wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA PRZESTRZENNA KSZTAŁTOWANIA KONCENTRACJI OSADNICTWA ANGLII I NIEMIEC CELE I INSTRUMENTARIUM PLANISTYCZNE


ZABOROWSKI T.

wydawnictwo: WYD UW, 2017, wydanie I

cena netto: 53.45 Twoja cena  50,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec

Cele i instrumentarium planistyczne


Przedmiotem monografii jest regionalna polityka przestrzenna omówiona na przykładach południowo-zachodniej Anglii, Dolnej Saksonii oraz regionów miejskich Bristolu i Hanoweru.

Studia przypadków zawierają opis systemu planistycznego, szczegółowych celów, koncepcji planistycznych oraz instrumentów wykorzystywanych w polityce przestrzennej kształtowania koncentracji osadnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem stanu na rok 2015. W wyniku analizy zgromadzonego materiału autor formułuje wnioski w postaci zaleceń modyfikacji polskiego systemu planistycznego i rodzimej polityki przestrzennej. Cennym uzupełnieniem tej publikacji są słowniki pojęć planistycznych: angielsko-polski oraz niemiecko-polski.

Publikacja adresowana jest do praktyków i teoretyków planowania przestrzennego i urbanistyki, osób odpowiedzialnych za tworzenie polityki przestrzennej oraz planów zagospodarowania przestrzennego, a także badaczy, wykładowców i studentów kierunku gospodarka przestrzenna.


Podziękowania
Wstęp

1. Tematyka pracy i założenia wstępne
1.1. Polityka przestrzenna
1.2. Koncentracja osadnictwa
1.3. Zagadnienie koncentracji osadnictwa w polityce przestrzennej
1.4. Założenia systematyzacyjne i translatorskie
1.5. Struktura i zakres opracowania
1.6. Założenia redakcyjne
1.7. Spis skrótów

2. Angielski system planowania przestrzennego
2.1. Ustrój polityczno-prawny Wielkiej Brytanii oraz Anglii
2.2. Historia i struktura prawna planowania przestrzennego w Anglii
2.2.1. Do roku 1947: liberalny okres przedwojenny. Słabe planowanie regulacyjne
2.2.2. Lata 1947-1968: powojenna odbudowa kraju. Narodziny silnego planowania
2.2.3. Lata 1968-2004: rozwój systemu. Planowanie strategiczne
2.2.4. Lata 2004-2010: spatial planning vs. land-use planning. Regionalizacja
2.2.5. Po 2010 roku: uproszczenie systemu i wzmocnienie planowania lokalnego
2.3. Założenia i specyfika systemu planowania przestrzennego
2.3.1. Uznaniowość [discretion]
2.3.2. Prymat dobra publicznego nad prywatnym
2.4. Podział administracyjny Wielkiej Brytanii i Anglii
2.5. Planowanie przestrzenne Wielkiej Brytanii
2.6. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 0: planowanie krajowe [national planning]
2.7. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 1. Lata 1990-2010: planowanie makroregionalne [regional planning]
2.7.1. Lata 1990-2004: regionalne wytyczne planistyczne [Regional Planning Guidance (RPG)]
2.7.2. Lata 2004-2010: regionalna strategia przestrzenna [Regional Spatial Strategy (RSS)]
2.7.3. Instytucje planowania makroregionalnego w latach 2004-2010
2.8. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 2
2.9. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 3. Lata 1968-2004: planowanie struktury przestrzennej [structure planning]
2.10. Planowanie przestrzenne na szczeblu LAU 1: planowanie lokalne [local planning]
2.10.1. Lata 1968-2004: plan lokalny [local plan] jako plan niższego rzędu
2.10.2. Od roku 2004: osnowa lokalnego zagospodarowania przestrzennego [Local Development Framework]
2.11. Planowanie przestrzenne na szczeblu LAU 2
2.12. Planowanie przestrzenne na szczeblu dzielnicowym. Planowanie sąsiedzkie [neighbourhood planning]. Lata 1968-1991: planowanie lokalne [local planning]
2.12.1. Lata 1968-1991: plany lokalne [local plans] jako plany szczebla dzielnicowego
2.12.2. Sąsiedzki plan zagospodarowania przestrzennego [Neighbourhood Development Plan]
2.13. Planowanie przestrzenne na szczeblu miejscowym: miejscowy plan działania [Area Action Plan]
2.14. Zasady dopuszczalności zamierzeń inwestycyjnych
2.14.1. Kontrola zagospodarowania [development control]
2.14.2. Ministerialne uprawnienia rozpatrywania wniosków i odwołań planistycznych
2.14.3. Prawa dopuszczalnej zabudowy [permitted development rights]
2.15. Renta planistyczna i opłaty adiacenckie
2.15.1. Lata 1947-1985: opłata planistyczna [betterment charge] i jej pochodne formy
2.15.2. Lata 1990-2010: zobowiązania planistyczne [planning obligations]
2.15.3. Od 2010 roku: gromadzka opłata infrastrukturalna [community infrastructure levy] i zobowiązania planistyczne [planning obligations] 
2.16. Pomocnicze instrumenty planistyczne
2.17. Specjalne instrumenty planistyczne
2.17.1. Strefy przedsiębiorczości [Enterprise Zones], strefy uproszczonego planowania [Simplified Planning Zones]
2.17.2. Obszary usprawnienia biznesu [Business Improvement Districts]
2.17.3. Korporacje rozwoju urbanistycznego [Urban Development Corporations]

3. Niemiecki system planowania przestrzennego
3.1. Ustrój polityczno-prawny Republiki Federalnej Niemiec
3.2. Podział administracyjny Republiki Federalnej Niemiec
3.3. Historia systemu planowania przestrzennego Republiki Federalnej Niemiec
3.3.1. Lata 1794-1902: pierwsze prawa planowania urbanistycznego [Bauplanungsrecht] i zagospodarowania budowlanego [Bauordnungsrecht]
3.3.2. Lata 1902-1933: ewolucja. Początki planowania krajobrazowego [Landschaftsplanung] i ponadlokalnego (Raumordnung/Landesplanung)
3.3.3. Lata 1933-1945: III Rzesza. Rozwój teorii i próby stworzenia systemu
3.3.4. Lata 1945-1965: okres powojenny. Budowa nowoczesnego systemu planistycznego. Federalna ustawa budowlana [Bundesbaugesetz] i ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym [Raumordnungsgesetz]
3.3.5. Lata 1965-1975: złote czasy planowania przestrzennego. Federalne zagospodarowanie przestrzenne [Raumordnung], planowanie krajowe [Landesplanung], wspieranie urbanizacji [Stddtebauforderung]
3.3.6. Lata 1975-1990: kryzys gospodarczy i kryzys systemu planowania
3.3.7. Lata 1990-2006: zjednoczenie Niemiec i Europy. Odrodzenie federalnego zagospodarowania przestrzennego [Raumordnung] i paradygmat rozwoju zrównoważonego [Nachhaltige Entwicklung]
3.3.8. Po roku 2006: kryzys światowy i kryzys planowania. Poszukiwanie kompromisów z wymaganiami rynku
3.4. Specyfika systemu planowania przestrzennego. System ustaleń polityki przestrzennej Republiki Federalnej Niemiec
3.4.1. Przejrzystość i jednoznaczność polityki przestrzennej
3.4.2. Sprawiedliwe wyważanie interesów publicznych i prywatnych
3.4.3. Hierarchiczność i współuczestnictwo
3.4.4. Stałość systemu
3.5. Struktura prawna planowania przestrzennego Republiki Federalnej Niemiec
3.6. Szczeble planowania przestrzennego Republiki Federalnej Niemiec
3.7. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 0: federalne zagospodarowanie przestrzenne [Bundesraumordnung]
3.8. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 1: krajowe zagospodarowanie przestrzenne [Landesraumordnung]
3.9. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 2
3.10. Planowanie przestrzenne na szczeblu NUTS 3: planowanie subregionalne [Regionalplanung]
3.10.1. Typy ustrojowe jednostek planowania subregionalnego
3.10.2. Ewolucja samorządu funkcjonalnego regionu miejskiego Hanoweru
3.10.3. Wzorcowy model administracji funkcjonalnego regionu miejskiego: Region Hanowerski [Region Hannover]
3.10.4. Subregionalny plan zagospodarowania przestrzennego [Regionaler Raumordnungsplan]
3.10.5. Obszary pierwszeństwa i zabezpieczenia [Vorrang- und Vorsorgegebiete]
3.10.6. Subregionalny plan użytkowania terenów [Regionaler Flachennutzungsplan (Reg-F-Plan)]
3.10.7. Instrumenty realizacyjne i uzupełniające: umowy przestrzenno-porządkowe [Raumordnerische Vertrdge] i subregionalne koncepcje rozwojowe [Regionale Entwicklungskonzepte (REK)]
3.11. Planowanie przestrzenne na szczeblu LAU 1: współpraca międzygminna [interkommunale Zusammenarbeit]
3.12. Planowanie przestrzenne na szczeblu LAU 2: przygotowawcze planowanie urbanistyczne [vorbereitende Bauleitplanung]
3.13. Planowanie przestrzenne na szczeblu dzielnicowym
3.14. Planowanie przestrzenne na szczeblu miejscowym
3.14.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego [Bebauungsplan]
3.14.2. Inwestycyjny plan miejscowy [vorhabenbezogener Bebauungsplan]
3.14.3. Plan miejscowy rozwoju wewnętrznego [Bebauungsplan der Innenentwicklung]
3.14.4. Instrumenty zastępujące planowanie urbanistyczne [bauleitplanungsersetzende Instrumente]
3.14.5. Pozostałe uchwały budowlanoprawne na mocy kodeksu  urbanistycznego [sonstige baurechtliche Satzungen nach BauGB]: uchwały o obszarach wewnętrznych [Innenbereichsatzungen], uchwała o obszarze zewnętrznym [Aufienbereichsatzung]
3.14.6. Uchwały budowlanoprawne na mocy krajowego prawa zagospodarowania budowlanego [baurechtliche Satzungennach Landesbauordnung]: uchwała o kształtowaniu formy obiektów [Gestaltungssalzung]
3.14.7. Nieformalne planowanie miejscowe
3.15. Zasady dopuszczalności zamierzeń inwestycyjnych
3.15.1. Dopuszczalność zamierzeń budowlanych na obszarach obowiązywania planów miejscowych [im Geltungsbereich eienes Bebauungsplans]
3.15.2. Dopuszczalność zamierzeń budowlanych na obszarach spójnie zabudowanych [innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile]
3.15.3. Dopuszczalność zamierzeń budowlanych poza obszarami spójnej zabudowy, na tzw. obszarach zewnętrznych [Aufienbereich]
3.16. Zasady uzbrajania technicznego i urbanistycznego działek [Erschliefiung]
3.17. Pomocnicze instrumenty planowania urbanistycznego [Sicherung der Bauleitplanung]
3.17.1. Blokada planistyczna [Verdnderungssperre]
3.17.2. Prawo pierwokupu [Vorkaufsrecht]
3.17.3. Reparcelacja [Umlegung]
3.17.4. Wywłaszczenie [Enteignung]
3.17.5. Umowa urbanistyczna [stddtebaulicher Yertrag]
3.18. Specjalne instrumenty planistyczne: szczególne prawo urbanistyczne [Besonderes Stddtebaurecht]
3.18.1. Działania rewaloryzacji urbanistycznej [Stddtebauliche Sanierungsmafinahmen]
3.18.2. Działania rozwoju urbanistycznego [Stddtebauliche Entwicklungsmafinahmen]
3.18.3. Działania przebudowy miasta [Stadtumbaumajlnahmen]
3.18.4. Urbanistyczne działania odnowy socjalnej miasta [Stddtebauliche Mafinahmen der Sozialen Stadt]
3.18.5. Uchwała zachowawcza [Erhaltungssatzung]
3.18.6. Nakazy urbanistyczne [Stddtebauliche Gebote]
3.18.7. Nakaz zabudowy [Baugebot]
3.18.8. Nakaz remontu bądź modernizacji [Modernisierungs- oder Instandsetzungsgebot]
3.18.9. Nakaz rozbiórki lub renaturyzacji gruntu [Ruckbau- oder Entsiegelungsgebot]
3.19. Planowanie specjalistyczne [Fachplanung]: planowanie krajobrazowe [Landschaftsplanung]

4. Angielska polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa
4.1. Polityka skupiania osadnictwa [Containment Policy]
4.2. Podejście sekwencyjne do desygnacji działek budowlanych [sequential approach in sites designation]
4.3. Hierarchiczna sieć centrów [network and hierarchy of centres]
4.4. Zwarte miasto [Compact City]
4.5. Polityka gęstościowa [Density Policy]
4.6. Polityka odzysku odłogów budowlanych [PDL-Policy]
4.7. Polityka mieszkaniowa [Housing Policy]
4.8. Zrównoważone wspólnoty lokalne [Sustainable Communities]
4.9. Rewitalizacja miast [Urban regeneration]
4.10. Odrodzenie urbanistyczne [Urban Renaissance]
4.11. Polityka rozwoju śródmieść (Town-Centres Policy)
4.12. Zmniejszenie zapotrzebowania transportowego [redudng the need to travel]
4.13. Redukcja użytkowania samochodu [redudng car use]
4.14. Przemieszanie funkcjonalne [mix ofuses]
4.15. Samowystarczalność jednostek osadniczych [self-containment]
4.16. Polityka wiejska [Countryside Policy]
4.17. Ochrona i wzbogacanie krajobrazu [landscape conservation and enhancement]
4.18. Koncepcja pasów zieleni [Green Belt Policy]
4.19. Ochrona przyrody [naturę consenation]
4.19.1. Parki narodowe [national parks]
4.19.2. Obszary wyjątkowego piękna naturalnego [areas of outstanding natural beauty]
4.19.3. Wybrzeża-spuścizny [heritage coasts]

5. Niemiecka polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa
5.1. Polityka zarządzania zasobami terenowymi [Fldchenhaushaltspolitik]
5.2. System ośrodków centralnych [Zentrale-Orte-System]
5.3. Rozwój własny osad wiejskich [Eigenentwicklung der landlich strukturierten Siedlungen]
5.4. Zwarte i przemieszane miasto [Kompakte und durchmischte Stadt]
5.5. Rozwój wewnętrzny [Innenentwicklung]
5.5.1. Obszary wewnętrzne [Innenbereich] i zewnętrzne [Aufienbereich]
5.6. Zarządzanie zasobami terenowymi [Flachenmanagement]
5.7. Przemieszanie funkcjonalne [Nutzungsmischung]
5.8. Koncepcja handlu detalicznego [Einzelhandelkonzept]
5.9. Jedność osadnictwa i transportu [Einheit von Siedlung und Verkehr]
5.10. Miasto krótkich dróg [Stadt der kiirzen Wege]
5.11. Przeniesienie transportu na gałęzie proekologiczne [Verkehrsverlagerung auf umweltfreundlichere Verkehrstrdger]
5.12. Podnoszenie atrakcyjności miast [AttraktMtdtssteigerung der Stddte]
5.13. Rewaloryzacja i rozwój urbanistyczny [Stadtebauliche Sanierung und Entwicklung]
5.14. Zapewnienie terenów otwartych [Freiraumsicherung]
5.15. System terenów otwartych [Freiraumverbundsystem]
5.16. Ograniczenie utwardzania gruntów [Begrenzung der Bodenversiegelung]
5.17. Ochrona przyrody i kształtowanie krajobrazu [Naturschutz und Landschaftspflege]

6. Wnioski
6.1. Zalecenia modyfikacji polskiego systemu planistycznego
6.1.1. Sformułowanie jednoznacznej, zwięzłej, ogólnokrajowej polityki przestrzennej, wiążącej niższe szczeble planistyczne
6.1.2. Organizacja planowania subregionalnego, wiążącego niższe szczeble planistyczne
6.1.3. Odejście od samodzielności planistycznej gmin
6.1.4. Oficjalny podział całego terytorium kraju na obszary rozwoju osadnictwa i obszary wykluczone z rozwoju osadnictwa
6.1.5. Hierarchiczny system wyznaczania obszarów rozwoju osadniczego i ochrony terenów otwartych: planowanie subregionalne - gminne - miejscowe
6.1.6. Ograniczenie możliwości wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do obszarów spójnej zabudowy
6.1.7. Przyjęcie zasady desygnacji nowych terenów budowlanych tylko poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
6.1.8. Wzmocnienie pozycji interesu publicznego w gospodarce przestrzennej poprzez ograniczenie prawa własności - odejście od domniemania prawa do zabudowy
6.1.9. Przyjęcie zasady jedności osadnictwa i infrastruktury - niedopuszczanie do wznoszenia budynków bez jednoczesnego wybudowania infrastruktury technicznej i urbanistycznej
6.1.10. Przyjęcie zasady internalizacji kosztów infrastruktury technicznej i urbanistycznej - modyfikacja systemu opłat planistycznych i adiacenckich
6.2. Zalecenia modyfikacji polskiej polityki przestrzennej w zakresie kształtowania koncentracji osadnictwa
6.2.1. Oficjalne uznanie koncentracji osadnictwa w skali lokalnej za kluczowe współczesne wyzwanie polskiej gospodarki przestrzennej
6.2.2. Kompleksowa konceptualizacja i operacjonalizacja problematyki koncentracji osadnictwa
6.2.3. Wprowadzenie koncepcji zwartego miasta i odrodzenia urbanistycznego
6.2.4. Wdrożenie progiamu konsolidacji urbanistycznej zagospodarowania obszarów miejskich
6.2.5. Ustanowienie oficjalnej hierarchizacji miejscowości jako podstawy desygnacji terenów budowlanych
6.2.6. Opracowanie specjalnych instrumentów urbanizacji i rewitalizacji miast
6.2.7. Opracowanie instrumentów aktywizacji odłogów budowlanych w miastach
6.2.8. Wprowadzenie standardów wyposażenia usługowego jednostek osadniczych
6.2.9. Wdrożenie oficjalnej preferencji zrównoważonych gałęzi transportu
6.2.10. Wdrożenie programu konsolidacji ruralistycznej zagospodarowania obszarów wiejskich
6.2.11. Opracowanie koncepcji ochrony podmiejskich terenów otwartych przed ekspansją osadniczą
6.2.12. Ustanowienie mierzalnych celów zahamowania ekspansji osadniczej
6.2.13. Opracowanie instrumentów całościowej ochrony i kształtowania krajobrazu otwartego

Angielsko-polski słownik pojęć planistycznych
Niemiecko-polski słownik pojęć planistycznych
Spis schematów i tabel
Spis rycin
Bibliografia
A. Piśmiennictwo
B. Ustawy
C. Pozostałe dokumenty
Abstract
Kurzfassung


322 strony, Format: 16.5x23.6, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018