wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO GOSPODARCZE ZAGADNIENIA ADMINISTRACYJNOPRAWNE


GRONKIEWICZ-WALTZ H. WIERZBOWSKI M. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie V

cena netto: 80.70 Twoja cena  76,67 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo gospodarcze

Zagadnienia administracyjnoprawne


Podręcznik zawiera omówienie wszystkich najważniejszych kwestii związanych z jedną z najbardziej reformowanych i rozwijających się w ostatnich latach gałęzi prawa, określanej jako publiczne prawo gospodarcze lub administracyjne prawo gospodarcze.

Wiedza z tego zakresu jest niezbędna każdemu prawnikowi zajmującemu się prawnymi aspektami działalności gospodarczej.

W opracowaniu przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: przedsiębiorca, gospodarka komunalna, samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy, pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego, prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej oraz regulacja publicznoprawna rynku finansowego. Zaprezentowano również najnowsze orzecznictwo i literaturę prawniczą.

Piąte wydanie publikacji odzwierciedla oraz porządkuje aktualny stan prawny w dziedzinie, w której zmiany legislacyjne są wyjątkowo częste i fragmentaryczne. Uwzględnione nowelizacje pochodzą z okresu 2015-2017 i dotyczą m.in.:

  • zarządzania mieniem państwowym,
  • regulacji rynków i instytucji finansowych,
  • ochrony konkurencji i konsumentów,
  • innych zmian obejmujących regulacje działalności gospodarczej.

Podręcznik został przygotowany w Zakładzie Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankowego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez prof. Hannę Gronkiewicz-Waltz.

Książka jest przeznaczona dla studentów prawa i administracji. Może być również przydatna w pracy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej.


Rozdział I
Prawo administracyjne gospodarcze
1. Gospodarka, rynek, system gospodarczy
2. Istota prawa administracyjnego gospodarczego

Rozdział II
Doktrynalne podstawy ingerencji państwa w gospodarkę
1. Uwagi wstępne
2. Merkantylistyczny porządek gospodarczy państwa absolutystycznego
3. Liberalna autonomia gospodarcza
4. Interwencjonistyczny porządek gospodarczy
5. Etatystyczna gospodarka planowa

Rozdział III
Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego
1. Pojęcie ustroju społeczno-gospodarczego
2. Społeczna gospodarka rynkowa
3. Gospodarstwo rodzinne
4. Zasada zrównoważonego rozwoju
5. Konstytucyjne wolności i prawa ekonomiczne
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej, ochrony własności oraz wolności wyboru i wykonywania zawodu
5.2.1. Wolność gospodarcza
5.2.2. Wolność wyboru i wykonywania zawodu
5.2.3. Gwarancja własności
5.3. Proporcjonalność i równość jako przesłanki dopuszczalności ingerencji państwa w wolność i prawa obywateli w sferze gospodarczej
5.3.1. Zasada proporcjonalności
5.3.2. Zasada równości

Rozdział IV
Organizacja administracji właściwej w sprawach gospodarki
1. Uwagi ogólne
2. Administracja bezpośrednia w sprawach gospodarczych
3. Administracja pośrednia w sprawach gospodarczych

Rozdział V
Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego
1. Funkcje banku centralnego
2. Autonomia banku centralnego
3. Instrumenty oddziaływania na banki
4. Formy prawne działania
5. Współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym

Rozdział VI
Gospodarka komunalna
1. Mienie jednostek samorządu terytorialnego
2. Istota gospodarki komunalnej
3. Zadania o charakterze użyteczności publicznej
4. Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej
5. Prawne formy wykonywania gospodarki komunalnej
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Jednostki organizacyjne działające na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych
5.3. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
5.4. Powierzanie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej na podstawie umowy

Rozdział VII
Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy
1. Samorząd gospodarczy
1.1. Pojęcie samorządu gospodarczego
1.2. Zadania samorządu gospodarczego
1.3. Podstawowe instytucje samorządu gospodarczego
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Samorząd gospodarczy rzemiosła
1.3.3. Samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorców
1.3.4. Izby gospodarcze działające na podstawie ustawy o izbach gospodarczych
1.3.5. Izby gospodarcze działające na podstawie przepisów szczególnych
1.3.6. Samorząd rolniczy
2. Samorząd zawodowy
2.1. Prawna konstrukcja samorządu zawodowego
2.2. Pojęcie zawodu zaufania publicznego
2.3. Charakter prawny samorządu zawodowego
2.4. Zakres władztwa publicznoprawnego samorządu zawodowego

Rozdział VIII
Funkcje administracji gospodarczej
1. Pojęcie funkcji administracji gospodarczej a funkcje państwa i prawa
2. Klasyfikacja funkcji administracji gospodarczej
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Funkcja regulacyjna
2.3. Funkcja reglamentacyjna
2.3.1. Zagadnienia wprowadzające
2.3.2. Działalność reglamentowana w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
2.3.3. Działalność koncesjonowana
2.3.4. Działalność wymagająca zezwolenia (licencji, zgody)
2.4. Funkcja nadzoru gospodarczego
2.5. Funkcja stymulacyjna

Rozdział IX
Przedsiębiorca
1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie publicznym
2. Definicja przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
2.1. Przedsiębiorca
2.1.1. Uwagi ogólne
2.1.2. Osoby fizyczne
2.1.3. Osoby prawne
2.1.4. Jednostki organizacyjne wyposażone w zdolność prawną
2.2. Działanie we własnym imieniu
2.3. Działalność gospodarcza
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Cel działalności gospodarczej
2.3.3. Przedmiot działalności gospodarczej
2.3.4. Działalność zawodowa
2.3.5. Sposób wykonywania działalności gospodarczej
2.4. Klasyfikacja przedsiębiorców
2.4.1. Uwagi ogólne
2.4.2. Przedsiębiorcy zagraniczni
2.4.2.1. Zagadnienia wprowadzające
2.4.2.2. Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług
2.4.2.3. Osoby zagraniczne i przedsiębiorcy zagraniczni
2.4.2.4. Oddział przedsiębiorcy zagranicznego i przedstawicielstwo
2.4.3. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
3. Podstawowe prawa przedsiębiorcy
3.1. Gwarancje wolności działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
3.2. Normy programowe
3.3. Uprawnienia przedsiębiorcy
3.4. Kontrola przedsiębiorcy
4. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Obowiązki związane z podjęciem działalności gospodarczej
4.3. Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Rozdział X
Prywatyzacja zadań publicznych w sferze gospodarki
1. Pojęcie prywatyzacji i jej systematyka
2. Prywatyzacja gospodarki w Polsce
3. Gospodarowanie mieniem państwowym i jego prywatyzacja

Rozdział XI
Publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji (prawo antymonopolowe i prawo pomocy publicznej)
1. Uwagi ogólne
2. Prawo antymonopolowe
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Praktyki ograniczające konkurencję
2.3. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nadmiernej koncentracji
2.4. Postępowanie w sprawach antymonopolowych
3. Prawo pomocy publicznej
3.1. Istota oraz podstawy prawne reglamentacji pomocy publicznej w gospodarce
3.2. Pojęcie pomocy publicznej i jej formy
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Pomoc ze źródeł publicznych
3.2.3. Selektywne przysporzenie korzyści gospodarczych
3.3. Dopuszczalność udzielania pomocy publicznej
3.3.1. Zakłócenie konkurencji i jednoczesny wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy
3.3.2. Wyłączenia z mocy prawa (wyłączenia automatyczne)
3.3.3. Wyłączenia fakultatywne (pomoc potencjalnie dopuszczalna)
3.3.4. Nadzór i monitorowanie pomocy publicznej
3.3.5. Postępowanie krajowe w sprawach pomocy publicznej

Rozdział XII
Publicznoprawne problemy ochrony konsumentów
1. Uwagi ogólne
2. Podstawy konstytucyjne ochrony konsumentów
3. Pojęcie konsumenta i jego ochrona
4. Organy właściwe w sprawach ochrony konsumentów
5. Ochrona zbiorowych interesów konsumentów
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
5.3. Naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji
5.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe oraz czyny nieuczciwej konkurencji
5.5. Sprzedaż produktów finansowych niedopasowanych do potrzeb konsumenta
5.6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
5.7. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone
6. Bezpieczeństwo produktów
7. Miejsce prawa ochrony konsumentów w systemie prawa

Rozdział XIII
Regulacja publicznoprawna rynku finansowego
1. Zakres regulacji prawnej
1.1. Stabilność finansowa
1.2. Zakres regulacji rynku bankowego
1.3. Zakres regulacji rynku ubezpieczeniowego
1.4. Zakres regulacji rynku kapitałowego
2. Podmioty działające na rynku finansowym
2.1. Pojęcie banku
2.2. Pojęcie zakładu ubezpieczeń
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Zakład ubezpieczeń
2.2.2.1. Zakład ubezpieczeń działający w formie spółki akcyjnej
2.2.2.2. Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
2.2.3. Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń, których siedziba znajduje się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej
2.3. Podmioty działające na rynku kapitałowym
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Giełda Papierów Wartościowych
2.3.3. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
2.3.4. Domy maklerskie
2.3.5. Fundusze inwestycyjne i emerytalne
2.3.5.1. Uwagi wprowadzające
2.3.5.2. Fundusze inwestycyjne
2.3.5.3. Fundusze emerytalne
2.3.6. Inne podmioty działające na rynku kapitałowym
3. Tworzenie podmiotów działających na rynku finansowym
3.1. Postępowanie przy tworzeniu banków
3.2. Postępowanie przy tworzeniu zakładów ubezpieczeń
3.3. Postępowanie przy tworzeniu domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych
4. Gospodarka finansowa banków i zakładów ubezpieczeń
4.1. Gospodarka finansowa banków
4.1.1. Zakres regulacji
4.1.2. Fundusze własne
4.1.3. Płynność finansowa
4.1.4. Adekwatność kapitałowa
4.1.5. Limit koncentracji zaangażowań
4.1.6. Postępowanie naprawcze. Likwidacja i upadłość banków
4.2. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń
5. Nadzór nad rynkami finansowymi
5.1. Modele organizacyjne nadzoru nad rynkami finansowymi
5.2. Komisja Nadzoru Finansowego
5.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru bankowego
5.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru ubezpieczeniowego
5.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy nadzoru nad rynkiem kapitałowym
5.6. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji podmiotów działających na rynku finansowym
5.6.1. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji banków
5.6.2. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji zakładów ubezpieczeniowych
5.6.3. Nadzór nad przepływami znacznych pakietów akcji na rynku kapitałowym
5.7. Nadzór makroostrożnościowy
6. Systemy gwarancyjne na rynku finansowym
6.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
6.2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
6.3. System rekompensat administrowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
7. Inne środki ingerencji państwa na rynku finansowym w celu ochrony interesu publicznego
7.1. Wyłączenia tajemnicy bankowej
7.2. Regulacja pośrednictwa ubezpieczeniowego
7.3. System ubezpieczeń obowiązkowych
7.4. Podstawowe zasady oferty publicznej papierów wartościowych
7.5. Obowiązki informacyjne

Bibliografia
Skorowidz
Autorzy


532 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018