wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

SIECI EDNICH NAPI势


HOPPEL W.

wydawnictwo: PWN, 2017, wydanie I

cena netto: 84.10 Twoja cena  79,90 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Sieci 秗ednich napi赕


W elektrotechnice znana jest dobrze jedna z najwa縩iejszych zasad: „Bezpiecze駍two ludzi jest najwa縩iejsze w ka縟ej instalacji elektrycznej”. Uk砤dy automatyki zabezpieczeniowej w sieciach elektrycznych to skomplikowane urz眃zenia techniczne, obecnie wykonywane prawie wy潮cznie z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, kt髍e umo縧iwiaj maksymaln ochron przed skutkami zak丑ce. Chocia zabezpieczenia nie s 秗odkiem ochrony od pora縠 i innych oddzia硑wa na ludzi, to ich prawid硂wa konstrukcja i nastawienia przyczyniaj si do technicznego bezpiecze駍twa urz眃ze, a przez to do bezpiecze駍twa ludzi.

Ksi笨ka dr. in. Witolda Hoppela traktuje w砤秐ie o tym istotnym zagadnieniu. Jest te zwie馽zeniem jego wieloletniej pracy zawodowej – jako wybitnego nauczyciela akademickiego – ca砮 縴cie zwi眤anego z Politechnik Pozna駍k, ale r體nie praktyka. By jednym z g丑wnych tw髍c體 systemu zabezpiecze CZIP powszechnie stosowanego w polskich sieciach SN. Autor jest tak縠 wieloletnim szkoleniowcem koncern體 energetycznych.

Autor w ksi笨ce zebra sw骿 ca硑 dorobek naukowy oraz praktyczny i opisa problematyk sieci 秗ednich napi赕 na 3 p砤szczyznach:

1) sposoby pracy punktu neutralnego sieci SN,
2) ochrona od pora縠 przy dotyku po秗ednim,
3) dob髍 nastaw zabezpiecze.

Prezentowana ksi笨ka znajdzie z pewno禼i uznanie i wielu Czytelnik體 po秗骴 projektant體 i u縴tkownik體 sieci elektroenergetycznych, in縴nier體 elektryk體, dystrybutor體 energii elektrycznej, ale tak縠 w秗骴 student體 kierunk體 elektrotechnika czy energetyka.


380 stron, Format: 16.5x23.5, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018