wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

METODYKA SPORZĄDZANIA UMÓW GOSPODARCZYCH


CEMPURA A. KASOLIK A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie IV

cena netto: 178.85 Twoja cena  169,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Metodyka sporządzania umów gospodarczych

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej


Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu.

Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu autorki zawarły:

  • zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli oraz
  • wiele konkretnych przykładów obrazujących praktyczne konsekwencje stosowania przedstawionych rozwiązań.

W obecnym wydaniu dodano nowe przykłady umów, m.in. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz o zachowanie poufności.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ 1
Ogólne regulacje dotyczące zobowiązań umownych
1. Wstęp
2. Oświadczenia woli
2.1. Pojęcie oświadczeń woli
2.2. Wykładnia oświadczeń woli
2.3. Wykładnia umowy
2.4. Problematyka wad oświadczeń woli
2.4.1. Brak świadomości lub swobody w podjęciu decyzji i wyrażeniu woli
2.4.2. Pozorność
2.4.3. Błąd
2.4.4. Groźba
2.5. Problematyka uchylania się od skutków oświadczenia woli
3. Pojęcie i struktura stosunku zobowiązaniowego
3.1. Pojęcie stosunku zobowiązaniowego
3.2. Struktura stosunku zobowiązaniowego
3.3. Umowa jako stosunek zobowiązaniowy
3.3.1. Zawarcie umowy
3.3.2. Uchylenie się od zawarcia umowy
3.3.3. Zmiana umowy
3.3.4. Wygaśnięcie umowy
4. Pojęcie i zakres zasady swobody umów
4.1. Pozytywna strona zasady swobody umów
4.2. Wyznaczanie granic swobody umów
4.3. Skutki przekroczenia zakresu swobody umów
4.3.1. Wyzysk
4.3.2. Niemożliwość świadczenia
4.3.3. Szczególne przypadki ograniczenia zasady swobody umów
5. Szczególne zasady i klauzule wyznaczające treść zawieranej umowy
5.1. Zasada trwałości umów
5.2. Zasada współdziałania
5.3. Zasada dobrej wiary (dobrych obyczajów)
5.4. Zasada uczciwego obrotu (uczciwości kupieckiej)
5.5. Klauzula społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa
5.6. Klauzula zwyczaju
6. Zawieranie umów w obrocie konsumenckim
6.1. Pojęcie wzorców umownych
6.2. Charakter prawny wzorców
6.3. Zawarcie umowy przy użyciu wzorca
6.4. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach konsumenckich
6.5. Umowy zawierane z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa
6.6. Umowy z konsumentem zawierane na odległość
6.7. Zagadnienia szczególne związane z umowami z udziałem konsumenta
6.8. Wzorce umów w handlu elektronicznym
7. Forma umowy
7.1. Rodzaje formy czynności prawnej
7.2. Elementy konstrukcyjne zwykłej formy pisemnej
7.3. Elementy konstrukcyjne kwalifikowanej formy pisemnej
7.3.1. Forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu
7.3.2. Forma aktu notarialnego
7.3.3. Forma pisemna z datą pewną
7.4. Pactum de forma
7.5. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej
7.5.1. Forma pisemna zastrzeżona ad probationem
7.5.2. Forma pisemna zastrzeżona ad solemnitatem
7.5.3. Forma ad eventum
7.6. Forma następczych czynności prawnych
8. Systematyka wadliwych czynności prawnych
8.1. Nieważność umowy
8.1.1. Sprzeczność umowy z prawem jako przesłanka jej nieważności
8.1.2. Sprzeczność umowy z właściwością stosunku
8.1.3. Sprzeczność umowy z zasadami współżycia społecznego
8.1.4. Konsekwencje nieważnych zapisów umownych
8.2. Bezskuteczność czynności prawnej
8.2.1. Bezskuteczność zawieszona
8.2.2. Bezskuteczność względna
9. Wykonanie zobowiązań wynikających z kontraktu
9.1. Wykonanie zobowiązania
9.1.1. Wykonanie zobowiązania w całości lub części
9.1.2.Jakość świadczenia
9.1.3. Zarachowanie świadczenia na poczet kilku długów
9.2. Osobisty charakter świadczenia dłużnika
9.3. Zasada współdziałania wierzyciela
9.4. Miernik staranności
9.5. Miejsce i czas wykonania zobowiązania
9.5.1. Miejsce wykonania zobowiązania
9.5.2. Termin wykonania zobowiązania
9.6. Wykonanie zobowiązania o charakterze wzajemnym
9.7. Prawo zatrzymania
10. Przesłanki i zasady odpowiedzialności kontraktowej
10.1. Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej
10.1.1. Uwagi ogólne
10.1.2. Odpowiedzialność za culpa in contrahendo
10.2. Zasady odpowiedzialności kontraktowej
10.3. Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej
10.4. Następcza niemożliwość świadczenia
10.5. Opóźnienie a zwłoka dłużnika
10.6. Zwłoka wierzyciela
10.7. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów wzajemnych
10.8. Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej

ROZDZIAŁ 2
Komparycja umowy
1. Pojęcie komparycji umowy
2. Zdolność kontraktowa
3. Struktura komparycji umowy
3.1. Nazwa umowy
3.2. Data i miejsce zawarcia umowy
3.3. Preambuła
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Przykładowe propozycje preambuły
3.4. Strony umowy
3.4.1. Osoba fizyczna
3.4.1.1. Indywidualizacja osoby fizycznej
3.4.1.2. Konsumenci
3.4.1.3. Przedsiębiorcy
3.4.1.4. Firma jako oznaczenie przedsiębiorcy
Zawarcie umowy przez osobę pozostającą w związku małżeńskim
3.4.2. Osoby prawne
3.4.2.1. Uwagi ogólne
3.4.2.2. Skarb Państwa
3.4.2.3. Państwowe osoby prawne
3.4.2.4. Jednostki samorządu terytorialnego
3.4.3. Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
3.4.4. Kościelne osoby prawne
3.4.4.1. Kościół katolicki
3.4.4.2. Pozostałe kościoły i związki wyznaniowe
3.5. Reprezentacja podmiotów przy zawieraniu umowy
3.5.1. Spółka cywilna
3.5.2. Spółka jawna
3.5.3. Spółka partnerska
3.5.4. Spółka komandytowa
3.5.5. Spółka komandytowo-akcyjna
3.5.6. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.5.7. Spółka akcyjna
3.5.8. Spółdzielnia
3.5.9. Wspólnota mieszkaniowa
3.5.10. Fundacja
3.5.11. Stowarzyszenie
3.5.12. Skarb Państwa
3.5.13. Jednostki samorządu terytorialnego
3.6. Pełnomocnictwo
3.6.1. Uwagi ogólne
3.6.2. Zawarcie umowy z osobą do tego nieupoważnioną
3.7. Prokura
4. Wzory komparycji z praktycznymi wyjaśnieniami
4.1. Skarb Państwa - minister
4.2. Wojewoda
4.3. Urząd wojewódzki
4.4. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
4.5. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
4.6. Przedsiębiorstwo państwowe
4.7. Agencja Nieruchomości Rolnych
4.8. Agencja Mienia Wojskowego
4.9. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4.10. Sądy powszechne
4.11. Prokuratura
4.12. Policja
4.13. Straż miejska
4.14. Państwowa Straż Pożarna
4.15. Urząd skarbowy
4.16. Izba skarbowa
4.17. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
4 18. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4.19. Gmina
4.20. Jednostka organizacyjna gminy
4.20.1. Ogród zoologiczny
4.20.2. Przedszkole
4.20.3. Szkoła podstawowa
4.21. Miasto stołeczne Warszawa
4.22. Powiat
4.23. Województwo
4.24. Muzeum
4.25. Teatr
4.26. Stowarzyszenie
4.26.1. Ochotnicza straż pożarna
4.26.2. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
4.26.3. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
4.26.4. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
4.27. Uczelnia
4.28. Fundacja
4.29. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
4.30. Spółdzielnia
4.31. Wspólnota mieszkaniowa
4.32. Związki zawodowe
4.33. Instytut badawczy
4.34. Spółka cywilna
4.35. Spółka jawna
4.36. Spółka partnerska
4.37. Spółka komandytowa
4.38. Spółka komandytowo-akcyjna
4.39. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4.40. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
4.41. Spółka akcyjna
4.42. Spółka akcyjna w organizacji
4.43. Syndyk
4.44. Sądowy zarządca nieruchomości
4.45. Towarzystwo budownictwa społecznego (TBS)
4.46. Kościelne osoby prawne

ROZDZIAŁ 3
Podstawowe postanowienia umowne
1. Proces formułowania postanowień umownych
1.1. Oferta
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Oferta w postaci elektronicznej
1.2. Negocjacje
1.3. List intencyjny
1.4. Przetarg i aukcja
2. Elementy treści umowy
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Preambuła
2.3. Słownik pojęć umowy
2.4. Postanowienia wstępne
2.5. Przedmiot umowy
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Świadczenia jednorazowe, okresowe, ciągłe
2.5.3. Świadczenia podzielne i niepodzielne
2.5.4. Świadczenia oznaczone indywidualnie i rodzajowo
2.5.5. Świadczenie pieniężne i odsetki
2.5.6. Umowy odnoszące się do osób trzecich
2.5.6.1. Uwagi ogólne
2.5.6.2. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - art. 391 k.c
2.5.6.3. Umowa o zwolnienie dłużnika od obowiązku świadczenia - art. 392 k.c
2.5.6.4. Umowa na rzecz osoby trzeciej - art. 393 k.c
2.6. Postanowienia dotyczące wymagalności świadczeń
2.7. Miejsce wykonania umowy
2.8. Podstawowe obowiązki stron
2.9. Sposób spełnienia świadczenia
2.10. Terminy spełnienia świadczeń
2.11. Materiały i siła robocza
2.12. Wartość umowy
2.13. Sposób rozliczenia i płatności
2.14. Odpowiedzialność za szkody
2.15. Czas zawarcia umowy
2.16. Dodatkowe zabezpieczenia
2.17. Postanowienia końcowe
2.18. Omówienie skreśleń i pomyłek
2.19. Podpis
2.20. Załączniki do umowy

ROZDZIAŁ 4
Klauzule umowne
1. Klauzula dotycząca przejścia korzyści i ciężarów oraz niebezpieczeństwa
2. Klauzula miejsca wykonania umowy
3. Wynagrodzenie kosztorysowe
4. Wynagrodzenie ryczałtowe
5. Wykonanie zastępcze
6. Klauzula dotycząca podwykonawców
7. Zadatek
8. Zaliczka
9. Klauzula przejścia majątkowych praw autorskich
10. Klauzula dotycząca udzielenia licencji
11. Odsetki
12. Kara umowna
13. Warunek
14. Termin
15. Klauzula rebus sic stantibus
16. Siła wyższa
17. Gwarancja
18. Zabezpieczenie wekslowe
19. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
20. Hipoteka
21. Zastaw
22. Klauzula czynności z samym sobą
23. Klauzula zakazu konkurencji
23.1. Uwagi ogólne
23.2. Zakaz konkurencji w umowie agencyjnej
23.3. Zakaz konkurencji w umowie zawieranej z pracownikiem
23.4. Modyfikacje, przykłady, orzecznictwo
24. Klauzula poufności
25. Klauzula waloryzacyjna
26. Klauzula umownego prawa odstąpienia
27. Odstępne
28. Zapis na sąd polubowny
29. Klauzula prorogacyjna
30. Klauzula dotycząca jurysdykcji
31. Klauzula salwatoryjna
32. Klauzula języka
33. Koszty związane z zawarciem umowy
34. Zmiana umowy

ROZDZIAŁ 5
Umowy podstawowe
1. List intencyjny
2. Umowa przedwstępna
3. Umowa ramowa
4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 k.c.)
5. Umowa o zwolnienie dłużnika przez osobę trzecią z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) a umowa o przejęcie długu (art. 519 k.c.)

ROZDZIAŁ 6
Przykładowe umowy
1. Umowa cesji wierzytelności
2. Umowa czarterowa
3. Umowa o dzieło (umowa o wykonanie projektu architektonicznego)
4. Umowa zlecenia
5. Umowa zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
6. Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
7. Umowa spółki cywilnej
8. Umowa o roboty budowlane
9. Umowa konsorcjum
10. Umowa spółki jawnej
11. Umowa spółki partnerskiej
12. Umowa spółki komandytowej
13. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
14. Porozumienie wekslowe
15. Umowa faktoringu niewłaściwego
16. Umowa faktoringu właściwego
17. Umowa o prawo dostępu do strony internetowej (hostingowa)
18. Umowa leasingu operacyjnego
19. Umowa leasingu finansowego
20. Umowa merchandisingu reklamowego
21. Umowa najmu wirtualnego biura
22. Umowa poddzierżawy nieruchomości
23. Umowa zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
24. Umowa o nadzór autorski nad inwestycją
25. Umowa poręczenia spłaty pożyczki
26. Umowa pożyczki udziałowca do spółki
27. Umowa barteru
28. Umowa franchisingu
29. Umowa upoważnienia inkaso
30. Umowa o zachowaniu poufności


764 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018