wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

STRUKTURA POJ势 EMOCJONALNYCH WYKORZYSTANIE TECHNIK FLUENCJI WERBALNEJ


GAWDA B.

wydawnictwo: UMCS, 2017, wydanie I

cena netto: 42.00 Twoja cena  39,90 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Struktura poj赕 emocjonalnych

Wykorzystanie technik fluencji werbalnej


Cho od [powstania] klasycznego ju dylematu ubieg砮go wieku ujmowanego skr髏owo „emocja vs. poznanie” min瓿o ponad 30 lat, to wydaje si, 縠 publikacja Barbary Gawdy […] pr骲uje go nadal rozwi眤a. Jednak czyni to w spos骲 wyj眛kowy […].

Dzi阫i autorskiej propozycji projektu badawczego […] docieramy do istoty tego, o czym m體i砤, wielokrotnie cytowana w publikacji, Anna Wierzbicka […], i znaczenie potoczne poj阠ia oznacza to, co ludzie „my秎” lub „maj na my秎i”, kiedy u縴waj nazwy tego poj阠ia […]. Na uznanie, szczeg髄nie w zakresie opracowania uzyskanych, nie砤twych do obr骲ki danych jako禼iowych, zas硊guje zgrabne po潮czenie aspektu tre禼iowego i strukturalnego poj赕 dotycz眂ych emocji, a tak縠 krok dalej w kierunku analizy procesualnej/dynamicznej […]. Za niezwykle cenne uwa縜m zaprezentowanie polskiemu czytelnikowi wynik體 bada Shavera, […], kt髍e dot眃 nie zosta硑 w polskiej literaturze przedmiotu [ukazane] w pe硁i. Praca jest […] troch przewrotna, poniewa „m體i o emocjach bez emocji”, co tym bardziej interesuj眂e, 縠 emocje jako doznania afektywne s stanami chwilowymi, […] natomiast wiedza o nich czy poj阠ia pozostaj w ludzkim do秝iadczeniu znacznie d硊縠j, a niekiedy nawet ca砮 縴cie […].

Z recenzji dr hab. Aleksandry Jasielskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Wst阷 7

1. Poj阠ia emocjonalne . 11

2. Teorie poj赕 emocjonalnych 17
2.1. Modele dymensyjne . 17
2.2. Modele jednostek semantycznych . 20
2.3. Modele prototyp體 22
2.4. Modele sieci semantycznych 32

3. Funkcje poj赕 emocjonalnych 37

4. Poj阠ia w j陑yku: techniki fluencji werbalnej jako sposoby opisu poj赕 emocjonalnych 47

5. Poj阠ie mi硂舵 i poj阠ia ze spektrum mi硂禼i 63
5.1. Koncepcja mi硂禼i wed硊g R. Sternberga . 64
5.2. Koncepcja mi硂禼i wed硊g E. Fromma . 66
5.3. Teoria mi硂禼i wed硊g E. Hatfield . 68
5.4. Typologia mi硂禼i wed硊g J. Lee . 69
5.5. Prototypowe uj阠ie mi硂禼i wed硊g B. Fehr 72
5.6. Poj阠ie mi硂舵 wy硂nione na podstawie zada fluencji emocjonalnej . 75
5.6.1. Walencja poj赕 ze spektrum mi硂禼i 77
5.6.2. Nami阾no舵, intymno舵 i zaanga縪wanie w poj阠iach ze spektrum mi硂禼i 79
5.6.3. Poj阠ie mi硂舵 – uczucie bezwarunkowe, temporalne, pe硁e symboli czy refleksji egzystencjalnych . 80
5.6.4. Style mi硂禼i wed硊g Lee w poj阠iach ze spektrum mi硂禼i: sympatia, zakochanie i mi硂舵 . 81
5.6.5. Relacje pomi阣zy elementami struktury poj赕 sympatia, zakochanie i mi硂舵 . 82
5.6.6. Inne uwarunkowania struktury poj阠ia mi硂舵 . 87
5.6.7. Podsumowanie 88

6. Poj阠ia z rodziny strachu . 91
6.1. Strach a l阫 . 92
6.2. Typy l阫u wed硊g A. K阷i駍kiego . 93
6.3. Egzystencjalny i inne typy l阫u 95
6.4. L阫 jako stan i jako cecha 96
6.5. Funkcje l阫u/strachu . 97
6.6. L阫/strach w j陑yku. Struktura poj赕 ze spektrum strachu wy硂niona na bazie fluencji werbalnej 97
6.6.1. Liczba s丑w i nat昕enie okre秎e . 98
6.6.2. Struktura klaster體 w poj阠iach obawa, l阫, panika 100
6.6.3. Struktura poj赕 strach i l阫 . 104
6.6.4. Sztywno舵 poznawcza a z硂縪no舵 kategorii i struktura klaster體 w poj阠iu . 107
6.6.5. P砮 a struktura poj赕 strach/l阫 110
6.6.6. Poj阠ie wina: l阫 moralny 112
6.6.7. Typy l阫u wed硊g K阷i駍kiego: zr罂nicowanie pod wzgl阣em p砪i 115
6.6.8. Osobowo禼iowe uwarunkowania struktury poj赕 strach/l阫 116
6.6.9. Podsumowanie 122

7. Poj阠ia z rodziny smutku . 125
7.1. Smutek jako emocja w 秝ietle literatury psychologicznej 125
7.2. Struktura poj阠ia smutek wy硂niona na bazie fluencji werbalnej . 129
7.3. Uwarunkowania struktury poj阠ia smutek . 134
7.4. Podsumowanie . 135

8. Poj阠ia ze spektrum z硂禼i . 137
8.1. Z硂舵 i gniew – rozwa縜nia terminologiczne 137
8.2. Struktura poj阠ia z硂舵 wy硂niona na podstawie zada fluencji werbalnej . 143
8.3. Struktura poj阠ia gniew wy硂niona w zadaniach fluencji werbalnej 145
8.4. Poj阠ie zemsta: relacja ‘z硂舵–m禼iwo舵–zemsta’ 147
8.4.1. Zemsta w 秝ietle literatury psychologicznej . 147
8.4.2. Struktura poj阠ia zemsta na podstawie techniki fluencji afektywnej . 149
8.4.3. Uwarunkowania struktury poj阠ia zemsta 152
8.5. Podsumowanie . 155

9. Poj阠ia z rodziny rado禼i 159
9.1. Szcz甓cie . 159
9.2. Rado舵 . 165
9.3. Zadowolenie, przyjemno舵, optymizm/nadzieja 169
9.4. Lingwistyczne badania uczu z rodziny rado禼i 175
9.5. Struktura poj赕 ze spektrum rado禼i wy硂niona na bazie fluencji werbalnej 178
9.5.1. Struktura poj阠ia szcz甓cie 178
9.5.2. Struktura poj赕 rado舵, satysfakcja, zachwyt . 184
9.5.3. Uwarunkowania struktury poj赕 rado舵, szcz甓cie, zachwyt, zadowolenie 187
9.5.4. Struktura poj阠ia nadzieja 188
9.6. Podsumowanie . 192

10. Model struktury poj赕 emocjonalnych 195

Literatura cytowana 209
Aneks 231


234 strony, Format: 17.5x24.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018