wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRYWATNA OCHRONA BEZPIECZEŃSTWA KONCEPCJE PODMIOTY ZADANIA NORMY KONTEKSTY


JABŁOŃSKA-BONCA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 171.20 Twoja cena  162,64 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prywatna ochrona bezpieczeństwa

Koncepcje - podmioty - zadania - normy - konteksty


Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu "Prywatna ochrona bezpieczeństwa i jej normy. »Niepaństwowe prawo?«". Objęto nimi podmioty zajmujące się prywatną ochroną bezpieczeństwa, ich zadania oraz tworzone przez te podmioty akty legislacji autonomicznej. Autorka odpowiada na pytanie, czy i ewentualnie jakie są wzajemne zależności między związkiem:

  1. organizacji pozapaństwowych i państwa oraz
  2. norm pozaprawnych ("niepaństwowego prawa") i prawa.

W książce analizowane są kwestie zmian sposobu ochrony bezpieczeństwa przez państwa w XXI w. i ich wpływ na prawo oraz pozycję innych regulacji, poziom zaufania obywateli do państwa, a także znaczenie prywatnych podmiotów ochrony bezpieczeństwa. Autorka ustala, że normy tworzone przez podmioty prywatne mają obecnie znaczenie przekraczające wewnętrzne ramy firm i tworzą wraz z prawem policentryczny, złożony system źródeł ochrony bezpieczeństwa, który powinien być poddawany systematycznie szczegółowym badaniom teoretycznoprawnym.


Wykaz skrótów

Wstęp
1. Cel i założenia
2. Zakres i ograniczenia
3. Wielopłaszczyznowość i "triangulacja"
4. Przykłady
5. Pytania do dyskusji - analiza przypadków

Rozdział I
Współczesne prawo i inne regulacje
1. Wprowadzenie
1.1. Model systemu prawa
1.2. Model samowładnego i całowładnego państwa
1.3. Korekta modeli w teorii oraz ilustracja problemów granic w praktyce
2. Punkt wyjścia
2.1. Tradycyjny model systemu prawa
2.2. Multicentryczność prawa
2.3. Soft law
2.4. Regulacje wielkich korporacji gospodarczych a prawo
2.4.1. Reakcje globalnych korporacji przemysłowych
2.4.2. Reakcje korporacji bankowo-finansowo-ubezpieczeniowych
2.4.3. Reakcje korporacji usługowych
3. Pluralizm prawny (normatywny) i alienacja prawa
4. Pytania. Aspekt polityczno-prawny

Rozdział II
Współczesne państwo, naród i obywatel a zadania publiczne
1. Państwo - terytorium, władza, ludność
2. Współczesna redefinicja suwerenności
3. Ewolucja pojęcia "naród"
4. Od państwa "stróża nocnego" do "kapitalizmu interwencyjnego"
5. Nowe zagrożenia w XXI wieku
6. Ewolucja modelu prawnego "obywatela"
7. Koniec czy kryzys państwa dobrobytu, państwa opiekuńczego, państwa socjalnego?
8. Utrata monopolu państwa na prawomocne użycie siły
9. Prywatyzacja zadań państwa i nowe źródła władzy
10. Deterytorializacja państw i kulturowe "odkotwiczenia"
11. "Kontrolowana transformacja systemu" po 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej
12. Rozproszone regulacje. Skutki pluralizmu regulacyjnego
13. Przegląd współczesnych koncepcji państwa
13.1. W stronę partycypacji czy w stronę "państwa petentów"?
13.2. "Relacje" jako kapitał społeczny
13.3. W stronę "państwa nadzoru" i "państwa konsumenckiego"
13.4. Powrót idei silnych państw narodowych
14. Zadania publiczne
15. Ochrona bezpieczeństwa jako zadanie publiczne
16. Prywatyzacja zadań publicznych a outsourcing, partnerstwo publiczno-prywatne i partnerstwo publiczno-społeczne

Rozdział III
Transformacja koncepcji bezpieczeństwa - transformacja ochrony bezpieczeństwa obywateli?
1. Wprowadzenie
2. Konstruktywizm, sekurytyzacja, human security
3. Zacieranie prawnej i faktycznej granicy między publiczną i prywatną ochroną bezpieczeństwa - obszary działania agencji prywatnej ochrony
4. Problem "obcych" i "niepotrzebnych"
5. Środki przymusu
6. "Korporacyjne armie"
7. Doktryny wojenne
8. Bezpieczeństwo państwa a bezpieczeństwo jednostki
9. Luki bezpieczeństwa i sposoby ich wypełniania
10. Samoobrona (osobista, firmowa, cybersamoobrona, miejska)
11. Straże obywatelskie i straże "antyobywatelskie"
12. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym
13. Nihil novi sub sole
14. Wywiad, PMC i detektywi na usługach prywatnych podmiotów gospodarczych i państw
15. Szacunki wielkości rynku ochrony bezpieczeństwa - kontekst ekonomiczny
16. Dwa oblicza prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa
17. "Państwo nadzoru" a prywatna ochrona
18. Ambiwalencja wad i zalet
19. Normy prawne dotyczące organizacji prywatnego bezpieczeństwa i normy samych firm - uwagi wstępne
20. Detektywi o potrzebie standaryzacji praw i obowiązków - ilustracja stanu świadomości

Rozdział IV
Typy podmiotów prywatnej ochrony bezpieczeństwa
1. Wprowadzenie
2. Prywatna agencja wojskowa
3. Prywatna agencja ochrony bezpieczeństwa osób i mienia oraz prywatna agencja bezpieczeństwa morskiego
4. Agencja detektywistyczna
5. "Prywatna policja"
6. Prywatna agencja wywiadu biznesowego
7. Stowarzyszenia, fundacje i organizacje non profit zajmujące się bezpieczeństwem
8. Społeczne organizacje proobronne
9. Lokalne "straże obywatelskie" i grupy samoobrony ad hoc
10. Inne podmioty
11. Przykłady problemów granicznych

Rozdział V
Kontekst historyczny
1. Wprowadzenie
2. Prywatne wojny i prywatny wymiar sprawiedliwości w historii
3. Samoobrona i prywatne ściganie przestępców
4. Korsarze, najemnicy, prywatne wojska, prywatne firmy wojskowe i kontraktorzy
5. Detektywi i wywiadowcy biznesowi
6. Od stróża nocnego do agenta ochrony bezpieczeństwa
7. Stowarzyszenia służące ochronie bezpieczeństwa i ratownictwu
8. Organizacje pozarządowe byłych oficerów służb specjalnych, wojska i policji

Rozdział VI
Typowe obszary prywatnej ochrony bezpieczeństwa
1. Wprowadzenie
2. Analiza przykładów
2.1. Prywatna ochrona otwartej przestrzeni publicznej
2.2. Nieudane prace nad projektem ustawy o monitoringu wizyjnym w Polsce
2.3. Prywatna ochrona zamkniętej przestrzeni do użytku publicznego
2.4. Prywatna ochrona bezpieczeństwa imprez masowych
2.5. Ochrona osób prywatnych i ich mienia
2.6. Prywatna ochrona infrastruktury krytycznej państwa
2.6.1. Przykład 1. Port morski
2.6.2. Przykład 2. Dworce kolejowe i pociągi
2.6.2.1. Nieudane projekty nowej ustawy o SOK
2.6.3. Przykład 3. Lotnisko cywilne
2.7. Prywatna ochrona jednostek wojskowych i urzędów centralnych
2.7.1. Przykład 1. Jednostki wojskowe
2.7.2. Przykład 2. Kancelaria Prezydenta RP
2.8. Prywatna ochrona bezpieczeństwa osób i mienia na statkach handlowych na morzach i oceanach
2.9. Bezpieczeństwo informacyjne
2.10. Ochrona wartości pieniężnych i ochrona konwojów
2.11. Prywatne wsparcie wymiaru sprawiedliwości, policji, więziennictwa
2.12. Klęski żywiołowe
2.13. Wojny, konflikty zbrojne, operacje pokojowe i stabilizacyjne
2.14. Prywatne firmy ochrony szkolące służby specjalne

Rozdział VII
Agencje detektywistyczne
1. Wprowadzenie
2. Zadania agencji detektywistycznych
3. Problemy granic legalnej działalności detektywów
4. Agencje detektywistyczne na świecie
5. Międzynarodowe i krajowe stowarzyszenia agencji detektywistycznych
6. Usytuowanie agencji detektywistycznych w porządku prawnym
7. Specyfika rynku detektywistycznego z udziałem byłych funkcjonariuszy służb specjalnych w okresie transformacji ustrojowej w Polsce
8. Podstawy prawne działania agencji detektywistycznych w Polsce
9. Detektyw - zawód wolny i regulowany. Czy powinien być zawodem zaufania publicznego?
10. Krytyka polskiej ustawy o usługach detektywistycznych. Punkt widzenia detektywów
11. Standaryzacja zasad wykonywania zawodu detektywa
12. Atuty agencji detektywistycznych w oczach detektywów
13. "Czynności operacyjno-rozpoznawcze" a legalne metody pracy detektywa
14. Nieudana próba regulacji - projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych z 2008 r.
15. Detektywi "na granicy prawa" - samoocena

Rozdział VIII
Agencja prywatnego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego
1. Wprowadzenie
2. Wywiad i kontrwywiad - przemiany
3. Zakres działania i typowe zadania agencji wywiadu biznesowego
4. Oferta polskich firm wywiadu biznesowego
5. Stowarzyszenia prywatnego wywiadu biznesowego oraz zajmujące się prywatnym ściganiem oszustw i nadużyć gospodarczych
6. Wywiady: "biały", "szary" i "czarny"
7. Agencje wywiadu biznesowego a państwo
8. Rozproszona ochrona bezpieczeństwa gospodarczego
9. Agencje wywiadu biznesowego na świecie
10. Agencje wywiadu biznesowego w Polsce
11. "Sygnaliści" - obrońcy prawa i bezpieczeństwa?

Rozdział IX
Prywatne agencje ochrony bezpieczeństwa osób i mienia
1. Wprowadzenie
2. Agencje ochrony na świecie
3. Stowarzyszenia agencji ochrony na świecie - samoorganizacja i samoregulacja środowiska
4. Agencje ochrony osób i mienia w Polsce oraz ich stowarzyszenia
5. Specyfika działania agencji ochrony osób i mienia w okresie kontrolowanej transformacji ustrojowej w Polsce
6. Ochrona osób i mienia w Polsce - aktualny stan prawny
7. Trudne okoliczności działania
8. Kwalifikacje pracowników ochrony
9. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w rękach pracowników prywatnej ochrony
10. Prywatne agencje militarne a państwo
11. Dyskusyjne przypadki prywatyzacji ochrony bezpieczeństwa w Polsce
12. Pracownik ochrony obiektu a obywatel - brak zaufania

Rozdział X
Prywatne agencje wojskowe
1. Wprowadzenie
2. Broń palna w rękach kontraktorów, najemników i przestępców
3. Przegląd stanowisk politycznych demokratycznych państw prawa w sprawie roli i zadań PMC
4. Problemy prawne kontraktorów i PMC
5. Długa droga od soft law do hard law
6. Kto może legalnie zlecić usługi wojskowe w rejonie konfliktu?
7. Profile działania PMC
8. Perspektywy PMC
9. Przykłady agencji PMC
10. Samoorganizacja prywatnych agencji wojskowych - stowarzyszenia PMC
11. Problem paramilitarnych prywatnych organizacji o ukrytych albo niejawnych celach
12. Militaryzacja społeczeństw?

Rozdział XI
Morskie agencje ochrony
1. Wprowadzenie - piraci, rabusie i terroryści morscy
2. Obszary ataków piratów i koszty okupów
3. Kto powinien zapewnić ochronę bezpieczeństwa na statkach handlowych na morzu otwartym? Próby opanowania sytuacji przez organizacje międzynarodowe
4. Stanowiska w sprawie dopuszczalności prywatnej, uzbrojonej ochrony na statkach handlowych i pasażerskich
5. Nierozwiązane problemy prywatnej uzbrojonej ochrony na statkach
6. Punkt widzenia kontraktorów morskich
7. Samoregulacja środowiskowa, tzw. akty legislacji autonomicznej
8. Kwalifikacje zawodowe pracowników ochrony morskiej
9. Szacunki dotyczące rynku PMS

Rozdział XII
"Niepaństwowe prawo"?
1. Podsumowanie
2. Prawo nieoficjalne. Postprawo. Prawo kosmopolityczne
3. Przegląd stanowisk: pluralizm prawny, żywe prawo, diaspora prawa i ekumenizm prawny, instytucjonalne porządki normatywne, nowe prawo zwyczajowe, wspólne doświadczenia normatywne
4. Normy formalne i nieformalne
4.1. Przepisy porządkowe: regulaminy i instrukcje wewnętrzne
4.2. Normy techniczne
4.3. Kodeksy etyki zawodowej
4.4. Globalne standardy
4.5. Normy bezpieczeństwa w planach ochrony
4.6. Inne akty normatywne
4.7. Niepisane normy kolizyjne tworzone przez kierowników i pracowników
4.8. Adresaci norm na "zwodzonym moście"

Literatura

Private security protection
Concepts, entities, norms, tasks and contexts
Summary


860 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018