wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KOMENTARZ DO SPRAW O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW


IGNACZEWSKI J. SKIEPKO K.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie III

cena netto: 223.80 Twoja cena  212,61 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Komentarz do spraw o podział majątku wspólnego małżonków


Tematyka omówiona w książce została zaprezentowana w konwencji komentowania spraw, a nie przepisów. Umożliwia to przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu.

Opracowanie obejmuje całe postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej: od szczegółowego przedstawienia jego składu i sposobu ustalania wartości, poprzez przybliżenie kolejno wszystkich roszczeń, jakie mogą podlegać rozpoznaniu w jego trakcie, do wyjaśnienia wpływu tego postępowania na inne sprawy majątkowe małżonków, ocenę skutków dokonania podziału i prawomocnego zakończenia tego postępowania oraz przybliżenie zasad orzekania o kosztach.

W nowym 3. wydaniu czytelnicy znajdą odpowiedzi m.in. na takie pytania:

- W jaki sposób powinny być rozliczone w postępowaniu o podział majątku wspólnego koszty i korzyści wynikające z umowy leasingu z opcją zakupu przedmiotu tej umowy, zawartej przez jednego z małżonków w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w czasie obowiązywania wspólności majątkowej małżeńskiej?
- Czy przy wycenie wartości przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku wspólnego uwzględnia się tzw. wartości goodwill?
- Czy w przypadku gdy małżonek po ustaniu wspólności dokona zakupu przedmiotu majątkowego za pieniądze stanowiące majątek wspólny, nie zadziała zasada surogacji?
- Czy w sytuacji gdy po sporządzeniu opinii przez biegłych, na skutek wydłużonego terminu dalszego postępowania, nastąpiła zmiana wartości składników spadku i majątku wspólnego sąd zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji obowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych?
- W jaki sposób określać wartość prawa najmu mieszkania objętego podziałem majątku wspólnego, np. między byłymi młodymi małżonkami?
- Jaki jest tryb postępowania w sprawie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym?


Wykaz skrótów
Słowo wstępne
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA. Umowny podział majątku wspólnego

CZĘŚĆ DRUGA. Sądowy podział majątku wspólnego

Rozdział I. Rodzaje postępowań sądowych, w ramach których możliwe jest dokonanie podziału majątku wspólnego - uwagi ogólne
1. Postępowanie o podział majątku wspólnego (art. 566 i 567 k.p.c.)
2. Postępowanie o dział spadku bądź zniesienie współwłasności (art. 689 k.p.c.)
3. Postępowanie o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa (art. 58 § 3, art. 613 § 1 i art. 21 k.r.o.)
4. Zawezwanie do próby ugodowej (art. 185 § 1 k.p.c.)
5. Zapis na sąd polubowny (art. 1157 k.p.c.)

Rozdział II. Sądowy podział majątku wspólnego dokonywany w trybie postępowania nieprocesowego
1. Uwagi ogólne
2. Właściwość sądu
3. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
4. Uczestnicy postępowania o podział majątku wspólnego
5. Wymogi formalne wniosku o podział majątku wspólnego

Rozdział III. Postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego
1. Uwagi ogólne
2. Ustalanie składu i wartości majątku wspólnego
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Składniki majątku wspólnego
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Przykładowe składniki majątku wspólnego
2.2.2.1. Wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
2.2.2.2. Dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków
2.2.2.3. Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków
2.2.2.4. Kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez zakład ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 40a u.s.u.s
2.2.2.5. Spółdzielcze prawo do lokalu
2.2.2.6. Prawo własności domu
2.2.2.7. Prawo najmu
2.2.2.8. Ekspektatywa
2.2.2.9. Przedmioty uzyskane z przestępstwa
2.2.2.10. Gospodarstwo rolne przekazane następcy
2.2.2.11. Nieruchomość nabyta na podstawie art. 1ust. 1 u.u.w.
2.2.2.12. Rzeczy nabyte przez zasiedzenie
2.2.2.13. Akcje pracownicze
2.2.2.14. Akcje i udziały w spółkach
2.2.2.15. Wkład do spółki ze środków z majątku wspólnego
2.2.2.16. Składniki majątkowe, których skuteczność nabycia zależy od dodatkowych wymogów
2.2.2.17. Posiadanie
2.2.2.18. Przynależność poszczególnych składników do majątku wspólnego a oświadczenia małżonków zawarte w umowie ich nabycia
2.2.2.19. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego
2.2.2.20. Przynależność składników majątkowych przesuniętych wolą małżonków z majątku wspólnego do majątku osobistego jednego z nich
2.2.2.21. Roszczenie z art. 231 k.c. - budowa na cudzym gruncie
2.2.2.22. Wierzytelności i inne prawa majątkowe (prawo do kwatery stałej, odprawy mieszkaniowej, prawa wynikające z umowy leasingu, renoma przedsiębiorstwa (goodwiU) i inne) 
2.2.3. Przedmioty majątkowe wchodzące w skład majątku osobistego małżonka
2.2.3.1. Uwagi ogólne
2.2.3.2. Przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (art. 33 pkt 1 k.r.o.)
2.2.3.3. Przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 k.r.o.)
2.2.3.4. Prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (art. 33 pkt 3 k.r.o.)
2.2.3.5. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (art. 33 pkt 4 k.r.o.)
2.2.3.6. Prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (art. 33 pkt 5 k.r.o.)
2.2.3.7. Przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 33 pkt 6 k.r.o.)
2.2.3.8. Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (art. 33 pkt 7 k.r.o.)
2.2.3.9. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków (art. 33 pkt 8 k.r.o.)
2.2.3.10. Prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy (art. 33 pkt 9 k.r.o.)
2.2.3.11. Przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego (art. 33 pkt 10 k.r.o.)
2.3. Ustalanie wartości przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Wartość nieruchomości obciążonej hipoteką
2.3.3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
2.3.3.1. Metody ustalania wartości
2.3.3.2. Możliwość podwyższenia lub obniżenia wartości stosownie do szczególnych okoliczności występujących w danej sprawie
2.3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
2.3.5. Prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
2.3.6. Własność nieruchomości
2.3.7. Nakład z majątku wspólnego na majątek osobisty jednego z małżonków w postaci wspólnej budowy domu
2.3.8. Użytkowanie wieczyste
2.3.9. Prawo najmu
2.3.10. Wkład do spółki
2.3.11. Nakład na rzecz osoby trzeciej
2.3.12. Zbiór rzeczy
3. Żądanie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przesłanki ustalenia nierównych udziałów
3.2.1. Definicja
3.2.2. Zgłoszenie żądania
3.2.3. "Ważne powody" w rozumieniu art. 43 § 2 k.r.o
3.2.4. Stopień przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego
3.3. Tryb postępowania
3.4. Skutki prawne ustalenia nierównych udziałów
3.5. Swoboda małżonków w ustalaniu wielkości ich udziałów w majątku wspólnym
4. Sposób podziału majątku wspólnego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Podział fizyczny
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.1.1. Definicja
4.2.1.2. Podział sprzeczny z przepisami ustawy
4.2.1.3. Zgodność podziału fizycznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy
4.2.1.4. Istotna zmiana rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości jako dalsze negatywne przesłanki podziału fizycznego
4.2.2. Sposoby podziału fizycznego nieruchomości
4.2.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2.2. Podział budynku
4.2.2.3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
4.2.2.4. Zniesienie odrębnej własności lokali i podział fizyczny budynku, w którym tę własność ustanowiono
4.2.3. Podział fizyczny zbioru rzeczy
4.3. Przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedaż rzeczy
4.4. Reguły dotyczące zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego
4.5. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
4.6. Wzory postanowień
4.6.1. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości składającej się z kilku działek
4.6.2. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości na kilka nowo tworzonych działek
4.6.3. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny i ustanowienie odrębnej własności lokali
4.6.4. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez podział fizyczny nieruchomości wraz z podziałem pionowym budynku
4.6.5. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez zniesienie odrębnej własności lokali i podział fizyczny nieruchomości
4.6.6. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez przyznanie rzeczy jednemu z małżonków
4.6.7. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez przyznanie rzeczy obojgu małżonkom .
4.6.8. Wzór postanowienia dokonującego podziału majątku wspólnego przez zarządzenie sprzedaży rzeczy
5. Spłaty i dopłaty
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Termin i sposób uiszczenia spłaty lub dopłaty
5.3. Wysokość i termin uiszczenia odsetek
5.4. Sposób zabezpieczenia
5.5. Odroczenie terminu zapłaty rat już wymagalnych
5.6. Możliwość sądowej waloryzacji zasądzonej spłaty lub dopłaty
5.7. Możliwość obniżenia spłat i dopłat zasądzonych w sprawie o podział majątku wspólnego z powołaniem się na art. 5 k.c.
6. Żądania i roszczenia podlegające rozpoznaniu w postępowaniu o podział majątku wspólnego
6.1. Roszczenia z tytułu wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków oraz z tytułu wydatków i nakładów,  które każde z małżonków poczyniło ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny
6.2. Rozliczenia dokonywane na podstawie art. 45 k.r.o. stosowanego w drodze analogii oraz na podstawie art. 415 k.c
6.3. Roszczenie z tytułu posiadania przedmiotów należących do majątku objętego wspólnością
6.4. Roszczenie z tytułu pobranych pożytków i innych przychodów z majątku wspólnego w okresie między ustaniem wspólności a dokonaniem podziału majątku wspólnego
6.5. Roszczenie z tytułu spłaconych długów
6.6. Roszczenie z art. 231 k.c
6.7. Żądanie rozliczenia nakładów i wydatków dokonanych z majątku osobistego jednego z małżonków na majątek osobisty drugiego

Rozdział IV. Wpływ postępowania o podział majątku wspólnego na inne sprawy majątkowe między małżonkami
1. Uwagi ogólne
2. Sprawy pozostające poza kognicją sądu orzekającego w sprawie o podział majątku wspólnego

Rozdział V. Orzeczenia merytoryczne wydawane w postępowaniu o podział majątku wspólnego
1. Postanowienie częściowe
2. Wzór postanowienia częściowego
3. Postanowienie wstępne
4. Postanowienie kończące postępowanie w sprawie o podział majątku wspólnego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego z orzeczeniem o braku uprawnienia do lokalu socjalnego
4.3. Wzór postanowienia o podziale majątku wspólnego z orzeczeniem o uprawnieniu do lokalu socjalnego
5. Sposób zaskarżenia
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej

Rozdział VI. Skutki zakończenia postępowania o podział majątku wspólnego
1. Uwagi ogólne
2. Prekluzja z art. 618 § 3 k.p.c
3. Podział uzupełniający

Rozdział VII. Zasady orzekania o kosztach postępowania o podział majątku wspólnego


672 strony, Format: 15.0x21.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018