wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

IUS EST A IUSTITIA APPELLATUM KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI TADEUSZOWI WIŚNIEWSKIEMU


TOMALAK M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 429.70 Twoja cena  408,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ius est a iustitia appellatum

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu


Profesor doktor habilitowany Tadeusz Wiśniewski bezpośrednio po ukończeniu studiów został etatowym aplikantem sądowym w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. (...) Kolejnymi etapami życia i awansu zawodowego w ramach cywilistycznej drogi sędziowskiej stały się: stanowisko sędziego (od 1979 r.), później prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, a od 24.07.1982 r. sędziego Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, które łączył początkowo z pełnieniem obowiązków wizytatora do spraw cywilnych, a następnie przewodniczącego Wydziału Cywilno-Rewizyjnego. W 1978 r. ukończył Studium Podyplomowe Prawa Sądowego w Popowie. Miał wówczas szczęście, że wykłady prowadzili tacy wybitni uczeni i sędziowie Sądu Najwyższego, jak: profesorowie Witold Czachórski i Tomasz Dybowski, profesor i sędzia SN Jerzy Ignatowicz, sędziowie SN: Ryszard Czarnecki, Józef Majorowicz, Janusz Pietrzykowski, Zbigniew Trybulski, Zofia Wasilkowska. Należy podkreślić, że w okresie pracy w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu Jubilat wykorzystywał osobiste doświadczenie zawodowe i pogłębioną wiedzę teoretyczną w szkoleniu młodych adeptów sztuki sędziowskiej, prowadził bowiem wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego dla aplikantów sądowych i dla wielu z nich był patronem.

Z dniem 1.07.1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, obejmując w 1998 r. stanowisko Przewodniczącego Wydziału I. (...)Czynną służbę sędziowską zakończył w maju 2016 r. i przeszedł w stan spoczynku.

Mimo że przez wiele lat praca zawodowa Jubilata związana była wyłącznie z sądownictwem, to już w tym czasie - poczynając od 1978 r. - rozpoczął pracę naukową.

W ostatnich latach na szczególną uwagę zasługują takie publikacje, jak: monografia Przebieg procesu cywilnego, pięciotomowy Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (współredakcja naukowa Jubilata i prof. dr. hab. Henryka Doleckiego oraz autorstwo licznych fragmentów; dwukrotnie wznawiany) i sześciotomowy Komentarz do kodeksu cywilnego, pod redakcją naukową Jacka Gudowskiego (współautorstwo tomów dotyczących prawa zobowiązań), który miał już dziesięć wydań. W twórczości naukowej Tadeusza Wiśniewskiego ważne miejsce zajmuje obszerne przedstawienie instytucji apelacji w postępowaniu cywilnym, zawarte w Systemie Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III, część 1. Środki zaskarżenia (red. nacz. Tadeusz Ereciński, red. nauk. Jacek Gudowski, 2013).

Nie można pominąć podjętego w 2014 r. - na podstawie umowy wydawniczej z Wolters Kluwer - wieloletniego projektu w postaci redakcji naukowej opracowania elektronicznego LEX Navigator Postępowanie Cywilne.

Obecnie Profesor Tadeusz Wiśniewski pracuje nad kolejnymi książkami i artykułami. Jego badania naukowe koncentrują się nadal wokół instytucji prawa cywilnego procesowego i materialnego, uważa bowiem, że powołaniem naukowca jest ustawiczne wzbogacanie nauki, uwzględniające nowe stany prawne i nowe zjawiska społeczno-gospodarcze.

W zakresie prawa cywilnego materialnego Jego zasadniczymi kierunkami badań są: przepisy ogólne prawa zobowiązań, problematyka wykonania zobowiązań i skutków ich niewykonania oraz zagadnienia związane z umową leasingu, umową agencyjną i umową komisu.


O Profesorze Tadeuszu Wiśniewskim
Bibliografia i dorobek orzeczniczy

CZĘŚĆ I POSTĘPOWANIE CYWILNE

ANETA M. ARKUSZEWSKA
Nowe uprawnienia referendarza sądowego w świetle ustawy z 10.07.2015 r. - wybrane zagadnienia

ARKADIUSZ BIELIŃSKI
Informatyzacja: czym jest, dokąd prowadzi, czy możemy się bez niej obejść? Ogólne rozważania w związku z informatyzacją cywilnego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego

ŁUKASZ BŁASZCZAK
Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych rodzajów powództw

JOANNA BODIO
Status nasciturusa w postępowaniu cywilnym

ALEKSANDRA BUDNIAK-ROGALA
Prorogatio fori w polskim postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia

KINGA FLAGA-GIERUSZYŃSKA
Kryteria kontroli sądowej ugody zawartej przed mediatorem

EDYTA GAPSKA
Droga sądowa w sprawie o zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, na podstawie której odszkodowanie zostało wypłacone

IZABELLA GIL
Prejudycjalność orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia

AGNIESZKA GÓRA-BŁASZCZYKOWSKA
Sprostowanie wyroku wydanego w procesie cywilnym - refleksje na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

JACEK GUDOWSKI
Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy

ANDRZEJ GRZEGORZ HARLA
Ciężar wspierania postępowania cywilnego przez strony i uczestników postępowania (art. 6 § 2 k.p.c.)

ALEKSANDRA KLICH, TOMASZ RADKIEWICZ
Praktyczne aspekty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym

KRZYSZTOF KNOPPEK
Procesowe konsekwencje wprowadzenia do prawa cywilnego legalnej definicji dokumentu oraz formy dokumentowej

ANNA KOŚCIÓŁEK
Rozpoznawanie spraw cywilnych na posiedzeniu niejawnym

IRENEUSZ KUNICKI
Uzyskanie statusu reprezentanta grupy w postępowaniu grupowym

AGNIESZKA LASKOWSKA-HULISZ
Umorzenie postępowania z powodu cofnięcia pozwu w procesie cywilnym

KAZIMIERZ LUBIŃSKI, PAWEŁ RAWCZYŃSKI
Referendarz sądowy w polskim postępowaniu cywilnym na tle prawnoporównawczym

ANETA ŁAZARSKA
Zmiana składu sądu w przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania - uwagi na tle art. 386 § 5 k.p.c.

MAŁGORZATA MALCZYK
Ugoda zawarta przed mediatorem w mediacji cywilnej - zagadnienia wybrane

KRYSTIAN MARKIEWICZ
Kilka uwag o przedmiocie orzekania w sprawach o zasiedzenie

JOANNA MAY
Powództwo czy zarzut - dobór przez stronę procesową właściwych środków ochrony prawnej w procesie cywilnym

ANETA MENDREK
Wyrokowanie na posiedzeniu niejawnym - zagadnienia wybrane

ARTUR MUDRECKI
Niezawisły sąd jako element rzetelnego procesu

ANDRZEJ OLAŚ
Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi

LECH K. PAPRZYCKI
Wykorzystanie opinii prywatnej w postępowaniu w przedmiocie ubezwłasnowolnienia

OLGA MARIA PIASKOWSKA
Wymóg z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w świetle braku obligatoryjności mediacji

HENRYK PIETRZKOWSKI
Istota zmian w zakresie sposobu gromadzenia materiału procesowego w powojennym postępowaniu cywilnym

MACIEJ PLASKACZ
Wnioskodawca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego

PIOTR RYLSKI
Postępowanie pojednawcze jako autonomiczny sposób dochodzenia roszczeń

MAŁGORZATA SEKUŁA-LELENO
Wpływ daty pełnomocnictwa procesowego na skuteczność umocowania pełnomocnika

PRZEMYSŁAW TELENGA
Uwagi o zasadzie instancyjności w postępowaniu ze skargi na czynność referendarza sądowego

ANDRZEJ TORBUS
Zarzut przedawnienia

MARCIN WALASIK
Wyrokowanie przez sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

IRENEUSZ WOLWIAK
Udzielenie dalszego umocowania do występowania w postępowaniu cywilnym

BARTOSZ WOŁODKIEWICZ
Procesowe skutki orzekania przez sędziego podlegającego wyłączeniu z przyczyn określonych w art. 49 k.p.c.

FELIKS ZEDLER
Dowód z dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym

TADEUSZ ZEMBRZUSKI
Pozbawienie możności obrony praw strony w orzecznictwie Sądu Najwyższego

CZĘŚĆ II POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA
Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawanych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

ANDRZEJ JAKUBECKI
Ogłoszenie upadłości a dopuszczalność postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanego prawa upadłościowego

ANDRZEJ JAROCHA
Egzekucja sądowa z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - wybrane zagadnienia

GRZEGORZ JĘDREJEK
Zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego

MICHAŁ KRAKOWIAK
Suma przymusowa według francuskiego modelu astreinte w polskim kodeksie postępowania cywilnego

MACIEJ MULIŃSKI
Zasady postępowania egzekucyjnego w świetle poglądów doktryny i orzecznictwa

MARTA ROMAŃSKA
Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego

JOANNA STUDZIŃSKA
Zasadność zwolnienia prokuratora od ponoszenia kosztów związanych z zabezpieczeniem majątkowym

JAROSŁAW ŚWIECZKOWSKI
Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia nowacyjnego roszczeń alimentacyjnych (wybrane zagadnienia)

MICHAŁ TOMALAK
Wszczęcie przez wierzyciela egzekucji w Polsce na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

CZĘŚĆ III PRAWO CYWILNE MATERIALNE

PRZEMYSŁAW DRAPAŁA
Profesjonalne poszukiwanie cudzych spadkobierców jako prowadzenie cudzej sprawy bez zlecenia

JÓZEF FRĄCKOWIAK
Stosunek prawny a norma prawa stosowanego

ANTONI GÓRSKI
Kilka uwag na tle opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k.)

MATEUSZ GROCHOWSKI
Forma pisemna oświadczenia poręczyciela i skutki braku jej zachowania

IRENA GROMSKA-SZUSTER
Przejście na kolejnego nabywcę rzeczy ruchomej uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego zbywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy

BARTOSZ KAROLCZYK
Kilka uwag o przedawnieniu roszczeń deliktowych w kontekście problematyki tzw. bezprawia legislacyjnego

WOJCIECH J. KATNER
O pojęciu umowy deweloperskiej jako o umowie nazwanej - raz jeszcze

ELWIRA MACIERZYŃSKA-FRANASZCZYK
Funkcje zachowku i granice ich urzeczywistnienia

ELWIRA MARSZAŁKOWSKA-KRZEŚ
Dopuszczalność wypowiedzenia umowy najmu dzierżawy zawartej na czas oznaczon

JOANNA MISZTAL-KONECKA
Kilka uwag o kosztach opieki nad poszkodowanym jako szkodzie podlegającej naprawieniu na podstawie art. 444 § 1 zd. 1 k.c.

MAGDALENA OLCZYK
Przedawnienie roszczeń o zapłatę należności za usługi edukacyjne świadczone przez szkoły wyższe

KONRAD OSAJDA
Darowizna mortis causa de lege lata

KRZYSZTOF PIETRZYKOWSKI
Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny

KRZYSZTOF STRZELCZYK
Cywilnoprawna odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. po zmianach wprowadzonych od 1.01.2016 r.

PAWEŁ SUSKI
Kilka uwag na temat zbiegu odpowiedzialności ex delicto i ex contractu

TOMASZ SZANCIŁO
Forma dokumentowa zawarcia umowy w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego

ŁUKASZ WĘGRZYNOWSKI
Wymagalność wierzytelności ze zobowiązania bezterminowego jako przesłanka potrącenia

CZĘŚĆ IV TRYBUNAŁY, MIĘDZYNARODOWE POSTĘPOWANIE CYWILNE I PRAWO EUROPEJSKIE

MARCIN BIAŁECKI
Postępowanie mediacyjne w ramach Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę - zagadnienia praktyczne mediacji transgranicznej

TERESA BIELSKA-SOBKOWICZ
Zagadnienia procesowe w najnowszym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

TADEUSZ ERECIŃSKI
Stwierdzenie treści prawa obcego (kilka uwag na tle art. 1143 k.p.c.)

PAWEŁ GRZEGORCZYK
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń i europejskie postępowanie nakazowe po reformie

MAKSYMILIAN PAZDAN
Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r.

KAROL WEITZ
Przyjmowanie zagranicznych dokumentów urzędowych na podstawie rozporządzenia spadkowego

MACIEJ ZACHARIASIEWICZ
Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu trustów na podstawie przepisów rozporządzenia Bruksela I bis

CZĘŚĆ V
PRAWO ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE

JAN CHMIELEWSKI
Z problematyki form działania administracji leśnej. Przyczynek do studium administracyjnoprawnego

ROMAN HAUSER
Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

ANDRZEJ KABAT
Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania

CZĘŚĆ VI ARBITRAŻ

KONRAD CZECH
O przystąpieniu Polski do konwencji waszyngtońskiej: debata na argumenty prawne, ekonomiczne czy reputacyjne?

MARIA HAUSER-MOREL
Pytania trybunału arbitrażowego do stron jako narzędzie skutecznego rozstrzygnięcia sporu: refleksje w świetle praktyki arbitrażowej Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej

ALICJA SZCZĘŚNIAK
Funkcja klauzuli porządku publicznego i metoda kontroli zgodności wyroku sądu polubownego z porządkiem publicznym Rzeczypospolitej Polskiej

ANDRZEJ WACH
Kontrowersje co do trybu rozwiązywania międzynarodowych i krajowych sporów piłkarskich

CZĘŚĆ VII VARIA

JOANNA BUCHALSKA
Swoboda umów a dysponowanie nazwiskiem jako znakiem towarowym

MARCIN HUSAK, KLAUDIA FRĄCZKIEWICZ
Ochrona dobra prawnego, jakim jest wzór tekstylny, w prawie własności przemysłowej i prawie autorskim

MAREK KURYŁOWICZ
Ex iniuria ius non oritur. Szkic do dziejów zasady

PAWEŁ POPARDOWSKI
Reprezentacja spółki kapitałowej przy składaniu rezygnacji przez członka zarządu


1279 stron, Format: 17.5x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018