wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ


RED. WACHOWIAK P.

wydawnictwo: STOW.KSIĘG.W POLSCE, 2006, wydanie I

cena netto: 199.00 Twoja cena  189,05 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Cel prezentowanej publikacji stanowi przedstawienie praktycznych powiązań wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściciele firm, menedżerowie, pracownicy służb finansowo-księgowych mogą dzięki niej zapoznać się m.in.: z przebiegiem zarządzania strategicznego i operacyjnego w przedsiębiorstwie, sposobami wdrażania własnych strategii rozwoju, długoterminowymi decyzjami inwestycyjnymi, racjonalną polityką kredytowania swoich odbiorców. Książka została wzbogacona licznymi przykładami, pytaniami i zadaniami sytuacyjnymi. Pozycja ta stanowi niezastąpione źródło wiedzy każdego menedżera, przydatna jest również studentom ekonomii.


Spis treści

Wstęp

Część I. Przedsiębiorstwo na rynku

1. Gospodarowanie (B. Majewski)

1.1. Rola ekonomii w procesie gospodarowania
1.2. Pojęcie dóbr i zasobów w ekonomii jako elementów procesu gospodarowania
1.3. Ekonomiczne ograniczenia procesu gospodarowania
1.4. Zwiększanie efektywności procesów gospodarowania
1.5. Podziały ekonomii

2. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa (P. Wachowiak, B. Majewski)

2.1. Cechy przedsiębiorstwa
2.2. Cele i zasady działania przedsiębiorstwa
2.3. Formy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwa
2.3.1. Przedsiębiorstwo indywidualne
2.3.2. Przedsiębiorstwo państwowe
2.3.3. Spółdzielnia
2.3.4. Spółki
2.4. Model zarządzania przedsiębiorstwem

Część II. Uwarunkowania ekonomiczne działalności przedsiębiorstwa

3. Otoczenie przedsiębiorstwa (P. Wachowiak, B. Majewski)

3.1. Makrootoczenie przedsiębiorstwa
3.1.1. Otoczenie ekonomiczne
3.1.2. Otoczenie międzynarodowe (globalne)
3.1.3. Otoczenie prawne
3.1.4. Otoczenie demograficzne
3.1.5. Otoczenie społeczne
3.1.6. Otoczenie polityczne
3.1.7. Otoczenie technologiczne
3.2. Otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa
3.2.1. Konkurenci działający wewnątrz sektora
3.2.2. Groźba pojawienia się nowych konkurentów
3.2.3. Groźba pojawienia się nowych substytutów
3.2.4. Siła oddziaływania dostawców i nabywców
3.3. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa
3.3.1. Analiza zmian makrootoczenia
3.3.2. Analiza zmian otoczenia konkurencyjnego

4. Gospodarka narodowa (B. Majewski)

4.1. Produkt i dochód narodowy jako mierniki rozwoju gospodarki
4.1.1. Dyspozycyjny dochód ludności
4.1.2. PKB i PNB w ujęciu realnym i nominalnym
4.1.3. Tempo wzrostu dochodu narodowego
4. l .4. Czynniki utrudniające porównywalność w czasie dochodu narodowego
4.2. Polityka monetarna i fiskalna jako narzędzia oddziaływania na gospodarkę
4.2.1. Bank centralny i polityka monetarna
4.2.2. Polityka podatkowa państwa
4.3. Gospodarka otwarta
4.3.1. Podstawowe teorie wymiany międzynarodowej
4.3.2. Bilans płatniczy państwa
4.3.3. Polityka handlowa
4.3.4. Kurs walutowy i rynek walutowy

5. Funkcjonowanie rynku (B. Majewski)

5.1. Istota rynku
5.2. Rodzaje rynku
5.2.l. Rodzaje rynków według kryterium podmiotowego
5.2.2. Rodzaje rynków według kryterium przedmiotowego
5.2.3. Rodzaje rynków według kryterium przestrzennego
5.3. Popyt
5.3.1. Funkcja popytu
5.3.2. Osobliwości popytu
5.3.3. Popyt a zmiany cen
5.3.4. Zmiany popytu pod wpływem czynników pozacenowych
5.4. Podaż
5.4.1. Funkcja podaży
5.4.2. Podaż a zmiany cen
5.4.3. Zmiany podaży pod wpływem czynników pozacenowych
5.5. Równowaga rynkowa
5.6. Nierównowaga rynkowa
5.6.1. Nierównowaga rynkowa a cena minimalna i maksymalna
5.7. Ingerencja państwa w mechanizm rynkowy
5.7.l. Narzędzia oddziaływania państwa na mechanizm rynkowy

6. Konkurencja na rynku (B. Majewski, S. Gregorczyk)

6.1 Formy konkurencji
6.1.1. Konkurencja doskonała
6.l.2. Konkurencja monopolistyczna
6.l.3. Konkurencja oligopolistyczna
6.2. Sposoby konkurencji
6.2.1. Konkurencja cenowa
6.2.2. Konkurencja jakościowa
6.3. Przewaga konkurencyjna

Część III. Zarządzanie przedsiębiorstwem

7. Strategia przedsiębiorstwa (S. Gregorczyk)

7.1. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
7.2. Poziomy strategii przedsiębiorstwa
7.3. Proces zarządzania strategicznego
7.4. Zarządzanie operacyjne
7.4.1. Istota działalności operacyjnej
7.4.2. Strategia operacyjna przedsiębiorstwa
7.4.3. Elementy zarządzania operacyjnego

8. Organizacja przedsiębiorstwa (S. Gregorczyk)

8.1. Model działania przedsiębiorstwa
8.2. Struktury działalności gospodarczej
8.2.1. Struktura organizacyjna
8.2.2. Struktury kapitałowe
8.2.3. Struktury kontraktowe

9. Ludzie w przedsiębiorstwie (P. Wachowiak)

9.1. Warunki skutecznego kierowania
9.2. Charakterystyka procesu kadrowego

10. Proces decyzyjny (P. Wachowiak)

10.1. Charakterystyka procesu decyzyjnego
10.2. Racjonalność podejmowania decyzji
10.3. Sposoby podejmowania decyzji
10.4. Rola informacji w podejmowaniu decyzji
10.5. Techniki stosowane w procesie podejmowania decyzji

11. Informacyjne atrybuty rachunkowości finansowej (A. Karmańska)

11.1. Ponadczasowe elementy systemu rachunkowości finansowej
11.2. Ramy prawne wyceny kategorii majątkowo-finansowych i wynikowych we współczesnej rachunkowości finansowej 
11.3. Informacyjny system rachunkowości finansowej i jego użyteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem
11.4. Miejsce sprawozdawczości finansowej w polityce przedsiębiorstwa
11.5. Płaszczyzny realizacji polityki bilansowej w sprawozdawczości finansowej
11.6. Wybrane wewnętrzne atrybuty systemu informacyjnego rachunkowości istotne dla tworzenia sprawozdawczości finansowej
11.7. Warunek użyteczności sprawozdawczości finansowej
11.8. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
11.9. Ogólne zasady bieżącej i bilansowej wyceny majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pochodzenia
11.10. Prezentacja majątku przedsiębiorstwa i źródeł jego pochodzenia
11.11. Prezentacja wyników działalności przedsiębiorstwa
11.12. Prezentacja strumieni pieniężnych przedsiębiorstwa

12. Decyzje finansowe - struktura i koszt kapitału (S. Kasiewicz, W. Rogowski)

12.1. Kształtowanie struktury kapitałowej
12.1.1. Podstawowe koncepcje teoretyczne
12.1.2. Źródła pozyskiwania kapitału własnego
12.1.3. Źródła pozyskiwania kapitału obcego
12.2. Koszt kapitału
12.2.1. Szacowanie struktury kapitałowej
12.2.2. Wycena kosztu kapitału własnego
12.2.3. Wycena kosztu kapitału obcego
12.3. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
12.4. Krańcowy koszt kapitału (MCC)
12.5. Dźwignia finansowa
12.6. Stopień dźwigni finansowej

13. Długoterminowe decyzje inwestycyjne (W. Rogowski)

13.1. Decyzje inwestycyjne - charakterystyka i rodzaje
13.2. Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych - wprowadzenie
13.3. Bezwzględny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
13.3.1. Wybór metody oceny opłacalności, która będzie wykorzystywana w procesie oceny
13.3.2. Zebranie i przygotowanie odpowiedniego zestawu danych i informacji pierwotnych
13.3.3. Charakterystyka metod oceny opłacalności wykorzystywanych w bezwzględnym rachunku efektywności
13.3.4. Bezwzględne kryteria decyzyjne
13.3.5. Analiza ryzyka w bezwzględnym rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
13.4. Względny rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

14. Krótkoterminowe decyzje operacyjne (U. Malinowska)

14.1. Zarządzanie zapasami
14.1.1. Czynniki określające poziom zapasów
14.1.2. Optymalizacja wielkości zapasów
14.1.3. Zapasy nadmierne i zbędne
14.1.4. Nowe metody zarządzania zapasami
14.2. Zarządzanie należnościami
14.2.1. Cele i skutki kredytowania odbiorców
14.2.2. Etapy procesu kredytowania odbiorców
14.2.3. Ocena efektywności zarządzania należnościami
14.3. Zarządzanie gotówką
14.4. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
14.4.1. Zobowiązania bieżące jako źródło finansowania majątku obrotowego
14.4.2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i papiery dłużne
14.5. Zarządzanie kapitałem obrotowym
14.5.1. Cykl środków pieniężnych
14.5.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
14.6. Analiza wspomagania operacyjnego
14.6.1. Ryzyko operacyjne
14.6.2. Próg rentowności (BEP)
14.6.3. Dźwignia operacyjna. Struktura kosztów a dźwignia całkowita

15. System kontroli i audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie (A. Karmańska)

15.1. Wewnętrzne i zewnętrzne monitorowanie procesów przedsiębiorstwa
15.2. Modelowy Wewnętrzny System Nadzorowania procesów przedsiębiorstwa
15.3. Ogólne warunki organizacji Wewnętrznego Systemu Nadzorowania procesów przedsiębiorstwa
15.4. Budżetowanie procesów jako podstawa budowy Systemu Kontroli Wewnętrznej
15.5. Formalne elementy Systemu Kontroli Wewnętrznej
15.5.l. Stanowiskowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
15.5.2. Mechanizmy kontroli wewnętrznej
15.6. Metodyczne elementy Systemu Kontroli Wewnętrznej
15.6.1. Czterofazowy charakter czynności kontrolnych
15.6.2. Analiza wstępna i analiza bieżąca obiektu kontroli
15.7. Główne atrybuty kontroli instytucjonalnej we współczesnym przedsiębiorstwie
15.8. Procesowe zorientowanie obszarów kontroli instytucjonalnej
15.9. Proces zarządzania ryzykiem jako szczególny obszar kontroli instytucjonalnej
15.10. Zarys metodyki kontroli instytucjonalnej
15.11. Organizacyjne umiejscowienie kontroli instytucjonalnej w przedsiębiorstwie
15.12. Nadzór korporacyjny a standardy audytu wewnętrznego
15.13. Inne źródła wymagań dotyczących Systemu Audytu Wewnętrznego

Rozwiązania testów i zadań sytuacyjnych 

554 strony, B5, miękka oprawa

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA CZĘŚĆ I (PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI)
MESSNER Z. PFAF J.

- ŁAD EKONOMICZNY W DEMOKRATYCZNYM PAŃSTWIE
KACZMAREK T.T.

- EKONOMIA W ZARYSIE ZBIÓR ZADAŃ Z ROZWIĄZANIAMI
ZAWIŚLIŃSKA I. RED.

- PROFESJONALNY MENEDŻER UMIEJĘTNOŚĆ PEŁNIENIA RÓL KIEROWNICZYCH
WACHOWIAK P.

- INTERPRETACJA DANYCH JAKOŚCIOWYCH
SILVERMAN D.

- ZAUFANIE FUNDAMENT SPOŁECZEŃSTWA
SZTOMPKA P.

- RYNEK FINANSOWY ISTOTA INSTRUMENTY FUNKCJONOWANIE
DZIAWGO D.

- EKONOMIA W ZARYSIE
ZAWIŚLIŃSKA I. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018