wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA REGIONALNA UNII EUROPEJSKIEJ JAKO POLITYKA PUBLICZNA WOBEC POTRZEBY OPTYMALIZACJI DZIAŁANIA PUBLICZNEGO


ŚWISTAK M.

wydawnictwo: WYD UJ, 2018, wydanie I

cena netto: 44.89 Twoja cena  42,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna

wobec potrzeby optymalizacji działania publicznego


Niejasna, mało skuteczna, trudno dostrzegalna, skomplikowana – tak często określa się politykę regionalną Unii Europejskiej. Tymczasem jest ona jedną z najważniejszych polityk publicznych, zwłaszcza ze względu na ilość środków pochodzących z budżetu UE na rozwój i tworzenie wysokiej jakości życia. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów tej polityki, stąd zasadność podejmowania problematyki optymalizacji unijnej polityki regionalnej. Autorzy najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów normatywnych (prawnych i regulacyjnych) bądź rozstrzygnięć administracyjnych. Brakuje natomiast analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, sposobów podejmowania decyzji.

W coraz bardziej złożonych społeczeństwach, układach regionalnych, w których mamy do czynienia ze zjawiskami o zintegrowanym charakterze, otwarcie się polityki regionalnej na innych – pozapaństwowych i pozaunijnych – aktorów jest działaniem w kierunku zwiększenia jej efektywności. Wiąże się to z koniecznością ustalania instrumentów nie tyle ustandaryzowanych, ile dopasowanych do potrzeb i oczekiwań adresatów, a zarazem osiągających założone cele badanej polityki. Jednocześnie wskazuje to na większe wyzwanie w zakresie sterowania unijną polityką regionalną.

Punktem wyjścia rozważań przedstawionych w niniejszej książce jest spojrzenie na politykę regionalną Unii Europejskiej z punktu widzenia nauki o polityce publicznej. Ta interesująca perspektywa poznawcza pozwala na namysł nad unijną polityką regionalną jako działaniem, w wyniku którego władza oraz obywatele organizują proces rozwiązywania problemów związanych z rozwojem. Mowa tutaj o sferze konkretnych działań, a nie tylko walki o władzę.

Autor dokonuje oceny podejścia opartego na politykach publicznych na podstawie analizy polityki regionalnej w kontekście jej optymalizacji. Nie bez znaczenia pozostaje środowisko instytucjonalne, dekonstrukcja europejskiego procesu politycznego rozumianego jako seria etapów angażujących różnych aktorów, instrumenty, procedury oraz interakcję między nimi. To wszystko składa się na proces tworzenia polityki regionalnej UE także w krajach członkowskich, a zatem i w Polsce.


Marek Świstak, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wybranymi politykami publicznymi Unii Europejskiej. Autor książki Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego (2012) oraz współautor kilku monografii. Autor artykułów z zakresu polityk unijnych, zwłaszcza polityki regionalnej, funduszy Unii Europejskiej czy projektów europejskich.


Wykaz użytych skrótów
Wykaz tabel, schematów i wykresów
Wstęp

I. Polityka regionalna Unii Europejskiej i polityka publiczna: ustalenie podstawowych pojęć
1.1 Rozwój czy rozdawnictwo: polityka regionalna i rozwój regionalny
1.2 Polityki publiczne a optymalizacja działania publicznego
1.3 Miejsce polityki regionalnej w systemie polityk publicznych Unii Europejskiej
1.4 Aspekty metodologiczne analizy procesu politycznego polityki regionalnej Unii Europejskiej
1.5 Model optymalizacji unijnej polityki regionalnej jako polityki publicznej w świetle polskiego postępowania administracyjnego

II. Definiowanie problemu, czyli agenda polityki regionalnej
2.1 Konceptualizacja agendy polityki regionalnej Unii Europejskiej
2.2 Formułowanie agendy w kontekście strategii rozwojowych Unii Europejskiej
2.3 Kluczowe elementy ustalania agendy na przykładzie polityki miejskiej jako elementu składowego polityki regionalnej
2.4 Agenda polityki regionalnej w świetle programowania Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020

III. Formułowanie polityki regionalnej z punktu widzenia usprawniania działania publicznego
3.1 Specyfika formułowania kształtu polityki regionalnej
3.2 Rola aktorów polityki regionalnej w formułowaniu przedmiotowej polityki
3.3 Odbiorca czy twórca polityki: regionalny wymiar formułowania polityki regionalnej
3.4 Analiza polityki w roli instrumentu racjonalizacji formułowania polityki regionalnej

IV. Podejmowanie decyzji w kontekście optymalizacji polityki regionalnej
4.1 Analiza procesu decyzyjnego w ramach polityk publicznych Unii Europejskiej w świetle zastosowania teorii decyzji politycznych
4.2 Podejmowanie decyzji a instrumentarium polityki regionalnej
4.3 Unijny proces decyzyjny na przykładzie polityki regionalnej
4.4 Nowe metody zarządzania w procesie polityki regionalnej
4.4.1 Otwarta metoda koordynacji
4.4.2 Sieci polityczne i komitety konsultacyjne oraz dialog obywatelski
4.4.3 Metoda delegacyjna

V. Implementacja instrumentów polityki regionalnej w systemie wielopoziomowego zarządzania unijną polityką regionalną
5.1 Pozycja ustrojowa i administracyjna Komisji Europejskiej w procesie implementacji polityki regionalnej
5.2 Proces wdrażania polityki regionalnej na poziomie subnarodowym i krajowym
5.3 Wdrażanie Programów Operacyjnych na przykładzie Polski

VI. Ewaluacja jako narzędzie analityczne optymalizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej
6.1 Ewaluacja punktem wyjścia oceny unijnej polityki regionalnej: podejście metodologiczne w polityce publicznej
6.2 Ewaluacja w polityce regionalnej Unii Europejskiej a efektywność interwencji publicznej
6.3 Znaczenie ewaluacji w procesie sterowania polityką regionalną Unii Europejskiej
6.4 Kultura ewaluacji polityki regionalnej w Polsce

VII. Programowanie polityki regionalnej Unii Europejskiej jako sposób kształtowania polityki publicznej
7.1 Determinanty formułowania agendy oraz propozycje rozwiązań
7.2 Aspekt teoretyczny procesu programowania polityki regionalnej
7.3 Programowanie polityki regionalnej na lata 2014-2020: formalizacja czy podejście strategiczne
7.4 Strategia czy formalizacja: programowanie polityki regionalnej na przykładzie Polski na lata 2014-2020

VIII Przegląd śródokresowy Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 jako przykład korekty polityki publicznej
8.1 Kontynuacja czy korekta: o potrzebie optymalizacji Wieloletnich Ram Finansowych
8.2 Przegląd śródokresowy jako proces polityczny - propozycje rozwiązań
8.3 Zakres przeglądu śródokresowego jako efekt podejmowania decyzji
w ramach unijnej polityki regionalnej

Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie
Indeks rzeczowy


346 stron, Format: 15.0x23.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019