wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO PODATKOWE MINIREPETYTORIUM


DOWGIER R. SIEŃKO R.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 32.20 Twoja cena  30,59 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo podatkowe

Minirepetytorium


W publikacji w sposób syntetyczny zaprezentowano skomplikowaną i rozległą problematykę prawa podatkowego.

Formuła książki - pytanie i odpowiedź - pozwala szybko dotrzeć do nurtującego Czytelnika problemu.

Część pierwsza omawia 150 zagadnień z zakresu ogólnego prawa podatkowego, zwłaszcza związanych z regulacjami Ordynacji podatkowej.
Elementy konstrukcyjne poszczególnych podatków i opłat składających się na polski system podatkowy przedstawiono w przejrzystej postaci tabelarycznej w części drugiej.

Wykresy, tabele i schematy umożliwią lepsze zrozumienie analizowanej materii.

Wygodny w użyciu format i niewielka objętość pozwalają mieć minirepetytorium zawsze pod ręką.

Idealne narzędzie dla przypomnienia i usystematyzowania zagadnień z zakresu prawa podatkowego przed kolokwium lub egzaminem.


Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Część pierwsza Ogólne prawo podatkowe

1. Definicja podatku
2. Konstrukcja wewnętrzna podatku
3. Funkcje podatków
4. Klasyfikacje podatków
5. Świadczenia, do jakich stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej
6. Podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa
7. Podatki stanowiące dochód gminy
8. Podatki gminne realizowane przez naczelników urzędów skarbowych
9. Definicja płatnika
10. Definicja inkasenta
11. Czym różni się płatnik od inkasenta?
12. Za co odpowiada płatnik?
13. Za co odpowiada inkasent?
14. W jakim trybie i jaki organ jest właściwy do orzekania o odpowiedzialności płatnika lub inkasenta?
15. Szczególne obowiązki płatników i inkasentów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej
16. Zasady odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe (w tym pozostającego w małżeńskiej wspólnocie majątkowej)
17. Organy podatkowe pierwszej i drugiej instancji
18. Rodzaje właściwości organów podatkowych
19. Instytucja sporu o właściwość
20. Rodzaje urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz podmioty właściwe do ich wydawania
21. Co to znaczy, że zastosowanie się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może szkodzić?
22. Definicja obowiązku podatkowego
23. Definicja zobowiązania podatkowego
24. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
25. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa
26. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
27. Różnica pomiędzy decyzją ustalającą a decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego
28. W jakich przypadkach organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego?
29. Na czym polega i w jakich podatkach występuje tzw. samoobliczenie podatku?
30. W jakich przypadkach organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania?
31. Rodzaje zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
32. Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem płatności
33. Co może być przedmiotem hipoteki przymusowej?
34. Skuteczność hipoteki przymusowej
35. Co jest podstawa do wpisu hipoteki przymusowej?
36. Instytucja wyjawienia przedmiotu hipoteki
37. Podstawa wpisu zastawu skarbowego
38. Wygaśnięcie zastawu skarbowego
39. Instytucja wyjawienia rzeczy ruchomych, które mogą być przedmiotem zastawu
40. Rodzaje rejestrów zastawów skarbowych
41. Terminy płatności dla podatników
42. Terminy płatności dla płatników
43. Terminy płatności dla inkasentów
44. Przedłużenie terminu płatności podatku
45. Zaległość podatkowa
46. Naliczanie odsetek za zwłokę
47. Przypadki nienaliczania odsetek za zwłokę
48. Stawka odsetek za zwłokę
49. Naliczanie odsetek za zwłokę według niższej i wyższej stawki
50. Oplata prolongacyjna
51. Pobieranie opłaty prolongacyjnej w przypadku podatków samorządowych
52. Wysokość opłaty prolongacyjnej
53. Odstąpienie od ustalenia opłaty prolongacyjnej
54. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
55. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
56. Bezgotówkowa forma zapłaty podatków
57. Wyjątki od bezgotówkowej formy zapłaty podatku
58. Zaplata podatków kartą płatniczą
59. Zasady zaliczania wpłat w sytuacji, gdy na podatniku ciążą zobowiązania z różnych tytułów
60. Zaokrąglanie należności podatkowych
61. Potracenia - istota i tryb
62. Przeniesienie własności rzeczy lub praw - istota i tryb
63. Przedawnienie w prawie podatkowym
64. Przesłanki przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
65. Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia
66. Zaniechanie poboru - istota i tryb
67. Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
68. Przesłanki zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych przyznawanych na wniosek
69. Przesłanki umorzenia z urzędu
70. Uznaniowy charakter ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
71. Współdecydowanie w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych
72. Co można umorzyć?
73. W jakich przypadkach ulga w spłacie zobowiązania podatkowego może stanowić tzw. pomoc publiczną?
74. Pojęcie nadpłaty
75. Z czego wynika kwota nadpłaty?
76. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty
77. Pośredni zwrot nadpłaty
78. Korekta deklaracji
79. W jakich przypadkach prawo do korekty deklaracji ulega zawieszeniu?
80. Jakie kategorie podmiotów zobowiązane są do przekazywania organom podatkowym informacji podatkowych?
81. Obowiązek wystawiania rachunków
82. Solidarny obowiązek podatkowy
83. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe
84. Orzekanie o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców
85. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom
86. Podstawowe zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich
87. Zakres odpowiedzialności osób trzecich
88. Kategorie podmiotów, które mogą odpowiadać jako osoby trzecie
89. Przedawnienie prawa do orzekania o odpowiedzialności osób trzecich
90. Przedawnienie odpowiedzialności osób trzecich
91. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
92. Zasady ogólne postepowania podatkowego
93. Zasada in dubio pro tributario
94. Ostateczna decyzja podatkowa
95. Tajemnica skarbowa
96. Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w pierwszej i drugiej instancji
97. Ponaglenie organu podatkowego
98. Strona postepowania podatkowego
99. Przesłanki wyłączenia funkcjonariusza oraz pracownika
100. Przesłanki wyłączenia organu podatkowego
101. Podmioty uprawnione do doręczania pism podatkowych
102. Doręczenie pisma w formie elektronicznej
103. Doręczenie zastępcze, tzw. podwójne awizo
104. Instytucja tzw. pomocy prawnej
105. Tryb i moment wszczęcia postepowania podatkowego
106. Przesłanki polaczenia postepowań
107. Przywrócenie terminu
108. Wymogi formalne podania
109. Postepowanie z podaniem niespełniającym wymogów formalnych
110. Postepowanie z podaniem wniesionym do niewłaściwego organu
111. Kary porządkowe
112. Cel prowadzenia metryki sprawy podatkowej
113. Z jakich czynności sporządza się protokół, a z jakich adnotacje?
114. Dowody w postepowaniu podatkowym
115. Wyłączenie obowiązku wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiałów sprawy
116. Rozprawa podatkowa
117. Przesłanki zawieszenia postępowania podatkowego
118. Umorzenie postępowania podatkowego
119. Elementy decyzji podatkowej
120. Elementy uzasadnienia prawnego i faktycznego decyzji
121. W jakich sytuacjach można odstąpić od uzasadnienia decyzji?
122. W jakich przypadkach postanowienie powinno zawierać uzasadnienie?
123. Sposób i termin wniesienia odwołania
124. Elementy odwołania
125. Przesłanki dopuszczalności cofnięcia odwołania
126. Rodzaje decyzji wydawanych przez organ odwoławczy
127. W jakich sytuacjach organ odwoławczy może orzec na niekorzyść strony?
128. Elementy postanowienia
129. Nadzwyczajne tryby wzruszenia decyzji ostatecznych
130. Przesłanki wznowienia postępowania podatkowego
131. Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania
132. W jakich przypadkach wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony?
133. Rodzaje decyzji, jakie mogą być wydane po wznowieniu postępowania
134. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji
135. Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
136. Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa
137. Jaki jest cel czynności sprawdzających?
138. Zakres czynności sprawdzających
139. Kiedy organ dokonuje korekty deklaracji z urzędu?
140. Jaki jest cel kontroli podatkowej?
141. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
142. Wszczęcie kontroli podatkowej
143. Zakończenie kontroli podatkowej
144. Czy protokół z kontroli podatkowej podlega zaskarżeniu?
145. Cel kontroli celno-skarbowej

Część druga Szczegółowe prawo podatkowe

Rozdział I. Podatki dochodowe
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Zryczałtowane formy opodatkowania podatkiem dochodowym
3. Podatek dochodowy od osób prawnych
4. Specjalny podatek węglowodorowy

Rozdział II. Podatki obciążające obrót
1. Podatek od towarów i usług
2. Podatek akcyzowy
3. Podatek od gier
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin
6. Podatek od niektórych instytucji finansowych

Rozdział III. Podatki majątkowe
1. Podatek od nieruchomości
2. Podatek od środków transportowych
3. Podatek rolny
4. Podatek leśny
5. Podatek od spadków i darowizn

Rozdział IV. Opłaty
1. Opłata skarbowa
2. Opłaty lokalne

Zalecana literatura
O autorach


232 strony, Format: 12.0x16.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018