wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO FINANSOWE PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH PRAWO PODATKOWE PRAWO BANKOWE


PRACA ZBIOROWA

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2017, wydanie I

cena netto: 100.00 Twoja cena  95,00 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo finansowe

Prawo finansów publicznych

Prawo podatkowe

Prawo bankowe


W publikacji w przystępny sposób omówiono:

  • prawo finansów publicznych, z uwzględnieniem problematyki budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i finansów publicznych Unii Europejskiej,

  • zagadnienia dotyczące zasad, źródeł i wykładni prawa podatkowego,

  • ogólne materialne prawo podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe w podziale na podatki dochodowe, obrotowe i majątkowe,

  • publiczne prawo bankowe, z uwzględnieniem m.in. zagadnień dotyczących NBP, działalności bankowej, nadzoru bankowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz podstawowych kwestii Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W podręczniku nie tylko wyjaśniono podstawowe instytucje i regulacje prawne, lecz także przedstawiono ocenę ich funkcjonowania w praktyce.

Autorami opracowania są pracownicy Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i zarządzania, a także dla słuchaczy studiów podyplomowych o profilu finansowym i podatkowym. Będzie cennym źródłem wiedzy dla praktyków specjalizujących się w finansach samorządowych, podatkach i bankowości.


Autorzy: Piotr Karwat, Elżbieta Irena Chojna-Duch, Jakub Chowaniec, Marek Waluga, Maria Supera-Markowska, Marcin Lachowicz, Witold Modzelewski, Marek Grzybowski, Hanna Elżbieta Litwińczuk, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak, Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Maciej Ślifirczyk, Michał Bitner, Piotr Karwat, Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk


Wykaz skrótów

Część A Prawo finansów publicznych

Rozdział. I
System finansów publicznych i prawa finansowego (Elżbieta Chojna-Duch)
1. Istota finansów publicznych i publicznej działalności finansowej
1.1. Pojęcie finansów publicznych
1.2. Rodzaje publicznych operacji finansowych
1.3. Finanse publiczne a finanse prywatne
2. System finansowy państwa
2.1. Publiczny system finansowy
2.2. Rynkowy system finansowy
3. Prawo finansowe
3.1. System prawa finansowego
3.2. Źródła prawa finansowego
3.3. Stabilizacyjne reguły fiskalne
4. Skarb Państwa
4.1. Pojęcie i mienie Skarbu Państwa
4.2. Zarządzanie majątkiem państwowym oraz ochrona prawna uprawnień i interesów Skarbu Państwa
5. Funkcje finansów publicznych
5.1. Tradycyjne funkcje ekonomiczne finansów publicznych
5.2. Współczesne funkcje finansów publicznych
6. Sektor finansów publicznych
6.1. Pojęcie i zakres sektora finansów publicznych
6.2. Rodzaje podmiotów sektora finansów publicznych w polskim prawie
6.3. Jednostki budżetowe - klasyczna forma gospodarki budżetowej
6.4. Samorządowe zakłady budżetowe
6.5. Fundusze celowe
6.6. Agencje wykonawcze
6.7. Instytucje gospodarki budżetowej
6.8. Inne formy gospodarki pozabudżetowej
7. Środki finansowe na cele publiczne
7.1. Pojęcie środków publicznych
7.2. Rodzaje środków publicznych
7.3. Dochody i przychody publiczne
7.4. Wydatki publiczne
8. Polityka finansowa
8.1. Istota polityki finansowej
8.2. Polityka finansowa wobec globalnego kryzysu ekonomicznego
8.3. Współczesna polska polityka finansowa
8.4. Stabilność systemu finansowego
9. Zasady zarządzania długiem publicznym
9.1. Pojęcia i sposoby szacowania dopuszczalnego deficytu budżetowego i długu publicznego
9.2. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych

Rozdział. II
Budzet państwa (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
1. Budżet państwa jako podstawa gospodarki finansowej państwa
2. Pojęcie budżetu
3. Charakter prawny budżetu
4. Charakterystyka ustawy budżetowej
5. Zasady budżetowe
5.1. Pojęcie
5.2. Zasada jedności
5.3. Zasada zupełności (powszechności)
5.4. Zasada równowagi budżetowej
5.5. Zasada jawności
5.6. Zasada przejrzystości
5.7. Zasada roczności
5.8. Zasada uprzedniości
5.9. Zasada odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej
6. Konstytucyjne regulacje dotyczące budżetu państwa
7. Dochody i wydatki budżetowe
8. Klasyfikacja budżetowa
9. Zadaniowe ujęcie budżetu państwa
10. Wieloletni Plan Finansowy Państwa
11. Procedura budżetowa
11.1. Planowanie i uchwalanie budżetu państwa
11.2. Wykonywanie budżetu państwa
11.3. Harmonogram realizacji budżetu państwa
11.4. Zasady wykonywania budżetu państwa
11.5. Dotacje budżetowe
11.6. Zmiany w budżecie państwa w trakcie jego wykonywania
11.7. Bankowa obsługa budżetu państwa
11.8. Kontrola wykonania budżetu państwa
12. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych
13. Kontrola zarządcza
14. Sprawozdawczość i rachunkowość budżetowa
15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rozdział. III
Finanse jednostek samorządu terytorialnego (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
1. Pojęcie decentralizacji finansów publicznych
2. Gospodarka finansowa j.s.t. w świetle regulacji konstytucyjnych oraz Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
3. Budżet j.s.t. oraz wieloletnia prognoza finansowa
3.1. Budżet i uchwała budżetowa
3.2. Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t.
4. Dochody budżetów j.s.t.
4.1. Zasady systemu dochodów j.s.t.
4.1.1. Zasada stabilności i pewności źródeł dochodów
4.1.2. Zasada wydajności i elastyczności źródeł dochodów
4.1.3. Zasada adekwatności środków do zadań
4.1.4. Zasada minimalizowania rozbieżności w poziomie dochodów
4.1.5. Zasada przyznania samorządom władztwa podatkowego
4.1.6. Zasada terytorialnego ukierunkowania źródeł dochodów
4.1.7. Zasada dostępu samorządów do rynku kapitałowego
4.1.8. Zasada konsultowania z samorządami rozstrzygnięć dotyczących ich systemu finansowego
4.2. Klasyfikacja dochodów j.s.t.
4.3. Dochody własne j.s.t.
4.4. Subwencje ogólne dla j.s.t.
4.4.1. Pojęcie subwencji
4.4.2. Funkcje subwencji
4.4.3. Struktura subwencji ogólnych
4.5. Dotacje celowe dla j.s.t.
5. Procedura budżetowa w j.s.t.
5.1. Procedura planowania i uchwalania budżetu j.s.t.
5.2. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
5.2.1. Ogólna charakterystyka
5.2.2. Zasada szczególnej roli organu wykonawczego j.s.t. w procesie wykonywania budżetu
5.2.3. Zasada pełnej i terminowej realizacji budżetu
5.2.4. Zasada dokonywania wydatków w granicach kwot wynikających z uchwały budżetowej i odpowiednich upoważnień do ich dokonywania
5.2.5. Zasada dokonywania zmian w budżecie tylko w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo
5.2.6. Zasada efektywnej realizacji zadań za pomocą środków budżetowych
5.2.7. Zasada szczególnej roli skarbnika
5.2.8. Zasada bankowej obsługi budżetu j.s.t. przez dowolny bank wybrany na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych
5.2.9. Zasada szczególnego statusu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych środków zagranicznych
5.3. Zatwierdzanie wykonania budżetu
6. Wydatki budżetów j.s.t.
7. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową j.s.t.
8. Deficyt i dług w j.s.t.
8.1. Deficyt budżetowy w j.s.t. oraz źródła jego finansowania
8.2. Dług j.s.t. jako element długu publicznego
8.3. Ograniczenia dotyczące zaciągania zobowiązań dłużnych w j.s.t.

Rozdział IV
Budżet Unii Europejskiej oraz polityka spójności (Michał Bitner)
1. Budżet Unii Europejskiej
1.1. Źródła prawa finansów publicznych Unii Europejskiej
1.2. Podstawy budżetowania w Unii Europejskiej
1.3. Dochody budżetu Unii Europejskiej
1.4. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej
1.5. Budżet Unii Europejskiej i zasady budżetowe
1.6. Metody wykonywania budżetu Unii Europejskiej. Zarządzanie podzielone
2. Polityka spójności
2.1. Podstawowe zasady i system realizacji
2.1.1. Traktatowe podstawy polityki spójności
2.1.2. Cele polityki spójności
2.1.3. Źródła prawa
2.1.4. Koncentracja tematyczna interwencji
2.1.5. Programowanie wsparcia
2.1.6. Instytucjonalny system wdrażania
2.1.7. Postępowanie w sprawie wyboru projektów
2.2. Unijne regulacje w zakresie finansowania polityki spójności
2.2.1. Uwagi wprowadzające
2.2.2. Zaangażowania budżetowe i zobowiązania prawne
2.2.3. Poziom dofinansowania
2.2.4. Płatności
2.3. Polskie regulacje w zakresie finansowania polityki spójności
2.3.1. Systematyka środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
2.3.2. Budżet środków europejskich - konstrukcja
2.3.3. Umowa o dofinansowanie projektu
2.3.4. Płatności z budżetu środków europejskich
2.3.5. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

Część B Prawo podatkowe

Rozdział I
Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego
1. Podstawowe pojęcia związane z podatkiem i jego konstrukcją (Hanna Litwińczuk)
1.1. Pojęcie podatku
1.2. Funkcje podatków
1.3. Elementy konstrukcji podatków
1.4. System podatkowy
1.5. Klasyfikacje podatków
2. Ogólna charakterystyka prawa podatkowego (Hanna Litwińczuk)
2.1. Pojęcie i źródła prawa podatkowego
2.2. Wykładnia prawa podatkowego
2.3. Znaczenie orzecznictwa sądów administracyjnych w procesie stosowania prawa podatkowego
3. Zasady podatkowe. Ucieczka przed podatkiem
3.1. Zasady podatkowe (Hanna Litwińczuk)
3.2. Ucieczka przed podatkiem (Piotr Karwat)

Rozdział II
Ogólne materialne prawo podatkowe (Maciej Ślifirczyk)
1. Zakres regulacji ogólnego prawa podatkowego
2. Podstawowe podmioty stosunków prawnopodatkowych i ich odpowiedzialność
2.1. Wierzyciel podatkowy i organy podatkowe
2.2. Dłużnicy podatkowi i ich odpowiedzialność
3. Stosunek zobowiązania podatkowego
3.1. Konstrukcja prawna
3.2. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
3.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych
3.4. Termin płatności, zaległość podatkowa i opłata prolongacyjna
3.5. Wygasanie zobowiązań podatkowych oraz ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
3.5.1. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
3.5.2. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych
4. Nadpłata i zwrot podatku
4.1. Instytucja nadpłaty podatku
4.2. Zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatku
4.3. Instytucja zwrotu podatku
5. Sukcesja podatkowa
6. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich
7. Zabezpieczanie zobowiązań podatkowych
8. Ogólna klauzula przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania
9. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego. Opinie zabezpieczające. Porozumienia w sprawach cen transakcyjnych
9.1. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego
9.2. Opinie zabezpieczające
9.3. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Rozdział III
Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki dochodowe
1. Wprowadzenie do podatków dochodowych (Hanna Litwińczuk)
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (Marek Waluga)
2.1. Ogólna charakterystyka i geneza
2.2. Źródła prawa
2.3. Zakres podmiotowy
2.4. Charakter osobisty podatku
2.5. Przedmiot podatku
2.6. Zasady ustalania dochodu - przychody i koszty uzyskania
2.7. Zwolnienia podatkowe
2.8. Podstawa obliczenia i wysokość podatku
2.9. Płatność podatku - zaliczki na podatek oraz zeznanie podatkowe
2.10. Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
3. Podatek dochodowy od osób prawnych
3.1. Ogólna charakterystyka (Maria Supera-Markowska)
3.2. Harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych
3.2.1. Zakres harmonizacji
3.2.2. Harmonizacja tylnymi drzwiami
3.2.3. Harmonizacja przez działania prawodawcy unijnego
3.2.4. Problem unifikacji korporacyjnej podstawy opodatkowania w UE
3.3. Związki prawa podatkowego z prawem bilansowym
3.4. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych (Marcin Lachowicz)
3.4.1. Podmiot opodatkowania
3.4.2. Przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania
3.4.3. Stawki podatkowe
3.4.4. Pobór podatku
3.4.5. Ogólne zasady ustalania dochodu podatkowego
3.4.6. Szczególne zasady ustalania dochodu podatkowego
4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu (Karolina Tetłak)
4.1. Zjawisko międzynarodowego podwójnego opodatkowania
4.2. Charakterystyka podstawowych pojęć i struktury MK OECD
4.3. Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na MK OECD

Rozdział IV
Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki obrotowe
1. Wprowadzenie do podatków obrotowych (Witold Modzelewski)
2. Podatek od towarów i usług (Krzysztof Radzikowski)
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Harmonizacja podatku od wartości dodanej
2.3. Konstrukcja podatku od towarów i usług
2.3.1. Podstawa prawna
2.3.2. Przedmiot opodatkowania
2.3.3. Podatnicy i inne podmioty objęte zakresem podmiotowym podatku
2.3.4. Moment powstania obowiązku podatkowego
2.3.5. Podstawa opodatkowania
2.3.6. Stawki i zwolnienia od podatku
2.3.7. Rozliczenie podatku: podatek należny i podatek naliczony
2.3.8. Okres podatkowy
2.3.9. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
2.3.10. Faktury i ewidencje podatkowe
3. Podatek akcyzowy (Jakub Chowaniec)
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Harmonizacja podatku akcyzowego
3.3. Wyroby akcyzowe
3.4. Skład podatkowy
3.5. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
3.6. Konstrukcja podatku akcyzowego
3.6.1. Przedmiot opodatkowania
3.6.2. Podmiot podatku
3.6.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
3.6.4. Zwolnienia podatkowe
3.6.5. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe. Warunki i terminy płatności podatku
3.7. Akcyza od wybranych produktów
3.7.1. Akcyza od energii elektrycznej
3.7.2. Akcyza od wyrobów węglowych
3.7.3. Akcyza od wyrobów gazowych
3.7.4. Akcyza od suszu tytoniowego
3.7.5. Akcyza od samochodów osobowych
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (Piotr Karwat)
4.1. Ogólna charakterystyka podatku
4.2. Konstrukcja podatku od czynności cywilnoprawnych
4.2.1. Podmiot podatku
4.2.2. Przedmiot opodatkowania. Ogólna charakterystyka i katalog czynności opodatkowanych
4.2.3. Kryteria uznania czynności za podlegając opodatkowaniu w Polsce
4.2.4. Moment powstania obowiązku podatkowego
4.2.5. Wyłączenia przedmiotowe. PCC a VAT
4.2.6. Podstawa opodatkowania i stawki
4.2.7. Pozostałe elementy konstrukcji podatku
4.3. Spółki kapitałowe: szczególne zasady opodatkowania w świetle dyrektywy UE dotyczącej podatków od gromadzenia kapitału

Rozdział V
Szczegółowe prawo podatkowe. Podatki majątkowe
1. Wprowadzenie do podatków majątkowych (Witold Modzelewski)
2. Podatek od nieruchomości (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
2.1. Ogólna charakterystyka
2.2. Konstrukcja podatku od nieruchomości
2.2.1. Budynki lub ich części jako przedmioty opodatkowania
2.2.2. Budowle jako przedmioty opodatkowania
2.2.3. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości. Opodatkowanie współwłasności nieruchomości
2.2.4. Podstawa opodatkowania
2.3. Powstawanie, zmiana oraz wygasanie obowiązków i zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości
3. Podatek rolny i leśny (Elżbieta Kornberger-Sokołowska)
4. Podatek od środków transportowych i opłaty lokalne (Krzysztof Radzikowski)
4.1. Podatek od środków transportowych
4.2. Opłaty lokalne
5. Podatek od niektórych instytucji finansowych (Jakub Chowaniec)
6. Podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz specjalny podatek węglowodorowy (Marcin Lachowicz)
7. Podatek od spadków i darowizn (Maria Supera-Markowska)

Część C Publiczne prawo bankowe (Marek Grzybowski)

Rozdział I
Wprowadzenie do prawa bankowego
1. Zakres i źródła prawa bankowego
2. Prawo walutowe i dewizowe

Rozdział II
Narodowy Bank Polski
1. Funkcje banku centralnego
2. Niezależność banku centralnego
3. Organy Narodowego Banku Polskiego
4. Cele i zadania Narodowego Banku Polskiego

Rozdział III
Europejski System Banków Centralnych i Europejski Bank Centralny
1. Cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych
2. Organy Europejskiego Banku Centralnego
3. Rola Narodowego Banku Polskiego w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Rozdział IV
Charakterystyka banku i działalności bankowej
1. Bank
1.1. Definicja banku i jego istota
1.2. Zakres działalności banku. Monopol bankowy
1.3. Bank krajowy a instytucja kredytowa i bank zagraniczny
1.4. Instytucja finansowa
1.5. Rodzaje banków
1.6. Zasady i tryb tworzenia banków
1.7. Ograniczenia obrotu akcjami banków
2. Działalność bankowa
2.1. Podejmowanie działalności bankowej przez instytucje kredytowe i banki zagraniczne na terytorium Polski
2.1.1. Podejmowanie działalności przez instytucje kredytowe
2.1.2. Podejmowanie działalności bankowej w Polsce przez bank zagraniczny
2.2. Podjęcie lub zwiększenie skali działalności bankowej w wyniku transakcji restrukturyzacyjnych
2.3. Szczególny sposób tworzenia banku krajowego przez instytucje kredytowe
2.4. Przedstawicielstwo instytucji kredytowej lub banku zagranicznego

Rozdział V
Nadzór bankowy w Polsce
1. Pojęcie nadzoru bankowego i jego funkcje
2. Usytuowanie nadzoru bankowego
3. Spór o model nadzoru nad rynkiem finansowym
4. Podstawy prawne nadzoru finansowego w Polsce
5. Komisja Nadzoru Finansowego
6. Cele nadzoru bankowego
7. Europejski System Nadzoru Bankowego
8. Europejska Unia Bankowa

Rozdział VI
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
1. Zadania i organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
1.1. Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
1.2. Organy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
2. Gwarantowanie depozytów
2.1. Zakres podmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
2.2. Zakres przedmiotowy obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów
2.3. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej
3. Przymusowa restrukturyzacja

Bibliografia
Autorzy


580 stron, Format: 17.0x24.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2018