wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DOBRO DZIECKA W PROCESIE RESOCJALIZACJI ASPEKTY PEDAGOGICZNE I PRAWNE


KUSZTAL J.

wydawnictwo: WYD UJ, 2018, wydanie I

cena netto: 51.75 Twoja cena  49,16 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Dobro dziecka w procesie resocjalizacji

Aspekty pedagogiczne i prawne


Publikacja jest wnikliwą analizą kategorii dobra dziecka w pedagogice resocjalizacyjnej w kontekstach pedagogicznym i prawnym. Justyna Kusztal stawia w swojej pracy szereg pytań o znaczenie, jakie w koncepcjach i praktyce resocjalizacyjnej przypisywane jest dobru dziecka i zasadzie działania dla dobra dziecka. Zdaniem autorki tylko na gruncie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w jej obecnym stanie, definiowanym w literaturze przedmiotu jako ciągłość i zmiana, jest możliwe dokonanie analizy i rekonstrukcji znaczenia kategorii tak niejednolitej, nasyconej wieloma zaszłościami, wyobrażeniami, mitami, jak dobro dziecka-wychowanka, bo to ona stanowi sens i umocowanie aksjologiczne działań nakierowanych na zmniejszanie obszarów niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
Praca ma charakter interdyscyplinarny i składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej autorka wyprowadza z literatury pedagogicznej kategorię badawczą dobra dziecka, by w części drugiej pokazać, czy i jak funkcjonuje ona we współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej i naukach prawnych. W części trzeciej proponuje i realizuje własną koncepcję badań empirycznych, których przedmiotem są znaczenie dobra dziecka i zasada działania dla dobra dziecka w procesie resocjalizacji.

Ze „Wstępu"

Szczególnie istotne jest podjęcie przez autorkę pionierskich rozważań koncentrujących się na rozumieniu pojęcia „dobro dziecka" oraz na różnorodnych aspektach jego funkcjonowania w obszarach teorii i praktyki resocjalizacyjnej. Termin ten jest wieloznaczny i stwarza pretekst do różnych interpretacji, a Justyna Kusztal konsekwentnie analizuje te możliwości, ukazując ich etiologię i konsekwencje. Uwzględnia bogaty dorobek z tego zakresu dostępny w literaturze krajowej i obcej i po rozważaniach dotyczących problematyki dobra dziecka we współczesnych koncepcjach filozoficznych, pedagogicznych i prawnych przechodzi do wnikliwej analizy problematyki dobra dziecka w pedagogice resocjalizacyjnej. W ujęciu ewolucyjnym zarówno ukazuje zmianę poglądów co do rozumienia dobra dziecka, jak i prezentuje najważniejsze rozwiązania w tej kwestii oraz ich adaptację do praktyki wychowawczej i resocjalizacyjnej. Publikacja stanowi istotny wkład w dotychczasowy dorobek nauk pedagogicznych, w tym zwłaszcza pedagogiki resocjalizacyjnej.

Z recenzji dr. hab. Marka Heinego


Justyna Kusztal, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, magister prawa, magister pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka oraz redaktorka monografii, artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych i realizatorka projektów badawczych. W jej pracy naukowo-badawczej istotne miejsce zajmują dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym oraz instytucjonalny system zapobiegania niedostosowaniu społecznemu (szkoła, instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne) i wymiar sprawiedliwości w sprawach nieletnich.


Wstęp

CZĘŚĆ I DZIECKO I JEGO PRAWA

Rozdział 1
Dobro dziecka - od pojęcia filozoficznego do pedagogicznej kategorii badawczej
1.1. Dobro dziecka w koncepcjach filozoficznych. Zarys zagadnienia
1.2. Dziecko i działanie dla jego dobra w perspektywie historycznej i społeczno-kulturowej
1.3. Dobro dziecka jako pedagogiczna kategoria badawcza
1.4. Funkcje kategorii dobra dziecka w pedagogice
1.5. Polityczność, historyczność i podmiotowość na mapie myślenia o dobru dziecka

Rozdział 2
Dobro dziecka w kontekście współczesnych badań nad dzieckiem i dzieciństwem
2.1. Koncepcja Wendy Stainton Rogers jako integracja kategorii badawczych użytecznych dla rozumienia dobra dziecka i zasady dobra dziecka w procesie resocjalizacji
2.2. Relacje dorosfy-dziecko i trzy modele wychowania w koncepcji Hansa Sanera
2.3. Koncepcja prawa wrażliwego na potrzeby dzieci Daniela Monka
2.4. Modele polityki społecznej wobec rodziny
2.5. Modelowe perspektywy w polityce państwa wobec dziecka i opieki nad dzieckiem w rodzinie

Rozdział 3
Dziecko i działanie dla jego dobra w początkach polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Próba integracji dokonań pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej oraz nauk prawnych i kryminologii
3.1. Ku integracji pedagogiki społecznej i refleksji resocjalizacyjnej w działaniach dla dobra dziecka
3.2. Pedagogika Janusza Korczaka jako inspiracja do refleksji nad działaniem dla dobra dziecka
3.3. Potrzeby jako wyznacznik działania na rzecz dobra dziecka w pedagogice Antona Makarenki. Od idealistycznych założeń do wypaczenia idei wychowania
3.4. Potrzeba opieki nad dzieckiem jako wyznacznik działania dla jego dobra w koncepcji pedagogiki specjalnej Natalii Han-Ilgiewicz
3.5. Działanie dla dobra dziecka - sprawcy czynu zabronionego.Ku integracji pedagogiki resocjalizacyjnej, nauk prawnych i kryminologii

Rozdział 4
Dobro dziecka w polskiej pedagogice resocjalizacyjnej
4.1. Dziecko i działanie na rzecz dobra dziecka w teorii i metodyce pedagogiki resocjalizacyjnej do 1989 roku
4.2. Pedagogika resocjalizacyjna lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Proces humanizacji i jego źródła
4.3. Pedagogiczne i edukacyjne inspiracje do poszukiwania znaczenia dobra dziecka w procesie resocjalizacji

CZĘŚĆ II RESOCJALIZACJA INSTYTUCJONALNA I POZAINSTYTUCJONALIMA

Rozdział 5
Dobro dziecka i zasada działania dla dobra dziecka w obowiązujących uregulowaniach prawnych i współczesnych koncepcjach pedagogiki resocjalizacyjnej
5.1. Dobro dziecka i zasada dobra dziecka w świetle regulacji prawnych
5.1.1. Dziecko jako podmiot prawa - zarys problemu
5.1.2. Dziecko i granice wiekowe dzieciństwa w świetle regulacji prawnych
5.1.3. Dobro dziecka w prawie polskim
5.1.4. Ochrona dobra dziecka w prawie międzynarodowym
5.1.5. Uniwersalny system ochrony praw dziecka i dzieciństwa. Ujęcie ewolucyjne
5.1.6. Dziecko i ochrona praw dziecka w rodzinie
5.1.7. Początki instytucjonalnej troski o dziecko zagrożone demoralizacją i przestępczością
5.1.8. Ochrona prawna dziecka w konflikcie z prawem
5.1.9. Modele wymiaru sprawiedliwości w sprawach nieletnich
5.2. Dobro dziecka a współczesne tendencje w polskiej pedagogice resocjalizacyjnej
5.2.1. Koncepcja uspołecznienia systemu resocjalizacji
5.2.2. Wielopasmowa koncepcja resocjalizacji z udziałem społeczeństwa
5.2.3. Dobro dziecka jako cel działań kreujących w pedagogice resocjalizacyjnej
5.2.4. Koncepcja kognitywno-interakcyjnych oddziaływań resocjalizacyjnych
5.2.5. Koncepcje włączania i uczestnictwa dzieci w działaniach edukacyjnych i społecznych
5.2.6. Koncepcja rezyliencji i model dobrego życia w resocjalizacji  a dyskurs jakości życia dziecka
5.3. Współczesne badania nad dobrem dziecka

CZĘŚĆ III RESOCJALIZACJA DZIECKA - KU OPTYMALIZACJI ODDZIAŁYWAŃ

Rozdział 6
Konceptualizacja badań własnych
6.1. Przedmiot i cele badań
6.2. Problematyka badawcza
6.3. Paradygmat, strategia i podejścia badawcze
6.4. Gromadzenie danych w badaniach interdyscyplinarnych w pedagogice resocjalizacyjnej
6.4.1. Wywiad zogniskowany z udziałem dzieci. Zastosowanie childfriendly-technique
6.4.2. Wywiad ekspercki
6.4.3. Badanie dokumentów formalnych ,
6.4.4. Dobór uczestników badań i materiału do analizy dokumentów ,
6.4.5. Podejście podmiotowe do uczestników w badaniach własnych. Model podmiotowo-partycypacyjny
6.4.6. Zapewnienie jakości badań własnych
6.5. Zasady analizy danych
6.5.1. Zasady analizy danych zgromadzonych w toku wywiadów eksperckich i zogniskowanego wywiadu grupowego
6.5.2. Analiza i interpretacja aktów prawnych. Zasady wykładni prawa i filozofia rozumienia prawa
6.6. Intersubiektywna sprawdzalność procesu badawczego i innowacyjność badań interdyscyplinarnych w pedagogice resocjalizacyjnej

Rozdział 7
Dobro dziecka jako przedmiot/podmiot ochrony instytucjonalnej w postępowaniu w sprawach nieletnich i regulacjach międzynarodowych. Ujęcie ewolucyjne
7.1. Dziecko (nieletni) w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 roku
7.2. Działanie dla dobra dziecka jako cel postępowania w sprawach nieletnich
7.3. Nieletni jako podmiot "nieodpowiedzialny" w świetle regulacji prawnych
7.4. Zasada dobra dziecka i jej implikacje w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
7.4.1. Zasada indywidualizacji w postępowaniu w sprawach nieletnich
7.4.2. Zasada dominacji środków wychowawczych w resocjalizacji nieletnich
7.5. Zasada dobra dziecka w konflikcie z prawem jej implikacje w prawie międzynarodowym

Rozdział 8
Dziecko jako podmiot w procesie resocjalizacji w świetle analizy wywiadów eksperckich i zogniskowanego wywiadu grupowego. Wyznaczniki podmiotowości
8.1. Dziecko w procesie resocjalizacji. Konstruowanie obrazu wychowanka
8.2. Dobro dziecka w procesie resocjalizacji. Sposoby reprezentacji
8.3. Działanie dla dobra dziecka w wychowaniu resocjalizującym
8.4. Granice działania dla dobra dziecka w procesie resocjalizacji
8.4.1. Potrzeby a prawa dziecka jako granice działania dla dobra dziecka
8.4.2. Odpowiedzialność za swoje działania a dobro dziecka w procesie resocjalizacji

Rozdział 9
Dobro dziecka w systemie instytucji publicznych w świetle analizy FGI i wywiadów eksperckich. Napięcia między procesem resocjalizacji a sferą normatywną
9.1. Relacja między prawem a dzieckiem i jego dobrem jako źródło napięć
9.2. Sędzia rodzinny i jego decyzje jako źródło napięć między procesem resocjalizacji a sferą normatywną
9.3. Sposób rozumienia efektywności resocjalizacji jako źródło napięć między pedagogami resocjalizacji a sferą normatywną
9.4. Nadmierna formalizacja i jurydyzacja jako źródło napięć między procesem resocjalizacji a sferą normatywną
9.5. Zadania państwa i instytucji publicznych w służbie dobru dziecka i rodzinie

Rozdział 10
Działania optymalizujące system resocjalizacji ku ochronie dobra dziecka
10.1. Znaczenie diagnozy w procesie resocjalizacji
10.2. Pedagog resocjalizacji jako strażnik dobra dziecka - ku profesjonalizacji zawodu
10.3. Konieczność zmian w procesie resocjalizacji nakierowanym na realizację zasady dobra dziecka

Rozdział 11
Rezultaty badań jakościowych znaczenia dobra dziecka i zasady dobra dziecka w procesie resocjalizacji ,
11.1. Koncepcja znaczenia dobra dziecka i zasady działania dla dobra dziecka w procesie resocjalizacji
11.2. Dobro dziecka jako kategoria badawcza w perspektywie pedagogicznej i prawnej - implikacje dla teorii pedagogiki resocjalizacyjnej
11.3. Dobro dziecka jako kategoria badawcza w perspektywie pedagogicznej i prawnej - implikacje dla praktyki resocjalizacyjnej
11.4. Zasada dobra dziecka i jej znaczenie dla praktyki legislacyjnej w sprawach nieletnich

Zakończenie

Aneks I. Scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego
Aneks II. Formularz zgody na przeprowadzenie badań dla rodzica/opiekuna nieletniej
Aneks III. Oświadczenie uczestniczki/uczestnika badań
Aneks IV. Prośba o zgodę na przeprowadzenie badań
w placówce resocjalizacyjnej
Aneks V. Dyspozycje do wywiadu eksperckiego
Aneks VI. Przewodnik (arkusz) do analizy dokumentów (ramowy)

Bibliografia
Akty prawne
Netografia
Indeks nazwisk


388 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019