wprowad w砤sne kryteria wyszukiwania ksi笨ek: (jak szuka?)
Tw骿 koszyk:   0 z   zam體ienie wysy砶owe >>>
Strona g丑wna > opis ksi笨ki
English version
Ksi笨ki:

polskie
podzia tematyczny
 
angloj陑yczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zam體 informacje o nowo禼iach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksi阦arni

koszty wysy砶i

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytu硊?
Pomo縠my Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


mo縠sz te zadzwoni
+48 512 994 090

NIE LICZ NA SZCZ师CIE! OPOWIEζ O INNOWACJACH I WYBORACH KLIENT覹


CHRISTENSEN C. DILLON K. HALL T. DUNCAN D.S.

wydawnictwo: MT BIZNES, 2018, wydanie I

cena netto: 52.90 Twoja cena  50,26 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Nie licz na szcz甓cie!

Opowie舵 o innowacjach i wyborach klient體


Sk眃 liderzy wiedz, co nale縴 robi, 縠by rozwija firm?

Sk眃 czerpi pewno舵, 縠 klienci b阣 chcieli kupowa ich produkty?

Czy sukces innowacji zawsze zale縴 tylko od szcz甓cia?

Wybitny autorytet w dziedzinie innowacyjno禼i i rozwoju, profesor Harvard Business School, Clayton Christensen, wraz z Taddym Hallem, Karen Dillon i Davidem S. Duncanem, przedstawiaj odpowiedzi na te pytania. Poprzednie pokolenie pami阾a rewolucj, kt髍a dokona砤 si za spraw koncepcji prze硂mowych innowacji, stworzonej przez Christensena. Na jej podstawie mo縩a by硂 przewidywa reakcje konkurent體 na r罂ne typy aktywno禼i innowacyjnej. W tej ksi笨ce przedmiotem analizy staje si inny aspekt tej uk砤danki, a mianowicie przyczyny wzrostu oraz sposoby jego generowania.

Na podstawie wieloletnich bada Christensen, Hall, Dillon i Duncan doszli do prze硂mowego wniosku. Stwierdzili mianowicie, 縠 utrwalane przez lata przekonanie – jakoby dla innowacyjno禼i najwi阫sze znaczenie mia硂 gromadzenie jak najszerszej wiedzy na temat klienta – jest w istocie nies硊szne. Klienci nie tyle kupuj produkty czy us硊gi, ile raczej „zatrudniaj” je do wykonania okre秎onego zadania. Autorzy twierdz, 縠 sukces innowacji zale縴 zatem od wiedzy nie na temat samych klient體, lecz raczej na temat stoj眂ych przed nimi wyzwa. Koncepcj zada do wykonania stosuj z powodzeniem najbardziej znane firmy 秝iata, w szczeg髄no禼i dynamicznie rozwijaj眂e si start-upy, takie jak Amazon, Intuit, Uber czy Airbnb. Ta ksi笨ka powsta砤 jednak nie po to, aby 秝i阾owa te sukcesy, lecz raczej po to, aby pomaga przewidywa kolejne. Christensen i jego wsp蟪pracownicy podkre秎aj, 縠 dzi阫i wiedzy na temat czynnik體, kt髍e sk砤niaj klienta do „zatrudnienia” produktu b眃 us硊gi, ka縟y mened縠r mo縠 poprawi wyniki w dziedzinie innowacji – poniewa mo縠 zacz辨 tworzy produkty, kt髍e klient b阣zie chcia zatrudni i za kt髍e b阣zie sk硂nny zap砤ci wy縮z cen. Teoria zada to nowa nadzieja dla firm, kt髍e pragn si rozwija, ale maj ju do舵 poszukiwania dobrych rozwi眤a po omacku.

Autorzy tej ksi笨ki starannie wyk砤daj prowokacyjne za硂縠nia, w ten spos骲 przedstawiaj眂 kompleksowe wyja秐ienie swojej teorii. T硊macz, z czego wynika jej warto舵 prognostyczna. Co jednak szczeg髄nie wa縩e, podpowiadaj r體nie, jak stosowa j w praktyce w celu tworzenia lepszych innowacji.


Clayton Christensen jest profesorem w Harvard Business School, autorem dziewi阠iu ksi笨ek i pi阠iokrotnym laureatem McKinsey Award za najlepszy artyku opublikowany na 砤mach „Harvard Business Review”. Jest r體nie wsp蟪za硂縴cielem czterech firm, w tym firmy konsultingowej Innosight, specjalizuj眂ej si w dziedzinie innowacji. W ramach sporz眃zanego co dwa lata rankingu Thinkers50 w 2011 i 2013 roku uznano go za najbardziej wp硑wowego autora my秎i biznesowej.

Taddy Hall jest dyrektorem Cambridge Group oraz liderem projektu Breakthrough Innovation realizowanego przez firm Nielsen. Pomaga mened縠rom wysokiego szczebla w tworzeniu udanych nowych produkt體 i doskonaleniu proces體 generowania innowacji. Poza tym blisko wsp蟪pracuje z mened縠rami z rynk體 rozwijaj眂ych si jako doradca Endeavor.

Karen Dillon pracowa砤 jako redaktor w „Harvard Business Review”, jest r體nie wsp蟪autork bestsellerowej ksi笨ki Co b阣zie miar twojego 縴cia?. Uko馽zy砤 Cornell University oraz Medill School of Journalism na Northwestern University. W 2011 roku organizacja Ashoka zaliczy砤 j do grona najbardziej wp硑wowych i inspiruj眂ych kobiet na 秝iecie.

David S. Duncan jest starszym partnerem w firmie Innosight. Jest wiod眂ym teoretykiem i doradc s硊勘cym wsparciem mened縠rom wy縮zego szczebla w kwestiach strategii innowacyjnych i rozwoju. Pomaga im we wprowadzaniu prze硂mowych zmian i osi眊aniu stabilnego wzrostu, jak r體nie w skutecznej transformacji organizacji z my秎 o pomy秎no禼i w d硊gim okresie. Uko馽zy studia na Duke University i uzyska doktorat w dziedzinie fizyki na Harvardzie.


Wst阷 do polskiego wydania

Wprowadzenie. DLACZEGO WARTO "ZATRUDNI" T KSI’K
Tworzenie innowacji ju nie musi by loteri. Niech inni licz na szcz甓cie. Niech sobie przez to zostan z ty硊!

CZ师 I. Wprowadzenie do teorii zada

Rozdzia 1. DYLEMAT KOKTAJLU MLECZNEGO
Dlaczego w dziedzinie innowacji tak trudno co przewidywa? Dlaczego trudno o trwa硑 sukces? By mo縠 zadawali秏y sobie dot眃 niew砤禼iwe pytania.

Rozdzia 2. POST蔖, NIE PRODUKTY
Podstawowe informacje na temat teorii zada do wykonania. Aby przenie舵 innowacje z domeny przypadku do sfery przewidywa, nale縴 zrozumie, jaki post阷 klienci staraj si osi眊n辨 w danych okoliczno禼iach.

Rozdzia 3. ZADANIA W ODOWISKU NATURALNYM
Teoria zada zmienia podej禼ie do definiowania zakresu w砤snej dzia砤lno禼i. Powoduje zmian rozmiar體 i kszta硉u rynku, jak r體nie nowe spojrzenie na list konkurent體. Przyk砤dy Uniwersytetu Southern New Hampshire, FranklinCovey czy Intuit pokazuj, jak pot昕ne innowacje mo縩a tworzy na podstawie teorii zada do wykonania.

CZ师 II. Zastosowanie teorii zada - ci昕ka praca, kt髍a przynosi dobre owoce

Rozdzia 4. W POGONI ZA ZADANIEM
Gdzie zatem nale縴 szuka tych wszystkich zada, kt髍e czekaj na odkrycie? Jak mo縩a je znale兼? Rzecz nie w tym, jakich si u縴wa narz阣zi, ale jakie informacje si gromadzi i jak si zestawia ze sob poczynione obserwacje.

Rozdzia 5. JAK USSZE TO, CZEGO KLIENCI NIE M覹I
Klient nie zawsze potrafi precyzyjnie stwierdzi, czego chce. Jego motywacja bywa skomplikowana, a 禼ie縦a prowadz眂a do zakupu obejmuje etapy, kt髍ych on sam nie potrafi wskaza. Nie znaczy to jednak, 縠 nie da si tego czytelnie opisa. Bardzo wiele wa縩ych informacji mo縩a uzyska, zastanawiaj眂 si nad tym, jakie rozwi眤ania klient "zatrudnia", a jakie "zwalnia".

Rozdzia 6. BUDOWANIE CV
Jak doprowadzi do tego, aby nasze rozwi眤anie zosta硂 "zatrudnione" do wykonania konkretnego zadania? Wymaga to czego wi阠ej ni tylko stworzenia produktu, kt髍y by posiada odpowiednie cechy i funkcj. Aby skutecznie wykonywa zadanie stoj眂e przed klientem, trzeba mu zapewni odpowiednie do秝iadczenie. Klient b阣zie sk硂nny za to zap砤ci!

CZ师 III. Organizacja zorientowana na zadanie do wykonania

Rozdzia 7. INTEGRACJA WOK樱 ZADANIA
Organizacje zwykle tworz struktury wok蟪 funkcji, jednostek biznesowych lub lokalizacji geograficznej. Tymczasem przewag konkurencyjn zapewniaj sobie te firmy, kt髍e jako czynnik optymalizacyjny przyjmuj zadanie. Integracja wewn阾rznych kompetencji i proces體 istotnych z punktu widzenia zadania to dzia砤nie, kt髍e mo縠 przyczyni si do stworzenia autentycznie wyr罂niaj眂ego si produktu czy us硊gi.

Rozdzia 8. KONCENTRACJA NA ZADANIU
Nawet wybitnym firmom zdarza si zapomnie o zadaniu, kt髍e maj wykonywa dla klienta, akcent za przenie舵 na w砤sne interesy. Dzieje si tak pod wp硑wem trzech z硊dze, nasilaj眂ych si w zwi眤ku z gromadzeniem coraz wi阫szej liczby danych na temat produktu. Te z硊dzenia to: b潮d-przedk砤dania danych aktywnych nad pasywne, iluzja powierzchownego rozrostu oraz urok uspokajaj眂ych danych.

Rozdzia 9. ORGANIZACJA SKUPIONA NA ZADANIU
Trafnie zdefiniowane zadanie to swego rodzaju "zamiar przyw骴czy", kt髍y eliminuje potrzeb mikrozarz眃zania. Pracownicy wszystkich szczebli rozumiej sens swojej pracy i maj motywacj do podejmowania dzia砤 wpisuj眂ych si w szerszy proces w celu wsparcia klienta w realizacji stoj眂ego przed nim zadania. Tak to w砤秐ie dzia砤 w organizacjach takich jak Mayo Clinic, Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), OnStar czy "Deseret News".

Rozdzia 10. UWAGI KO袰OWE DOTYCZE TEORII ZADA
Przez d硊gi czas trwali秏y w przekonaniu, 縠 powodzenie innowacji to kwestia szcz甓cia. Pora obali ten paradygmat. Jak wynika z danych gromadzonych przez nas w ci眊u 20 lat, energi i zasoby mo縩a skutecznie inwestowa w prace nad tworzeniem produktu, co do kt髍ego mo縩a przewidzie, 縠 klienci zechc go kupi. Na szcz甓cie niech zatem licz inni!

Podzi阫owania
O autorach


310 stron, Format: 16.0x23.0cm, oprawa mi阫ka

Po otrzymaniu zam體ienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskoj陑yczny lub angloj陑yczny jest aktualnie na p蟪ce ksi阦arni.

 
Wszelkie prawa zastrze縪ne PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2019