

8.3.2.2. Perspektywa klienta

8.3.2.3. Perspektywa procesów wewnętrznych

8.3.2.4. Perspektywa rozwoju

8.3.3. Koncepcja dzwigni kierowniczych Simonsa

8.3.3.1. Podsystem wartości

8.3.3.2. Podsystem rozgraniczający

8.3.3.3. Podsystem diagnostyczny

8.3.3.4. Podsystem interaktywny

8.3.4. Koncepcja zarządzania konfliktem

8.3.5. Narzędzia implementacji strategii

8.3.5.1. Plany taktyczne i operacyjne

8.3.5.2. Dostosowanie struktur organizacyjnych do strategii

8.3.5.3. Dostosowanie zasobów kadrowych do strategii

8.3.5.4. Adaptacja kultury do strategii

8.3.5.5. Stworzenie Systemu Informacji i Komunikacji Strategicznej

Pytania do rozdziału 8

Bibliografia

324 strony

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- ZESPÓŁ
GELLERT M. NOWAK C.

- ZARZĄDZANIE ZAUFANIEM W ORGANIZACJACH WIRTUALNYCH
GRUDZEWSKI W., HEJDUK I., SANKOWSKA A., WAŃTUCHOWICZ M.

- MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA. SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU
RED. DASZKIEWICZ N.

- WSPÓŁPRACA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W PROCESIE BUDOWANIA ICH POTENCJAŁ
POPŁAWSKI W. SUDOLSKA A. ZASTEMPOWSKI M.

- GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA
STRZELECKI Z. RED.

- TEORIE PRZEDSIĘBIORSTW
NOGA A.

- STARE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE DYLEMATY INDUSTRIALIZACJI I DEZINDUSTRIALIZAC
RED. MORAWSKI W., ZAWISTOWSKI A.

- STRATEGIE FIRM POLSKICH WOBEC EKSPANSJI INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH
GORYNIA M.

- KLASTRY BIZNESOWE W ROZWOJU KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI REGIONÓW
SKAWIŃSKA E. ZALEWSKI R.

- PRZYWÓDZTWO PRZEZ INTEGRACJĘ - BUDOWANIE SPRAWNYCH ORGANIZACJI DLA ...
GOBILLOT E.

- WSPÓŁDZIAŁANIE RYWALIZACJA. WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KIEROW.
UCHNAST Z. RED.

- KIEROWANIE MAŁA FIRMĄ TAJNIKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LASZCZAK M.

- INNOWACJE W STRATEGII ROZWOJU ORGANIZACJI W UNII EUROPEJSKIEJ
RED, JANASZ WŁ.

- ZESPOŁY ZARZĄDZAJĄCE. SEKRETY ICH SUKCESÓW I PORAŻEK
BELBIN M.

- ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA. TEORIA I PRAKTYKA
ŻUBER R.

- KONKURENCYJNOŚĆ POZIOM MAKRO MEZO I MIKRO
RED. DASZKIEWICZ N.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018