wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARYS METODYKI PRACY KURATORA SĄDOWEGO


STASIAK K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie IV

cena netto: 167.60 Twoja cena  159,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego


Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów sądowych.

Autorzy precyzyjnie omawiają zadania wyznaczone kuratorom, ich istotę i cel, a także procedury ich wykonywania oraz elementy metodyki postępowania. W publikacji przedstawiono również aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-resocjalizacyjnego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Przybliżono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i pełnioną funkcję w sądownictwie powszechnym.

W obecnym wydaniu uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne odnoszące się do pracy kuratora sądowego, szczególnie wprowadzone w wyniku nowelizacji kodyfikacji karnych z 2015 i 2016 r.

W publikacji na nowo opracowano m.in. problematykę:

  • dozoru elektronicznego i nadzoru określonego w art. 181 a § 2 k.k.w.,

  • odebrania przez kuratora osoby podlegającej władzy rodzicielskiej,

  • udziału kuratora w sądownie ustalonych kontaktach rodzica z dzieckiem.

Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich.

Adresaci:
Książka będzie pomocna w pracy kuratorów sądowych. Zawiera materiał szkoleniowy dla aplikantów kuratorskich oraz studentów pedagogiki społecznej, resocjalizacji i prawa. Jest także źródłem wiedzy o służbie kuratorskiej dla tych wszystkich, którzy z kuratorami współpracują.


Wykaz skrótów
Wstęp do wydania czwartego

Wprowadzenie
1. Ewolucja kurateli sądowej od początku do wejścia w życie rozporządzenia z 1986 r. (Krzysztof Stasiak)
1.1. Uwagi ogólne
1.2. Okres międzywojenny
1.3. Okres od zakończenia wojny do 1986 r.
1.4. Instytucja kurateli sądowej określona w rozporządzeniu z 1986 r.
2. Od rozporządzenia do ustawy o kuratorach sądowych (Tadeusz Jedynak, Andrzej Martuszewicz, Krzysztof Stasiak)
2.1. Ewolucja poglądów na organizację i zadania służby kuratorskiej w latach dziewięćdziesiątych XX w.
2.2. Inspiracje
2.3. Czas reform
2.3.1. Etatyzacja
2.3.2. Profesjonalizacja
2.3.3. Legislacja
2.3.4. Starania o unowocześnienie systemu wynagrodzeń kuratorów zawodowych
2.4. Prace legislacyjne nad ustawą o kuratorach
2.5. Epilog - kuratorzy w obronie swojej ustawy

Rozdział I
Ustawa o kuratorach sądowych - "konstytucja" kuratorskiej służby sądowej
1. Zadania kuratorów sądowych (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
1.1. Zadania kuratorów dla dorosłych
1.2. Zadania kuratorów rodzinnych
2. Kwalifikacje kuratorów sądowych (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
3. Charakterystyka stosunku pracy kuratora sądowego i aplikanta kuratorskiego (Krzysztof Stasiak, Tadeusz Jedynak)
3.1. Wprowadzenie
3.2. Czas pracy kuratora zawodowego
3.3. Awans
3.4. Wynagrodzenie, nagroda i gratyfikacja jubileuszowa
3.5. Urlop
3.6. Zasady wykonywania przez kuratora zawodowego stosunku pracy wynikające z przepisów prawa pracy
3.7. Delegowanie kuratora
3.8. Zawieszenie kuratora w pełnieniu obowiązków
3.9. Ustanie stosunku pracy
4. Organizacja kuratorskiej służby sądowej (Andrzej Rzepniewski)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wyjaśnienie niektórych pojęć
4.3. Działalność administracyjna w sądach i nadzór nad działalnością administracyjną
4.4. Powołanie kuratorskiej służby sądowej i jej charakterystyka
4.5. Kurator okręgowy
4.5.1. Warunki i tryb powołania kuratora okręgowego
4.5.2. Zakres działania kuratora okręgowego
4.6. Zespół kuratorskiej służby sądowej
4.6.1. Tworzenie zespołów
4.6.2. Kierownik zespołu
4.6.3. Sekretariat zespołu i obsługa biurowa
4.7. Praktyczne wskazówki dotyczące działalności kierowniczej w służbie kuratorskiej
5. Obowiązki i uprawnienia kuratorów (Andrzej Rzepniewski)
5.1. Rozróżnienie pojęć. Uprawnienia i obowiązki
5.2. Obowiązki kuratora
5.3. Uprawnienia kuratora
6. Samorząd kuratorski (Andrzej Rzepniewski)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Krajowa Rada Kuratorów
6.3. Okręgowe zgromadzenie kuratorów
6.4. Uprawnienia samorządu kuratorskiego
7. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna kuratora zawodowego i aplikanta kuratorskiego (Krzysztof Stasiak)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Zakres odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej
7.3. Kara porządkowa i kary dyscyplinarne
7.4. Stosowanie kar
7.5. Rzecznik dyscyplinarny i postępowanie wyjaśniające
7.6. Sąd dyscyplinarny i postępowanie przed sądem
7.7. Odwołanie i sąd dyscyplinarny drugiej instancji
7.8. Obwiniony i obrońca
7.9. Postępowanie po wydaniu orzeczenia
8. Aplikacja i aplikanci kuratorscy (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
9. Kuratorzy społeczni (Krzysztof Stasiak)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Kto może zostać kuratorem społecznym?
9.3. Zadania kuratora społecznego
9.4. Ryczałt kuratora społecznego

Rozdział II
Diagnoza w pracy kuratora sądowego (Zofia Ostrihanska)
1. Ogólne problemy diagnozowania
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Pojęcie diagnozy
2. Etapy i procedura opracowywania diagnozy przez kuratora - zagadnienia praktyczne
2.1. Dokumenty
2.2. Wywiady
2.3. Opracowanie zebranych informacji

Rozdział III
Kurator dla dorosłych jako instytucja systemu karnego
1. Zadania sądowych kuratorów dla dorosłych w wykonywaniu kar i środków w reakcji na popełnienie przestępstw w przepisach prawa karnego
(Teodor Szymanowski)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sądowy kurator zawodowy oraz kierownik kuratorskiej służby sądowej jako organy wykonawcze - ogólne omówienie
1.3. Kompetencje i zadania kuratorów sądowych w zakresie wykonywania kar i niektórych środków
1.4. Zadania kuratorów sądowych w związku z wykonywaniem kar i środków polegających na poddaniu skazanego (sprawcy) próbie
1.4.1. Kwalifikowanie do grup ryzyka osób poddanych dozorowi
1.4.2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego
1.4.3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
1.4.4. Warunkowe przedterminowe zwolnienie
1.5. Kara ograniczenia wolności
1.5.1. Uwagi wstępne
1.5.2. Kara ograniczenia wolności w obowiązującym stanie prawnym
1.6. Obowiązujące unormowanie dotyczące stosowania systemu dozoru elektronicznego w wykonywaniu kar, środków karnych i zabezpieczających
1.6.1. Uwagi wstępne
1.6.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
1.6.3. Warunki orzeczenia o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w SDE
2. Wychowawczo-zapobiegawcza funkcja dozoru (Andrzej Rzepniewski, Wiesława Liszke, Krzysztof Stasiak)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Rodzaje dozorów, cel i podstawy prawne
2.2.1. Dozór przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności
2.2.2. Dozór przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
2.2.3. Dozór przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego
2.2.4. Dozór w związku z wykonaniem środków zabezpieczających
2.3. Prawa i obowiązki kierownika zespołu, kuratora sądowego oraz skazanego
2.3.1. Prawa i obowiązki kierownika zespołu w związku z wykonywaniem dozoru
2.3.2. Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego związane z wykonywaniem dozoru
2.3.3. Prawa i obowiązki skazanego
2.4. Procedury postępowania kuratora w dozorze
2.4.1. Kwalifikacja dozorowanego do grupy ryzyka
2.4.2. Metodyka wykonywania dozoru
2.4.3. Model postępowania resocjalizującego i techniki pracy kuratora w dozorze
2.4.4. Realizacja przez kuratora zawodowego zadań kontrolnych w dozorze, w tym w dozorach wykonywanych przez kuratorów społecznych
2.5. Dokumentacja z przebiegu dozoru
2.6. Trudności w wykonywaniu dozoru
3. Kontrolno-organizacyjna funkcja kuratora w wykonywaniu kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych (Krzysztof Stasiak)
3.1. Istota kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej
3.2. Czynności poprzedzające rozpoczęcie wykonywania przez skazanego (ukaranego) pracy na cele społeczne (społecznie użyteczne)
3.3. Wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz kary ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne
3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.2. Czynności kuratora zawodowego
3.3.3. Zadania podmiotu, w którym jest wykonywana praca
3.3.4. Obowiązki skazanego (ukaranego) w związku z wykonywaniem kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie użytecznej
3.4. Kara ograniczenia wolności w formie potrącenia części wynagrodzenia
3.5. Zakończenie kary ograniczenia wolności (prac społecznie użytecznych)
4. Kontrola wykonania obowiązków nałożonych na skazanego bez orzeczonego dozoru (Andrzej Rzepniewski, Wiesława Liszkę)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Dokonywanie ustaleń o zachowaniu skazanego i wykonywaniu obowiązków w okresie próby
4.3. Dokumentacja związana z kontrolą wykonania przez skazanego obowiązków w okresie próby
5. Informacyjno-kontrolna funkcja kuratora w przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych (Krzysztof Stasiak)
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Wywiad zarządzany na podstawie art. 14 § 1 k.k.w.
5.3. Wykonywanie niektórych orzeczeń sądowych przy wykorzystaniu art. 14 k.k.w.
5.4. Wywiad zarządzony na podstawie art. 214 k.p.k
5.5. Metodyka przeprowadzania wywiadu środowiskowego
5.6. Zebranie informacji przez kuratora na podstawie art. 43h § 4 k.k.w.
6. Zadania kuratora sądowego w związku z wykonywaniem systemu dozoru elektronicznego (Krzysztof Stasiak)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Strona techniczna wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego
6.3. Rozpoczęcie wykonywania dozoru elektronicznego
6.4. Wykonywanie kary, środka karnego i zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego
6.5. Warunkowe przedterminowe zwolnienie skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
6.6. Zadania sądowego kuratora zawodowego w związku z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
6.7. Zakończenie dozoru elektronicznego
7. Przygotowanie skazanego do życia na wolności (Maria Kokorzecka-Piber, Krzysztof Stasiak)
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Polskie rozwiązania prawne dotyczące przygotowania więźnia do życia na wolności na tle standardów europejskich
7.3. Sens i cel pracy kuratora nad przygotowaniem osób skazanych do wolności
7.4. Metodyka pracy kuratora ze skazanym
7.5. Realizacja zadań kuratorskich na podstawie obowiązujących przepisów
7.5.1. Przyjęcie zadania
7.5.2. Przygotowanie do programu wolnościowego
7.5.3. Opracowanie programu wolnościowego i zasada kontraktu
7.5.4. Realizacja programu
7.5.5. Problemy związane z realizacją programu
7.5.6. Ocena przebiegu i wyników programu
7.6. Dokumentacja działań kuratora
7.6.1. Przepisy regulujące zasady dokumentowania pracy
7.6.2. Dokumenty niezbędne do wykonywania i rejestrowania zadań
7.7. Ograniczenia udziału kuratorów w procesie wdrażania więźniów do społeczeństwa
7.8. Ocena modelu białostockiego
8. Praca socjalna kuratora dla dorosłych przy realizowaniu pomocy postpenitencjarnej {Andrzej Rzepniewski)
8.1. Praca socjalna i pomoc społeczna
8.2. Pojęcie funduszu. Charakterystyka Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Rola kuratora
8.3. Przeznaczenie środków
8.4. Uprawnienia do otrzymywania pomocy
8.5. Warunki uzyskania pomocy
8.6. Tryb postępowania
8.7. Odwołanie od decyzji kuratora
9. Wnioski składane przez kuratora dla dorosłych (Krzysztof Stasiak)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Forma i treść wniosku
9.3. Rodzaje wniosków
9.3.1. Wniosek o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności
9.3.2. Wniosek o odwołanie warunkowego zwolnienia
9.3.3. Wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego
9.3.4. Wniosek o zwolnienie od dozoru
9.3.5. Wniosek o oddanie pod dozór
9.3.6. Wniosek o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązku
9.3.7. Wniosek o zwolnienie z obowiązku
9.3.8. Wniosek o zmianę okresu próby
9.3.9. Wniosek-o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i o odwołanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
9.3.10. Wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności i wniosek o odwołanie tej przerwy
9.3.11. Wniosek o warunkowe zwolnienie
9.3.12. Wniosek o zarządzenie wykonania kary zastępczej
9.3.13. Wniosek o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności i odwołanie odroczenia
9.3.14. Wniosek o przerwę w wykonywaniu kary ograniczenia wolności
9.3.15. Wniosek o zwolnienie z reszty kary ograniczenia wolności i uznanie jej za wykonaną
9.3.16. Wniosek o zmianę w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolności
9.3.17. Wniosek o zawieszenie postępowania wykonawczego
9.3.18. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
9.3.19. Wniosek o umorzenie postępowania
9.3.20. Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania orzeczenia
9.3.21. Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
9.4. Przykłady wniosków
10. Nadzór, o którym mowa w art. 181a § 2 k.k.w. (Krzysztof Stasiak)
10.1. Wprowadzenie
10.2. Wykonywanie nadzoru, o którym mowa w art. 181a § 2 k.k.w.
10.2.1. Czas stosowania środka karnego
10.2.2. Wykonywanie nadzoru.
Zadania kuratora

Rozdział IV
Rola kuratora rodzinnego w realizacji ochrony prawnej udzielanej przez sąd rodzinny
1. Sądowy kurator rodzinny jako podmiot uczestniczący w udzielaniu ochrony prawnej przez sąd rodzinny (Henryk Haak)
1.1. Wprowadzenie
1.2. Sądownictwo rodzinne - wybrane zagadnienia
1.2.1. Powstanie i rozwój sądownictwa rodzinnego na świecie i w Polsce
1.2.2. Rozmieszczenie sądów rodzinnych w Polsce
1.2.3. Istota sądownictwa rodzinnego
1.2.4. Zakres spraw podlegających rozpoznaniu w sądzie rodzinnym
1.2.5. "Sąd rodzinny" a "sąd opiekuńczy"
1.2.6. Organizacja pracy sądów rodzinnych
1.3. Zadania kuratorów rodzinnych
1.3.1. Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych
1.3.2. Zadania kuratorów rodzinnych oznaczone w ustawie o kuratorach sądowych
1.3.3. Zadania kuratorów rodzinnych przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym
1.3.4. Zadania kuratorów rodzinnych wynikające z Kodeksu postępowania cywilnego
1.3.5. Zadania kuratorów rodzinnych określone w ustawie z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
1.3.6. Zadania kuratorów rodzinnych przewidziane w ustawie z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
1.4. Próba określenia roli kuratorów rodzinnych
1.4.1. Próba określenia roli kuratorów rodzinnych na podstawie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
1.4.2. Próba określenia roli kuratorów rodzinnych na podstawie ustawy o kuratorach sądowych
1.4.3. Próba określenia roli kuratorów rodzinnych na podstawie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw
1.4.4. Podsumowanie
1.5. Zakończenie
2. Wywiady środowiskowe (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
2.1. Uwagi ogólne
2.2. "Regulamin" przeprowadzania wywiadu środowiskowego
3. Nadzór kuratora sądowego (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
3.1. Rodzaje nadzorów i ich cechy charakterystyczne
3.1.1. Nadzór w sprawach opiekuńczych
3.1.1.1. Wnioski o zmianę orzeczenia lub umorzenie postępowania
3.1.1.2. Okoliczności uzasadniające złożenie wniosku
3.1.1.3. Przykładowe wnioski
3.1.1.4. Procedura postępowania w nadzorze w sprawach opiekuńczych
3.1.2. Nadzór kuratora w sprawach nieletnich
3.1.2.1. Wnioski dotyczące modyfikacji orzeczenia o oddaniu nieletniego pod nadzór kuratora sądowego
3.1.2.2. Przykładowe wnioski
3.1.2.3. Procedura postępowania w nadzorze nad nieletnim
3.1.2.4. Terminarz nadzoru
3.1.2.5. Treść dokumentacji związanej z nadzorem
3.1.3. Nadzór nad osobami zobowiązanymi do leczenia uzależnienia alkoholowego
3.1.3.1. Przykładowe wnioski
3.1.3.2. Procedura postępowania w nadzorze nad osobami zobowiązanymi do leczenia uzależnienia alkoholowego
3.2. Metoda pracy w nadzorze
3.2.1. Casework w nadzorze kuratora
3.2.2. Zasady pracy kuratora w nadzorze prowadzonym metodą casework
3.2.3. Etapy pracy kuratora w nadzorze
3.2.4. Kontrakt w nadzorze prowadzonym metodą casework
3.2.5. Współpraca ze środowiskiem w nadzorze kuratora
3.2.6. Problemy związane z realizacją nadzoru
4. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Procedury postępowania kuratora sądowego (Łukasz Wirkus)
4.1. Dziecko w przestrzeni społecznej
4.2. Dobro dziecka w regulacjach prawnych
4.3. Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej
4.4. Inne formy ingerencji sądu w sposób wykonywania władzy rodzicielskiej
4.5. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Postępowanie kuratora sądowego w procedurze odebrania dziecka osobie nieuprawnionej w celu przekazania go rodzicowi (opiekunowi)
4.6. Postępowanie w celu wykonania orzeczenia o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo- -wychowawczej lub rodzinie zastępczej
4.7. Postępowanie kuratora sądowego w przypadku stwierdzenia faktu pozostawienia dziecka bez opieki lub zagrożenia jego życia lub zdrowia
5. Udział kuratora w ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dzieckiem (Krzysztof Stasiak)
6. Inne zadania realizowane przez kuratorów rodzinnych
6.1. Czynności kontrolne w sprawach opiekuńczych (Tadeusz Jedynak, Krzysztof Stasiak)
6.2. Czynności kontrolne w sprawach nieletnich
7. Ośrodek kuratorski - środek wychowawczy wykonywany przez kuratorów sądowych (Łukasz Kwadrans)
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Działalność ośrodków kuratorskich
7.3. Metody pracy w ośrodku kuratorskim
7.4. Kadra ośrodków kuratorskich i jej zadania
7.5. Dokumentacja ośrodka i nadzór
7.6. Zakończenie

Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
O Autorach


900 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018